a2/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI

DÜZENLEYEN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/48)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ; 1/9/2008 - 31/8/2012 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanacak yasak, sınırlama ve yükümlülükleri düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün birbirine karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafedir. Ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,

b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere gibi adlandırılan suları,

c) Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,

ç) Alamana ağı: Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,

d) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

e) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu,
Tebliğ’in, “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan balık boyu tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu,kılıç balığında ise, balığın alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (çatal boyu)”
(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G’de)

f) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,

g) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

ğ) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,

h) Dolanan (sürüklenen) ağlar (Drift-Net): Alt yakasında ağırlıklar bulunmayan, mantar yakası plastik yüzdürücüler (tokyo terlik yapımında kullanılan) ile yaka halatı boyunca donatılmış, kurşun yakası olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgar ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,

ı) Ege denizi: Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,

i) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,

j) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

k) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,

l) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,

m) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu,

n) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu,

o ) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

ö) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu,

p) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen trol ağlarını,

r) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

s) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler, yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait aylardır. Yapılan düzenlemenin geçerli olduğu dönemi, ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Yer Yasakları

Akdeniz’deki yer yasakları

MADDE 4 – (1) Akdeniz’de; Eşen çayı (36° 17,590’ N - 29° 15,820’ E) ile Anamur burnu arasında (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E), 1 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasında köpek balığı avcılığı yasaktır.

(2) Antalya- Beydağları Milli Parkı’nın güneyini çevreleyen Kumluca ilçesi Çavuş limanındaki Küçük Çavuş burnundan başlayarak, Sulu ada, Taşlık burnu ve Beş adaları da içine almak kaydıyla Karagöz limanına kadar olan 19 km. uzunluğunda kıyı şeridinde,
2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ'in, "Akdeniz'deki yer yasakları" başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
(Değişiklik 26/09/2009 tarih ve 27358 sayılı R.G.’de)

(3) Mersin ili, Bozyazı ilçesi, Kızıl Liman burnu (36° 04,243' N - 33° 04,708' E) ile Aydıncık ilçesi, Sancak burnu (36° 07,582' N - 33° 23,261' E) arasında kalan karasularımızda uzatma ağları ve parakete dışında,

(4) Mersin ili, Erdemli ilçesinde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan liman ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde,

(5) Adana ili, Ceyhan ilçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesi’nde; (36°52’08" N-35°55’06" E), (36°50’30" N-35°56’02" E), (36° 51’ 30" N – 35° 58’ 24" E), (36° 53’ 24" N – 35° 56’ 42" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,

(6) Adana ili Yumurtalık ilçesi Kokar burnu ile Yumurtalık balıkçı barınağı arasında çekilen hattın batısında kalan kısımda uzatma ağları dışında,

(7) Adana ili, Yumurtalık ilçesi Sugözü elektrik santralinin bulunduğu (36° 50’ 24" N - 35° 53’ 48" E), (36° 50’ 06" N - 35° 54’ 36" E), (36° 49’ 42" N - 35° 54’ 12" E), (36° 49’ 26" N - 35° 53’ 54" E), (36° 50’ 00" N - 35° 53’ 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,

(8) Adana ili, Yumurtalık balıkçı barınağı içi ve Barınak Feneri Kale Emniyet Tesisleri arasındaki alan içerisinde,

(9) Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesi’nde, (36° 50 ’ 55 " N - 36° 07’ 24" E), (36° 50’ 55" N - 36°08’40" E), (36°51’54" N -36°07’24" E), (36°51’ 54" N - 36°08’40" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,

Tebliğ’in, “Akdeniz’deki yer yasakları” başlıklı 4 üncü maddesine, dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(10) Mersin ilinde, Anamur ilçesi, Karaağan burnu (36° 02,244' N - 32° 42, 486' E) merkezde kalacak şekilde 1 millik sahil şeridinde ve Kızılliman mevkii Arap burnu (36° 05, 200' N - 33° 05,466' E) ile Gökçevlik (36° 06,500' N - 33° 06, 633' E) mevkii arasında,
kıyıdan 200 metre mesafe içerisinde, her türlü istihsal vasıtası ile ”

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

su ürünleri avcılığı yasaktır.Ege denizindeki yer yasakları

MADDE 5 – (1) Aydın ili, Kuşadası Dilek Yarımadası Sahil Milli Parkının; güneyde Dil iskelesinden, batıda Dip burnuna (Su adası ve Tavşan adası çevresi dahil), batıda Dip burnundan, kuzeyde Mersinli dere ağzına kadar olan kesimlerin 200 m. kıyı şeridinde,

(2) Aydın ili, Didim ilçesi, Akbük körfezinin Gevrek adası (Prasa adası) ile Değirmen koyu arasında çekilen hattın sahil şeridi arasında kalan kısmında, barınmak amacıyla giriş ve çıkışlar serbest olmak üzere, sürütme ve çevirme ağları ile,

(3) Muğla ili, Marmaris ilçesinde, Yalancıboğaz’ın her iki tarafında, denize doğru 100 metre alan içerisinde dönem boyunca,

(4) Fethiye ilçesi Ölüdeniz lagününde,

(5) Muğla ili, Bodrum yarımadası Kızılyar burnu (37° 09’508 N - 27°19,358’ E) ile Gemitaşı (37° 09, 088’ N - 27°15,709’ E), Büyük Kiremit adası (37° 05,169’N - 27°12,834’ E), Çavuş adası (37° 02,981’ N - 27°12,228’ E) ve Karabakla burnunu (37° 02,387’ N - 27° 13,812’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, uzatma ağları ve parakete dışında,

(6) İzmir limanında Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda, gemilerin Bostanlı balıkçı barınağına giriş ve çıkışları serbest olmak üzere,

(7) İzmir körfezinde Ardıç burnu ile Eskifener burnu arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile,

(8) İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık koyu’nda, (Dalyan burnu ile Minaretaşı arasından itibaren) dönem boyunca,

(9) Karasularımızın İzmir ili sınırları içinde kalan kısmında, ahtapot avcılığına getirilen zaman yasağına uymak şartıyla, kuzeyde Kapan burnu (38 32' 40" N - 26 48' 50" E) ile güneyde Çilazmak burnu (38 27' 00" N – 26 54' 30" E) arasında kalan sahil şeridinde, sahilden 6 kulaçtan (11m) daha derin sularda pinterile,

(10) İzmir ili, Karaburun yarımadası, Mordoğan beldesinde, Ardıç burnu ile Ege Üniversitesi Ziraat Deneme İstasyonu arasında (Ayıbalığı mevkiinde hâlihazırda faal olan çökertme dalyanı hariç), kıyıdan 20 m. derinliğe kadar olan alanda,

(11) İzmir ili, Foça ilçesi Arslan burnu (38° 44,602’ N - 26°44,435’ E) ile (38° 44,533’ N - 26°40,883’ E), (38° 39,6616’ N - 26°39,996 E) ve Deveboynu burnunu (38° 39,326’ N -26°43,370’ E) birleştiren alan içerisinde uzatma ağları, parakete ve ağ dalyanları dışında,

(12) Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde, Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında (40° 14´ 362´ N - 25° 54´ 331´´) ile (40° 14´ 575´´ N - 25° 55´ 686´´ E) koordinat noktalarını birleştiren hat ile kıyı arasında kalan 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda,

su ürünleri avcılığı yasaktır.

(13) Balıkesir ili, Ayvalık limanı’nda, Dalyan boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini birleştiren hattın doğusunda kalan sahada her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Ancak, bu alan içerisinde dalarak ve/veya elle toplama suretiyle midye avcılığı dönem boyunca, 15 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem dışında ise 10 numaralı ve daha küçük numaralı paraketelerle avcılık yapılması serbesttir.
Aynı Tebliğ'in, "Ege denizindeki yer yasakları" başlıklı 5 inci maddesinin on üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(14) İzmir ili Aliağa ilçesi Karaağaç mevkiinde bulunan Ege Gaz A.Ş. LNG terminaline ait iskele çevresinde 400 metre mesafe içerisinde su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır."
(Değişiklik 26/09/2009 tarih ve 27358 sayılı R.G.’de)
Aynı Tebliğ’in, “Ege denizindeki yer yasakları” başlıklı 5 inci maddesine ondördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(15) Muğla ili, Ortaca ilçesi, Sülüngür gölünde kuzuluk hariç, dönem boyunca su ürünleri avcılığı yasaktır.”
“(16) Gökova körfezinde;
(a) Akbük limanında; (37° 01, 431' N - 28° 06,863' E) ile (37° 02,108' N - 28° 06,915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında,
(b) Akyaka’da; (37° 03,041' N - 28° 18,600' E) ile (37° 01,540' N - 28° 18,600' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda,
(c) Çamlı limanında; Çapa burnu (37° 00,044' N - 28° 13,250' E) ile (37° 00,240' N - 28° 14,731' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde,
(ç) Boncuk koyu- Karaca limanında; (36° 59, 016' N - 28° 11,828' E) koordinat noktası ile Dedek burnunu (36° 56, 967' N - 28° 11,618' E) birleştiren hattın doğusunda,
(d) İngiliz limanında (Değirmen Bükü) (36° 56, 170' N - 28° 08,358' E) ile (36° 56,812' N - 28° 09,542' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney-doğusunda,
(e) Bördübet limanında; (36° 49, 800' N - 28° 02,649' E) ile (36° 48,156' N - 28° 03,176' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda,
her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır.”

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

Marmara denizindeki yer yasakları

MADDE 6 – (1) Avustralya denizaltısı (A-E 2) batığının bulunduğu (40° 32’ 50" N - 27° 16’ 00" E) koordinat noktasında,

(2) Balıkesir Gönen çayı ağzı (40° 19’ 38" N - 27° 38’ 00" E) ile Denizkent (40° 18’ 15"N - 27° 30’ 45" E) arasında kalan sahil şeridinde 3 mil içerisinde 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında,

(3) Erdek, Çınar limanı doğu burnu (40° 23,497’ N - 27° 48,536’ E) ile (40° 23,073’ N - 27° 48,533’ E) koordinat noktasını ve bu noktadan Seyitgazi burnuna (40° 23,091’ N - 27° 48,121’ E) çekilen hattın batısında kalan alanda,

(4) Erdek limanı, Seyitgazi burnu (40° 23,091’ N - 27° 48,121’ E), Tavşanlı adası burnu (40° 22,655’ N - 27° 47,425’ E), Zeytin adası güney burnu (40° 23,653’ N - 27° 47,273’ E) ve liman mendireği (40° 23,710’ N - 27° 47,275’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda,

(5) İmralı adası etrafında (40° 37’ 00" N - 28° 27’ 00" E), (40° 37’ 00" N - 28° 37’ 00" E), (40° 28’ 00" N - 28° 37’ 00" E) , (40° 28’ 00" N - 28° 27’ 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde,

(6) Mudanya Belediyesi iskelesi etrafındaki 50 m.’lik denizalanı içerisinde,

(7) İstanbul ili, Haliç içinde, Yeni Galata köprüsü’nden itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına kadar olan bölgede,

(8) İstanbul ili, Silivri ilçesi, TPAO Kuzey Marmara Doğalgaz Üretim Plâtformu ve buna ait deniz dibi boru hatlarının bulunduğu; (41° 03’ 58’’ N - 28° 15’ 05’’ E), (41° 03’ 30’’ N - 28° 11’ 28’’ E), (41° 03’ 13’’ N - 28° 11’ 27’’ E), (41° 02’ 59’’ N - 28° 11’ 25’’ E), (41° 02’ 51’’ N - 28° 10’ 57’’ E), (41° 03’ 12’’ N - 28° 10’ 51’’ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde,

(9) Yalova ili, belediye kanalizasyon sisteminin deniz içerisinde kalan bölümünün 100 m. sağında ve solunda,

(10) Yalova ili, Altınova ilçesi, Hersek burnu ile Kocaeli ili, Karamürsel ilçesi, Büyükdere burnu arasında kalan bölgede sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde,

(11) Tekirdağ ili, Altınova açıklarındaki belediye kanalizasyon sisteminin deniz içerisinde kalan bölümünün 500 m. sağında ve solunda,

(12) Tekirdağ ili, Marmara Ereğlisi, Botaş doğalgaz terminali işletme sahası, Trakya Unı-Mar doğalgaz çevrim santralleri ve Bütangaz A.Ş.’ye ait deniz dibi boru hatları ile şamandıra sistemlerinin bulunduğu; (40° 58’ 00’’ N - 27° 58’ 06’’ E), (40° 58’ 00’’ N - 28° 00’ 24’’ E), (41° 01’ 12’’ N - 28° 00’ 24’’ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda,

su ürünleri avcılığı yasaktır.

(13) Marmara denizinde (İstanbul’da) Pendik – Ambarlı arasında yer alan petrol- doğal gaz boru hattının 200 m. sağında ve solunda demirleme yapılması yasaktır.

Karadeniz’deki yer yasakları

MADDE 7 – (1) Trabzon ili, Sürmene ilçesi dahilinde, balıkçı barınağı ile Kastel deresi arasında kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km. lik kısmında,

(2) Samsun ili, Petrol Ofisi dolum tesislerinden ETİ Bakır Tesislerinin bitimine kadar olan sahil boyunca, deniz avlak sahasında (41° 16’ 00’’ N - 36° 23’ 00’’ E), (41° 17’ 00’’ N - 36° 24’ 00’’E), (41° 15’ 30’’ N - 36° 26’ 00’’ E), (41° 15’ 00’’ N - 36° 26’ 00’’ E) koordinatlarıyla sınırlı alan içinde,

(3) Düzce ili Akçakoca ilçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu, (41° 05´ 78´´ N - 031° 11´ 50´´ E), (41° 07´ 50´´ N - 031° 11´ 40´´ E), (41° 08´ 58´´ N - 031° 10´ 20´´ E), (41° 08´ 80´´ N - 031° 08´ 60´´ E), (41° 08´ 90´´ N - 031° 06´ 70´´ E), (41° 10´ 00´´ N - 031° 05´ 00´´ E), (41° 11´ 00´´ N - 031° 06´ 70´´ E), (41° 10´ 90´´ N - 031° 08´ 60´´ E), (41° 10´ 40´´ N - 031° 11´ 40´´ E), (41° 11´ 05´´ N - 031° 13´ 80´´ E), (41° 09´ 30´´ N - 031° 13´ 50´´ E), (41° 07´ 50´´ N - 031° 14´ 00´´ E),(41° 06´ 10´´ N - 031° 14´ 10´´ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde,

(4) İstanbul ili, Kelağra (Galere) burnu (41° 14,149’ N – 29° 15,348 E) ile Dalyan burnu (Kilyos başı) (41° 15,491’ N – 29° 02,319 E) arasında kalan karasularımızda algarna, dreç, tarak ve hidrolik sistem ile,

(5) Bulgaristan sınırındaki Mutludere'nin denize döküldüğü yerin güneyinde bulunan Nusret Bulca gözetleme kulesinden (41° 58’ 48’’N-28° 01’36’’E) itibaren doğuya çizilen (90°) 12 millik hattın kuzeyinde,

Aynı Tebliğ'in, "Karadeniz'deki yer yasakları" başlıklı 7 nci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(6) Rize ili Çayeli ilçesinde bulunan Çayeli Bakır İşletmelerine ait derin deniz deşarj boru hattının bulunduğu (41° 05' 06,30" N - 040° 42' 03,72" E), (41° 05' 09,05" N - 040° 41' 58,86" E), (41° 05' 12,74" N - 040° 41' 54,12" E), (41° 05' 58,50" N - 040° 41' 14,00" E), koordinat noktalarını birleştiren hat üzerinde,"

(Değişiklik 26/09/2009 tarih ve 27358 sayılı R.G.’de)
su ürünleri avcılığı yasaktır.


Diğer yer yasakları

MADDE 8 – (1) Deniz Kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde (MUĞLA - Dalyan, Ekincik, Dalaman, Fethiye - Çalış; ANTALYA - Patara, Derme, Kumluca, Tekirova, Belek, Kızılot, Gazipaşa, Demirtaş, Olympos - Çıralı; MERSİN - Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu deltası. ADANA - Akyatan, Yumurtalık; HATAY - Samandağ) I (a) grubu maden çıkarılması ve 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 1 mil mesafe içerisinde 5 milden daha süratli seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağalarının üreme zamanlarında il müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınır.
Aynı Tebliğ'in, "Diğer yer yasakları" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "5 milden" ibaresi "8 milden" olarak değiştirilmiştir.
(Değişiklik 26/09/2009 tarih ve 27358 sayılı R.G.’de)


(2) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde aletli dalış (SCUBA) yapmak yasaktır.

(3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak ve her türlü vasıta ile dalış yapmak yasaktır.

(4) Turmeos I ve Turcyos I denizaltı kablolarının geçtiği güzergahlarda, kabloların 100 m. sağında ve solunda dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Av Vasıtaları ve Yöntemlerine İlişkin Yasaklar

Her türlü trol yasağı

MADDE 9 – (1) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu' nun 24 üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara denizi ile İstanbul boğazında, Kelağra (Galere) burnu (41° 14,149’ N - 29° 15,348 E) ile Dalyan burnu (Kilyos başı) (41° 15,491’ N - 29° 02,319 E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan kısımda ve Çanakkale boğazında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Akdeniz’de;

(a) Antalya ili, Side beldesi, Selimiye feneri (36° 45,928’ N - 31° 23,092’E) ile Gazipaşa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964’ N -32° 23,418’E) arasındaki karasularımızda.

(b) Antalya ili Finike ilçesi, Finike körfezinde (36° 16,398’ N - 30° 09,097’E) koordinat noktası ile Akçaörgü burnu (36° 16,221’ N - 30° 22,094’E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan sahada,

her türlü trol ile avcılık yapılması yasaktır.

(3) Ege denizinde;

a) Saros körfezinde;

1) Edirne ili dahilindeki Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) ile, Çanakkale ili dahilindeki Büyük Kemikli burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905'E), Gökçeada Aydıncık burnu (40° 09,801' N - 26° 00,554' E), Bozcaada batı burnunu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

2) Bozcaada Eskifener burnu (39° 47,319' N - 26° 03,137' E) ile Babakale'yi (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

b) Edremit körfezinde; Küçükkuyu balıkçı barınağı (39° 32,781' N-26° 36,421' E) ile Küçük Maden adası (39° 23, 135’ N- 26° 34, 119’ E), Güneş adası feneri (39° 19,736’ N -26° 32,441' E), Çıplak Ada Yumru burnu (39° 16,722' N- 26° 34, 653' E) ve Eğribucak burnunu (39° 16,399’ N- 26° 36,589' E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

c) Dikili körfezinde; Madra çayı (39° 09,981' N - 26° 46, 000'E) ile Adatepe (Killik) burnu (39° 02,493' N - 26° 48,736' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

ç) Çandarlı körfezinde; Kemikli burnu (38° 55,051’ N- 26° 51,066’ E) ile Aliağa Taşlı burun (38° 50,063’ N- 26° 56,567’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,

d) İzmir körfezinde; Ardıç burnu (38° 31,947' N - 26° 37,510' E) ile Deveboynu’nu (38° 39,070' N - 26° 43,509' E ) birleştiren hattın güneydoğusunda kalan sahada,

e) Ildır Körfezinde; Çolak burnu (38° 26,716' N - 26° 23,791' E) ile Çeşme Uçburnu (38°22,593' N-26°17,141' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

f) Sığacık körfezinde; Gök liman (38° 08,445' N - 26° 37,475' E) ile Killik burnu (38° 09,829' N - 26° 46,515' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan sahada,

g) Kuşadası körfezinde; Sünger burnu (38° 00,864' N - 27° 04,540' E) ile Yalancı burnu (37° 51,650' N - 27°14,399' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

ğ) Dilek boğazında; Çatal burnu (37° 38,471' N - 27° 04,759' E) ile Tekağaç burnu (37° 21,340' N - 27° 11,643' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

h) Yeşilova körfezinde; Kızılada (36° 39,035’N - 28° 02,426’E) ile karşısındaki Karaburun (36° 36,558’ N - 28° 03,021’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

ı) Hisarönü körfezinde; Dil (Lindos) burnu (36° 45,557’N - 28° 00,727’E) ile karşısındaki Ağıl burnunu (36° 41,638’N - 27° 58,698’E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

i) Gökova körfezinde;

1) Ören burnu (37° 01,055’ N - 27° 56,751’ E) ile karşısındaki Teke burnunu (36° 54,410’ N - 28° 00,921’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

2) Mersincik burnu (36° 50,161’N-28° 00,111’E) ile Gerence burnunu (36° 48,093’ N - 27° 59,518’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

j) Güllük körfezinde;

1) Kazıklı limanında; Karaburun (37°18,243’ N - 27° 25,926’ E) ile Teke burnu (37° 15,100’ N - 27° 27,483’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,

2) Çam limanında; Teke burnu (37° 15,100’ N - 27° 27,483’ E) ile İncegöl burnu (37° 13,827’N-27° 30,365’E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,

3) Asin körfezinde; İncegöl burnu (37° 13,827’N-27° 30,365’E) ile İnce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,

4) İnce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’E) ile Saplı burun (37° 08,061’N - 27° 24,777’E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

k) Köyceğiz limanında; Kızılburun (36° 47,205’ N - 28° 32,445’E) ile Bozburun’u (36° 45,614 N - 28° 36,770’E) birleştiren hattın kuzeyinde kalan sahada her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(4) Karadeniz’de;

a) Ordu ili, Ünye ilçesi, Taşkana burnundan (41° 08,725’ N - 37° 17,531’ E) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda,

b) Sinop ili, İnceburun (42° 05,959’ N - 34° 56,695’ E) ile Samsun ili, Yakakent ilçesi, Çayağzı burnu (41° 41,040’ N - 35° 25,193’ E) arasında kalan karasularımızda,

c) Zonguldak ili, Alacaağzı burnu (41° 21,920' N - 31° 32,000' E) ile Bartın ili, Amasra ilçesi, Tekke burnu (41° 43,694' N - 32° 19,283' E) arasında kalan karasularımızda,

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) Her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı barınaklarından, Bakanlıkça izin verilen balıkçı barınaklarına geçiş amacı ile giriş ve çıkış serbesttir. Mesafe yasağı içinde yer alan bölgelerdeki balıkçı barınaklarının kullanımı herhangi bir izine tabi değildir.

Dip trolüne ilişkin yasaklar

MADDE 10 – (1) Dip trolüne bölge, zaman ve vasıflar bakımından konulan yasaklar aşağıda belirtilmiştir.

a) Madde 9' da belirtilen yerlerde dönem boyunca, trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

b) Akdeniz'de;

1) Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964' N - 32° 23,418'E) ile Kızılliman burnu (36° 04,243' N - 33° 04,708' E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde,

2) İncekumburnu (36° 14,044' N - 33° 56,979' E) ile Susanoğlu - Atakent (36° 24,971' N - 34° 05,458' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

3) Mersin Karaduvar balıkçı barınağı (36° 48,546' N- 34° 41,873' E) ile Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yer (36° 34,101' N - 35° 33,385' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

4) Akıncı burnu (36° 18,456' N- 35° 46,745'E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde,

5) Akdeniz’de belirtilen yerler dışında kalan karasularımızda ise sahilden itibaren 2 mil içerisinde,

dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

c) Ege Denizi’nde;

1) Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

2) Gökçeada’da; adanın kuzeyinde, Kömür burnu (40° 09,524' N-25° 40,588' E) ve Kaşkaval burnu (40°14,479' N-25°56,556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde,

3) Bozcaada’da, sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

4) Çeşme Karaabdullah burnu (38° 15,955' N - 26° 14,373' E) ile Sığacık Teke burnu (38° 06,356' N - 26° 35,620' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

5) Ege denizinde belirtilen yerler dışında sahilden itibaren 1.5 mil içerisinde kalan karasularımızda,

6) Güllük körfezinde; Tekağaç burnu (37° 21,340' N - 27° 11,643' E) ile Kızılyar burnu (37° 09'508 N-27°19,358' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada 1 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında,

dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.

7) Aydın ili, Dilek boğazında; Zeytin burnu (37° 41,256’ N - 27° 03,930’E) ile Tavşan adası (37° 39,057’ N - 27° 00,058’E) arasında kalan sahil şeridinde sahilden itibaren 200 m.’lik mesafe dışında zaman yasağına uymak şartıyla dip trolü ile su ürünleri avcılığı serbesttir.

ç) Karadeniz'de; Zonguldak İli Ereğli Baba burnu (41° 17,342’ N - 31° 23,937’ E) ile Alacaağzı burnu (41° 21,920' N - 31° 32,000' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde, diğer yerlerde ise 3 mil içerisinde dip trolü avcılığı yasaktır.

(2) Ege ve Akdeniz’de kullanılacak dip trolü ağlarının torba ağ göz açıklığı baklava (rombik) gözlü ağlarda 44 mm.’den, kare gözlü ağlarda 40 mm.’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklıkları ise bu ölçülerin iki katından küçük olamaz.

(3) Karadeniz'de torba ağ göz açıklığı 40 mm.’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 80 mm.’den küçük olamaz.

(4) Dip trolü ağlarında torba göz açıklığından daha küçük gözlü ağ kullanılması, ağın torba kısmında muhafaza ve torba ağından başka ağ bulundurulması yasaktır.

(5) Dip trol ağlarının torba kısmında misina (tek kat-olta misinası) ağların kullanılması yasaktır.

(6) Asgari göz açıklığı ölçülerinden küçük dip trolü ağlarının gemilerde bulundurulması ve dip trolünün birden fazla gemiyle çekilmesi yasaktır.

(7) 1000 metreden derin sularda dip trolü ile avcılık yapılması yasaktır.

(8) Dip trolü ağları, trol avcılığının yasaklandığı yer ve zamanlarda gemilerde toplanmış olarak nakledilebilir. Trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz. Kapıların asılı olduğu yerlerin (Matafora) geminin içerisine dönük olması zorunludur.

(9) Marmara denizinden geçecek trol gemilerinin, Çanakkale ve İstanbul il müdürlükleri tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Marmara denizine girişlerinde ağların ve kapılarının mühürletilmesi zorunludur. Ağlar ambarda, kapılar ise güvertede veya ambarda bulundurulmalıdır.

(10) İstanbul boğazından girecek dip trol gemilerinin mühürleme işlemi Büyükdere’de yapılacaktır.

(11) İlk hareket noktası Marmara denizi olan ve diğer karasularımıza trol avcılığı yapmak üzere gidecek trol gemileri, ağ ve kapılarını geminin bulunduğu yere en yakın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek mühürleteceklerdir.

Ortasu trolüne ilişkin yasaklar

MADDE 11 – (1) Karadeniz’de her türlü trol ile avcılığın yasaklandığı yerlerde, Marmara denizi, Ege denizi ve Akdeniz’de orta su trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Ortasu trolü, kullanımına izin verilen yer ve zamanlarda çift gemi ile çekilebilir. Ortasu trolü ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

(3) Karadeniz’de ortasu trolünün 18 m.'den (10 kulaç) daha sığ sularda çekilmesi ve 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında su ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır. Ancak, Karadeniz’de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında, çift gemi ile çekilmek şartıyla, Samsun ili, Yakakent ilçesi, Çayağzı burnu (41° 41,040' N-35° 25,193' E) ile Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer (41° 08,874' N - 37° 10,112' E) arasında 20 kulaç ve daha derin sularda ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı serbesttir. Bu istisnadan faydalanacak balıkçı gemileri tarafından avlanan çaça balığı için ek-2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin düzenlettirilmesi zorunludur.

Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen alanlarda gırgır ağları ile avcılık yasaktır.

a) Taşucu körfezinde, Güvercin ada (36° 14,716’ N - 33° 48,621’ E) ile İncekumburnu (36° 14, 090’N - 33° 56, 899’ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alan içinde.

b) Fethiye körfezinde, Fethiye adası feneri (36° 38,824’ N - 29° 05,896’ E) ile Paçarız burnu (36° 38,517’ N - 29° 06,075’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alan içinde,
Tebliğ’in, “Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasının yedinci fıkrasının (b) bendinin sonuna “Bom direği bulunan gemiler bu istisnadan faydalanamaz” ibaresi eklenmiştir.
(Değişiklik 28/08/2010 Tarih ve 27686 Sayılı R.G.’de)


c) Köyceğiz, İztuzu sahilinde, Akiye burnu (36° 47,945’ N - 28° 35,671’ E) ile Bozburun’u (36° 45,604’ N- 28° 36,770’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde,

ç) Güvercinlik körfezinde, Sıralık burnu (37° 07,712’ N - 27° 32,282’ E) ile karşısındaki Pina (Kimse) (37° 09,149’ N - 27° 33,023’ E) burnunu birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde,

d) Gökova körfezinde, Akbük burnu (37° 00,971’ N - 28° 06,918’ E) ile Kargılı burnunu (36° 56,501’ N - 28° 05,822’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan sahada,

e) Asin körfezinde; İncegöl burnu (37° 13,827' N - 27° 30,365' E) ile İnce burun (37° 11,662' N - 27° 31,631' E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan sahada,

f) Kazıklı limanında, Karaburun (37° 18,251’ N - 27° 25,935’ E) ile Teke burnunu (37° 15,350’ N - 27° 27,309’ E) birleştiren hattın kuzey doğusunda kalan alan içinde,

g) Çandarlı körfezinde Kemikli burnu (38° 55,051’ N- 26° 51,066’ E) ile Aliağa Taşlı burun (38° 50,063’ N - 26° 56,567’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan alan içinde,

ğ) Saros körfezinde Kuşburnu (40° 36’, 134 N - 26° 38, 193' E) ile karşısındaki (40° 38’, 295 N - 26° 38, 193' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde,

h) İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trafik ayırım düzeni içerisinde,
Tebliğ’in, “Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan, trafik ayırım düzeni ibaresi, trafik ayırım şeridi olarak düzeltilmiş;
(Değişiklik 28/08/2010 Tarih ve 27686 Sayılı R.G.’de)

ı) Çanakkale boğazında Nara burnu feneri (40° 11, 823' N - 26° 24, 093' E) ile Akbaş feneri (40° 13, 276' N - 26° 25, 491 'E) ve Kepez feneri (Kanlıdere) (40° 05, 506' N - 26° 21, 816 'E) ile Soğandere (Karanfil burnu) feneri (40° 06, 429' N - 26° 19, 716' E) arasında kalan alan içinde,

i) İstanbul Adalar’da; Burgazada Mezarlık burnu (40° 53, 218’ N - 29° 03,329’ E), Kınalıada Ocak burnu (40° 54, 223’ N - 29° 02,729’ E), Kınalıada Liman burnu (40° 54, 454’ N - 29° 03,453’ E), Burgazada Çeşme burnu (40° 53, 129’ N- 29° 04,199’ E), Heybeliada Değirmen burnu (40° 53, 046’ N - 29° 05. 355’ E), Dragos (40° 54, 443’ N - 29° 08, 343’ E), Büyükada çakarı (40° 53, 010’ N - 29° 07, 920’ E), Büyükada su iskelesi (40° 52, 040’ N - 29° 08,530’ E) ve Büyükada (40° 51,850’ N- 29° 08, 000’ E), Büyükada Dil burnu (40° 51 709’ N - 29° 06,472’ E) ve Heybeliada askeri liman (40° 52,340’ N - 29° 06,150’ E) Heybeliada (40° 52,400’ N - 29° 04, 500’ E) ve Burgazada (40° 52,500’ N - 29° 04, 000’ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde,

j) İstanbul boğazında, Ahırkapı (41° 00’ 27" N - 28° 59’ 05" E) ve Kadıköy İnci burnu mendirek fenerini ( 40° 59’ 05" N - 29° 00’ 52" E) birleştiren hat ile Yeniköy vapur iskelesi (41° 07’ 01" N - 29° 04’ 18" E) ve Paşabahçe fenerini (41° 06’ 57" N - 29° 05’ 23" E) birleştiren hat arasında kalan alan içinde,
Tebliğ’in, “Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan Paşabahçe Feneri (41° 06’ 57" N - 29° 05’ 23" E) ibaresi, Çubuklu Kozaltı Burnu (41°06,599’ N - 29°04,973’ E) olarak değiştirilmiştir,
(Değişiklik 28/08/2010 Tarih ve 27686 Sayılı R.G.’de)

k) İzmit körfezinde Zeytin burnu (40° 44’, 500 N - 29° 47, 068' E) ile karşısındaki (40° 43’, 416 N - 29° 46, 908' E) koordinat noktasını birleştiren hattın doğusunda kalan alan içinde,

l) Artvin ili, Hopa ilçesi, Kemalpaşa bucağı, Sarp köyü açıklarında, (41°34’ 48" N - 41° 17’ 13" E) ile (41° 30’ 42" N - 41° 32’ 12" E) koordinatlarını birleştiren hattın Gürcistan sınırına kadar olan kısmında kalan karasularımızda,

(2) Tüm denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(3) Mıhlı çayı ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda, 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağları ile yazılı orkinos, uzun kanat orkinos, gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı serbesttir.

(4) Orkinos avcılığına ilişkin getirilen düzenlemeler kapsamında, gırgır ağları ile orkinos avcılığına izin verildiği dönemde, gırgır ağlarının kullanımı serbesttir.

(5) Orkinos avcılığında kullanılan gırgır ağları hariç, derinliği 90 kulaçtan daha fazla olan gırgır ağlarının kullanımı yasaktır.

(6) 12 kulaç derinliğe kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulunmayan, alamana (voli) ağları ile dönem boyu avcılık yapılması serbesttir.

(7) Bütün karasularımızda gırgır ağları ile 10 kulaç (18 m) derinlikten daha sığ sularda avcılık yapılması yasaktır. Ancak;

a) Karadeniz’de; Kastamonu ili, Cide ilçesi Köpekkaya burnu ile Bulgaristan sınırı arasında kalan karasularımızda ve Marmara denizi’nde 1 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında 6 kulaçtan (11 m) itibaren,

b) Akdeniz’de; Seyhan nehrinin denize döküldüğü yerdeki Deliburnu feneri (36° 43,127’N - 34°54,172’E) ile Yumurtalık limanı girişindeki Ceyhan boğazı feneri (36° 42,442’ N - 35°43,945’ E) arasında kalan alanda, 6 kulaçtan (11 m.) itibaren; uzunluğu en fazla 3 boy (600 m.) ve derinliği en fazla 18 kulaç (33 m.) olan gırgır ağları ile avcılık yapılması serbesttir.
Tebliğ’in, “Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar” başlıklı 12 nci maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinin sonuna “Bom direği bulunan gemiler bu istisnadan faydalanamaz” ibaresi eklenmiştir.
(Değişiklik 28/08/2010 Tarih ve 27686 Sayılı R.G.’de)


(8) Gırgır ağı kullanan balıkçı gemileri için Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinden ağlarının derinliğini gösterir, bir yıl geçerli ölçüm belgesi alınması zorunludur. (Ek-3)

(9) Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır.


Işıkla avcılığa ilişkin yasaklar

MADDE 13 – (1) Işık ile avcılığın yasak olduğu alanlar;

a) Akdeniz’de, Anamur burnu (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımız,

b) Ege denizinde;

1) Edirne ili dahilindeki Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E) ile Çanakkale ili dahilindeki Büyük Kemikli burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905' E), Gökçeada Aydıncık burnu (40° 09,801' N - 26° 00,554' E) ve Bozcaada Batı burnunu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E) birleştiren hattın doğusunda kalan saha,

2) Bozcaada Eskifener burnu (39° 47,319’ N - 26° 03,137’ E) ile Babakale’yi (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) birleştiren hattın doğusunda kalan saha,

3) Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) ile Küçükkuyu balıkçı barınağı (39° 22,781’ N - 26° 36,421’ E) arasında kalan sahada 2 mil içerisinde,

4) Küçükkuyu balıkçı barınağı (39° 22,781’ N - 26° 36,421’ E) ile Küçük maden adası (39° 23, 135’ N - 26° 34, 119’ E), Güneş adası feneri (39° 19,736’ N -26° 32,441’ E), Çıplak ada Yumru burnu (39° 16,722’ N - 26° 34, 653’ E) ve Eğribucak burnunu (39° 16,399’ N - 26° 36,589’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan saha,

5) Çandarlı körfezinde; Kemikli burnu (38° 55,051’ N - 26° 51,066’ E) ile Aliağa Taşlı burun (38° 50,063’ N - 26° 56,567’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan saha,

6) İzmir körfezinde, Ardıç burnu (38° 31,955’ N - 26° 37,525’ E) ile Kapan burnu (38° 32,689’ N - 26° 48,880’ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan karasularımız,

7) Ildır körfezinde; Çolak burnu (38° 26,716' N - 26° 23,791' E) ile Çeşme Uçburnu (38° 22,593' N - 26° 17,141' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha,

8) Asin körfezinde, İncegöl burnu (37° 13,827’ N - 27° 30,365’ E) ile İnce burun (37° 11,662’ N - 27° 31,631’ E) arasında çekilen hattın kuzey-doğusunda kalan saha,

c) Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazları,

ç) Karadeniz.

(2) Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Anamur burnu (36° 00,906’ N - 32° 48,200’ E) arasında kalan karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ışık ile avcılık yapılması yasaktır.

(3) Diğer karasularımızda ışıkla avcılık yapmak üzere Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek gemiler için, geçiş güzergâhını beyan etmek şartıyla, geminin bulunduğu yere en yakın il veya ilçe müdürlüğünden ek-4’te yer alan "Geçiş Belgesi"nin alınması ve gemilerin en geç 3 gün içerisinde geçiş yapmaları zorunludur.

(4) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemilerinde, takımda sadece bir teknede ışık kaynağı bulunabilir.

(5) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

(6) 100 watta kadar olan aydınlatma gücünün kullanımı müsaadeye bağlı değildir. Işıkla avcılığa izin verilen alanlarda kullanılacak ışık takatı, ana tekne, yardımcı ve taşıyıcı tekneler dahil toplam 8000 wattı geçemez.

(7) Işık ile avcılıkta aydınlatma ancak su üstünde yapılır.

(8) Işık teknelerinde personel bulundurulması ve iki ayrı takımın ışık tekneleri arasında en az 200 m. mesafe bulunması zorunludur.

(9) 30 m.’den daha sığ sularda ve balık çiftliklerinin kafeslerine 300 m.’den daha yakın mesafede ışık yakılması yasaktır.

(10) Gırgır ağları ile yapılan avcılıkta, etrafı çevrilmiş balıkların ağın ağzından kaçmasını önlemek için kısa süreli olarak yakılıp söndürülen, 12 veya 24 volt 100 wattan küçük tek lamba ışık kaynağı olarak değerlendirilmez.

(11) Gırgır gemilerindeki hizmet botları, ışık teknesi olarak da kullanılabilir.

Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar

MADDE 14 – (1) Bütün karasularımızda, ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile her türlü su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.

(2) Ancak;

a) Ege denizinde, Eğribucak burnu (39° 16,399’ N - 26° 36,589' E) ile Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada, 1 Eylül - 31 Aralık 2008 tarihleri arasında trata ile avcılık yapılabilir.

b) Paşabahçe, Küçüksu, Vaniköy, Ortaköy, İstinye Tokmak Burnu, Tuzla Karaaslan (Şıkır), Kumlar, Fenerbahçe, Yalakdere, Kireçburnu, Kumburnu, Çınarkoy’da, il müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, Çanakkale boğazındaki Kepez Dalyan burnunda (Akıntı burnu) ve Namazgah burnunda (Kilitbahir feneri) 250 m. yarıçapındaki deniz sahasında, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri dışında manyat ile avcılık yapılabilir. Bu alanlarda avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık İzin Belgesinin alınması zorunludur.
Aynı Tebliğ’in, Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının b bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiş,
“Ancak, 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren bu alanlarda manyatla avcılığa izin verilmeyecek olup, balıkçı gemileri için avcılık İzin Belgesi düzenlenmeyecektir.”

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)
c) Marmara denizinde, karides avcılığında kullanımına izin verilen manyat ile karides için getirilen düzenlemelere uymak şartıyla karides avcılığı yapılabilir.

(3) Ege denizi ve Akdeniz’de algarna ile her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

(4) Trabzon ili, Of ilçesi, Solaklı deresi ile Sarp sınır kapısı arasındaki Solaklı, Baltacı (Of), İyidere, Büyükçay (Çayeli), Fırtına deresi (Ardeşen), Çağlayan (Fındıklı), Kapisre (Arhavi) Hopa çayı ve Osmaniye deresi’nin (Kemalpaşa) denize döküldükleri yerler merkez olmak üzere, derelerin sağındaki ve solundaki sahil kesiminde her iki yöne doğru birer km.lik ve denize doğru 500 m.lik mesafeyi birleştiren alan içinde, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında her türlü sabit ağ kurulması ve zıpkınla avcılık yapılması yasaktır.

(5) Denize bırakılan dip ağları dışındaki uzatma ağlarının gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.

(6) Su ürünleri avcılığında dolanan ağlarının (sürüklenen ağ, drift-net) kullanılması yasaktır.
Aynı Tebliğ’in, Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,.
“(6) Dolanan ağların (drift-net) kullanımı dönem boyunca, uzun mesafe göç eden türlerin (kılıç, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos (tulina), gobene (tombik)) avcılığında kullanılan modifiye edilmiş dolanan ağların kullanımı ise 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yasaktır.Bu türleri avlamak için kullanılacak modifiye edilmiş ağların il/ilçe müdürlüklerine tespit ettirilmesi ve tespit sonrası ibraz edilecek belgeye istinaden Ek-1 de yer alan avcılık İzin Belgesi’nin alınması zorunludur.”

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)


(7) Monofilament (tek kat) misina ağlarının kullanımı 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren yasaktır.
Aynı Tebliğ’in, Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan 1 Eylül 2010 tarihi, 1 Eylül 2011 olarak değiştirilmiştir.
(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

(8) İl müdürlüklerince belirlenen voli yerlerinde avlanmayı engelleyecek tarzda her türlü uzatma ağları ile avlanmak yasaktır.

(9) Kargılı ağlarla yapılan kefal avcılığında, su yüzeyinde, kargılar vasıtasıyla yatay durumda tutulan ağlarda, ağ gözü açıklığı 48 mm.’den küçük olamaz.

Parakete ile avcılığa ilişkin yasaklar

MADDE 15 – (1) Denize bırakılan paraketelerin gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.

(2) Parakete ile yapılan su ürünleri avcılığında, 14 numaradan küçük (ebat olarak) iğnelerin kullanılması yasaktır. Orkinos ve kılıç avcılığında kullanılan paraketelerde yalnızca 1 ve 2 numaralı iğneler kullanılabilir.

(3) Parakete ile kalkan avcılığı yasaktır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Türlere İlişkin Düzenlemeler

Avlanması yasak türler

MADDE 16 – (1) Çizelgede yer alan türlerin, içsulardahil bütün sularımızda avlanmaları, toplanmaları yasaktır. Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile verilen istisnalar bu düzenlemenin dışındadır.Türler


Latince adı


Türler


Latince adıDeniz alasıSalmo trutta labraxKancalı ahtapotElodone cirrhosa
Büyük camgöz
(Kum)
köpek balığıCarcharhinus plumbeusMisk ahtapotuElodone moschata
Kırmızı mercanCorallium rubrum
Siyah mercanGerardia savaglia
Güneşlenen
köpek

balığıCetorhimus maximusKırmızı yıldızAsterina pancerii
MinareCerithiumvulgatum
Şeytan minaresiGourmya yulgata
Mersin balıklarıAcipencerspp.Deniz kulağıHaliotis lamellosa
Pervane/Ay balığıMola molaTritonCharonia lampas
Deniz
kaplumbağalarıCaretta caretta,PinaPinna nobilis
Chelonia mydasMührelerLamellaridae
Dermachelys coriceaMayaMaia squinado
Trionyx triunguisFokMonachus monachus
Ot sazanıCtenopharyngodon idellaDeniz atıHippocampus hippocampus
Deniz çayırlarıPosidonia oceanicaTicari deniz
süngerleriSpongia officinalis
Zostera noltiSpongia agaricina
Gümüş sazanıHypophthalmichtys molitriksHippospongia communis
YunusDelphinidae
Yağlı balıkGarra rufaBeni balığıCyprinion macrostamusBoy ve ağırlık yasakları

MADDE 17 – (1) Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanmaları yasaktır.Tür


Latince Adı


Asgarî Boy*
(cm)


Asgarî Ağırlık
(gr)AhtapotOctopus vulgaris-


1000AkividesTapes decussatus2.4


AkyaLichia amia30


BarbunyaMullus barbatus13


Bakalyaro (Berlam)Merluccius merluccius25


ÇipuraSparus auratus15


Deniz böceğiPalinurus vulgaris25


Dil Balığı)Solea solea20


HamsiEngraulis encrasicolus9


İstakozHomarus gammarus25


İstavrit
İstavrit (Karagöz İstavrit)
Trachurus trachurus
Trachurus mediterraneus13


İstiridyeOstrea edulis6


KalkanPsetta maxima40


Karagöz (Sargos)Diplodus vulgaris21


Kefal (Amuderya kefali)Mugil so-iuy35


Kefal (Sarıkulak kefal)Liza aurata30


Kefal (Has kefal)Mugil cephalus30


Kefal (Diğer kefaller)Mugil (Oedalechius) labeo
Chelon labrosus
Liza ramada
Liza saliens20


KırlangıçChelidonichthys lucerna18


KidonyaVenus verrucosa3


KolyozScomber japonicus18


Kum şirlanı (Tellina)Donax trunculus2.5


LagosEpinephelus spp.30


LevrekDicentrarchus labrax18


LipsözScorpaena scrofa15


LüferPomatomus saltatrix14


Mavi yengeçCallinectes sapidus13


MezgitMerlangius merlangus13


Kırma (Kırmızı) mercanPagellus erythrinus15


Midye(Beyaz kum midyesi)Chamelea gallina1.7


Minekop(Kötek, Karakulak)Umbrina cirrosa25


Nil barbunyasıUpeneus moluccensis10


OrfozEpinephelus guaza40


PalamutSarda sarda25


PisiPleuronectes spp.20


SarıkuyrukSeriola dumerili30


Sarıağız (Halili,Muskar,Grenyüz)Argyrosomus regius25


SinagritDentex dentex20


TekirMullus surmuletus11


Ton (Orkinos)Thunnus thynnus-


30**UskumruScomber scombrus20


Yazılı orkinosEuthynus alletteratus45* Ağırlıkça hamsi ve istavritte %15, diğer su ürünlerinde % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.

** 8 kg ile 30 kg arasındaki Ton (Orkinos) balıkları için % 8 nispetinde küçüklere müsaade edilir.
Aynı Tebliğ’in, “Boy ve ağırlık yasakları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki çizelgeye aşağıdaki türler eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çipura
Sparus aurata
20
Kılıç
Xiphias gladius
125
Sardalya
Sardina pilchardus
11
“(2) Denizlerde yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızi (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine ağırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir. Ancak, algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15’ i nispetinde hedef dışı avlara müsaade edilir. Arızi olarak avlanan ürünün tek olması halinde bu limitler dikkate alınmaz.”
(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

(2) Denizlerde belli bir türe yönelik olarak verilen izin kapsamında yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızî (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine ağırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir. Ancak, algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15’ i nispetinde hedef dışı avlara müsaade edilir.

(3) Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıklarının (.Lagocephalussceleratus, Lagocephalusspadiceus ) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.
Aynı Tebliğ'in, "Boy ve ağırlık yasakları" başlıklı 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(4) Avcılığı özel izne tabi türlerin, başka bir avcılık faaliyeti sırasında avlanması halinde ağırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir."
(Değişiklik 26/09/2009 tarih ve 27358 sayılı R.G.’de)Hamsi, sardalya ve istavrit avcılığı

MADDE 18 – (1) Hamsi

a) Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

b) Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır ağları ile hamsi avcılığı 16.00-08.00 saatleri arasında yapılır. Gırgır ağları, belirtilen saatler dışında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamaz. Bakanlıkça, stokların koruması ve avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile avcılığın yapılabileceği saatlere kısıtlama getirilebilir.

c) Stokların korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile Bakanlıkça hamsi avcılığına alan, avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkış noktası, zaman, nakil açısından yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilebilir.

ç) 1) İnsan tüketimi için piyasaya sunulmak üzere, Bakanlıkça balıkçı gemilerinin büyüklüklerine göre belirlenecek kasa veya kutu miktarından daha fazla hamsinin karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satışa sunulması yasaktır.

2) Kasa veya kutular ile nakledilecek ya da balık unu yağı fabrikalarına gönderilecekler de dahil olmak üzere, karaya çıkış noktalarından sevk edilecek tüm hamsiler için ek-5’de örneği verilen nakil belgesinin düzenlettirilmesi zorunludur.

(2) Uzatma ağları ile sardalya avcılığı dönem boyunca serbesttir.

(3) Hamsi, sardalya ve istavrit balıkları, karaya çıkarılışlarından itibaren, en fazla net ağırlığı 12 kg. (+%10)’ı geçmeyen kasa veya kutularla nakledilebilir.

Palamut-torik avcılığı

MADDE 19 – (1) Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak, 15 -31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.

(2) Muğla ili, Gökova ve Güllük körfezlerinde, palamut ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

Kalkan, dil ve pisi avcılığı

MADDE 20 – (1) Bütün karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır.

a) Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yasaktır.

b) Av yasağından önce avlanılarak il veya ilçe müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur.

(2) Bütün karasularımızda, 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılığı yasaktır.

(3) Dil ve pisi avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 80 mm.’den küçük olamaz.

Orkinos avcılığı

MADDE 21 – (1) Bütün karasularımızda; 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, 1 Haziran - 31 Aralık tarihleri arasında boyu 24 m. ve üzerinde olan parakete tekneleriyle orkinos avcılığı yasaktır. Ancak, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdığı orkinos av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak sürelerini uzatmaya yetkilidir.

(2) Orkinos avcılığı yapacak gemiler için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin; taşımacılık yapacak gemiler için ise geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden ek-1’de yer alan orkinos taşıma "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

(3) Orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapacak gemilerde, Bakanlıkça belirlenen özelliklere sahip gemi izleme cihazı, av yapan gemilerde ise ayrıca işler durumda telefon ve faks cihazı bulundurulması zorunludur.

(4) Av kotasının takibi ve denetimi amacıyla, her av operasyonunun hemen sonrasında avlanılan orkinos miktarının ve avın gerçekleştiği yerin koordinatının, gemiye ait faks cihazından Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

(5) Faks cihazında muhtemel bir arıza olması ya da faks bağlantısının kapsama alanı dışında olunması nedeni ile gerçekleşememesi durumunda, ava ve avcılığa ilişkin bilgiler geminin karadaki temsilcileri tarafından Bakanlığa bildirilir.

(6) Av kotasının dolması halinde Bakanlıkça ilan edilecek orkinos av sezonu kapanış tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde av gemilerinin balıkçı barınak ve limanlarına çekilmesi zorunludur. Limana gelen gemilerle ilgili olarak en yakın il veya ilçe müdürlüğü bilgilendirilecektir.

(7) Taşıma yapacak tekneler; taşıma faaliyetine başladıkları anı, mevkilerini ve nihai varış noktasına ilişkin rotalarını, tahmini varış sürelerini ve kafeslerde taşıdıkları ürünün miktarı ile hangi av teknesinden aldıklarını gösterir belgeleri bulundurmak ve en geç 48 saat içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

(8) Avlanılan orkinosların, taşıma işlemleri tamamlandıktan sonra, çiftliklerdeki tespiti il müdürlüklerince yapılır. Kayıt dışı balık tespiti durumunda bu balıklar doğaya salınır.

(9) Orkinos avlanma izninde belirtilen şartlara uymayan gemilerin avcılık "İzin Belgeleri"ne el konularak, iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir. Bu gemilere izleyen yıl için yeni izin belgesi düzenlenmez.

(10) Orkinos avlanma izini alan her gemi, avladığı ve sattığı orkinos miktarlarına ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.

(11) Av sezonunda avlanıldığı halde Bakanlığa bildirilmeyen av miktarları ile sezon kapandıktan sonra avlanılan miktarlar için Orkinos Yakalama Dokümanı ve Sağlık Sertifikası düzenlenmez. Bu balıklar canlı ise doğaya salınır, ölü ise el konulur.

(12) Orkinos ağlarının bocilik kısmında ağ göz açıklığı 44 mm.’den küçük olamaz.

(13) Orkinos avcılığında, orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter kullanımı yasaktır.

(14) 8 kilogramın altındaki orkinos balıklarının avlanması yasaktır.
Aynı Tebliğ’in, “Orkinos avcılığı” başlıklı 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 (1) İzin işlemleri;
a) Orkinos avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-1’de yer alan "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur. Bu izin sadece gırgır ağları ile avlanacak ve geçmiş yıllarda bu izni almış balıkçı gemilerine verilir. Avcılık izni, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdığı orkinos av kotasına uygun olarak, her yıl Bakanlığın belirleyeceği yönteme göre tespit edilecek sayıdaki balıkçı gemisine verilir.
b) Orkinos taşımacılığı yapacak gemiler için de, geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden Ek-1’de yer alan "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
c) Bir balıkçı gemisi, orkinos avcılık veya taşımacılık izinlerinden sadece birini alabilir. Taşıma izni alan gemilerde taşıma kafesi ağı hariç istihsal vasıtası bulundurulamaz.
(2) Genel hususlar;
a) 15 Haziran – 15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağlarıyla orkinos avcılığı yasaktır. Avcılığın serbest olduğu dönemde, kota miktarının dolması durumunda gemiler avcılık faaliyetine son verir.
b) Başka ülkelerin firma ya da balıkçıları ile anlaşarak, balıkçı gemilerinin kiralanması suretiyle avcılık faaliyetinde bulunulması yasaktır.
c) Ortak balıkçılık operasyonuna katılacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması ve geminin bireysel av kotasına sahip olması zorunludur. Ortak operasyona katılacak gemiler için yapılacak izin başvurusunda; operasyonun süresi, operasyona katılacak gemiler, avlanacak orkinos miktarının gemiler arasındaki dağılım şekli, avlanan orkinosların çiftliklere nakledilecek olması halinde ise bu çiftliklere ilişkin bilgiler yer alır.
ç) Avlanan orkinosların Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktaları dışındaki yerlerden karaya çıkarılması ve nakledilmesi yasaktır.
d) Orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapacak gemilerde, Bakanlıkça belirlenen özelliklere sahip çalışır durumda gemi izleme cihazı bulundurulması zorunludur. Cihazda arıza olması durumunda, bu durumla ilgili olarak öncelikle Bakanlığın bilgilendirilmesi ve sonrasında geminin konum bilgilerinin 2 saatte bir Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
e) Orkinos avcılığına ilişkin düzenlemelere uymayan gemilerin “İzin Belgeleri”ne el konularak, iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir.
f) Orkinos avlanma izni alan her gemi, avladığı ve sattığı orkinos miktarlarına ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.
g) Av sezonunda avlanıldığı halde Bakanlığa bildirilmeyen, tahsis edilen kotadan fazla avlanılan ve sezon kapandıktan sonra avlanılan miktarlar için Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve Sağlık Sertifikası düzenlenmez. Bu balıklar canlı ise doğaya salınır, ölü ise el konulur.
ğ) Orkinos ve orkinostan elde edilen ürünlerin (iç organlar hariç) yurtdışı ve yurtiçinde Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmaksızın satışı yasaktır.
h) Orkinos ağlarının bocilik kısmında ağ göz açıklığı 44 mm.den küçük olamaz.
ı) Orkinos avcılığında, orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter kullanımı yasaktır.
i) 30 kilogramın altındaki orkinos balıklarının avlanması yasaktır. Ancak 10-30 kg arasındaki orkinoslar için, orkinos av gemilerine en fazla %5 oranında istisna uygulanır.
j) Av kotasını tamamlayamayan gemiler, avlamadıkları kota miktarını bir sonraki yıla devredemezler.
(3) Avcılık işlemleri;
a) Orkinos avcılık izni verilmiş ve av kotası tahsis edilmiş 24 m.den büyük gemilerin avlanma süresi boyunca ICCAT Bölgesel Gözlemcisi bulundurması, 24 m.den küçük gemilerin ise av süresinin % 20’sinde ulusal gözlemci bulundurması zorunludur. Ortak balıkçılık operasyonlarına katılacak balıkçı gemilerinde, gemi büyüklüklerine bakılmaksızın, avcılık dönemi boyunca bir ICCAT bölgesel gözlemcisi bulundurulması zorunludur. Av gemisinden taşıma gemisine ya da iki taşıma gemisi arasında yapılan transfer işlemleri ICCAT bölgesel gözlemcisi nezaretinde yapılır.
b) Av gemisinin kaptanı, taşıyıcı gemisine yapılan transfer operasyonu sonunda, Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve ICCAT Transfer Bildirimini doldurarak taşıma gemisi kaptanına teslim etmek zorundadır. Taşıyıcı gemiler bu belgeler olmadan, transfer bölgesinden ayrılamaz.
c) Taşıyıcı gemi kaptanına av gemisi kaptanı tarafından iletilen ICCAT Transfer Bildirimi’nin, ICCAT Bölgesel Gözlemcisine imzalatılmış olması zorunludur.
ç) Av kotasının takibi ve denetimi amacıyla, her av operasyonunun hemen sonrasında avlanılan orkinos miktarının ve avın gerçekleştiği yerin koordinatının, Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
(4) Taşıma işlemleri;
a) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve ICCAT Transfer Belgesi, çiftliğe veya belirli limana transfer sırasında ürüne eşlik edecektir.
b) Taşıma yapacak tekneler; taşıma faaliyetine başladıkları anı, mevkilerini ve nihai varış noktasına ilişkin rotalarını, tahmini varış sürelerini ve kafeslerde taşıdıkları ürünün miktarı ile hangi av teknesinden aldıklarını gösterir belgeleri bulundurmak ve faaliyet öncesinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.
c) Taşıyıcı geminin kaptanı, taşıma kafeslerine yapılacak transfer işlemini, suda video kamera aracılığıyla kaydedilmesini ve kayıtların gemide bulundurulmasını sağlamak zorundadır.
ç) Diğer ülke kotalarına esas orkinosların transferi ve nakli, kota sahibi ülkeden ön izin alınmadan başlatılamaz.
(5) Çiftlik işlemleri;
a) Bakanlık izni olmadan çiftliklerdeki kafeslere transfer işlemi başlatılamaz.
b) Çiftlik yetkilileri, taşıma kafeslerinden çiftlikteki kafeslere gerçekleştirilen transfer işlemini, suda video kamera aracılığıyla kaydedilmesini ve kayıtların çiftlikte bulundurulmasını sağlamak zorundadır.
c) ICCAT tarafından öngörülen doğru, eksiksiz, onaylı belge ve bilgilere sahip olmayan orkinosların çiftliklere stoklanması yasaktır.
ç) Orkinos avcılık iznine sahip olmayan, kotası bulunmayan veya yeterli kotaya sahip olmayan gemiler tarafından avlanan ya da gerçeğe aykırı olarak rapor edilen kafeslere yerleştirilmiş orkinosların tespiti durumunda, bu balıklara el konularak, doğaya salınır.
d) Çiftlikteki kafeslere gerçekleşen bütün transferler ve kafeslerden yapılan balık hasadı süresince ICCAT Bölgesel Gözlemcisi bulundurulması zorunludur.
e) Avlanılan orkinosların, taşıma işlemleri tamamlandıktan sonra, çiftliklerdeki tespiti il müdürlüklerince yapılır. Kayıt dışı balık tespiti durumunda bu balıklar doğaya salınır.”

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

Yazılı orkinos, gobene (tombik), akya, sarıkuyruk, uzun kanat orkinos (tulina) ve lambuka avcılığı

MADDE 22 – (1) Karasularımızda uzatma ağları ile dönem boyunca; Mıhlı çayı (39° 33,209’ N - 26° 39,472’ E) ile Suriye sınırları arasında kalan karasularımızda ise 15 Nisan -15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos (tulina), gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı serbesttir. Bu istisnadan faydalanacak gırgır gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması, avlanan ürünlerin ek-6’da yer alan veya Bakanlıkça belirlenecek yerlerden karaya çıkarılması ve ek-2’deki "Menşe Belgesi"nin düzenlettirilmesi zorunludur.
Aynı Tebliğ'in, "Yazılı orkinos, gobene (tombik), akya, sarıkuyruk, uzun kanat orkinos (tulina) ve lambuka avcılığı" başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.
"Aynı belgenin, diğer avcılık yöntemleri ile elde edilen ürünler için de düzenlettirilmesi zorunludur."
(Değişiklik 26/09/2009 tarih ve 27358 sayılı R.G.’de)

(2) Ege denizinde; Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E), Büyük Kemikli burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905' E), Bozcaada batı burnu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E), Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) ile Mıhlı çayını (39° 33,209’ N - 26° 39,472’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan karasularımızda, 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos, gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı yasaktır.

(3) Muğla ili, Gökova ve Güllük körfezlerinde akya ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

(4) 1 Ocak - 14 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile lambuka avcılığı yasaktır.

Kılıç avcılığı

MADDE 23 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kılıç avcılığı yasaktır. Kılıç avcılığı yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık İzin Belgesinin alınması zorunludur.

Orfoz ve lagos avcılığı

MADDE 24 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile orfoz ve lagos avcılığı yasaktır. Ancak, bu dönemde 9 numaradan küçük (ebat olarak büyük) olta iğnesi kullanmak şartıyla parakete ile lagos avcılığı yapılması serbesttir.

(2) Sepet, pinter vb. tuzaklar ve dalarak zıpkın veya su altı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılması yasaktır.

Karides avcılığı

MADDE 25 – (1) Marmara denizi hariç, bütün karasularımızda, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında algarna ile karides istihsali yasaktır.

(2) Akdeniz'de;

a) Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, Kesik burnu (36° 09,964’ N - 32° 23,418’ E) ile Kızılliman burnu (36° 04,243’ N - 33° 04,708’ E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde,

b) İncekumburnu (36° 14,10’ N - 33° 56,90’ E) ile Susanoğlu - Atakent (36° 24,971' N - 34° 05,458' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

c) Mersin Karaduvar balıkçı barınağı (36° 48,546' N - 34° 41,873' E) ile Ceyhan nehrinin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 3 mil içerisinde,

ç) Akıncı burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde,

d) Akdeniz’de belirtilen yerler dışında kalan karasularımızda ise, sahilden itibaren 2 mil içerisinde,

uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.

(3) Ege denizi’nde ve Akdeniz’de 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasında uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.

(4) Marmara’da;

a) Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, 15 Nisan - 31 Ağustos ve 1 - 31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır. Ancak, 15 Mayıs - 1 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları ile oluklu karides (P. kerathurus) avcılığı serbesttir.

b) Marmara denizinde avcılığın serbest olduğu dönemlerde, İstanbul Adalar’daki; Burgazada Mezarlık burnu (40° 53, 218’ N - 29° 03,329’ E), Kınalıada Ocak burnu (40° 54, 223’ N - 29° 02,729’ E), Kınalıada Liman burnu (40° 54 454’ N - 29° 03,453’ E), Burgazada Çeşme burnu (40° 53,129’ N - 29° 04,199’ E), Heybeliada Değirmen burnu (40° 53,046’ N - 29° 05, 355’ E), Dragos (40° 54, 443’ N - 29° 08,343’ E), Büyükada çakarı (40° 53,010’ N - 29° 07, 920’ E), Büyükada su iskelesi (40° 52, 040’ N - 29° 08,530’ E) ve Büyükada (40° 51,850’ N - 29° 08,000’ E), Büyükada Dil burnu (40° 51, 709’ N - 29° 06,472’ E) ve Heybeliada askeri liman (40° 52,340’ N - 29° 06,150’ E) Heybeliada (40° 52,400’ N - 29° 04, 500’ E) ve Burgazada (40° 52,500’ N - 29° 04, 000’ E) koordinat noktalarını birleştiren alan hariç olmak üzere, ek-7’de manyat ve algarna için ayrı ayrı belirtilen alanlarda karides avcılığı serbesttir.

c) Manyat ve algarna ile karides istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

ç) Derin su pembe karidesinin; 50 m’den daha derin sularda, ağız yüksekliği 50 cm., omuz ve torba kısmında ağ göz açıklığı en az 32 mm. ve torba boyu en fazla 6 kulaç (11 m) olan, toplam kiriş boyu 15 m.yi geçmeyen çift torbalı 2 algarna ya da kiriş boyları 5 m.yi geçmeyen tek torbalı 3 algarna ile avlanılması serbesttir. Algarna ile karides avcılığında çelik halat kullanılması yasaktır. Kullanılacak halatların çapı ise 16 mm.’den kalın olamaz.

d) Karides avcılığında kullanılan manyatların torba ağ göz açıklığı 32 mm.’den küçük olamaz.

e) Avlanan karidesler için ek-2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması ve avlanan ürünlerin il müdürlüklerince belirlenecek ve ilan edilecek yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.

Çift kabuklu yumuşakça avcılığı

MADDE 26 – (1) Beyaz kum midyesinin;

a) 1) Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında,

2) Kefken Adası feneri (41° 13,017' N - 30° 15,076' E) ile Tosun burnu (41° 52,000' N - 32° 52,271' E) arasında kalan karasularımızda,

3) Çayağzı burnu (41° 41,040' N - 35° 25,193' E) ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımızda, dönem boyunca istihsali yasaktır.
Aynı Tebliğ’in, “Çift kabuklu yumuşakça avcılığı” başlıklı 26 ncı maddesinin, birinci fıkrasının, (a) bendinin ikinci ve üçüncü alt bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bend eklenmiştir.
“2) Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili, Kefken Adası Feneri (41°13,017' N - 30° 15,076' E) arasında kalan karasularımızda,
3) Bartın ili, Tosun burnu (41° 52,000' N-32° 52,271' E) ile Samsun ili, Yakakent ilçesi Çayağzı burnu (41° 41,040' N - 35° 25,193' E) arasında kalan karasularımızda,
4) Samsun-Ordu il sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü (41° 08,874' N - 37° 10,112' E) yer ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımızda, dönem boyunca beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.”

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G’de)


b) Yasak yerler dışında ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında, her türlü istihsal vasıtası ile istihsali yasaktır. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek kum midyesi av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak süresini uzatmaya yetkilidir.

c) 1) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden Ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

2) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinin boy uzunluğuna bakılmaksızın, avcılık verilerini kaydetmek üzere seyir defteri tutması zorunludur.

3) Bakanlıkça her av dönemi için belirlenen kota miktarından daha fazla beyaz kum midyesinin istihsal edilmesi yasaktır. Av kotası uygulamasının takibi, kullanılacak belgeler ve bu konuda getirilecek yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça belirlenir.

4) İstihsal edilen beyaz kum midyeleri, sadece İl Müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılabilir. Beyaz kum midyeleri, seyir defterinin 1 numaralı nüshası ile birlikte nakledilebilir.

ç) Beyaz kum midyesi istihsalinde kullanılan algarna ve dreçlerin;

1) Ağız açıklığı 80 cm.'den, ağız derinliği 20 cm.'den büyük, torba boy uzunluğu ise 200 cm.'den fazla olamaz. Hidrolik dreçlerin ağız açıklıkları 350 cm.’den, boyları 300 cm.’den fazla olamaz.

2) Dreçlerde ve eleklerdeki metal yuvarlak çubuklar arasındaki mesafe 9.5mm.’den küçük olamaz.
Aynı Tebliğ'in, "Çift kabuklu yumuşakça avcılığı" başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan "9.5 mm." ibaresi "8.5 mm." olarak değiştirilmiştir.
(Değişiklik 26/09/2009 tarih ve 27358 sayılı R.G.’de)

d) 5 m.'den daha sığ sularda her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.

e) Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi istihsalinde, gemide birden fazla algarna ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.

(2) Cardiumedule ve C. lamarki türlerinin avcılığında beyaz kum midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır.

(3) Akivides ve kidonya

a) Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

b) Akivides avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 24 mm.'den, kidonya istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 30 mm.'den, küçük olamaz.

(4) İstiridye ve tarak

Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

(5) Kara ve kıllı midye

a) İstanbul boğazında, Ahırkapı (41° 00' 27" N - 28° 95' 05" E) ve Kadıköy İnci burnu Mendirek fenerini (40° 59' 05" N - 29° 00' 52" E) birleştiren hat ile Yeniköy vapur iskelesi (41° 07' 01" N - 29° 04' 18" E) ve Paşabahçe fenerini (41° 06' 57" N - 29° 05' 23" E) birleştiren hat arasında kalan sahada,

b) Çanakkale boğazında, Nara burnu feneri (40° 11, 823' N - 26° 24, 093' E) ile Kepez feneri (Kanlıdere) (40° 05, 506' N - 26° 21, 816 ' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

c) İstanbul boğazının serbest alanlarında ve diğer karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında,

avcılığı yasaktır.

(6) Kum şirlanı (tellina)

a) Karadeniz ve Marmara denizinde avcılığı dönem boyunca yasaktır.

b) Akdeniz ve Ege denizinde 1 Mayıs - 15 Temmuz tarihleri arasındaki dönem hariç yalnızca dalma ve toplama yöntemi ile avcılığı serbesttir.

(7) Yasağın başlamasından itibaren il müdürlüklerince stok tespiti yapılan beyaz kum midyesi, akivides, kidonya, istiridye ve kum şirlanının yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.

Bakanlık tarafından onaylanan arındırma merkezinde bulunan canlı çift kabuklu yumuşakçalar için bu süre Bakanlıkça belirlenir.

(8) İzleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadığı için ürün alımına kapatılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları ile tebliğ kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz.

(9) İzmit Körfezinde Dil burnu fenerini (40° 44’, 609 N - 29° 30, 962' E), Dil İskelesi Kaba burnuna (40° 46’, 113 N - 29° 31, 104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda çift kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır.

Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı

MADDE 27 – (1) Deniz salyangozu;

a) Karadeniz’de; İstanbul boğazı girişindeki Rumeli Karaburun ile Anadolu Karaburun arasında kalan karasularımızda avcılığı yasaktır. Bu yer dışında kalan karasularımızda dalma, sepet ve her türlü tuzak yöntemleri ile deniz salyangozu istihsali serbesttir.

b) Marmara denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında dönem boyunca, bu yerler dışında kalan karasularımızda ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır.

c) İzmit Körfezinde Dil burnu fenerini (40° 44’, 609 N - 29° 30, 962' E), Dil İskelesi Kaba burnuna (40° 46’, 113 N - 29° 31, 104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda deniz salyangozu avcılığı yasaktır.

ç) Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

d) Deniz salyangozu istihsalinde kullanılacak algarnaların; ağız genişliği azami 3 m., ağız derinliği azami 40 cm., torba boyu azami 1 m. ve torba ağ göz açıklığı 90 mm. olmalıdır.

e) Deniz salyangozu istihsalinin, gün doğumu ile gün batımı arasında yapılması zorunludur.

f) Algarna ile sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde istihsal yapılamaz.

g) Gemide birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz.

ğ) Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması yasaktır.

(2) Bütün karasularımızda deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.
Aynı Tebliğ’in, “Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı” başlıklı 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) a) Balıkesir ili Ayvalık ilçesi, Eğribucak burnu (39° 16,399’ N-26° 36,589’ E) ile İzmir ili Çeşme ilçesi, Karaabdullah burnu (38° 15,955' N - 26° 14,373' E) ve Mersin ili Anamur burnu ile Seyhan nehrinin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımız dışındaki alanlarda deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.
b) Deniz patlıcanı avcılığının serbest olduğu alanlarda 15 Eylül - 15 Temmuz tarihleri arasında dalma yöntemi ile avcılığı yapılabilir.
c) Dalma yöntemi ile deniz patlıcanı avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, Balıkesir, İzmir veya Mersin İl Müdürlüklerinden birine müracaat edilerek Ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
ç) Dalma yöntemi ile deniz patlıcanı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde zıpkın ve bu faaliyetleri sırasında deniz patlıcanı dışında su ürünleri bulundurulamaz.”

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

Böcek, istakoz ve mavi yengeç avcılığı

MADDE 28 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalan dönem haricinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır.
Aynı Tebliğ’in, “Böcek istakoz ve mavi yengeç avcılığı” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“Ancak, Deniz kereviti (Nephrops norvegicus) türünün avcılığında zaman yasağı uygulanmaz.”

(Değişiklik 28/08/2010 Tarih ve 27686 Sayılı R.G.’de)

(2) Gökçeada’nın kuzeyinde, Kömür burnu (40° 09,524' N - 25° 40,588' E) ve Kaşkaval burnu (40°14,479' N - 25°56,556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır.

(3) Karavida avcılığı sadece 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında Antalya ili, Kaş ilçesi dahilindeki Kalkan - İnceburun (36° 13,525' N - 29° 24,860' E) ile Uluburun (36° 07,899' N - 29° 41,004' E) arasındaki karasularımızda yapılabilir. Karavida için Kaş İlçe Müdürlüğünden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.

(4) Akdeniz’de, 1 Mayıs-1 Ekim tarihleri arasında mavi yengeç avcılığı yasaktır. Ancak, dalyanlarda il müdürlüklerince belirlenen, avcılığın serbest olduğu zamanlarda mavi yengeç avcılığı yapılabilir.

Ahtapot avcılığı

MADDE 29 – (1) Bütün karasularımızda, 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında, ahtapot avcılığı yasaktır.

Yosun ve sünger istihsali

MADDE 30 – (1) Yosun;

a) Bütün karasularımızda caulerpa türü deniz yosunlarının toplanması, istihsali ve ticareti yasaktır.

b) Bütün karasularımızda gracilaria türü yosunların 1 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında istihsali yasaktır. Serbest olduğu dönemlerde ise en az 1/3 ünün spor dökecek şekilde münavebe ile istihsali il müdürlüklerinin iznine tabidir.

(2) Bütün karasularımızda sünger istihsali dönem boyunca yasaktır.BEŞİNCİ BÖLÜM

Dalyan ve Lagünlerle İlgili Düzenlemeler

Dalyan ve lagünlerde avcılık

MADDE 31 – (1) Kefallerin yumurtlamak üzere deniz tarafına ve beslenmek üzere tatlı sular yönüne yaptıkları göçler esnasında lagün ve dalyan ağızları il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen zamanlarda açık tutulacaktır.

Lagünlere ve dalyanların kuzuluklarına gelen yumurtalı kefallerin %10 unun il müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına salınması mecburidir.

(2) Lagünlerin ve dalyan kuzuluklarının çit aralıkları dik konumda 3 cm.’den az olamaz.

(3) Lagün ve dalyan ağızlarının açık olduğu tarihlerde ağızdan itibaren 1 mil, kapalı olduğu tarihlerde 500 m. yarı çaplı mesafe içerisinde, Bakanlıkça verilen izinler hariç su ürünleri istihsali yasaktır.

(4) Antalya ili, Kale ilçesi, Beymelek lagününde her iki mendireği birleştiren hattın 1000 metre açığına kadar olan alanda su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.
Aynı Tebliğ’in, “Dalyan ve lagünlerde avcılık” başlıklı 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya ili, Demre ilçesi, Beymelek lagünü ile lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl de su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.”

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

(5) Bafa, Kapıkargın lagün ve dalyanlarında açık ve kapalı zamanlarda, dalyan ağzı kumsalından itibaren 2 mil yarı çaplı mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.

a) Bafa lagün gölünde yılan balığı hariç, 1 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

b) Köyceğiz dalyanını Akdeniz’e bağlayan kanalın başladığı İztuzu sahilinde, Akiye burnu (36° 47,945’ N - 28° 35,671’ E) ile Kamışlı yalı Zeytin horozu kayalığı (36° 46,320’ N - 28° 37,070’ E) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan sahada su ürünleri istihsali yasaktır.

(6) Çökertme dalyanlarının 500 metrelik mesafesine 08.00-13.00 saatleri arasında uzatma ağları atılması yasaktır.

(7) Kaldırma ağlarının kurulması ve avcılık faaliyetinde bulunulması için Bakanlıktan izin alınması zorunludur.

(8) Lagünlerde ışık ve zıpkın kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

(9) Daha önce izin verilerek faaliyetine devam eden mevcut ağ dalyanları dışında, yeni ağ dalyanlarının kurulması yasaktır. Bakanlık izni ile kurulmuş dalyanların şıra dalyanı olarak kullanılması ve işletilmesi yasaktır.

(10) Dalyanlar bu Tebliğ ile getirilen tür, boy ve zaman yasaklarına uymak zorundadırlar.ALTINCI BÖLÜM

İçsularla İlgili Düzenlemeler

Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular

MADDE 32 – (1) Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular aşağıdaki listede belirtilmiştir. Bu listede yer alıp, ancak dönem içinde kiralaması yapılan istihsal sahalarında ticari avcılık yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir. Listede yer alan içsularda 41’ inci maddede belirtilen yerler hariç, zaman yasaklarına uymak şartı ile su bitkilerinin kesimi serbesttir.İLİKAYNAK ADI
ADANASeyhan nehri HES ile Yeni Regülâtör köprüsü arası.
ADIYAMANAzaplı, Gölbaşı, İnekli gölleri.
Dot, Mülk göletleri.
AFYONAkdeğirmen barajı. Eber, Karakuyu gölleri.
AMASYABayırlı, Yedikır barajları.
ANKARAAkyar, Bayındır (Kayaş), Çamlıdere, Çubuk I-II, Eğrekkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı barajları. Mogan gölü.
ANTALYADim, Manavgat, Oymapınar barajları.
Kepez I HES yükleme
göleti ile bu göleti Kepez II HES yükleme göletine bağlayan ana kanal. Manavgat ırmağı ve kolları.
ARTVİNBorçka Barajı.

Bilbilan, Kirazlı, Meşeli Karagöl gölleri. Çuruspil deresi ve gölleri.
AYDINKoçarlı İlçesi, Bıyıklı Kasabası sınırları içerisindeki, Büyük Menderes Nehri ile bağlantılı Kiremitli Gedik’ten (Bölüntü), Sülüklü Azmak, Söğütlü dâhil olmak üzere Yarıntı Başı’na kadar olan bölüm.
BALIKESİRÇamköy barajı.
BİLECİKGünyurdu barajı. Bozcaarmutgöleti.
BİNGÖLBirim, Çilli, Korlu (Roste) gölleri.
BİTLİSNemrut gölü.
BURDURBelkaya, Kızılsu, Kozağacı barajları.
BURSADoğancı barajı. Uludağ Millî Parkı içerisinde bulunan göl, gölet ve tüm akarsular
ÇANAKKALEAyvacık, Umurbey, Tayfur barajları.
ÇANKIRIGüldürcek Barajı.
ÇORUMÇorum, Obruk, Yenihayat, barajları. Aksu, Evciyenikışla, Geykoca, Göcenovacığı, Gökçedoğan, Hıdırlık, İnegazili, Karadere, Seydim I-II, Söğütyolu göletleri.
DENİZLİAdıgüzel, Gökpınar barajları.
DİYARBAKIRDicle nehri.
EDİRNEKadıköy, Süloğlu barajları.
ELAZIĞCip barajı.
ERZİNCANErzincan barajı. Akarsu, Kalkancı, Korundere göletleri.
ERZURUMPalandöken barajı. Aygır, Şah, Tortum gölleri. Çoruh nehri.
ESKİŞEHİRKuzfındık, Musaözü barajları. Kanlıpınargöleti
GİRESUNAygır, Bağırsak, Karagöl, Sağrak gölleri.
GÜMÜŞHANEKoruluk, Torul barajları.
HAKKARİZap Suyu.
ISPARTAGölcük, Kovada gölleri. Köprüçay ırmağı. Kovada gölü kanalı.
MERSİNBerdan Barajı. Dragon (Su Gözü Köyü –Akdeniz arası 65 km lik kesim).
İSTANBULAlibeyköy, Büyükçekmece, Elmalı II, Darlık, Ömerli, Sazlıdere barajları.
İZMİRAlaçatı, Balçova, Beydağ, Güzelhisar, Ürkmez, Tahtalı barajları.
KASTAMONUÇatak, Karadere, Kulaksılar barajları.
KAYSERİŞeker fabrikası gölü. Efkere, Darılı, Paşalı, Selkapanı, Şeyhli, Tekir göletleri.

Pınarbaşı ilçesi Örenşehir köyünde bulunan Zamantı ırmağının Uzunyayla alabalık çiftliği ile Şerefiye köyü arasındaki kısmında.
KIRKLARELİArmağan, Kırklareli barajları.
KIRŞEHİREkizağıl, Çağırkan, Dukadirli, Gökeşme, Savcılı göletleri.

Kızılırmak nehri.
KOCAELİYuvacık barajı. Çakırköygöleti
KONYAAltınapa, May, Sille barajları. Akşehir gölü. Karagöl (krater).
K. MARAŞAyvalı, Suçatı barajları. Kömür suyu.
MUĞLAGeyik, Mumcular barajları. Bencik gölü.
MUŞArpayazı, Bulanık, Çobandağ, Doğdap, Haçlı (Kazan), Köprücük, Varto-Merkez gölleri. Korkut göleti.
NEVŞEHİRAyhanlar barajı.
NİĞDEAltınhisar, Gebere barajları. Emirler göleti. Ecemiş Akarsuyu.
RİZEYedigöller, Cimilbaşköy gölleri.
SAKARYAAcarlar, Poyrazlar, Sapanca, Taşkısığı (Çaltıcak) gölleri.
SAMSUNÇakmak, Erfelek barajları.
SİNOPAkgöl, Sarıkum Gölleri.
SİVASGazibey, Karacalar, 4 Eylül barajları. Gökpınar, Tödürge gölleri. Üçtepe, Kurucagöl göletleri.
TOKATAtaköy barajı. İl sınırları içerisinde kalan tüm göl, gölet ve akarsular.
TRABZONBalıklıgöl, Binömer, Uzungöl gölleri.
YOZGATUzunlu barajı.
ZONGULDAKGülüç, Kozlu, Kızılcapınar barajları.
AKSARAYKültepe barajı.
BAYBURTDanişment, Eymür, Göçedere, Oruçbeyli, Sakızlı, Saraycık göletleri.

Çoruh Nehri.
KIRIKKALEKapulukaya barajı. Delice ırmağı.
YALOVAGökçe barajı.

Aynı Tebliğ’in,“Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular başlıklı 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan listedeki Bitlis satırına Nazik gölü eklenmiş, Sakarya satırından Taşkısığı (Çaltıcak) gölü çıkarılmıştır.

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.de)


Zaman yasakları

MADDE 33 – (1) a) Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Osmaniye illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Mart - 1 Haziran tarihleri arasında,

b) Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında,

c) Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında,
Aynı Tebliğ’in,“Zaman yasakları başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki Kilis ili ibaresi çıkarılarak, aynı fıkranın (a) bendine İzmir ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmiştir.

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

ç) Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Van illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs - 15 Ağustos tarihleri arasında,

sazangillerin avcılığı yasaktır.

(2) Bu maddede yer alan bölge sınıflamalarında, iki ya da daha fazla ili kapsayan durumlarda avlak sahası büyük olan ildeki yasak uygulanır.

(3) Tebliğ ile zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır.

Boy ve ağırlık yasakları

MADDE 34 – (1) Türlerle ilgili boy ve ağırlık yasakları aşağıda belirtilmiştir.Tür


Latince Adı


Asgari Boy*
(cm)Asgari Ağırlık
(gr)
AlabalıkSalmo trutta macrostigma
Salmo trutta caspius
Salmo trutta abanticus25


KarabalıkClarias lazera35


KerevitAstacus leptodactylus10


SazanCyprinus carpio40


KadifeTinca tinca26


KurbağaRana ridibunda-


30SudakLucioperca lucioperca26


Tatlısu levreğiPerca fluviatilis18


Tatlısu kefaliLeuciscus cephalus20


SirazCapoeta tinca20


TurnaEsox lucius40


YayınSilurus glanis90


Yılan balığıAnguilla anguilla50*Ağırlıkça % 5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.

Aynı Tebliğ’in,“Boy ve ağırlık yasakları başlıklı 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan çizelgeye aşağıdaki tür eklenmiştir.

İnci kefali
Chalcalburnus tarichi
18

Bu madde yayımı tarihinden bir yıl sonra, yürürlüğe girer.
(Değişiklik 10/07/2010 Tarih 27637 Sayılı R.G.’de)

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

Sazan, yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı

MADDE 35 – (1) Eğirdir gölünde dönem boyunca sazan balığı (Cyprinuscarpio) avcılığı yasaktır.

(2) Uluabat gölü ile bu göle bağlantılı sularda dönem boyunca yayın avcılığı yasaktır.

(3) Yayın bulunan içsularımızda sazangillerin yasak olduğu dönemlerde yayın avcılığı da yasaktır. Ancak Kahramanmaraş İli Menzelet baraj gölünde parakete ile yayın avcılığı serbesttir.

(4) Van gölü havzasında ve inci kefali bulunan bütün içsularımızda her türlü istihsal vasıtası ile 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında inci kefali avcılığı yasaktır.
Aynı Tebliğ’in,“Sazan, yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı” başlıklı 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“(4) (a) Van gölü havzasında ve inci kefali bulunan bütün içsularımızda her türlü istihsal vasıtası ile 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında inci kefali avcılığı yasaktır.
(b) Van gölü ve mansaplarında uzatma ağları dışında av aracı kullanılamaz, kullanılacak ağların göz açıklıkları 40 mm.’den küçük olamaz.
(c) Kullanılmasına izin verilenler dışındaki ağların Bakanlık İl Müdürlüğü bilgisi dışında Van gölü havzasında bulundurulması, izin alınmadan ve izin şartlarında belirtilen şartlara uymadan taşınması yasaktır.”

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

(5) İl Müdürlüklerince belirlenecek alanlarda, Bakanlıktan izin alınması şartıyla, ığrıp ve manyat ağları ile gümüş balığı (Atherinaboyeri) avcılığı dönem boyunca serbesttir. Avlanan ürünler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.

Sudak, tatlısu levreği ve turna avcılığı

MADDE 36 – (1) Tüm içsularda 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı yasaktır.

(2) Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde ise yalnızca parakete ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı yapılabilir.

(3) Uylupınar (Gölhisar), Gölmarmara gölleri ile Hirfanlı, Avşar, Sevişler ve Demirköprü baraj göllerinde sazangillerin avlanmasının yasak olduğu dönemde her türlü istihsal vasıtası ile sudak ve tatlı su levreği avcılığı da yasaktır.

(4) Eğirdir gölünde dönem boyunca sudak ve tatlısu levreği avcılığı yasaktır.

(5) Beyşehir gölünde dönem boyunca parakete ile sudak avcılığı yasaktır.

(6) Parakete ile sudak avcılığında yem olarak canlı balık kullanılması yasaktır.

(7) Avlanan sudakların il müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktaları dışında karaya çıkarılması yasaktır.

(8) Sudak balığı için il veya ilçe müdürlüklerinden ek- 2’de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur.

(9) Menşe belgesi bulunmayan sudak balıklarının tesislerde işlenmesi ve ihraç edilmesi yasaktır.

(10) Tüm içsularda, 15 Aralık - 31 Mart tarihleri arasında turna avcılığı yasaktır.

(11) Işıklı ve Karamık göllerinde sazan av yasağı döneminde turna avcılığı da yasaktır.

Karabalık ve yılan balığı avcılığı

MADDE 37 – (1) Bütün içsularda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında karabalık avcılığı yasaktır.

(2) Hatay ili, Gölbaşı gölü ve Asi nehrinde 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında yılan balığı avcılığı yasaktır.

Alabalık avcılığı

MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen yerlerde alabalık avcılığı dönem boyunca yasaktır.

a) Ardahan, Bayburt, Erzurum, Kars, Tunceli ve Van illeri sınırları içerisinde yer alan akarsularda ve kollarında, Aras ve Çoruh nehirleri ve kollarında,

b) Muğla ili, Fethiye ilçesi, Eşen çayının Kırkpınarlar ile Ören arasında kalan kısmında ve Köyceğiz ilçesi, Yuvarlak Çay’da,

c) Iğdır ili, Tuzluca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Karacaören köyü ve Üçkayalar köyü arasında kalan 20 km.lik alan içerisinde kalan Ünlendi ve Hamurkesen çaylarında,

ç) Tunceli ili, Munzur ve Pülümür çaylarında,

d) Konya ili, İvriz ve Delimahmut çaylarında,

her tür alabalığın avlanması yasaktır.

(2) Belirtilen yerler dışında kalan tüm içsularda 1 Eylül - 31 Mart tarihleri arasında her tür alabalığın avlanması yasaktır.

(3) Akarsularda ve 1 km2 den küçük göllerde alabalıklar, yasak süre dışında olta ile avlanabilirler. Buralarda diğer av araç ve gereçleriyle alabalıkların avlanması yasaktır.

Kerevit avcılığı

MADDE 39 – (1) Bütün içsularda 1 Kasım-30 Haziran tarihleri arasında kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlaması, ihracatı ve işlenmesi yasaktır. Ancak, hastalık durumu takip edilerek, bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir veya yeni yasaklamalar getirilebilir.


(2) Eğirdir gölü ile Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman içi sularda kerevit avcılığı dönem boyunca yasaktır.
Aynı Tebliğ’in, “ Kerevit avcılığı” başlıklı 39 uncu maddesinin, ikinci fıkrasında yer alan “Eğirdir gölü ile” ibaresi fıkradan çıkarılmıştır.
(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)

(3) Her türlü yem kullanarak avcılık yapmak yasaktır.

(4) Kerevit avcılığında erkek dişi ayrımı yaparak sadece bir cinsin avlanması yasaktır.

(5) Kerevitler sepetlerden çıkartılırken 10 cm’den küçük olanlar avlandıkları suya iade edilirler. Seçimi yapılmamış kerevitlerin livarlarda, havuzlarda, depolama yerlerinde, işleme tesislerinde bulundurulmaları yasaktır. Herhangi bir yerde bulundurulan kerevitlerin içinde sayısal olarak % 10 veya daha fazla oranda 10 cm’ den küçük kerevit tespit edildiğinde, sağlıklı ise bir ayırıma tabi tutulmadan tamamı kerevitin avlandığı su kaynağına bırakılır. Hastalıklı veya ölü ise imha edilir.

(6) Kerevit istihsal edilen göllerimizde karaya çıkış yerleri il müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. İlan edilen yerler dışında karaya çıkış yasaktır.

(7) Avlanılan kerevitler için il veya ilçe müdürlüklerinden ek-3’te yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunludur. Menşe belgesi alınmadan kerevitlerin nakli ve pazarlaması yapılamaz.

(8) Kaçak avlanmış canlı kerevitler öncelikle avlandığı su kaynağına iade edilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Su Ürünleri Kanunu’nun 34 üncü maddesinde öngörülen işlemler uygulanır.

(9) Av araç gereçlerinin bir sudan diğerlerine izinsiz olarak her ne suretle olursa olsun nakli ve dezenfekte edilmeden kullanılması yasaktır.

Kurbağa, salyangoz ve sülük avcılığı

MADDE 40 – (1) Kurbağa

a) Kurbağanın 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.
Aynı Tebliğ’in, “Kurbağa, salyangoz ve sülük avcılığı” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Kurbağanın 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında ve izleme çalışması yapılmayan yerlerde avlanmaları, toplanmaları yasaktır.”

(Değişiklik 28/08/2010 Tarih ve 27686 Sayılı R.G.’de)

b) Niğde Bolkar dağları, Karagöl ve Çiniligöl çevresinde Rana holtzi türü kurbağaların dönem boyunca avlanması, toplanması yasaktır.

(2) Salyangozun 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.

(3) Sülüğün 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları, toplanmaları yasaktır.

(4) Yasağın başlamasından itibaren il veya ilçe müdürlüklerince stok tespiti yapılan canlı kurbağa, canlı kara salyangozu ve canlı sülüklerin yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.

Su bitkileri (kamış, saz vb.) istihsali

MADDE 41 – (1) Tüm içsularda, su bitkilerinin 1 Mart - 31 Temmuz,

a) Eğirdir - Hoyran, Hotamış ve Beyşehir göllerinde 1 Nisan - 31 Temmuz,

b) Karamık, Eber ve Akşehir göllerinde ise 1 Nisan - 31 Ekim,

c) Van ili dahilindekiiçsularda 1 Nisan - 15 Ağustos,

ç) Göksu deltasında yer alan Akgöl, Fiyat, Sazlı Göller ile Cırba deresinde 1 Ocak - 30 Eylül tarihleri arasında

kesimleri yasaktır.

(2) Yasak zamanlar dışında su bitkileri kesiminin il müdürlüklerinin belirleyeceği şartlar çerçevesinde yapılması zorunludur.

(3) İçsularımızda su bitkilerinin yakılması, Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman içi sularda su bitkilerinin kesimleri ve yakılmaları yasaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Deniz ve İçsularla İlgili Diğer Hükümler

Diğer genel hükümler

MADDE 42 – (1) Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek şekilde gemiye yazılması zorunludur.

(2) Uzatma ağları ve diğer istihsal vasıtalarında, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren, ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin bulunması zorunludur.
Aynı Tebliğ’in, Diğer genel hükümler başlıklı 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 1 Eylül 2010 tarihi, 1 Eylül 2012 olarak,
(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)


(3) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek kişiler, ayrı bir izin verilmediği takdirde, sadece Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetinde bulunabilir.

(4) Su ürünleri avcılığı yapan gemilerin sahiplerinin/donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre, Su Ürünleri Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince, yaptıkları avcılık ve avladıkları türlere ilişkin kayıtları tutması ve istenilen şekilde Bakanlığa vermeleri zorunludur.

(5) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı, zehirleyici, aşındırıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

(6) Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır.

(7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(8) Balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması ya da deniz kazaları gibi çeşitli olaylar sonrası talep edilmesi halinde, yasak zaman ve yerlerde istihsal vasıtalarının kullanımına Bakanlıkça izin verilebilir.

(9) Yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu alanlarda, kafeslerin çevresindeki 200 m.lik sahada dahil olmak üzere, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

(10) Bilimsel ve teknik etüt ve araştırmalar yapmak amacıyla dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok veya yasak vasıta ve usulleri kullanacak olanlar, önceden Bakanlığın iznini almak zorundadırlar.

(11) Akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 m. yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.
Aynı Tebliğ’in, Diğer genel hükümler başlıklı 42 nci maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(11) Bakanlıkça belirlenen, Ek-9 listede yer alan akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 m. yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.”

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)
DENİZE VE AKARSU YÖNÜNE DOĞRU 500 METRE MESAFE
İÇERİSİNDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ YASAKLANDIĞI AKARSULAR
İLİ
İLÇESİ / BELDE
KAYNAK ADI
ADANA

Seyhan ırmağı, Ceyhan ırmağı, Karagöçer kanalı.
Tuzla, Akyatan, Hurma, Çamlık, Yelkoma dalyanları boğazı.
ANTALYA

Acısu, Aksu, Alakır, Alara, Akçay, Boğaçayı, Dimçayı, Düden çayı, Esençayı, Kargıçayı, Kaledıran çayı, Köprü çayı, Manavgat ırmağı.
ARTVİN
Arhavi
Kapistre deresi. Kapisre Hopa çayı.
Hopa (Kemalpaşa)
Osmaniye deresi
BALIKESİR
Ayvalık
Marda çayı
Bandırma
Gönen çayı
Burhaniye
Havran çayı, Karınca deresi.
Edremit
Şahin, Zeytinli, Kızılkeçili dereleri.
Erdek
Kalem, Kanova, Toma, Karanlık, Dağlar, Eğridere, Manastır, Suyolları dereleri.
BARTIN

Bartın çayı.
ÇANAKKALE
Merkez
Sarıçay.
Ayvacık
Tuzla çayı.
Biga/Karabiga Beldesi
Kacabaş deresi.
Gelibolu
Kavak çayı.
Kumkale Beldesi
Karamenderes çayı
Lapseki/Umurbey Beldesi
Umurbey çayı
EDİRNE
Enez /Saroz Körfezi
Meriç nehri.
GİRESUN

Pazarsuyu, Baltama, Aksu, Yağlıdere, Gelevera, Çanakçı dereleri.
Harşit çayı.
HATAY
İskenderun
Mersin çayı, Sarıseki , Arsuz dereleri.
Samandağ
Asi nehri
Dörtyol
Deliçay deresi
Erzin
Burnaz, Sarısu dereleri.
MERSİN
Mezitli
Mezitli deresi.
Yenişehir
Müftü(Efrenk) deresi.
Akdeniz
Deliçay deresi.
Tarsus
Berdan çayı.
Erdemli
Lamos çayı.
Silifke
Göksu ırmağı.
Bozyazı
Siniçay deresi.
Anamur
Dragos çayı.
İSTANBUL

Riva, Ağva (Yeşilçay) dereleri
İZMİR
Merkez
Melez çayı.
Çeşme
Ildırı Çayağzı, Alaçatı azmağı
Foça-Menemen
Gediz nehri
Seferihisar
Düzce azmağı, Ürkmez-Karakoç deresi azmağı.
Selçuk
Küçük Menderes akarsuyu
Urla
Balıklıova Kocadere azmağı.
Aliağa
Güzelhisar, Kunduz çayları.
Menderes
Pamucak ve Gümüldür çayları
Dikili
Bakırçay akarsuyu.
KASTAMONU
Cide
Arap, Fakaz dereleri. Devrekani (Irmak), Aydos, Guble (Soğuksu) çayları
İnebolu
İnebolu, Özlüce (Zarbana), Gemiciler (Evrenye),Kızıklara dereleri. Adıyaman, Manastır çayları.
Abana
Ezine çayı.
Bozkurt
İlişi çayı.
Çatalzeytin
Akçay deresi, Ortasökü çayı.
KIRKLARELİ

Bulanıkdere, Kazandere.
KOCAELİ
Kandıra
Kumcağız, Sarısu Seyrek dereleri.

MUĞLA

Kapıkargın Lagününün denize bağlandığı alan, Köyceğiz
gölünün denizle birleştiği dalyan kanalı,
Güllük dalyanının denize birleştiği alan,
Eşen çayı, Dalaman çayı, Akçapınar (Ferek azmağı),
Akyaka (Kadın) azmağı.
ORDU

Merkez
Melet nehri.
Fatsa
Bolaman nehri.
Ünye
Akçay nehri.
RİZE
Fındıklı
Çağlayan, Arılı dereleri.
Ardeşen
Fırtına deresi.
Pazar
Hemşin (Pazar) deresi.
Çayeli
Büyükdere (Büyükçay).
İyidere
İyidere.
SAKARYA
Karasu
Sakarya nehri.
SAMSUN
Bafra
Kızılırmak nehri. Mülk, Karaboğaz, Liman gölleri deniz bağlantı kanalları.
Canik
Mertırmağı.
Çarşamba
Yeşilırmak, Abdal ırmağı.
Uzungöl, Deringöl, Aynalıgöl deniz bağlantı kanalları.
Terme
Terme, Akçay dereleri.
Ondokuzmayıs
Uzungöl ve ulugöl deniz bağlantı kanalları olan
Boğazağzı, Adayolu, Fener kanalları.
SİNOP
Merkez
Karasu.
Ayancık
Ayancık çayı.
Gerze
Kanlıdere, Çakıroğlu deresi.
TEKİRDAĞ
Merkez
Karaevli, Kumbağ dereleri.
Marmara Ereğlisi
Sultanköy deresi
TRABZON

Merkez
Değirmendere
Of
Baltacı, Solaklı dereleri.
Araklı
Küçükdere, Karadere.
Arsin
Yanbolu deresi.
Yomra
Özdil deresi.
Maçka-Merkez
Maçka deresi devamı Değirmendere.
Çarşıbaşı
Çarşıbaşı deresi.
Vakfıkebir
Fol deresi.
Şalpazarı
Ağasar deresi.
Akçaabat
Sera, Kalanima dereleri.
Sürmene
Manahos, Kastel dereleri.
Köprübaşı
Köprübaşı deresi.
ZONGULDAK
Çaycuma/Filyos
Filyos çayı
Alaplı
Kavukkavla deresi, Alaplı çayı.
Kdz.Ereğli/Gülüç
Gülüç çayı.
YALOVA
Merkez
Safran, Samanlı dereleri.
Altınova
Ayazma deresi.
Armutlu
Armutlu deresi.
Kapaklı
Kapaklı deresi.
Çınarcık
Çınarcık deresi.
DÜZCE
Akçakoca/Melenağzı Köyü
Büyük Melen
(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)(12) a) Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.

b) Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespitini yapan il müdürlüğünden ihracat izni alınması zorunludur.

c) Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerin il veya ilçe müdürlüğünden ek- 2’de yer alan Menşe Belgesi alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.

ç) Menşe belgesi alınarak yasak yerlere sevk edilen su ürünlerinin satışı için, satışın yapılacağı yerin il müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur.

Çok zorunlu hallerde il müdürlükleri bu yetkilerini ilçe müdürlüklerine kullandırabilirler. Menşe belgeli bir ürünün birden fazla yere dağıtımı Menşe Belgesi Düzenlenmiş Su Ürünlerinin Dağıtım/Satış Belgesi ile gerçekleştirilir. (Ek - 8)

(13) Yetiştiricilik suretiyle elde edilen su ürünlerinin nakli ve satışı, menşe belgesi alınmak kaydıyla boy, zaman ve yer yasaklarına tabi değildir.

(14) Düzenlenecek menşe belgesinin yer, zaman ve av araçları yönünden bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler ile uyumlu olması zorunludur.

(15) Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile bu alanlarda yapılacak her nevi üretim ve ıslah çalışmaları, su ürünlerinin korunması bakımından önceden Bakanlığın iznine tabidir.

(16) Su ürünleri üretiminin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için; bunlara ait damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin satışı, nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve her türlü tesislerde kullanılması, sulara bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır.

(17) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

(18) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.

(19) İçsularda, karada ve denizlerde su ürünleri yetiştirmek amacı ile yapılacak her türlü tesis ve işletmeler için önceden Bakanlık izninin alınması zorunludur.

(20) Deniz balıklarının üremek ve beslenmek için girdiği dalyan, lagünler, mansap yerleri ve bunun gibi kıyı alanlarında her türlü yavru balık toplanması yasaktır.

Denizlerle ilgili diğer hükümler

MADDE 43 – (1) Trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar bulundurulması zorunludur.

(2) Marmara denizinde su ürünleri avcılığında frekans çıkışı 20 Khz (dahil) ve daha aşağı olan sonarların kullanılması yasaktır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, Marmara denizine girecek olan 20 Khz’den (dahil) küçük sonarlara sahip tekneler, sonarlarını il müdürlüklerine mühürletmek, çıkışlarında müracaat ederek açtırmak zorundadırlar.

(3) Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının korunması amacıyla Marmara denizinde I (a) grubu maden çıkarılması yasaktır.

(4) Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanılacak su ürünlerinin cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile diğer faaliyetler Bakanlıkça tespit edilir. Karadeniz’de ülkemiz Münhasır Ekonomik Bölge sınırları dışında avcılık yapılamaz.

(5) Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapılarak ilân edilmediği sürece, tebliğ ile karasularımız için getirilen düzenlemeler, bu suların bitişiğindeki uluslararası sularda da aynı şekilde uygulanır.

(6) Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken, kanunlarda belirtilen tedbirler haricinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslara uymak zorundadırlar.

(7) Yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde diğer ülke karasularında avcılık yapacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması, istihsal edilen ürünlerin belirtilen esaslar doğrultusunda, izinlerinde gösterilen limanlardan çıkarılması zorunludur.

(8) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(9) Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini arttırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklar olan yapay resiflerin, deniz ve içsulara bırakılması, tesis edilmesi Bakanlık iznine tâbidir.

(10) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulması yasaktır. Ancak, yasak zaman ve yerlerden geçiş için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hüküm uygulanmaz.

(11) Trol ve/veya gırgır olarak ruhsat kod numarası verilmiş (birincil ve/veya ikincil av araçları trol veya gırgır olarak tanımlanmış) balıkçı gemilerinin, bu av araçlarıyla avcılığın yasak olduğu dönemde, Bakanlık izni haricinde başka istihsal vasıtalarıyla avcılık yapması yasaktır.

(12) Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılan kuluçkahanelerin, denizden su alım sistemine su alım noktalarından itibaren 500 m. yarıçaplı mesafede, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

İçsularla ilgili diğer hükümler

MADDE 44 – (1) Kiralama işlemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari olarak su ürünleri istihsali yasaktır.

(2) Dereler ve çaylarda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Bu yerler ticari amaçlı balık avcılığı için kiraya verilemez. Kiralaması yapılmış dere ve çaylarda kira süresince kiralama şartlarında belirtildiği şekilde ticari avcılık yapılabilir. Kira süresi sona eren dere ve çaylar yeniden kiraya verilmez.

(3) Ticari amaçlı su ürünleri istihsali yapmak amacıyla projeye dayalı olarak kiralaması yapılan yerler hariç, göletler ve akarsularda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Projeye dayalı olarak istihsale açılan göletler ve akarsularda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

(4) Akarsularda yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılığında, akarsuyun bulunduğu il için getirilen zaman ile boy ve tür bazında getirilen düzenlemeler esas alınır.

(5) Asgari vasıf ve şartları il müdürlüklerince tespit ve ilan edilecek ağların dışında ağ kullanarak içsularımızda istihsal yapılması yasaktır.

(6) Tüm içsularda, gırgır ve her türlü trol ağlarının kullanılması yasaktır.
Aynı Tebliğ'in, "İçsularla ilgili diğer hükümler" başlıklı 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(6) Tüm içsularda, gırgır ve her türlü trol ağlarının, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren ise Monofilament (tek kat) misina ağlarının kullanılması yasaktır."
(Değişiklik 26/09/2009 tarih ve 27358 sayılı R.G.’de)
Aynı Tebliğ’in, İçsularla ilgili diğer hükümler” başlıklı 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 1 Eylül 2010 tarihi, 1 Eylül 2011 olarak değiştirilmiştir.

(Değişiklik 10/07/2010 Tarih ve 27637 Sayılı R.G.’de)
(7) Tüm içsularda, Bakanlık izni olmadan gümüş balığı avcılığı dışında ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.

(8) Van ve Bitlis illeri dahilindeki Van gölü ve mansaplarında kullanılacak ağların göz açıklıkları 40 mm.’den küçük olamaz.

(9) Tüm içsularda, su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur.

(10) İçsularda balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinin, ruhsatlandırıldığı istihsal sahası dışında avcılık faaliyetinde bulunması yasaktır.

(11) Doğal göl, baraj gölü, gölet, depolama, akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç ve bitiş kısımlarına balık kayıplarının önlenmesi için Bakanlıkça izin verilenler dışında, su ürünlerinin göçlerine, geçişlerine ve gelişimlerine mani olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller koymak yasaktır.

(12) Av yasağından önce avlanılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.

(13) Su ürünleri yetiştirmek amacı ile müteşebbisler tarafından, projeleri onaylansa bile, istihsal sahalarının kiralama işlemleri kesinleşmeden, bu istihsal sahalarında, il müdürlüklerinden "Canlı Stoklama Belgesi" alarak yavru stoklanması yasaktır.

(14) Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz ve livar yapılması il müdürlüklerinin iznine bağlıdır.

(15) Orman içi akarsularda ticari amaçla avcılık yasaktır. Sportif amaçlı avcılık ise, Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(16) a) Aydın Bafa lagününün denizle bağlantısını sağlayan Menderes nehri ile Menderes tahliye kanalının deniz ile Tuzburgazı-Akköy karayolu üzerindeki köprü arasında kalan sahada 1 Nisan - 15 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.

b) Büyük Menderes nehri, tahliye kanalı ve buralardan beslenen azmakların bütün bölümlerinde su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit vb. engeller yapılması yasaktır.

c) Büyük Menderes nehri Kafa bölgesinde bulunan ve balıkçıların ikamet ettiği damlar ile bu alanlarda barınan balıkçı gemilerinde, yasak yer ve zamanlarda her türlü avlanma malzemesinin bulundurulması yasaktır. Yasaklara uymak şartıyla balıkçı gemilerinin bu alanlara giriş çıkış yapması serbesttir.

(17) a) Muğla ili, Köyceğiz ilçesinde, Köyceğiz gölünü Akdeniz’e bağlayan dalyan kanalında sürat motorları ile su kayağı yapılması, 1 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında ışıkların kanalı etkileyecek şekilde yakılması, 21.00 - 05.00 saatleri arasında her türlü teknelerin gece seyir yapmaları, ilgili kuruluşlarca seferine izin verilen teknelerin ise 3 milden fazla sürat yapmaları yasaktır.

b) Köyceğiz gölü ve deltasında ağ ile kefal balığı avcılığı dönem boyunca yasaktır.

c) Ortaca ilçesi, Sülüngür gölünde kuzuluk hariç dönem boyunca, su ürünleri avcılığı yasaktır.SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2012 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
EKLER

__________________________________________________ ________________________

Ek – 1 İZİN BELGESİ

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

………………….İL MÜDÜRLÜĞÜ

…../……/20…
İzin Belge No

(…....................... …………..)

İZİN BELGESİ


BALIKÇI GEMİSİNİN ADI
RUHSAT KOD NUMARASI
YENİ RUHSAT KOD NUMARASI
FİLO KAYIT NUMARASI
GEMİ TELEFON/FAKS
İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
İZİN BİTİŞ TARİHİONAYLAYAN

(İmza-Mühür)AÇIKLAMALAR

Bu Belge;


  • Veriliş amacı dışında kullanılamaz.
  • İzin verilen tarihler arasında geçerlidir.
  • Bir yıldan daha uzun süreli verilemez.
  • Kaybedilmesi halinde düzenlendiği İl Müdürlüğü bilgilendirilir.

Not: Bu Belge Su Ürünleri Bilgi Sisteminden (SUBİS) çıkarılacaktır.Ek- 2 SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİ

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………………. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜBelge No :SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİ


Tarih .…./…../200.I. İstihsal Edilen Su ÜrünlerininCinsi/TürMiktarı (Kasa, adet, kg)1-2-3-4-5-İstihsal Yeriİstihsal Tarihiİstihsal VasıtalarıII. Su Ürünleri İstihsal Eden Gerçek ve Tüzel KişininAdı, Soyadı, UnvanıGemisinin Adı ve Ruhsat Kod NumarasıAdresi-İrtibat TelefonuIII. Su Ürünlerinin NakledileceğiYer AdresNakil Vasıtası Cinsi ve Plaka NoIV. Su Ürünlerinin Naklini Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişiliğin
Adı, Soyadı, UnvanıAdresi-İrtibat Telefonu
Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin
Adı-Soyadı ve Unvanı
İmza Mühür

Ek – 3 GIRGIR AĞLARI ÖLÇÜM BELGESİ

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

………………….İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

…../……/20…GIRGIR AĞLARI ÖLÇÜM BELGESİBALIKÇI GEMİSİNİN ADI
RUHSAT KOD NUMARASI
FİLO KAYIT NUMARASI
ÖLÇÜMÜ YAPILAN GIRGIR AĞININDerinliği (Kulaç)
Boyu (Metre)*
ÖLÇÜM YAPILAN YER (Liman/Barınak)DÜZENLEYEN KONTROL GÖREVLİLERİAdı Soyadı

Mühür /İmza
Adı Soyadı

Mühür /İmza

AÇIKLAMALAR

·Bu Belge veriliş tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçerlidir.

·Ölçümü yapılan ağların boyutunda değişiklik yapılması durumunda yeni belge alınacaktır.

·Bu belgenin kontroller sırasında istenmesi halinde gösterilmesi zorunludur.

·1 Kulaç=1.82 cm olarak alınacaktır.

·Orkinos gırgır ağları hariç, ağ derinliği 90 kulaçtan fazla olamaz. (Orkinos gırgır ağları için derinlik kısmının yanına, açıklama yazılacaktır. )

·Bu belgenin bir örneği düzenleyen kontrol görevlisinde kalacaktır.* Boy uzunluğu ölçümünde güçlük olması durumunda beyan esas alınabilecektir.
Ek- 4 GEÇİŞ İZİN BELGESİ

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
……………….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

MARMARA DENİZİ’NDEN GEÇİŞ İZİN BELGESİ
(Diğer Denizlere Işıkla Avcılık Yapmak Üzere Geçecek Balıkçı Gemileri İçin)
Belge No:


………BALIKÇI GEMİSİNİNAdı ve Ruhsat Kod Numarası


Donatanı / Sahibi


İstihsalde Bulunacağı Bölge


Geçişin Başlama/Bitiş Tarihi...…/…../200... tarihinden itibaren üç gün içinde geçiş tamamlanacaktır.Düzenleyen (Adı Soyadı-Unvanı ve imzası)Onaylayan (Adı Soyadı-Unvanı ve imzası)
Onay Tarihi ve Mühür
…/…../200..Bu belge, Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/1 Numaralı Tebliğin 13 üncü maddesi gereğince verilmiştir.

Ek-5 HAMSİ NAKİL BELGESİT.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………………. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜBelge No :
HAMSİ NAKİL BELGESİ


Tarih
.…./….../200..
HAMSİYİ AVLAYAN BALIKÇI GEMİSİNİN


Adı
Ruhsat Tezkeresi No
Seyir Defteri Sayfa Numarası

(Nakledilen Hamsinin Kaydının Bulunduğu)No TUR

NAKİL EDİLECEK HAMSİNİNKaraya Çıkarıldığı Yer

Miktarı

(Sadece ilgili birim kısmı doldurulacaktır)……. Kasa……. Kutu………. Kg (tahmini)

Nakledileceği Yer

Nakil Vasıtasının Plaka Numarası

Nakil SaatiBelgeyi Düzenleyen Yetkilinin

Adı- Soyadı, İmza, Mühür

·Bu belge; yetkilendirilmesi halinde Su Ürünleri Kooperatifleri tarafından da tanzim edilebilir.

·Bu belgenin bir örneği düzenleyen görevlide kalacaktır.


·Ek- 6 KARAYA ÇIKIŞ NOKTALARI(İstisnai olarak Yazılı Orkinos, Uzun Kanat Orkinos, Gobene (Tombik),

Akya, Sarıkuyruk avcılığına izin verilen dönemde)

EGE DENİZİİZMİRSaipaltı balıkçı barınağı
Dikili balıkçı barınağı
Yeni liman (Karaburun)
Foça balıkçı barınağı
Seferihisar Sığacık balıkçı barınağı
AYDINKuşadası balıkçı barınağı
MUĞLAYalıkavak balıkçı barınağı
Bozburun balıkçı barınağı
Fethiye balıkçı barınağı
Marmaris balıkçı barınağı
AKDENİZADANAKarataş balıkçı barınağı
ANTALYAMerkez, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike, Kale, Kaş
HATAYİskenderun balıkçı barınağı
Samandağ balıkçı barınağı
MERSİNBozyazı Yoğunduvar balıkçı barınağı
Mersin limanı
Karaduvar balıkçı barınağı
Taşucu limanı


Ek- 7 MARMARA DENİZİNDE KARİDES AVCILIĞI YAPILACAK ALANLAR

Marmara Denizinde

Manyat ile Karides Avcılığının Yapılabileceği Alanlar
Koordinat


Avcılığın Yapılabileceği AlanA


40° 33’ 15’’ N-27° 00’ 00’’ E


Şarköy İnceburun fenerini Çanakkale ŞevketiyeBozburun Bankı’na birleştiren hattın doğusu
B


40° 24’ 15’’ N-26° 55’ 00’’ EC


40° 28’ 30’’ N-27° 17’ 00’’ E


Karabiga Karaburun feneri, Ekinlik Adası ve Erdek İlhanköyü birleştiren hattın kuzeyi
D


40° 33’ 15’’ N-27° 30’ 00’’ EE


40° 30’ 30’’ N-27° 41’ 30’’ EF


40° 29’ 00’’ N-28° 02’ 00’’ E


Erdek Kapsül Burnu feneri ile Mara burnunu birleştiren hattın kuzey-doğusu
G


40° 24’ 00’’ N-28° 20’ 15’’ EH


40° 21’ 30’’ N-29° 01’ 00’’ E


Kurşunlu ile Narlı’yı birleştiren hattın batısı
I


40° 29’ 00’’ N-29° 02’ 00’’ EJ


40° 44’ 30’’ N-29° 31’ 00’’ E


Dil Burnu fenerini, Dil İskelesi fenerine birleştiren hattın batısı
K


40° 46’ 00’’ N-29° 31’ 00’’ EL


40° 55’ 00’’ N-29° 08’ 00’’ E


İstanbul Maltepe ile Büyükçekmece Değirmen Burnu fenerini birleştiren hattın güneyi
M


40° 57’ 30’’ N-28° 37’ 00’’ EN


40° 58’ 15’’ N-27° 52’ 00’’ E


Marmara Ereğlisi feneri ile Barbaros’u birleştiren hattın güneyi
O


40° 55’ 00’’ N-27° 28’ 30’’ E


Marmara Denizinde 50 Metreden Daha Derin Sularda

Algarna ile Karides Avcılığının Yapılabileceği Alanlar
Koordinat


Avcılığın Yapılabileceği Alan1


40° 57’ 35’’ N-28° 48’ 53’’ E


Yeşilköy’ü Armutlu Bozburun fenerine birleştiren hattın güney-batısı
2


40° 32’ 00’’ N-28° 47’ 00’’ E2


40° 32’ 00’’ N-28° 47’ 00’’ E


Armutlu Bozburun fenerini, Mudanya Buruncu Burnu fenerine birleştiren hattın kuzey-batısı
3


40° 22’ 30’’ N-28° 40’ 30’’ E3


40° 22’ 30’’ N-28° 40’ 30’’ E


Mudanya Buruncu burnunu, Kapsül Burnu fenerine birleştiren hattın kuzey-doğusu
4


40° 29’ 00’’ N-28° 02’ 00’’ E5


40° 30’ 30’’ N-27° 41’ 30’’ E


Erdek İlhanköy’ü, Ekinlik Adası ve Karabiga Karaburun fenerine birleştiren hattın kuzeyi
6


40° 33’ 15’’ N-27° 30’ 00’’ E7


40° 28’ 30’’ N-27° 17’ 00’’ E8


40° 24’ 15’’ N-26° 55’ 00’’ E


Çanakkale ŞevketiyeBozburun Bankı’nı, Şarköy İnceburun fenerine birleştiren hattın doğusu
9


40° 33’ 15’’ N-27° 00’ 00’’ E
Ek-8 MENŞE BELGESİ DÜZENLENMİŞ SU ÜRÜNLERİNİN

DAĞITIM / SATIŞ BELGESİT.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………………. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜBelge No :

MENŞE BELGESİ DÜZENLENMİŞ

SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIM / SATIŞ BELGESİ


Tarih
.…./…../200.
Bu kısım beyan edilen menşe belgesindeki bilgilere göre doldurulacaktır.


Avlayan Geminin Adı
Ruhsat Tezkeresi No


SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİNİN

NumarasıDüzenleme TarihiDüzenleyen İl/İlçe MüdürlüğüDAĞITIM / SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNÜNCinsi/TürMiktarı (Kasa, adet, kg)1-2-3-4-5-Dağıtım / Satış Yapılacak Yerlerin Açık Adresi / Telefon No


Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin

Adı- Soyadı, İmza, Mühür


- Bu belgenin aslı geçerli olup, suret veya fotokopisi düzenleyen kurumun onayı ile geçerlidir.