2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yap. Dair Tebliğ

 1. #1
  Balıkçı Adayı Dökülük - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2012
  Mesajlar
  203
  Tecrübe Puanı
  69

  Standart 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yap. Dair Tebliğ

  2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/16)
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
  2/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN
  TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
  (TEBLİĞ NO: 2011/16)
  MADDE 1 - 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ'in, "Orkinos avcılığı" başlıklı 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "MADDE 21 - (1) Genel hususlar;
  a) Orkinos avcılığı bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen izinlerin alınması şartıyla, aşağıdaki zaman yasaklarına uyularak yapılır:
  1- 15 Haziran-15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağlarıyla orkinos avcılığı yasaktır. Avcılığın serbest olduğu dönemde, av kotasını dolduran gemilerin, en geç 3 gün içinde, balıkçı barınaklarına çekilmesi ve en yakın il veya ilçe müdürlüklerinin bilgilendirilmesi zorunludur.
  2- 15 Ekim-15 Haziran tarihleri arasında rekreasyonel ve sportif amaçlı, trol, olta, 24 metreden küçük paraketa gemilerince orkinos avcılığı yasaktır.
  3- 1 Haziran-31 Aralık tarihleri arasında, 24 metreden büyük paraketa gemileri ile orkinos avcılığı yasaktır.
  b) Başka ülkelerin, firma ya da balıkçıları ile anlaşarak, Türk balıkçı gemilerinin kiralanması suretiyle avcılık faaliyetinde bulunulması yasaktır.
  c) Avlanan orkinosların, Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktaları dışındaki yerlerden karaya çıkarılması ve nakledilmesi yasaktır.
  ç) Orkinos avcılığına ilişkin düzenlemelere uymayan gemilerin "İzin Belgeleri"ne el konularak, iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir.
  d) Orkinos avlanma izni alan her gemi, avladığı ve sattığı orkinos miktarlarına ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Tutulması gereken kayıtlardan olan seyir defteri; günlük olarak her günün sonunda (gece yarısı), gemi karaya yanaşacaksa limana varış öncesinde, denetim olması durumunda ise denetim öncesine kadar yapılan o güne ait faaliyetleri içerecek şekilde doldurulur. Av yapılması durumunda; seyir defteri ve Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) e-posta veya faks ile Bakanlığa bildirilir.
  e) Kıyı, sportif ve rekreasyonel balıkçılık hariç, av sezonunda avlanıldığı halde, Bakanlığa bildirilmeyen, tahsis edilen kotadan daha fazla veya sezon kapandıktan sonra avlanılan orkinos balıkları için Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve Sağlık Sertifikası düzenlenmez. Bu balıklar canlı ise doğaya salınır, ölü ise el konulur. Bu tür faaliyette bulunan gemilere bir daha orkinos avcılığı ve taşımacılığı izni verilmez.
  f) Orkinos ve orkinostan elde edilen ürünlerin (iç organlar hariç) yurtiçinde ve yurtdışında, Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmaksızın, av ve taşıma gemisinin güvertesinde, depolarında bulundurulması veya yedeğinde bulunan kafeslerde taşınması, satışı ve nakli yasaktır.
  g) Orkinos ağlarının bocilik kısmında ağ göz açıklığı 44 mm.den küçük olamaz.
  ğ) Orkinos avcılığında, orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter kullanımı yasaktır.
  h) 30 kg.'dan daha az ağırlığa sahip orkinosların avlanması, gemide tutulması, gemiden gemiye aktarılması, karaya çıkarılması, nakliyesi, depolanması, satılması ya da satış için teşhir edilmesi yasaktır. Ancak 10-30 kg arasındaki orkinoslar için, orkinos av gemilerine en fazla %5 oranında istisna uygulanır.
  ı) Av kotasını tamamlayamayan gemiler, avlayamadıkları kota miktarını sezon sonunda avlayamaz ve bir sonraki yıla devredemezler.
  i) Her yıl, ülke kotasından, kıyı balıkçılığı için %1,5, sportif ve rekreasyonel amaçlı balıkçılık için %0,5 kota tahsisi yapılır. Sportif ve rekreasyonel amaçlı avlanan orkinosların satışı yasaktır.
  j) Orkinos balıklarının tahmini av miktarı; aktarma esnasında Bakanlıkça belirlenen oranda balıkların öldürülmesi ve/veya yeni teknolojik aletlerin kullanılması suretiyle yapılır/yaptırılır.
  (2) İzin işlemleri;
  a) Orkinos avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-1'de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur. Avcılık izni, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdığı orkinos av kotasına uygun olarak, her yıl Bakanlığın belirleyeceği yönteme göre tespit edilecek sayıdaki balıkçı gemisine verilir.
  b) Orkinos taşımacılığı yapacak gemiler için de, geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden Ek-1'de yer alan taşıma "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
  c) Bir balıkçı gemisi, orkinos avcılık veya taşımacılık izinlerinden sadece birini alabilir. Taşıma izni alan gemilerde, taşıma kafesi ağı hariç istihsal vasıtası bulundurulamaz.
  (3) Gemi izleme cihazı;
  a) Orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapacak gemilerde, Bakanlıkça belirlenen özelliklere sahip ve çalışır durumda gemi izleme cihazı bulundurulması zorunludur.
  b) Cihazın arızalanması durumunda hemen, kıyıya çekme durumunda ise 1 (bir) gün öncesinden Bakanlığa bilgi verilir. Av ve taşıma esnasında, cihazda oluşan arıza giderilinceye kadar, gemi konum bilgilerinin, 2 saatte bir Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Konum bilgilerini göndermeyen gemilerin av bildirimleri değerlendirmeye alınmaz.
  c) Av gemileri ve taşıma gemileri yıllık sinyalizasyon garantisini belgelendirecektir.
  (4) Ortak avcılık işlemleri;
  a) Ortak avcılık operasyonu yapacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması ve her bir geminin bireysel av kotasına sahip olması zorunludur.
  b) Başka ülke gemileri ile ortak avcılık operasyonu yapılabilmesi için, ortak operasyon yapılacak ülkede orkinos avcılığı yapmak üzere izin verilmiş gırgır av gemisi sayısının en fazla 4 adet olması şartı aranır. Bu şartın karşılanması durumunda ortak operasyon yapacakları gemi ya da gemilerin bayrak ülkesinden alacakları izin belgesinin, söz konusu operasyon için limandan ayrılmadan en az 15 gün önce Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
  c) Avcılığa katılacak gemiler için yapılacak izin başvurusunda; Avcılık süresi, avcılığa katılacak gemiler, avlanacak orkinos miktarının gemiler arasındaki dağılım şekli, avlanan orkinosların çiftliklere nakledilecek olması halinde ise bu çiftliklere ilişkin bilgiler yer alır.
  ç) Ortak avcılık operasyonuna dâhil olan avlanma gemilerinin kaptanları seyir defterlerine aşağıdaki bilgileri kaydetmekle yükümlüdür:
  1- Avı gerçekleştiren geminin adı ve telsiz çağrı kodu
  2- Taşıma gemisinin adı ve telsiz çağrı kodu
  3- Avlanma koordinatı, tarihi ve saati
  4- Taşıma gemisine transfer tarihi ve saati
  5- Transferi gerçekleştirilen av miktarı (Kg ve adet)
  6- Bireysel kotası kapsamındaki av miktarı
  (5) Gözlemci bulundurma;
  a) Orkinos avcılık izni verilmiş ve av kotası tahsis edilmiş, 24 metreden büyük gemilerin, ICCAT Bölgesel Gözlemcisi'ni av süresince gemide bulundurması ve görevini yerine getirebilmesi için gerekli her türlü kolaylığın sağlanması zorunludur. 24 metreye eşit veya daha küçük gemilerin ise av süresinin % 100'ünde, ulusal gözlemci bulundurması zorunludur.
  b) Başka ülke gemileri ile ortak avcılık operasyonu yapacak balıkçı gemilerinde, gemi büyüklüklerine bakılmaksızın, avcılık dönemi boyunca, bir ICCAT bölgesel gözlemcisi bulundurulması zorunludur.
  c) Av gemisinden taşıma gemisi yedeğinde bulunan kafese ya da iki taşıma gemisi yedeklerinde bulunan kafesler arasında yapılan canlı orkinos balığı transfer işlemlerinin ICCAT bölgesel gözlemcisi nezaretinde yapılması zorunludur.
  ç) Taşıma gemilerinde, ulusal gözlemci bulundurması zorunludur. Gemi kaptanı, ulusal gözlemcinin görevini yerine getirebilmesi için, gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.
  d) Çiftlikteki kafeslere gerçekleşen bütün transferler ve kafeslerden yapılan balık hasadı süresince ICCAT bölgesel gözlemcisi bulundurulması zorunludur. Orkinos çiftliklerinde, ICCAT bölgesel gözlemcisinin görevini yerine getirebilmesi için gerekli kolaylığın sağlanması zorunludur.
  e) Av gemisi kaptanı tarafından taşıyıcı gemi kaptanına iletilen ICCAT Transfer Beyanı'nın, bilgilerin doğrulanması amacıyla, ICCAT bölgesel gözlemcisine imzalatılmış olması zorunludur.
  f) Gemi sahibi, donatanı ya da kaptanı, ICCAT bölgesel gözlemcilerinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi ve belgelere erişimi için kolaylık sağlamak zorundadır. Gemi kaptanı tarafından orkinos yakalama ve transfer görüntülerine ait video kayıtlarının temin edilebilir kopyaları hazır hale getirilerek CD, DVD, hafıza USB veya sabit disk gibi bozulmaz/sağlam bir depolama materyali olarak dijital ortamda bulundurulmasından sorumludur. Dijital kopyalar kayıt tarihi ve saati bilgilerini de ihtiva etmelidir. Kayıt ekipmanının tipi, markası ve modeli gibi teknik özellikleri yanında, video versiyon tipi, sıkıştırma biçimi, yazılımı gibi kayıt ayarları da belirtilmeli ve görüntü kayıtlarının izlenebilmesi için televizyon, bilgisayar, kaydedici kamera ekranı gibi cihazlar hazır halde bulundurulmalıdır.
  (6) Avcılık bildirimleri;
  a) Av kotasının takibi ve denetimi amacıyla, her av operasyonunun hemen sonrasında avlanılan orkinosların sayı ve ağırlık miktarı ile avın gerçekleştiği yerin koordinatının, Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
  b) Av gemisi kaptanı, yapmış olduğu avcılık faaliyetini müteakip, 24 saat içinde, hazırlamış olduğu Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD), ICCAT Transfer Beyanı ve av tarihinde doldurmuş olduğu Seyir Defteri'nin ilgili sayfasını resim formatında hazırlayarak, bilgisayar ortamında e-posta yolu ile orkinos@kkgm.gov.tr adresine göndermek zorundadır.
  c) Av gemisi kaptanı yapmış olduğu avcılık faaliyeti ile ilgili olarak, bir önceki haftaya ait haftalık av raporunu, en geç Pazartesi günü saat:10.00'da e-posta yolu ile orkinos@kkgm.gov.tr adresine göndermek zorundadır. Haftalık av raporu, Pazartesi günü 00:00'dan, Pazar gün sonu 24:00 arasındaki dönemi kapsar.
  ç) Av gemisi kaptanı, taşıyıcı gemisi yedeğinde bulunan kafese yapılan transfer operasyonu sonunda, Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve ICCAT Transfer Beyanı'nı doldurarak taşıma gemisi kaptanına teslim etmek zorundadır. Taşıyıcı gemiler bu belgeler olmadan, transfer bölgesinden ayrılamaz.
  d) Av gemisi kaptanınca hazırlanan Orkinos Yakalama Dokümanındaki balık sayısı ve ortalama ağırlık bilgisi ile av gemisi ICCAT Bölgesel Gözlemcisinin tahmini ve çiftlik ICCAT Bölgesel Gözlemcisinin tahmini arasında, %10'dan fazla fark olması durumunda Bakanlıkça bir inceleme yapılır. Bu inceleme sonuçlanmadan kafesleme yapılamaz, avcılık bölümü onaylanmaz ve hasat gerçekleştirilemez. Araştırma sonucunda canlı orkinosların adet ve ortalama ağırlık bakımından %10'u geçmesi durumunda geçen kısım, ICCAT Bölgesel gözlemcisi nezaretinde, 48 saat içerisinde doğaya salınır.
  (7) Taşıma işlemleri;
  a) Taşıma yapacak gemiler; taşıma faaliyetine başladıkları anı, koordinatlarını ve nihai varış noktasına ilişkin rotalarını, tahmini varış sürelerini ve kafeslerde taşıdıkları ürünün miktarı ile hangi av teknesinden aldıklarını gösterir Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve ICCAT Transfer Beyanı'nı bulundurmak ve taşıma faaliyeti başlamadan önce Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.
  b) Taşıyıcı gemi kaptanı, taşıma kafeslerine yapılacak transfer işlemini, suda, video kamera aracılığıyla kaydetmek ve kayıtları gemide bulundurmak zorundadır. Video kaydının başından sonuna kadar ICCAT Transfer Beyanı Numarası ile çekim tarihi ve saati, sürekli olarak gözükmelidir. Taşıyıcı gemi kaptanı video kayıtlarının birer kopyasını, ICCAT bölgesel gözlemcisine, av gemisine, taşıma gemisinde bulunan ulusal gözlemciye vermek ve talep edilmesi halinde bir kopyasını Bakanlığa göndermekten, ayrıca istenildiğinde de su ürünleri denetçilerine göstermekten sorumludur.
  (8) Çiftlik işlemleri;
  a) Çiftlik yetkilileri, taşıma kafesi yedeğindeki kafesten, çiftlikteki kafeslere gerçekleştirilen transfer işlemini, suda, video kamera aracılığıyla kaydetmek ve kayıtların çiftlikte bulundurulmasını sağlamak zorundadır. Video kaydının başından sonuna kadar ICCAT Transfer Beyanı Numarası, çekim tarihi ve saati gözükmelidir. Talep edilmesi durumunda bu kayıtların bir kopyasının Bakanlığa verilmesi zorunludur.
  b) ICCAT kuralları ile uyumlu, doğru, eksiksiz, onaylı belge ve bilgilere sahip olmayan orkinosların çiftliklerde stoklanması yasaktır.
  c) Orkinos avcılık iznine sahip olmayan, kotası bulunmayan veya yeterli kotaya sahip olmayan gemiler tarafından avlanan ya da gerçeğe aykırı olarak rapor edilen, kafeslere yerleştirilmiş orkinosların tespiti durumunda, bu balıklara el konularak, doğaya salınır.
  ç) Orkinos çiftliklerinin, tebliğde belirtilen düzenlemelere uymamaları halinde, canlı orkinosların kafeslere konulmasına, hasadına ve ihracatına izin verilmez.
  (9) Transfer işlemleri;
  a) Ülke kotası kapsamında avlanan veya ithal edilen orkinosların, taşıma gemisi yedeğinde bulunan kafese veya çiftliklere yapılacak transfer işlemlerine başlamadan önce, ülke kotamız için Bakanlıktan, başka ülke kotası için, kota sahibi ülkeden, Transfer Ön İzin Onayı alınması zorunludur.
  b) Av gemisi kaptanı, taşıma gemisi yedeğinde bulunan kafese yapılacak transfer öncesinde; Transfer Ön İzin Onayı için aşağıdaki bilgiler ile Bakanlığa, başvurur.
  1- Av gemisinin adı ve ICCAT kayıt numarası,
  2- Tahmini transfer saati,
  3- Transfer edilecek orkinosun tahmini miktar ve adedi,
  4- Transfer işleminin gerçekleşeceği koordinat ve tanımlanabilir (kafes gövdesi üzerine yazılı) kafes numarası,
  5- Taşıma gemisinin adı, çekilen kafeslerin sayısı ve ICCAT kayıt numarası,
  6- Orkinosun transferinin gerçekleştirileceği çiftlik adı ve ICCAT numarası,
  c) Bakanlık, 48 saat içerisinde ülke kotası kapsamında avcılığı yapılan orkinosların transferinin uygun olup olmadığı ile ilgili onay numarasını av gemisi kaptanına ve/veya çiftlik yetkilisine telefon veya e-posta yolu bildirir.
  ç) Çiftlik yetkilisi; çiftliğe, çiftlikten bir başka çiftliğe veya gemiye yapılacak her türlü transfer öncesinde, Bakanlıktan, Transfer Ön İzin Onayı almak zorundadır.
  d) Bakanlıktan veya kota sahibi ülkeden, (Başka ülke kotası kapsamındaki transfer için) Transfer onayı alındıktan sonra, ICCAT Transfer Beyanının doldurulması zorunludur. Bu belge olmadan yapılan transferler, kaçak olarak değerlendirilir ve geçersiz kabul edilir.
  e) Av gemisi kaptanı ve çiftlik yetkilisi, Transfer Ön İzin onay numarasını, ICCAT Transfer Beyanına yazarak transfer işlemini başlatır.
  f) Av gemisinden, taşıma gemisi yedeğindeki kafese yapılan transfer için alınan Transfer Ön İzin Onayı, çiftlikte kafesleme için alınması gereken Transfer Ön İzin Onayı için geçerli değildir.
  g) Bakanlıkça, ön izin verilmediği halde, her türlü transfere konu olan orkinoslar, ICCAT bölgesel gözlemcisi nezaretinde doğaya salınır.
  ğ) Transfer işlemini gerçekleştiren av gemisi kaptanı, taşıma gemisi ve çiftlik yetkililerince hazırlanan ICCAT transfer beyanının bir örneğini muhafaza ederek, orijinal belgeyi, orkinosların çiftliğe transfer işleminin tamamlanmasını müteakip Bakanlık il müdürlüğüne teslim eder.
  h) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve ICCAT Transfer Beyanı, çiftliğe veya limana transfer sırasında ürüne eşlik eder.
  ı) Çiftlikte gerçekleşen balık hasadı sonrasında, işleme gemilerine yapılacak aktarma işlemi için, ICCAT Transfer Beyanı düzenlenir.
  i) Mücbir sebepler hariç olmak üzere, av sezonunda yakalanan canlı orkinosların, 31 Temmuz'dan önce çiftliklerde kafeslenmesi veya çiftlik alanına transfer işleminin sonuçlandırılması zorunludur.
  j) Her türlü transfer operasyonu sırasında ölen orkinosların, boy ve ağırlık ölçümü yapılarak, elde edilen bilgiler, çiftlikte kafesleme işlemi bitiminde il müdürlüğüne teslim edilir.
  (10) Aktarma işlemleri;
  a) Hedef dışı ve arızi olarak yakalananlar da dahil olmak üzere ölü orkinosların, denizde gemiden gemiye aktarılması yasaktır. Orkinos balıklarının, gemiden gemiye aktarılması sadece Bakanlıkça belirlenmiş limanlarda yapılabilir.
  b) Gemiden gemiye aktarma yapan balıkçı gemisi kaptanı, ICCAT Aktarma Belgesini doldurarak, 24 saat içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.
  c) Alıcı ve aktarma yapacak balıkçı gemisi kaptanı, aktarma limanına tahmini varış saatini, alıcı ve aktarma yapacak gemi adını, aktarılacak orkinosların ağırlığını, adedini, gemilere ait ICCAT numarasını ve avlanma konumunu en az 48 saat önce Bakanlığa, en az 4 saat öncesi ise il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
  ç) Alıcı ve aktarma yapacak balıkçı gemisi kaptanı, aktarma işlemi ile ilgili bilgilerden sorumludur. Bu bilgiler aktarma sonrasında 48 saat içinde Bakanlığa bildirilir.
  d) Gemiden gemiye aktarma yapılan ölü orkinosların ağırlığı tartılarak tespit edilir.
  (11) Diğer hususlar;
  Av ve taşıma gemi sahip/donatanları; çiftlik yetkilileri ve ihracatçı firmalar yukarıda belirtilen kurallar dışında da ICCAT tarafından getirilen diğer düzenlemelere uymak zorundadır."
  MADDE 2 - Aynı Tebliğ'in "Kılıç avcılığı" başlıklı 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "MADDE 23 - (1) Bütün karasularımızda, 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kılıç balığının avlanması, güvertede bulundurulması, başka bir gemiye aktarılması, sevkiyatı veya karaya çıkartılması yasaktır.
  (2) Kılıç avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-1'de yer alan "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur. İzin belgesi almayan gemilerin; kılıç avlama, bordoda tutma, aktarma, nakletme, işleme ve karaya çıkarma faaliyetlerinde bulunmaları yasaktır.
  (3) Avlanan kılıç balıkları için, il müdürlüğünden alınacak veri toplama formunun doldurulması ve Bakanlıkça belirlenen yerlerden karaya çıkarılması zorunludur.
  (4) Bilimsel amaçlı olarak Bakanlıkça görevlendirilen gözlemcilere gerekli kolaylığın sağlanması zorunludur."
  MADDE 3 - Aynı Tebliğ'in "Kurbağa, salyangoz ve sülük avcılığı" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "(1) Kurbağa
  a) Kurbağa istihsali;
  1- İzleme ve rutin program sonucu ürün analizi uygun olmayan alanlarda,
  2- Aksaray, Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, K.Maraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak illerinde 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında,
  3- Adana, Adıyaman, Aydın, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak illerinde 1 Mart-30 Nisan tarihleri arasında,
  4- Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kayseri, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Van illerinde 15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında,
  5- Antalya ve Muğla illerinde dönem boyunca yasaktır.
  b) Niğde Bolkar dağları, Karagöl ve Çiniligöl çevresinde Rana holtzi türü kurbağaların istihsali yasaktır.
  c) Kurbağa istihsalinde bulunacaklar, bu taleplerini beyan ederek, istihsalde bulunacakları yerdeki il müdürlüğüne başvurarak, gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi almak zorundadır.
  ç) Kurbağa istihsalinde bulunanların örneği il müdürlüklerinden temin edilecek menşe belgesi düzenlemesi, düzenlenen menşe belgelerinin istihsalin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilerek Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıt ettirilmesi zorunludur. Ancak, izleme ve rutin program sonucu ürün analizi uygun olmayan alanlardan istihsal edilen kurbağalar için menşe belgesi düzenlenmez.
  d) SUBİS'e kaydı yapılan menşe belgeleri, il/ilçe müdürlüklerince kaydedilmiştir notu düşülerek, onaylanıp mühürlenecektir. Bu bilgileri taşımayan menşe belgeleri ile kurbağaların nakli yasaktır.
  e) Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin, gelen kurbağalar için menşe belgesindeki bilgileri esas alarak, SUBİS'ten satış bildirimi düzenlemesi zorunludur."
  MADDE 4 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. • #2
  Balıkçı Adayı Dökülük - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2012
  Mesajlar
  203
  Tecrübe Puanı
  69

  Standart

  i) Her yıl, ülke kotasından, kıyı balıkçılığı için %1,5, sportif ve rekreasyonel amaçlı balıkçılık için %0,5 kota tahsisi yapılır. Sportif ve rekreasyonel amaçlı avlanan orkinosların satışı yasaktır.

  Bu madde yeniden düzenlenmeli, % 1.5 lik pay yükseltimelidir. Orkinos çifliklere ilahi bir miras değildir. Yüzyıllardır, Ege, Akdeniz ve Marmara'da bu balığı olta ve paraketa ile avlayanların yerel/geleneksel hakları gözetilmelidir. Bu tebliğ döneminde bu haksızlığın dile getirmesi ve Genel Müdürlüğün gereğini yapması istenmelidir.

  Biz başka husus ise BY-CATCH (arizi av) konusudur. Ülke kotasının %10'luk bölümü ICCAT kuralları gereği olarak arizi ava ayrılmıştır. Bu yıl için bu miktar 50 tondur. Arizi av kullanımın kayıtları düzenli tutulmalı ve şeffaf bir hale getirilmelidir. Bir balıkçıya arizi av nedeni ile ceza kesip 1 ay sonra başka bir balıkçının arizi avını pazara çıkarabilmesi gibi tuhaflıklar ortadan kaldırılmalıdır.
  Arizi av kullanımın tüm balıkçılara ne olduğu ve nasıl kullanıldığı anlatılmalı, tebliğ içinde açık ve anlaşılır bir şekilde yer almalıdır.

 • Konu Bilgileri

  Users Browsing this Thread

  Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

  Benzer Konular

  1. Cevap: 14
   Son Mesaj: 19.02.12, 23:46
  2. Cevap: 4
   Son Mesaj: 05.12.10, 22:51
  3. Cevap: 0
   Son Mesaj: 10.07.10, 19:34
  4. Cevap: 0
   Son Mesaj: 07.04.09, 21:35

  Bookmarks

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  
  BALIKCI FORUM