5 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

 1. #1
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  60
  Mesajlar
  5.697
  Tecrübe Puanı
  934

  New2 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

  05.12.2010 Tarihi İtibariyle


  2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ

  Yayımlandığı R.Gazete: 21.08.2008-26974

  Tebliğ No: 2008/49

  Değişiklik : 05.11.2008 Sayı: 27045
  Değişiklik : 10.07.2010 Sayı: 27637  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç ve Tanımlar


  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için, amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

  (2) Bu Tebliğ; 1/9/2008 - 31/8/2012 tarihleri arasında amatör (sportif) amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanacak yasak, sınırlama ve yükümlülükleri düzenler.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3 – (1) Genel tanımlar

  a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

  b) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

  c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,

  ç) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,

  d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

  e) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

  f) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,  g) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,

  ğ) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

  h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

  ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

  i) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

  j) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğünü,

  k) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,

  l) Sportif balıkçılık: Tebliğe uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

  m) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde tebliğ kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,

  n) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,

  o) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler, yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait aylardır. Yapılan düzenlemenin geçerli olduğu dönemi,

  ö) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını, (Eklenen bend RG-10/07/20*10-27637)

  ifade eder.

  (2) Araç, gereç ve yöntem tanımları.

  a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

  b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

  c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

  ç) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

  d) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,

  e) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

  f) Küspeli olta: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin posalarının preslenip kurutulması sonucu elde edilen küspenin çok sayıda iğne ile donatılması ile elde edilen av aracını,

  g) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

  ğ) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

  h) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

  ı) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

  i) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

  j) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

  k) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

  l) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

  m) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

  n) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir)

  o) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 3 metre, yüksekliği en fazla 1 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

  ö) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

  ifade eder.

  (3) Türler ile ilgili tanımlar.

  a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,

  b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,

  c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları, (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Amatör Balıkçılık Yapılması

  Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

  MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl (Değişiklik RG-10/07/20¬10-27637) geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

  (2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

  (3) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

  Şekil 1- Amatör balıkçı belgesi

  (Değiştirilen belge RG-10/07/2010-27637)

  Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

  MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

  Şekil–2 Misafir amatör balıkçı belgesi

  (2) a) İçsularımızda veya denizlerimizde tekne ile avlanmak isteyen yabancı amatör balıkçılar, amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla ve avlanma pulu almak suretiyle avlanabilirler.

  b) Yabancı turist amatör balıkçılar; herhangi bir izin, belge veya avlanma pulu almaksızın; amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında ya da denizlerimizde sadece karadan olmak ve Tebliğde geçen kurallara uymak kaydı ile avlanabilirler.

  Amatör balıkçılık turizm izni

  MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.

  (2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:

  Şekil-3 Amatör balıkçılık turizm izni belgesi  Avlanma pulu

  MADDE 7 – (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.

  (2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.

  (3) Avlanma pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:

  Şekil-4 Avlanma pulu

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

  İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

  MADDE 8 – (1) Çizelge-1’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

  Çizelge 1 – İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıkl  İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

  MADDE 9 – (1) Çizelge-2’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli yasaktır.

  Çizelge–2 İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar  *Çizgili sazan denilmekle birlikte, henüz yaygın kabul görmüş bir Türkçe isimlendirmesi yoktur.

  Yemlik balıklar

  MADDE 10 – (1) Çizelge-3’de yer alan yemeklik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

  Çizelge–3 Yemlik balıklar

  (2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.

  (3) Ekolojik açıdan zararlı ya da potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.

  (4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.

  (5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.

  (6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.

  (7) Yemlik balıkların canlı olarak nakli yasaktır.

  Avlanması yasak olan türler

  MADDE 11 – (1) Çizelge-4’ de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda avlanmaları, tamamen yasaktır.

  Çizelge-4 Avlanması tamamen yasak olan türler

  İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

  MADDE 12 – (1) Çizelge-5’de avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

  Çizelge-5 İçsu balıkları


  (1) % 5 küçük boylara izin verilir.
  (2) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.


  (2) Çizelge-6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır.

  Çizelge-6 İçsularda zaman yasakları
  Denizlerde avlanabilecek türler

  MADDE 13 – (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler Çizelge-7’de yer almaktadır.

  Çizelge-7 Denizlerde avlanabilecek türler

  (1) % 5 küçük boylara izin verilir.

  (2) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez. Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Yöntem ve Sınırlamalar

  Genel hususlar

  MADDE 14 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

  (2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

  (3) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

  (4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

  (5) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.

  (6) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

  (7) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

  (8) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz vs. araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

  (9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için, sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde dalarak su ürünleri avcılığı için izin verilebilir.

  İçsularda amatör avcılık

  MADDE 15 – (1) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

  (2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Boyutları belirlenerek ilan edilmiş olan yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme vb.) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır. (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)

  (3) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

  (4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

  (5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir. (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)

  (6) Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır.

  (7) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

  (8) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.

  (9) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

  (10) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (11) Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

  (12) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

  (13) a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

  b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

  c) Projeli olarak kiraya verilmiş göletlerde amatör avcılık yapılması yasaktır.

  d) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir.

  Orman içi sularda avcılık

  MADDE 16 – (1) Orman içi sularda amatör avcılık için, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli birimlerinden "Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi" veya "Günlük Avlanma Fişi" alınması zorunludur.

  (2) Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda Gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.

  (3) Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.

  (4) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge-6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.

  (5) Çevre ve Orman Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.

  Denizlerde amatör avcılık

  MADDE 17 – (1) Denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

  (2) a) Denizlerde amatör avcılık parakete , pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

  b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

  c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.

  (3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

  (4) a) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

  b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz. Ancak amatör su altı avcılarının emniyeti açısından, en fazla 6 V (volt) gücünde fener bulundurulabilir.

  c) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.

  ç) 1 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde şamandıralarla sınırları belirlenmiş yüzme alanları içinde, zıpkınla veya su altı tüfeği ile su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.


  (5) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir. (Değişiklik, 5.11.2008 tarih/27045 sayılı RG)

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

  Koruma ve kontrolle görevli olanlar

  MADDE 18 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

  (2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, Su Ürünleri Kanununun Ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

  Cezalar

  MADDE 19 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

  (2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir.

  (3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bendlerindeki idari yaptırım kararları verilir.

  Yasak kararları

  MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.

  ALTINCI BÖLÜM
  Alan Yasakları ve Sınırlamalar

  Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

  MADDE 21 – (1) Gökçeada Yıldız Koy ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren "Sualtı Deniz Parkı" oluşturulan (40° 14’ 362” N - 25° 54’ 331” E ile 40° 14’ 575” N - 25° 55’ 686” E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 deniz mili uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.

  (2) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış ve su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

  (3) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (36° 06’ 26’’ N - 33° 06’ 40’’ E) , (36° 05’ 17’’ N - 33° 05’ 31’’ E), (36° 06’ 09’’ N - 33° 05’ 46’’ E), (36° 06’ 00’’ N - 33° 07’ 10’’ E) koordinatlarında su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (4) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

  (5) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha içerisinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

  6) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenerek, 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmi Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde her türlü dalış yaparak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır. (Değişiklik RG-10/07/2010-27637)

  (7) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır. (Eklenen fıkra RG-10/07/2010-27637)

  (8) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya ili, Demre ilçesi, Beymelek lagününde; İskele mahallesi Gavurini mevkii (36°16’09.00 K- 30°03’36.00 D) ile Beymelek Balıkburnu mevkii (36°16’03.00 K- 30°02’41.00 D) arasında çekilen hattın güneyinde kalan lagün alanında, denizle lagünün bağlantısını sağlayan mendirek içi kanal ile kanal çevresinde ve Acıgöl de su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.(Eklenen fıkra RG-10/07/2010-27637)

  (9) İzmir İli, Aliağa İlçesi, Karaağaç mevkiinde bulunan Ege Gaz A.Ş. LNG terminaline ait iskele çevresinde 400 metre mesafe içerisinde su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.(Eklenen fıkra RG-10/07/2010-27637)
  (10) Gökova körfezinde;
  (a) Akbük limanında; (37° 01, 431' N - 28° 06,863' E) ile (37° 02,108' N - 28° 06,915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında,
  (b) Akyaka’da; (37° 03,041' N - 28° 18,600' E) ile (37° 01,540' N - 28° 18,600' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda,
  (c) Çamlı limanında; Çapa Burnu (37° 00,044' N - 28° 13,250' E) ile (37° 00,240' N - 28° 14,731' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde,
  (ç) Boncuk Koyu- Karaca limanında; (36° 59, 016' N - 28° 11,828' E) koordinat noktası ile Dedek Burnunu (36° 56, 967' N - 28° 11,618' E) birleştiren hattın doğusunda,
  (d) İngiliz limanında (Değirmen Bükü) (36° 56, 170' N - 28° 08,358' E) ile (36° 56,812' N - 28° 09,542' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney-doğusunda,
  (e) Bördübet limanında; (36° 49, 800' N - 28° 02,649' E) ile (36° 48,156' N - 28° 03,176' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır. (Eklenen fıkra RG-10/07/2010-27637)


  İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

  MADDE 22 – (1) Ek-1 ve ek-2’de belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Son Hükümler

  Yürürlük

  MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2012 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 2. #2
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  60
  Mesajlar
  5.697
  Tecrübe Puanı
  934

  Standart Değişiklik : 05.11.2008 Sayı: 27045

  5 Kasım 2008 ÇARŞAMBA
  Resmî Gazete
  Sayı : 27045

  TEBLİĞ


  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  2/2 NUMARALI AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ

  AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  (TEBLİĞ NO: 2008/61)  MADDE 1 – 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in, “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin, üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları”

  MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in, Denizlerde avlanabilecek türler başlıklı 13 üncü maddesinde yer alan Çizelge-7’den Lagos ve Orfoz satırları çıkarılmış, çizelgeye aşağıdaki satır eklenmiştir.
  Lagos, Orfoz, Hani
  Epinephelus sp.
  30
  3 adet
  MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in, “İçsularda amatör avcılık” başlıklı 15 inci maddesinin, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(2) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Boyutları belirlenerek ilan edilmiş olan yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme vb.) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.”

  “(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.”

  MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in, “Denizlerde amatör avcılık” başlıklı 17 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(5) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.”

  MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 3. #3
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  60
  Mesajlar
  5.697
  Tecrübe Puanı
  934

  Standart Değişiklik : 10.07.2010 Sayı: 27637

  10 Temmuz 2010 CUMARTESİ
  Resmî Gazete
  Sayı : 27637

  TEBLİĞ

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  2/2 NUMARALI AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI

  DÜZENLEYEN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

  (TEBLİĞ NO: 26 )  MADDE 1 – 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in, “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin, “Genel tanımlar” başlıklı birinci fıkrasına (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bend eklenmiştir.

  “ö) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,”

  MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in, “Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında zikredilen dört yıl ibaresi beş yıl olarak değiştirilmiş, 3 üncü fıkrasında zikredilen “Şekil 1- Amatör Balıkçı Belgesi” aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  Şekil 1- Amatör Balıkçı Belgesi


  MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in, “İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki Çizelge 6 da, 1 Nisan - 1 Temmuz yasak döneminde yer alan Kilis ili çıkarılarak, 1 Mart - 1 Haziran dönemine alınmıştır.

  MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in, “Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar” başlıklı 21 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “(6) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenerek, 24 Eylül 2001 tarih ve 24533 sayılı Resmi Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde her türlü dalış yaparak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.”

  “(7) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.”

  “(8) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya ili, Demre ilçesi, Beymelek lagününde; İskele mahallesi Gavurini mevkii (36°16’09.00 K- 30°03’36.00 D) ile Beymelek Balıkburnu mevkii (36°16’03.00 K- 30°02’41.00 D) arasında çekilen hattın güneyinde kalan lagün alanında, denizle lagünün bağlantısını sağlayan mendirek içi kanal ile kanal çevresinde ve Acıgöl de su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.”

  “(9) İzmir İli, Aliağa İlçesi, Karaağaç mevkiinde bulunan Ege Gaz A.Ş. LNG terminaline ait iskele çevresinde 400 metre mesafe içerisinde su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.”

  “(10) Gökova körfezinde;

  (a) Akbük limanında; (37° 01, 431' N - 28° 06,863' E) ile (37° 02,108' N - 28° 06,915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında,

  (b) Akyaka’da; (37° 03,041' N - 28° 18,600' E) ile (37° 01,540' N - 28° 18,600' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda,

  (c) Çamlı limanında; Çapa Burnu (37° 00,044' N - 28° 13,250' E) ile (37° 00,240' N - 28° 14,731' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde,

  (ç) Boncuk Koyu- Karaca limanında; (36° 59, 016' N - 28° 11,828' E) koordinat noktası ile Dedek Burnunu (36° 56, 967' N - 28° 11,618' E) birleştiren hattın doğusunda,

  (d) İngiliz limanında (Değirmen Bükü) (36° 56, 170' N - 28° 08,358' E) ile (36° 56,812' N - 28° 09,542' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney-doğusunda,

  (e) Bördübet limanında; (36° 49, 800' N - 28° 02,649' E) ile (36° 48,156' N - 28° 03,176' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda,

  her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır.”

  MADDE 5 – Aynı Tebliğ’in, “İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar” başlıklı 22 inci maddesinde belirtilen, Ek-1 Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsularla ilgili çizelgenin Amasya satırında yer alan “Ziyaret göleti”, Bursa satırında yer alan “Gölbaşı (Kuşkonmaz) göleti” çizelgeden çıkarılmış, Kahramanmaraş satırına, “Elbistan İlçesi Söğütlü çayı” Kastamonu satırına, “İhsangazi ilçesi Obruk, Kızıleller, Sarıpınar köyleri sınırları içerisinde yer alan bütün dereler ve kolları” ibaresi eklenmiştir.

  MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 4. #4
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  60
  Mesajlar
  5.697
  Tecrübe Puanı
  934
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 5. #5
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  60
  Mesajlar
  5.697
  Tecrübe Puanı
  934
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Eksik tellefon ve emailleri tamamlar mısınız?
  By kenane in forum Balıkçı Barınaklarımız & Balıkçı Koop'lar
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 19.09.10, 01:29
 2. Amatör balıkçılık raporu.!!! (M.Zengin)
  By yeşil in forum Balıkçı Kahvesi
  Cevap: 7
  Son Mesaj: 19.05.10, 17:23
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:52
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj: 07.04.09, 21:35

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM