Bilindiği üzere, 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin “yakıt talep taahhütnamesi” başlıklı 2/d bölümünde, ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtı uygulamasından yararlanmak isteyen deniz aracı donatanlarının, bir örneği bu Tebliğin ekinde yer alan yakıt talep taahhütnamesini dört örnek olarak düzenlemek ve ilgili kurumlara teslim etmek zorunda oldukları, buna göre yakıt talep taahhütnamesinin dört örnek halinde düzenleneceği, taahhütnamenin bir örneğinin taahhütnameyi düzenleyen donatan veya kiracıda kalacağı, diğer örneklerin ise Odamıza, ilgili liman başkanlığına ve ilgili vergi dairesine ibraz edileceği ifade edilmiştir.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 08.04.2009 tarih ve 37347 sayılı yazısı ile,
Mükelleflerce 4 örnek olarak düzenlenmesi gereken taahhütnamelerin bir örneğinin asıl olarak düzenlenmesi halinde diğer örneklerinin nüsha ya da suret olarak düzenlenmesinin mümkün olacağı, bu itibarla asıl olarak düzenlenen taahhütname üzerinden ilgili vergi dairesince binde 7.5 nispetinde damga vergisi alınacağı,
1- Bir örneği Odamıza verilecek olan taahhütname; nüsha olarak düzenlenirse binde 7.5 nispetinde nispi damga vergisine, suret olarak düzenlenirse (Odamız resmi daire olmadığından) bu vergiye tabi olmayacağı,
2- Bir örneği ilgili Liman Başkanlığı’na verilecek olan taahhütname “nüsha olarak düzenlenirse binde 7.5 nispetinde nispi, “suret” olarak düzenlenirse (liman başkanlıkları resmi kurum sayıldığından) 0.50 TL maktu damga vergisine tabi olacağı,
3- Bir örneği ilgili vergi dairesine verilecek olan taahhütname “nüsha” olarak düzenlenirse binde 7.5 nispetinde nispi, “suret” olarak düzenlenirse (vergi daireleri resmi kurum sayıldığından 0.50 TL maktu damga vergisine tabi olacağı,
4- Deniz yakıtı kullanıcısının kendisinde kalacak olan taahhütname örneği ise “nüsha” olarak düzenlenirse binde 7.5 nispetinde nispi, “suret” olarak düzenlenirse ( herhangi bir resmi kuruma ibrazı söz konusu olmadığından) bu vergiye tabi olmayacağı,
5- Ayrıca taahhütnamelerin asıl olarak düzenlenecek ve binde 7.5 oranında nispi vergiye tabi olacak olan bir örneğinin, deniz yakıtı kullanıcısında kalmasında veya Odamıza , Liman Başkanlığı ya da Vergi Dairesinden herhangi birine ibraz edilmesinde yasal mevzuat açısından herhangi bir engel bulunmadığı, ( Maliye Bakanlığı’nın görüşleri çerçevesinde, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, ÖTV’siz yakıt uygulamalarında düzenlenmesi zorunlu olan taahhütnamenin bir asıl, üç suret olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak uygulamanın takibi açısından aslının ilgili Vergi Dairesine, suretinin ise Liman Başkanlığı ve Odamıza verilmesinin uygun olacağı hususundaki görüşü ilgi sirkülerimiz ile duyurulmuştur.)
hususları belirtilmektedir.
Bu itibarla, ÖTV’si sıfırlanmış deniz yakıtından yararlanmak isteyen üyelerimizin 2010 yılı için yakıt talep formu ve taahhütnamesini verirken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
VUK’nun 378.maddesine göre, mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar.Bunun tek istisnası ‘’İhtirazi Kayıtla ‘’yapılan beyanlardır.
Üyelerimiz ,2010 yılı için verilecek beyannameler nedeniyle tarh edilecek damga vergisi için şayet itiraz edecekler ise, İhtirazi Kayıtla Damga Vergisi beyanında bulunmaları ve tahakkuk fişinin düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde Dava Açmaları gerekmektedir.
İhtirazi Kayıtla beyanın, bu beyan üzerinden tarh edilen verginin tahsilini durdurmayacağı da unutulmamalıdır.
Bilgilerinize arz ve rica ederiz.