4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: 2012 yılı kooperatifçilik yılı

 1. #1
  su koop baskanı
  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  197
  Tecrübe Puanı
  51

  Standart 2012 yılı kooperatifçilik yılı

  2012 Dünya Kooperatifçilik Yılı
  BM 18 Aralık 2009 tarih ve 64/136 sayılı Genel Kurul Kararı ile 2012 yılını, "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan edilmiştir.  Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya'nın yazılı basın açıklamasıdır Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin (BMESK) 1980/67 sayılı Kararı ile Küresel çaplı konularda uluslararası işbirliği ve anlayışı ilerletmeye ve bu küresel çaplı sorunlara çözüm bulunması için bir platform oluşturmaya hizmet etmek amacıyla uluslararası yıllar ilan edilmektedir.

  Bu kapsamda; Birleşmiş Milletler (BM) 18 Aralık 2009 tarih ve 64/136 sayılı Genel Kurul Kararı ile 2012 yılını, "Uluslararası Kooperatifler Yılı" (UKY) olarak ilan edilmiştir.

  BM Genel Sekreterliği tarafından "2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı Kapsamında Bir Ulusal Komite Oluşturulması İçin Üye Devletlere Kılavuz" (Kılavuz) başlıklı bir metin hazırlanmış ve Üye Devletlere söz konusu yıl kapsamında etkinlik ve faaliyetler düzenlemesi ve koordine etmesi için "Ulusal Komite" kurmalarını tavsiye eden bir yazı ile birlikte gönderilmiştir.

  Bu gelişme üzerine; 27 Ocak 2011 tarihinde ilgili tüm kuruluşların katımları ile "2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı Hazırlık Çalışmaları Toplantısı" düzenlenmiştir.

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve diğer ilgili kuruluşların katılımları ile Birleşmiş milletlerin bu yönde hazırladığı Kılavuz da dikkate alınarak 2012 Uluslararası Kooperatifler yılı kutlama Komitesi kurulduğunu belirtmiştir.

  Bu etkinliklerin yapılması için üç bakanlık; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı toplam 1.750.000 TL bütçe ayırmışlardır.

  Bu etkinliklerde; Sürdürülebilir kalkınmada, yoksulluğun önlenmesi, kırsalda ve şehirde yaşayan insanların refahlarının artırılmasında sosyo-ekonomik kuruluşlar olan kooperatiflerin geliştirilmesine ve yeni ve gelişmekte olan alanlarda kooperatifçiliğin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması,

  Devletlerin, hızlı değişen sosyo-ekonomik şartlarda kooperatiflerin sürdürülebilirliklerini ve güçlenmesini sağlayacak uygun yasal altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması,

  Tüm Üye Ülkelerin ve diğer ilgili paydaşların, kooperatiflerin gelişmesi ve sosyal ve ekonomik kalkınmaya olan katkılarına yönelik farkındalık oluşturulması için çalışmalar yapmaları,

  Uluslararası toplantılarda alınan kararların uygulanmasında ve takibinde kooperatiflerin rolüne ve katkılarına gereken önemin verilmesi,

  Kooperatiflerin, ortaklarının kurumsal, idari ve Mali kapasitelerinin artırılması ve kooperatiflerin yeni teknolojilere ulaşmasının geliştirilmesine yönelik programların desteklenmesi ve hazırlanması,

  Tarım kooperatiflerinin uygun finansmana erişmeleri ile büyümeleri, sürdürülebilir üretim tekniklerini kullanmaları, kırsal altyapı ve sulamanın geliştirilmesi, pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve kadınların ekonomik faaliyetlere katılımının desteklenmesi,
  Tüm kooperatiflerin uygun finansmana erişebilmeleri için finans kooperatiflerinin geliştirilmesi gibi etkinlikler ve kutlamalar yapılacaktır.
  Ramazan ÖZKAYA
  Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği
  Yönetim Kurulu Başkanı

 2. #2
  Balıkçı
  Üyelik tarihi
  Jan 2012
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Başkan program belli mi nasıl elde edebiliriz

 3. #3
  Meraklı
  Üyelik tarihi
  Oct 2011
  Mesajlar
  12
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  Bİz gÜzelyali suÜrÜnlerİ olarak problem lerİmİz var kendİ lİmanimizi İhaleye cikarmak İÇİn uĞraŞiyoruz fakat yerel yÖnetİmler beledİye almak İÇİn bastiriyor sİyasetİ kariŞtiriyor bununla İlgİlİ bİlgİ varsa ne yapmamiz lazim kİmlere mÜracat etmelİyİz

 4. #4
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Bursa/Mudanya/Güzelyalı barınağı için yazdığınızı varsayarak cevaplamaya çalışayım,

  Pazarlık Usulüyle Kiraya Verilmesi Mümkün Olan Taşınmazlar:

  Taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerinde; kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması hususlarının bulunup bulunmadığı Bakanlıkça belirlenir. Ancak, tarıma elverişli arazilerin topraksız veya az topraklı çiftçilere kiraya verilmesi, tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiraya verilmesi, geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi, para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi, baz istasyonları ile radyo ve televizyon vericileri için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi, genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verme, ağaçlandırma amaçlı kiraya verme, birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların kiraya verilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen taşınmazların (otoparklar hariç) kiraya verilmesi, reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya verilmesi, balıkçı barınaklarının o yörede en az oniki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi işlemlerinde, kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olduğu hususunun varlığı kabul edilir ve taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.

  İhaleye Katılabilme Şartları:

  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, işin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri şarttır.

  İhaleye Katılamayacak Olanlar:

  1. İhaleyi yapan idarenin;

  a) İta amirleri,

  b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

  c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci

  d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

  2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

  Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler:

  Geçici veya kesin teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır) kabul edilir.

  Bedel Tespiti:

  Kiralanacak taşınmaza ilişkin tahmin edilen bedel, İdarece tespit edilir veya ettirilir ve ihale komisyonunca karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır. Kiralama işleminde ilk yıl tahmini kira bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin % 5' inden (yüzde beşinden) az olmamak üzere tespit ve takdir edilir.

  Geçici Teminat:

  Kiralama ihalelerinde tahmini kira bedelinin % 10' undan az olmamak üzere % 30' una kadar geçici teminat alınabilir.

  Kira Süresi:

  Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar en fazla 10 (On) yıl süreyle kiralanabilir. Turistik tesis kurulacak yerler ve turistik tesisler, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan araziler, doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan araziler on yıldan fazla süre ile kiralanabilir.

  Kesin Teminat:

  Kiracının, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli (bir yıllık kira bedeli) üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

  İhale Kararının Bildirilmesinden Sonra Müşterinin Sorumluluğu:

  Talep sahibi, onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek İdarece düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak, zorunlu ise aynı süre içinde sözleşmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek İdareye vermek, ihale bedeli ile müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemek, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir ve 1 (Bir) yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

  Kira Bedelinin Tahsili:

  Kira bedelinin 1/4 ü peşin, kalanı 3 eşit taksitle ödenir. İkinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır. Bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla yapılacak kiralamalarda ilk yıl bedeli ihale bedeline, sonraki yıl bedelleri ise sözleşmeleri gereğince tespit edilecek bedellere %50 (yüzde elli) indirim uygulanarak kira bedeli tahsil edilir.

  07/06/2008 tarihinden sonra; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerinden KDV tahsil edilmemektedir.

  Görüldüğü üzere yörede 12 aydır faaliyette olan bir Kooperatif Milli Emlak Müdürlüğüne baş vurarak kiralama talebinde bulunabilir,bahsi geçen Barınak DLH tarafından Tarım Bakanlığınca ayrılan bütçeden inşa edildiği için Belediye ancak Kooperatif gerekli şartları yerine getirmezse ikinci kez yapılacak ihaleye katılarak açık arttırmayla barınağa sahip olabilir.Size tavsiyem ilgili Kooperatif Yöneticileri pafta dahil yazdıkları bir dilekçeyle Tarım İl Müdürlüğü,İl Milli Emlak Müdürlüğü,Dlh dağıtımlı dilekçeyle başvurun ve kayıtlarını alın,mutlaka konuyla ilgili bilgilendirileceksiniz.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. 2009 yılı olağan genel kurul toplantısı
  By aFaLa in forum SUR - KOOP - SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ MERKEZ BİRLİĞİ
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 31.03.15, 10:42
 2. Cevap: 9
  Son Mesaj: 17.01.12, 18:28
 3. Gemiadamları yönetmeliği
  By Burhan Reis in forum Gerekli Belgeler
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 25.02.11, 04:05
 4. Gemiadamları yönetmeliği
  By kaptan nazan in forum KANUNLAR
  Cevap: 26
  Son Mesaj: 06.02.10, 17:03
 5. 2012 de neler olacak ???
  By aFaLa in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 08.09.09, 23:54

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM