S.S. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği’nce yapılan müracaatlarda;
1. 11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ” kapsamında 01.01.2010 tarihi itibariyle AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmak zorunda olan 15 metreden büyük balıkçı gemileri ile 15 metreden büyük ticari gemilerin bahse konu cihazı temin etmelerine rağmen süresi içerisinde gemilerine taktıramadıklarının belirtildiği, bu sebeple AIS Klas-B CS cihazını satın aldıklarını belgelemeleri kaydı ile 15 günlük donatım süresinin verilmesinin talep edildiği,

2. Bu itibarla; bahse konu cihazın montaj ve testlerinin yapılabilmesi için 01.01.2010 tarihi itibari ile AIS Klas-B CS cihazı donatmak yükümlülüğü olan tüm deniz araçlarına, AIS Klas-B CS cihazının satın alındığını gösterir belgeyi (fatura) ibraz etmeleri halinde 20.01.2010 tarihine kadar süre verileceği,
bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ed