3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Alabalık Biyolojisi

 1. #1
  Hıcaz

  Alabalık Biyolojisi

  ALABALIK BİYOLOJİSİ ve YETİŞTİRME TEKNİKLERİ


  Yaşam ortamı bakımından berrak, temiz, serin ve oksijen yönünden zengin suları tercih eden alabalık halkımız tarafından özel likle etinin lezzetli oluşuyla anımsanan balıklar arasında bulunmaktadır. Alabalık türleri sistematikte Salmonidae familyasında yer alırlar. Morfolojik bakımdan yağ yüzgeci ile karakterizedirler. Salmonidae familyasında ekonomik yetiştiricilik ve doğal suların balıklandırılması için önem arz eden çeşitli alabalıklar üç cinsin türleridir.
  Bu cinsler :
  a- Salmo
  b- Salvelinus
  c- Oncorhynchus
  Dünya genelinde ençok tanınan alabalık türleri aşağıda gösterilmiştir (Bruno ve Poppe 1996).
  - Salmo salar Linnaeus (Atlantik Salmonu)
  - Salmo trutta f.trutta Linnaeus (Deniz alabalığı)
  - Salmo trutta f.fario Linnaeus (Dere alabalığı)
  - Oncorhynchus mykiss Walbaum (Gökkuşağı alabalığı)
  - Salvelinus fontinalis Mitchill (Kaynak alabalığı)
  - Salvelinus alpinus Linnaeus (Alp alabalığı)
  - Salhvelinus namaycush Walbaum (Göl alabalığı)
  Ülkemizin yerel alabalık alt türleri ise şöyle sıralanabilir (Çelikkale 1994).
  - Salmo trutta macrostigma Dumeril (Anadolu Dağ alabalığı)
  - Salmo trutta abanticus Tortonese (Abant alabalığı)
  - Salmo trutta caspius Kessler ( Aras alabalığı)
  - Salmo trutta labrax Pallas (Karadeniz alabalığı)
  - Salmo trutta f.lacustris Linnaeus (Göl alabalığı)
  Yukarıda belirtilen alabalık türleri içerisinde yetiştiriciliği en yaygın olanı Kuzey Amerika kökenli Gökkuşağı alabalığı olmuştur. Gökkuşağı alabalığı ile Kaynak alabalığı hemen hemen aynı yıllarda yaklaşık 120 yıl önce Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya getirilmelerine karşın kültür koşullarına uygun niteliklerinden dolayı Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği hızlı bir artış göstermiş ve günümüzde bir endüstri haline gelmiştir. Gökkuşağı alabalığının yetiştiriciliğe uygun özel likleri aşağıdaki başlıklar halinde belirtilebilir (Steffens 1981).
  - Gökkuşağı alabalığının çevre koşullarına çok iyi uyum göstermesi yanında özel likle yüksek sıcaklıklara oransal olarak dayanıklı olması,
  - Aktif yem alması nedeniyle yemlenmesinin kolay olması ve yemi değerlendirmesinin daha iyi olması yönünden iyi bir büyüme göstermesi,
  - Daha yüksek ilkbahar sıcaklığında dere alabalığı ve kaynak alabalığı gibi diğer alabalık türlerine göre daha kısa süreli kuluçka dönemine sahip olması.
  Gökkuşağı alabalığının Türkiye’de yetiştiriciliği ise 1970’li yıllarda kamu ve özel girişimciler tarafından başlatılmıştır. Dünya genelindeki kültür balıkçılığının gelişimine koşut olarak ülkemizde de özel likle üstün yetiştirme avantajları nedeniyle Gökkuşağı alabalığı üretimi büyük aşamalar katetmiştir. Önceleri küçük işletmeler tarafından gerçekleştirilen Gökkuşağı alabalığı üretimi, 1990’lı yıllardan itibaren entegre üretim tesislerine dönüşmüştür. Hatta günümüzde ülkemiz Gökkuşağı alabalığı üreticileri Avrupa’ya füme halinde işlenmiş ürün ihraç eder duruma erişmişlerdir.
  SU KOŞULLARI
  Alabalık yetiştiriciliğinde kullanılacak su kaynağının orijini ve kalitesinin yüksek nitelikte olması arzulanan bir olgudur.
  Kaynak Tipleri
  Alabalık yetiştiriciliğinde yararlanılan su kaynaklarının başlıcaları şunlardır (Leitritz 1974).
  - Kaynaksuları
  - Dere veya ırmak suları
  - Göl veya gölet suları
  - Yeraltı suları
  Kaynak Suları
  Kaynak suları genellikle yerkürenin yüzeysel yada derin katlarından çıkmalarına bağlı olarak kaliteleri farklılık gösterir. Yaklaşık 40 m gibi yüzlek katlardan çıkan kaynak sularının miktar ve kalitesi yağmur ve kuraklığa bağlı olarak değişkenlik gösterir. Fakat oksijen düzeyleri yüksek, CO2 miktarları düşük, su sıcaklığı ise 6-12 oC arasındadır. Yer kabuğunun 1000 m ve daha derin tabakalarından köken alan kaynak sularının miktar ve kalitesi aynı, fakat ekseriya oksijen miktarları litrede 4 mg’ın altında, CO2 düzeyleri ise litrede 50 ppm’in üzerinde, su sıcaklığı ise 8-10 oC seviyesindedir.
  Dere veya Irmak Suları
  Irmak veya derelerin kaynaktan ilk birkaç yüz metrelik kesimlerinin su kalitesi aynı ve kirlenmemiştir. Orta ve alt kesimleri ise tarım, gübreleme, endüstri ve evsel atıkların etkisi altındadır. Fakat dere ve ırmakların su kalitesindeki belirtilen bu olumsuzluklara karşın, su miktarları çok fazladır. Kaliteli bir kaynaktan köken alan dere veya ırmak gibi akarsular litrede 8 mg’ın altında CO2’e sahip olmakla birlikte, sıcaklıkları yıl bazında 6-12 oC arasında oldukça değişkendir.
  Göl veya Gölet Suları
  Bu tip suların kalitesi de endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin etkisiyle mevsimsel olarak farklılık gösterir. Göl suları da yüksek düzeyde oksijen ve düşük miktarda CO2 içermeleriyle tanınırlar. Fakat 10 m den daha derin göllerde yaz aylarında su kütlesinin yüzey kesimlerinde su sıcaklığı 20 oC’a yükselebilir, yüzeyin yaklaşık 4 m altında ise 15-16 oC sıcaklıkta su bulunur.
  Yeraltı Suları
  Genelde kaynak veya iyi kalitede dere suyuna yakın kalitede sulardır. En büyük avantajları daima aynı miktar ve kalitede olmalarıdır. Fakat yerüstüne çıkarmada ekseriya yüksek düzeyde enerji giderine gereksinim duyulur. Ayrıca oksijen yönünden zenginleştirmeye de gereksinim vardır.
  Su Kalitesi
  Alabalık yetiştiriciliğinde ideali, yetiştirme ortamındaki balıklara düzenli bir şekilde daima aynı kalitede su temin etmektir. Aynı zamanda su miktarı ile kalite arasındaki sıkı ilişki de gözardı edilmemelidir. Bu bakımdan su miktarındaki ani değişimlerin suyun mevcut kalite değerlerini olumsuz veya olumlu yönde etkileyebileceği unutulmamalıdır. Alabalık yetiştiriciliğinde su kalitesine ilişkin suda incelenmesi gereken çeşitli parametrelerin sınır değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir (Lindhorst-Emme 1990).
  Tablo 1. Alabalık yetiştiriciliğinde çeşitli su parametreleri sınır değerleri
  Parametre
  Sınır Değeri
  Sıcaklık
  20 oC’a kadar
  Oksijen
  7 mg/lt’nin üzerinde
  PH
  5,5-8,5
  Asit Bağlama Kapasitesi (SBV)
  1,5 Vol/m3’ün üstünde
  Ammonium
  1,0 mg/lt’e kadar
  Demir, toplam
  0,5 mg/lt’e kadar
  Nitrit
  0,2 mg/lt’e kadar
  Nitrat
  10 mg/lt’e kadar
  Potasyumpermangenat tüketimi (KmnO4)
  40 mg/lt’e kadar
  Kimyasal oksijen gereksinimi
  40 mg/lt’e kadar
  Biyokimyasal oksijen gereksinimi
  15 mg/lt’e kadar
  Oksijen tüketimi
  6 mg/lt’e kadar
  Serbest CO2 (Larvalar için)
  15 ppm/lt’nin altında
  Serbest CO2 (Sofralık balıklar için)
  30 ppm/lt’nin altında
  Kuluçka Evinde Su Kriterleri
  Döllenmiş yumurtaların kuluçkasının gerçekleştirileceği kuluçka evine verilecek suyun kalitesine daha fazla özen göstermenin yararları yadsınamaz. Alabalık yumurtalarının kuluçkası ve larvaların gereksinimi için mümkün olduğu kadar temiz ve kirlenmemiş su kullanılmalıdır. Bu bakımdan kuluçka evine verilen suyun önceden filtre edilmesinde fayda vardır. Kuluçka evinin büyüklüğü döllenmiş yumurta miktarı ve kullanılan kuluçka gereçlerinin tipine bağlıdır. Orta büyüklükte bir kuluçka evinin su gereksinimi saniyede 3-5 litredir. Kuluçka evinde kullanılacak suya ilişkin uygun değerler Tablo 2’de gösterilmiştir (Lindhorst-Emme 1990).
  Tablo 2. Kuluçka evi suyunun nitelikleri
  Su sıcaklığı oC
  Oksijen
  PH
  Asit bağlama kapasitesi
  Serbest CO2
  8-10
  9-11 mg/lt. Doymuşluk değeri %80-100
  6,5-7,5
  2-5 ml/lt. veya daha fazla
  20 ppm/lt’nin altında
  * Demir ve Aminoium mümkünse ya olmamalı veya çok az
  Su Miktarı ile Balık Üretimi İlişkisi
  Balık üretim miktarını, su kalitesi ile birlikte temel olarak suyun miktarı yani debisi etkilemektedir. Fakat bunlarla birlikte balık üretim miktarında yetiştirme sistemi ve kullanılan teknik donanımlarda etkilidir. Örneğin 1000 m2 havuz yüzlemi için saniyede 8 litre kaynak veya iyi kalitede dere suyuna gereksinim vardır. Bu örnekte teknik donanımlardan yararlanmaksızın 400-500 kg alabalık üretilebilir. Fakat ilave olarak havalandırma gibi ilave tekniklerden yararlanıldığında ise yılda 1500-2000 kg alabalık üretmek mümkün olabilir. 1000 m2’den büyük ve 3 m’den derin havuzlarda, küçük havuzlara oranla daha az suya gereksinim vardır. Böyle havuzlarda rüzgarın etkisiyle suyun kalitesi olumlu etkilenebilirse de işçilik yönünden büyük havuzlarda çok büyük güçlüklerle karşılaşılır. Diğer yandan akarsu kanallarında yetiştiricilikte geleneksel havuz yetiştiriciliğine göre 10-20 misli daha fazla suya gereksinim vardır. Yani 1000 m2 yüzleminde akarsu kanalında alabalık yetiştiriciliği için saniyede 80-160 litre suya ihtiyaç vardır. Alabalık üretiminde işletme tiplerine göre stoklama miktarları Tablo 3’de görülmektedir (Lindhorst-Emme 1990).
  Tablo 3. Alabalık üretiminde yoğunluk aşamaları

  ekstansif
  yoğun
  çok yoğun


  geleneksel havuz yetiştiriciliği

  yeni tesis tipleri

  tesis türü


  toprak havuz
  kanal tipi havuz

  ağ kafes

  tank-silo

  TANK
  su yenilenmesi

  düzenli akinti

  çevreleyen su

  düzenli akinti
  dolaşimli su değişimi
  ilave oksijen
  temini

  gerekirse havalandirma
  havalandirma veya oksijenlendirme

  besleme

  tam değerli karma yem
  stok yoğunluğu kg/m3
  0,1-0,8
  2-20
  20-50
  40-70
  40-801
  20-402

  1- tanklarda
  2- tam dolaşımlı


  Alabalık üretiminde ana ilke kullanılan suyun miktar ve kalitesinin esas alınarak üretim miktarının saptanmasıdır. Buradan yola çıkılarak önceleri havuzlarda su değişiminin günde 3-5 defa gerçekleşmesiyle saniyede 1 litre suyla yılda 50-75 kg mutfaklık balık üretilebileceği şeklindeydi. Fakat günümüzde yaygın kanı saniyede 1 litre suyla 100-150 kg sofralık balık üretilmesine dönüşmüştür (Bohl 1982).
  Günümüzde balık üretim miktarı genellikle m3’de kg olarak ifade edilmektedir. Havuzlarda değişimin günde 3-5 defa gerçekleşmesiyle 3-5 kg/m3 balık üretilebilir. Daha yoğun üretimde bu miktar 1 m3 suda 10 kg’a yükselmektedir. 0,30-0,50 m derinlikteki havuzlarda suyun saatte 3 defa değişimiyle m2’de 20 kg (=40-60 kg/m3) balık üretilebilmiştir. Hatta Fransa’nın Brötanya yöresinde havalandırmalı havuzlarda m3’de 100 kg balık üretimi gerçekleştirildiği bildirilmiştir (Bohl 1982). Benzer üretim miktarlarına su değişiminin saatte 5-10 defa gerçekleştirildiği tanklarda m3’de 50-100 kg’la ulaşılmıştır (Steffens 1981).
  Alabalık üretiminde su miktarı kadar kullanılan suyun sıcaklığı ve yetiştirme ortamına stoklanan bireylerin ortalama canlı ağırlığının dikkate alınması gerekmektedir. Bu faktörlerin dikkate alınmasıyla saniyede 1 litre su girişiyle yoğun üretim koşullarında üretilebilecek balık miktarları Tablo 4’de sunulmuştur (Steffens 1981).

  Su sıcaklığı
  oC
  Yavru
  ortalama 1 g
  Yavru
  ortalama 10 g
  Besi balığı
  ortalama 100 g.

  5
  10
  15
  20
  Kg
  Kg
  Kg
  30
  25
  15
  10
  50
  40
  25
  20
  60
  50
  30
  25

  Belirli bir miktar su ile üretilebilecek balık miktarının saptanmasında yararlanılan bir diğer kriter suyun oksijen içeriğidir. Buradaki birinci temel ilke toplam 1 kg alabalığın 1 saatte tükettiği oksijenin esas alınmasıdır. Bu yöntemde 50 g’dan küçük balıkların toplam 1 kg’nın 1 saatte 500-600 mg oksijen tükettiği, 50 g’dan daha büyük balıkların ise toplam 1 kg’nın 1 saatte 400-500 mg oksijen tükettiklerinin dikkate alınmasıdır. Ayrıca kullanılan suyun havuzlardan çıkışta litrede 6 mg oksijen içermesi zorunludur. Havuzlara giren suyun içerdiği oksijen ile çıkış suyunun kapsadığı oksijen arasındaki miktar balıkların tüketebileceği kullanılabilir oksijeni ifade eder. Bu veriler esas alınarak (Steffens 1981),
  Örneğin havuzlara girişte litrede 11 mg oksijen içeren debisi saniyede 100 litre olan bir su kaynağı ile 50 g’dan küçük balıklar stoklandığında üretilebilecek sofralık balık miktarını hesaplamak gerekirse,
  Oksijenden yola çıkılarak üretilecek balık miktarını hesaplamada ikinci temel ilke 1 kg yemin balık tarafından tüketilmesinde harcanan oksijenin esas alınmasıdır. Bu tip hesaplamada yararlanılan formül aşağıda gösterilmiştir (Bohl 1982).
  d = debi = litre/sn
  2= Beslenme fizyolojisi bakımından saptanmış katsayı
  Bu formüle göre havuzlara girişte litrede 11 mg oksijen içeren debisi saniyede 100 litre olan bir su kaynağı ile, günde %2 oranında yemlemeyle üretilebilecek balık miktarını saptamak gerekirse,
  Balıklar, günde canlı ağırlıklarının %2’si oranında yemlendiğine göre;
  Buraya kadar belirtilen veriler doğrultusunda saniyede 1 litre suyla genel olarak 100-200 kg pazarlık balık üretilebileceğini belirtebiliriz.

 2. #2
  __BALIKCI FORuM__ kenane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Mesajlar
  2.419
  Tecrübe Puanı
  352

  Standart

  Nuri Reis ellerine sağlık. Özledik seni.
  .  "Denizlerimize içtiğimiz suya gösterdiğimiz özeni gösterelim."

  Kenan Haydan
  (Tevellüt; Teşrini evvel miladi 1964)
  YENİKÖY-İSTANBUL

  http://www.amazing-animations.com/animations/fish40.gifhttp://img451.imageshack.us/img451/3605/coadmin7nz9.gif


 3. #3
  Hıcaz

  Icon2

  Yakışıklı arkadaşım,Özlediğin için teşekkürler...

  Ancak Bizler denize açıldığımızda ayda 1 kez 2 geceliğine eve izine gelebiliyoruz....

  20 Şubattan sonra devamlı görüşebiliriz diyorum...

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Alabalık Yetiştiriciliği
  By kenane in forum Alabalık
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 11.09.09, 23:05
 2. Türkiye`nin en ideal alabalığı
  By kenane in forum Alabalık
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 09.09.09, 13:06
 3. Alabalık hakkında soru ve cevap
  By kenane in forum Tatlı Su Balıkları
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 01.09.09, 18:29
 4. alabalık salınacak
  By LüFerCi in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 28.06.09, 21:42

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM