BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağlama kütüklerinin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak mali hükümler ve idari yaptırımları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) 18 Gros tonilatodan küçük ticari gemileri,
b) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) Boy ve tonajına bakılmaksızın;

1) Ticari deniz araçlarını,

2) Özel kullanıma mahsus gemi ve deniz araçlarını,

c) Ticari veya özel tüm iç su araçlarını,
ç) Bunların mâlik ve işletenlerini,
kapsar.
(2) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş Milli Gemi Siciline ve 16/2/1999 tarihli ve 4490 sayılı Kanuna göre kurulmuş Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli ticari gemi ve deniz araçları, silahlı kuvvetlere ait gemi, deniz ve iç su araçları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağlama kütüğü: Gemi, deniz ve iç su aracının kaydedildiği, ana ve yardımcı kütüklerden oluşan elektronik kayıt sistemini ve bağlama kütüğü dosyasını,
b) (Değişik ibare:RG-24/4/2010-27561) Bağlama kütüğü numarası: Bağlama kütüğüne kayıt edilen her bir gemi, deniz ve iç su aracı için farklı sayı ile belirlenmiş ve ülke genelinde tek olan numarayı,
c) Bağlama kütüğü sıra sayısı: Bir bağlama kütüğüne ilk kayıt esnasında her bir gemi, deniz ve iç su aracı için yeni açılan bağlama kaydı sayfasına verilen ve o bağlama kütüğündeki kayıt adedini gösteren sıra sayısını,
ç) Başkanlık: Bağlama kütüğünün tutulduğu liman başkanlıkları veya belediye başkanlıklarının her birini,
d) Deniz aracı: Gemi dışında, denizde yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı,
e) Gemi: Cinsi, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her aracı,
f) Hak sahipliği belgesi: Bağlama kütüğüne kendi adına gemi, deniz ve iç su aracı kaydettirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, gemi, deniz ve iç su aracı üzerindeki mülkiyet haklarını gösterir, mevzuatına uygun düzenlenmiş belgeyi,
g) İç su: Tabii ve suni göller ile baraj göllerini, dalyan ve nehirleri,
ğ) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) İç su aracı: İç sularda kullanılan ve gemi dışındaki her türlü tekne ve yapıyı,
h) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,
ı) (Mülga:RG-24/4/2010-27561)
i) Ticari gemi, deniz ve iç su aracı: Denizde veya iç sularda kazanç elde etmek amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kullanılan her türlü tekne ve yapıyı,
j) Tonilato belgesi: Ticari olarak faaliyette bulunan gemi, deniz ve iç su aracının belirleyici özelliklerini, teknik özelliklerini ve ölçüm sonuçlarını gösteren belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Bağlama kütüklerinin kurulacağı yer ve yetki alanı
MADDE 5 – (1) Bağlama kütüğü, her liman başkanlığında ve liman başkanlığının yetki alanında bulunmayan iç sularda belediye başkanlıkları bünyesinde kurulur. (Değişik ikinci cümle:RG-24/4/2010-27561) Bağlama kütüğünün iç sularda hangi belediye başkanlıkları bünyesinde tutulacağı İdare tarafından belirlenir.
(2) Bağlama kütüklerinin yetki alanı;
a) Liman başkanlığının ilgili liman mevzuatında koordinatlarla belirlenmiş liman idari sınırları ile aynıdır.
b) Belediye başkanlıkları bünyesinde kurulan bağlama kütükleri için İdarece belirlenen alandır.
(3) Denizle bağlantısı olan iç sular, liman başkanlıklarınca tutulan bağlama kütüğü yetki alanı içerisinde yer alır. Buraların hangi bağlama kütüğünün yetkisi dâhilinde olduğu İdare tarafından belirlenir.
Kayıt zorunluluğu ve yükümlülükler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gemi, deniz ve iç su araçlarının mâlik veya işletenleri, gemi, deniz ve iç su araçlarını bağlama kütüğüne kayıt ettirmek ve ruhsatname almak zorundadır.
(2) İlk defa kayıt edilecek veya kayıt değişikliği yapılacak gemi, deniz ve iç su araçları için, iktisap veya kayıt değişikliğini gerektiren işlem tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak ilgili başkanlığa başvurulur.
(3) Mâlik veya işleten, gemi, deniz ve iç su aracını istediği bağlama kütüğüne kaydettirebilir.
Yetki, sorumluluk ve teşkilat
MADDE 7 – (1) Bağlama kütüğünün tutulmasından liman başkanı yetkili ve sorumludur. Liman başkanlığının yetki alanına girmeyen iç sularda yetki ve sorumluluk (Ek ibare:RG-24/4/2010-27561) ilgili Belediye başkanındadır.
(2) Bağlama kütüğünün tutulması ve kütükle ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek üzere başkanlıklarda ayrı bir birim oluşturulur ve yeteri kadar bağlama kütüğü kayıt personeli görevlendirilir. Bu birim bağlama kütüğünün tutulduğu limanlarda doğrudan liman başkanına bağlıdır. Bünyesinde gemi sicili tutulan liman başkanlıklarında, bağlama kütüğüne ilişkin iş ve işlemler yeteri kadar bağlama kütüğü kayıt personeli görevlendirilmek suretiyle gemi sicil memurluklarınca yerine getirilir. Gemi sicil memurluklarınca yapılan iş ve işlemler liman başkanlığının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Bağlama kütüğünün muhtevası
MADDE 8 – (1) Bağlama kütüğü; bağlama kaydı, yabancılar bağlama kaydı, re’sen tescil kaydı, yevmiye kaydı ve bağlama kütüğü dosyasının yer aldığı ana kütük ile mâlikler listesi, yabancı mâlikler listesi, işletenler listesi ve takyidatlar listesinin yer aldığı yardımcı kütükten oluşur. Bağlama kütüğü dosyası dışındaki tüm kayıtlar elektronik ortamda tutulur. İdare, bağlama kütüğünün elektronik ortamda tutulabilmesi için ülke genelinde uygulanabilen “bağlama kütüğü bilgi sistemi”ni kurar. Sistemin hızlı, düzenli ve kesintisiz işlemesi ile yedeklenmesi ve güvenliğinden İdare sorumludur.
Bağlama kütüğüne kaydedilecek gemi, deniz ve iç su araçları
MADDE 9 – (Değişik:RG-24/4/2010-27561)

(1) Bağlama kütüğüne, boyu 2,5 metre ve yukarı olan;

a) 18 Gros tonilatonun altında olup da Milli Gemi Siciline tescil edilmemiş ticari gemiler,

b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekme hükümlerine bağlı olmaksızın;

1) Ticari amaçla işletilmekte olup, gemi sicillerine kaydedilmemiş deniz araçları,

2) Ticari amaçla işletilen iç su araçları,

3) Özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları,

zorunlu olarak kaydedilir.

(2) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekmeye ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın yabancı uyruklu gerçek kişilere ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları talep olması ve İdare adına kaydı yapacak başkanlık tarafından uygun bulunması hâlinde kayıt edilir.

(3) Birinci fıkrada düzenlenen kayıt zorunluluğu dışında kalan gemi, deniz ve iç su araçları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş spor kulübü ve federasyonların envanterinde kayıtlı olup da münhasıran spor faaliyetleri için kullanılan gemi, deniz ve iç su araçlarının kayıt usul ve esasları İdare tarafından belirlenir.

Kaydedilecek takyidatlar
MADDE 10 – (1) Bağlama kütüğüne, menkul rehni ile ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz yahut haciz kararları kaydedilir.
Gemi, deniz ve iç su araçlarının adı
MADDE 11 – (1) Bağlama kütüğüne kaydedilecek her gemi, deniz ve iç su aracının ayırt edici bir adı olur.
(2) Gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ad ahlâka, âdâba ve mevzuata aykırı olamaz.
(3) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) İdare, gemi, deniz ve iç su araçlarında kullanılmak üzere, onaylanan adları elektronik ortamda tutar. Ad talepleri ve onayları, İdarece belirlenen esaslara uygun olarak aşağıdaki usulde yapılır.

a) İlk defa kayıt edilecek gemi, deniz ve iç su aracının mâliki veya işleteni, seçtiği adın onay talebini elektronik ortamda yapar. İlgili başkanlık talebi değerlendirerek sonuçlandırır.

b) Bağlama kütüklerine kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının adı, ilgilinin talebi, başkanlığın onayı ile değiştirilebilir. Satış veya çok özel bir gerekçe olması ve bu gerekçenin belgelenmesi halleri dışında ad değişikliği yapılmaz. Satış yapılması hâlinde, yeni mâlik satış tarihinden itibaren üç ay içinde bu hakkını kullanabilir.

(4) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) Talep edilen ad, talep tarihinden itibaren iki ay içerisinde bağlama kütüğünde kullanılmadığı takdirde, sistem tarafından otomatik olarak serbest bırakılır.

(5) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının bordalarının baş tarafının her iki yanına adı, kıçına da adı, bağlama limanı ve bağlama kütüğü numarası yazılmalıdır. Tescil boyu 5 metrenin altında olan gemi, deniz ve iç su araçlarının adı, bağlama limanı ve bağlama kütüğü numarası bordalarında veya kıçında uygun olan bir yere okunabilir şekilde yazılması yeterlidir.

(6) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) Ad, bağlama kütüğü numarası ve bağlama limanı, silinmez, bozulmaz ve okunaklı harf ve rakamlarla yazılır. Harflerin ve rakamların boyu en az 10 santimetre, harfleri ve rakamları teşkil eden esas çizgilerin eni 2 santimetreden az olamaz.

(7) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin istisna ve muafiyetler ile diğer hususlar İdare tarafından belirlenir.

Bayrak çekme
MADDE 12 – (1) Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları Türk bayrağı çekmek zorundadır.
(2) Gemi, deniz ve iç su aracının Türk bayrağı çekme hakkı geçerli ruhsatname ile ispat olunur.
(3) Bağlama kütüğüne kayıtlı ticari gemi, deniz ve iç su araçları ile yabancılara ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekme ile ilgili hükümlerine bağlı olmaksızın Türk bayrağı çekerler.
(4) Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait gemi, deniz ve iç su araçları hakkında, 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlama Kütüklerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Talep ve şartları
MADDE 13 – (1) Bağlama kütüğüne kayıt, gemi, deniz ve iç su aracının mâlik veya işletenleri yahut vekilleri veyahut kanuni temsilcilerinin yazılı talebi üzerine yapılır. Talep, yazılı olarak bağlama kütüğünü tutmakla yükümlü ilgili başkanlığa yapılır.
(2) Talep dilekçesi, talep sahibince ilgili başkanlığa verilir. Talebin yapıldığı tarih ve saat, dakikasıyla birlikte bağlama kütüğü kayıt personeli tarafından dilekçe üzerine kayıt edilir ve imzalanır. Talep bu saat itibariyle yapılmış sayılır.
(3) Talebi inceleyen bağlama kütüğü kayıt personeli, talebin gereğini yerine getirmeye engel bir hâlin veya eksikliğin varlığının tespit edildiği durumda, talep sahibine engelin kaldırılması veya engelin giderilmesi için bir süre verilir. Süre sonunda engel kaldırılmamış veya eksiklik giderilememiş olursa talep reddedilir.
Mülkiyetin devri

MADDE 14 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-24/4/2010-27561)

(1) Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini gerektiren satış, bağış gibi hukuki işlemlere yönelik belgelerin başkanlıklar huzurunda düzenlenmesi zorunludur. Mülkiyetin devri işlemleri, gemi, deniz ve iç su aracının kayıtlı olduğu bağlama kütüğünün bağlı olduğu başkanlık dışında başka bir başkanlık huzurunda da yapılabilir. Başkanlıklar dışında yapılmış mülkiyetin devrini amaçlayan işlemler geçersizdir ve bu tür satış belgelerinde hak sahibi olarak gözüken kişi adına kayıt yapılmaz.

(2) Elektronik ortamda tutulan satış belgesi, ibraz edilen bilgi ve belgeler ile beyanlara uygun olarak düzenlenir. Satış belgesi, taraf olanların sayısından bir fazla sayıda çıktısı alınarak bağlama kütüğü kayıt personelince paraflanıp ve taraflarca da imzalandıktan sonra başkanlık tarafından tarih, saat ve dakikası düşülmek suretiyle imzalanır ve mühürlenir. Yeteri kadarı taraflara verilir, bir sureti de bağlama kütüğü dosyasına konur.

(3) Mâlik ve alıcı, satış işleminin yapılacağı başkanlığa satış işleminin yapılabilmesi için birlikte yazılı talepte bulunur. Başkanlık, talebi uygun gördüğü takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapar.

a) Satış işlemi gemi, deniz ve iç su aracının kaydının bulunduğu başkanlıktan başka başkanlıkta yapılacak ise, talebi alan başkanlık talebi yazılı olarak kaydı tutan başkanlığa bildirir. Kaydı tutan başkanlık talebi uygun gördüğü takdirde, satış yapılabilmesi için bilgi sistemi üzerinden satış belgesi ve ruhsatname düzenlenmesine izin verir. Satış işlemini gerçekleştiren başkanlık, satış belgesi ve ruhsatnameyi düzenler ve eski ruhsatname üzerine “satılmıştır” şerhi düşerek kaydın tutulduğu başkanlığa gönderir.

b) Kayıtlı olduğu bağlama kütüğü limanı haricindeki başka bir bağlama kütüğü limanında satışı yapılmak istenilen gemi, deniz ve iç su aracı, yeni mâliki tarafından satışın yapıldığı bağlama kütüğü limanına kayıt ettirilecek ise, önce nakil işlemi daha sonra satış ve belgelendirme işlemleri yapılır.

(4) Satış dışında mülkiyetin devrini sağlayan diğer hukuki işlemler de bu madde hükümlerine uygun olarak yapılır.

(5) Kanuni hükümlere dayanılarak ilgili idaresince yapılan satışlar ile adli mercilerce yapılan satışlar sonucu düzenlenen belgelerin ibrazı hâlinde, elektronik ortamda mâlik değişiklik formu düzenlenir ve kütük kayıt personeli tarafından da imzalanıp mühürlenerek bağlama kütüğü dosyasına konur.

Kayıt usulü
MADDE 15 – (1) Bağlama kütüğü elektronik ortamda tutulur. Kayıt talebinin kabulü ile bağlama kütüğü kayıt personeli, elektronik ortamda bağlama kütüğü sıra sayısı otomatik olarak verilen yeni bir bağlama kaydı sayfası açarak, gerekli bilgileri bu sayfaya işler. Bu işlem bittikten sonra bağlama kütüğü bilgi sisteminden bağlama kütüğü numarası alır. Her bir gemi deniz ve iç su aracı için ayrı bağlama kütüğü numarası verilir. Bağlama kütüğü kayıt örneğinden gerektiği sayıda suret çıktısı alınarak işlem sona erdirilir.
(2) Alınan çıktılar bağlama kütüğü kayıt personelince imzalanıp mühürlenerek kayıt işlemi tamamlanır. İmzalı ve mühürlü bağlama kaydı suretinin birisi talep sahibine verilir, diğeri ise kayıt için istenilen belgelerle birlikte gemi, deniz ve iç su aracı için açılacak bağlama kütüğü dosyasına konulur. Bu dosyalar bağlama kütüğü sıra sayısına göre arşivlenir.
(3) Bağlama kütüğü tutmakla yükümlü belediye başkanlıklarında görevli her bir bağlama kütüğü kayıt personeline bağlama kütüğü bilgi sisteminden şifre verilerek, kütük işlemlerinin elektronik ortamda yapılması sağlanır. Yetkili ve görevli personel için şifre alma yükümlülüğü belediye başkanlığındadır.
Kayıt için gereken belgeler
MADDE 16 – (1) Gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüğüne kaydedilmesi için gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Talep dilekçesi,
b) Talep sahibi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişilik ise vergi numarası,
c) Yabancılar için pasaport bilgileri,
ç) Hak sahibi olduğuna ilişkin belge,
d) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) Ticari olanlar için tonilato belgesi.
(2) Gemilerin teknik durumları, denetimleri ve belgelendirilmelerine ilişkin mevzuat ile vatandaşlık, gemi sicili, dış ticaret ve gümrük ve bağlama kütüğü ile ilişkilendirilecek diğer mevzuat hükümlerine göre istenilecek diğer belgeler İdare tarafından belirlenir ve İdarenin web sayfasında ilan edilir.
Re'sen kayıt
MADDE 17 – (1) Yeni inşa edilmiş veya ithal edilmiş gemi, deniz ve iç su aracının mâlik veya işleteni, 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerde bağlama kütüğüne kayıt için başvuruda bulunmadıkları takdirde, ilgili başkanlık tarafından re’sen kayıt edilir.
(2) Bağlama kütüklerine kayıt edilmeyen yeni inşa edilmiş veya ithal edilmiş gemi, deniz ve iç su aracının tespit edilmesi hâlinde, nerede bulunuyor ise o yer bakımından yetkili başkanlık tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Mâlik veya işletenin kimliği ve adresi bilinmiyor ise araştırılır. Kimlik ve adres malum veya yapılan araştırma neticesinde tespit edilmiş ise, 16 ncı maddedeki belgeleri hazırlayarak yirmi gün içinde Başkanlığa gelmesi için yazılı olarak davet edilir.
b) Olumlu cevap gelirse, kayıt işlemi tamamlanır ve harcı ödettirilerek ruhsatnamesi düzenlenir.
c) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) Davete icabet edilmediği takdirde veya mâlikinin tespit edilemediği durumda, mevcut veriler ile yapılacak ölçüm ve teknik denetleme sonucunda elde edilecek bilgilere göre re’sen tescil bölümüne kayıt yapılır. Mâlik veya işleten daha sonra başkanlığa başvurup kayıtları güncelleştirdiğinde kayıt re’sen tescil bölümünden bağlama kaydı bölümüne aktarılır. Harçların tahsil edildiğine dair makbuzların ibrazından sonra ruhsatname düzenlenir.
Ruhsatname
MADDE 18 – (1) Bağlama kütüğüne kaydedilen her bir gemi, deniz ve iç su aracına bağlama kütüğü ruhsatnamesi verilir. Ruhsatname, gemi, deniz ve iç su aracının kaydedildiği bağlama kütüğünü tutmakla görevli başkanlık tarafından düzenlenir. Ruhsatnamenin geçerlik süresi beş yıldır.
(2) Ruhsatname, kaydın yapıldığı aynı gün düzenlenir. Ruhsatname düzenleyen bağlama kütüğü kayıt personeli tarafından paraflanır ve liman başkanı veya belediye başkanı yahut bunların vekilleri tarafından imzalanarak ilgilisine imza karşılığında teslim edilir. Ruhsatname seri numarası bağlama kaydına işlenir. Liman başkanı veya belediye başkanı, gerekli gördüğü takdirde ruhsatnameyi imzalamak üzere başka bir personeli yetkilendirebilir.
(3) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) Ruhsatnamede, gemi, deniz veya iç su aracının;

a) Adı,

b) Cinsi,

c) Bağlama kütüğü ve numarası,

ç) Teknik kütük limanı ve numarası,

d) İnşa yeri ve yılı,

e) İnşa malzemesi,

f) Makinesinin gücü ve adedi,

g) Makine seri no,

ğ) Tescil boyu/En/Derinlik (metre),

h) Gros ve net ton,

ı) Donatan veya mâlikin yahut donatma iştiraki veya müşterek mülkiyet hâlinde müşterek donatan veya mâliklerin adları, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve pay oranları,

i) Vize tarihi,

j) Vizenin geçerlik tarihi,

k) Kullanım amacı,

yer alır. Ruhsatnamenin şekli Ek-1 de belirtilmiştir.

(4) Ruhsatname; gemi, deniz ve iç su aracının asıl belgelerinden sayılır ve gemi, deniz ve iç su aracının üzerinde bulundurulur. Ruhsatnamesi bulunmayan gemi, deniz ve iç su aracı seferden men edilerek en yakın limanda bağlanır.
(5) Yıpranma, kayıp ve ruhsatname süresinin bitmesi hâlinde ruhsatname yenilenir. Ruhsatnamesi yenilenmeyen gemi, deniz ve iç su araçları sefere çıkamazlar.
(6) Ruhsatnamede yer alan bilgilerde değişiklik olması hâlinde, güncel bilgilerin yer aldığı yeni bir ruhsatname düzenlenir. Eski ruhsatname geri alınır ve bağlama kütüğü dosyasına konulur.
(7) Re’sen kayıt edilen gemi, deniz ve iç su araçlarının ruhsatnamesi malikin başvurması hâlinde düzenlenir. Mâlik tarafından re’sen kaydı yapan başkanlığa başvurulup ruhsatname alınıncaya kadar geçecek sürede, dördüncü fıkrada düzenlenen idari tedbirler uygulanır.
(8) Bağlama kütüğünden terkin edilen gemi, deniz ve iç su aracının yeniden kaydedilmesi hâlinde yeni ruhsatname düzenlenir.
(9) Harca tâbi olmayan gemi, deniz ve iç su araçları için de ruhsatname düzenlenir.
Ruhsatname vizesi
MADDE 19 – (1) Ruhsatnameler, harca tabi olup olmadığına bakılmaksızın her yıl vize edilir. Vize işlemleri, ruhsatname düzenlemeye yetkili başkanlıklar tarafından yapılır. Vize işlemleri için, istenecek belge ve kayıtları belirlemeye İdare yetkilidir.
(2) Vizenin geçerlik süresi bir yıldır. Özel kullanıma tahsisli gemi, deniz ve iç su araçlarının vizeleri beş yıla kadar (5 yıl dâhil) yapılabilir. Yeni vize süresi, bir önceki vize süresinin bittiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.
(3) Süresinde vize edilmeyen ruhsatnameler vize edildiği tarihe kadar geçersizdir. Zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracı sefere çıkamaz. Çıkanlar, seferden men edilerek en yakın limanda bağlanır.
Terkin
MADDE 20 – (1) Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kaydı;
a) Kurtarılamayacak şekilde batması,
b) Tamirinin mümkün veya ekonomik olmaması,
c) Yurt dışına satılmış olması,
ç) (Değişik:RG-24/4/2010-27561) Ticari olarak işletilen;

1) Gemi ve deniz araçlarının Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilmesi,

2) Gemilerin tadilat sonucu tonilatosunun 18 groston ve üzerine çıkması,

d) Başka bir bağlama kütüğüne nakledilmek istenilmesi,
e) (Ek:RG-24/4/2010-27561) Özel kullanıma mahsus 18 groston üzerindeki gemilerin ticari kullanım amacıyla cins değişikliği,
hâlinde mâlikinin talebi ile terkin edilir.
(2) Yabancılar adına kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlar nedeniyle veya isteğe bağlı olarak terkin edilebilir.
(3) Terkin;
a) Ticari olarak işletilenlerde mâlik veya mâlikin onayı ile işleticinin talebi,
b) Özel kullanıma mahsus olanlar veya yabancı uyruklular için mâlik veya vekilleri yahut kanuni temsilcilerinin talebi,
ile elektronik ortamda yapılır.
(4) Terkin talebi birinci fıkrada belirtilen terkin sebeplerinin oluştuğu tarihten itibaren bir ay içinde yapılır.
(5) Talebi alan başkanlık, terkin şartlarının oluşup oluşmadığını inceler. Talep uygun görülmez ise reddedilir. Terkin edilen gemi, deniz ve iç su aracı mâlikine “terkin belgesi” verilir.
(6) Bağlama kütüğünden terkin edilen gemi, deniz ve iç su aracının bağlama kaydına ne sebepten terkin olduğu yazılarak, “terkin edilmiştir” kaydı düşülür ve kayıt kapatılır. Terkin edilmiş kayıtlar elektronik sistemden silinmez ve bağlama kaydının aynı sıra sayısında muhafaza edilir.
(7) Terkin için ibraz edilmesi gereken belgeler ile terkin belgesinin formunu ve terkin sonucunda kayıtların elektronik sistemde muhafazası için usul ve esasları İdare belirler.
Bağlama kütüğü kaydının nakli
MADDE 21 – (1) Gemi, deniz ve iç su aracı sahipleri, mevcut bağlama kütüğü kaydını başka bir bağlama kütüğüne nakledebilir. Bağlama kütüğü kaydının nakli için, kütük kaydının nakledileceği başkanlığa yazılı olarak talepte bulunulur.
(2) Talebi alan başkanlık bağlama kütüğü kayıt personeli, gemi, deniz ve iç su aracının bağlama kaydı bilgilerini kayıtlı olduğu bağlama kütüğünden elektronik ortamda alır ve yeni bir bağlama kaydı sayfası açarak kaydı yapar. Önceki bağlama kütüğü (Değişik ibare:RG-24/4/2010-27561) numarası bu kayıtta da kullanılır. Yeni bağlama kütüğü numarası verilmez. 15 inci maddeye göre kayıt tamamlanarak, önceki kaydın bulunduğu başkanlığa keyfiyet ve mevcut kaydın terkin edilmesi elektronik ortamda bildirilir. Bildirimi alan başkanlık derhal mevcut bağlama kaydını terkin ederek, üzerine “nakil nedeniyle terkin edilmiştir” şerhi düşer. Gemi, deniz ve iç su aracının dosyası içindeki belgelerin asılları yeni kaydın yapıldığı başkanlığa gönderilir. Dosyayı alan başkanlık, yeni bir kütük dosyası açarak belgeleri içine koyar.
Re'sen terkin
MADDE 22 – (1) 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların birinin oluşmasına rağmen gemi, deniz ve iç su aracı kaydının terkini süresinde talep edilmez ise, sebebin bağlama kütüğünü tutan başkanlık tarafından öğrenildiği tarihten itibaren derhal gemi, deniz ve iç su aracı ilgililerine yirmi gün süre verilerek, kaydın terkini için talepte bulunmaya davet edilir. Süre sonunda davete icabet edilmemesi hâlinde re’sen terkin yapılır.
(2) Re’sen terkinde de kaydın kapatılması terkin işlemi gibi yapılır ve bağlama kaydına “re’sen terkin edilmiştir” şerhi düşülür. Re’sen terkin keyfiyeti gemi, deniz ve iç su aracının mâlik ve işletenine, bağlama kaydında görülen en son adresine tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. Tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.
(3) O yılın vize harcı ödenmemiş gemi, deniz ve iç su araçları, birinci fıkradaki şartlar oluştuğu takdirde re’sen terkin edilebilir.
(4) (Ek:RG-24/4/2010-27561) Üzerinde haciz veya başkaca takyidat bulunan gemi, deniz ve iç su araçları, alacaklısının muvafakatiyle terkin olunur.
Bağlama kütüğü kayıt örneği
MADDE 23 – (1) Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su aracına ait bağlama kaydının bir örneği, mâlikin, (Değişik ibare:RG-24/4/2010-27561) işletenin, ilgilisinin veya adli makamların talebine istinaden verilir.
(2) Bağlama kaydı örneği elektronik ortamda hazırlanır. Kayıt örneğinin formu ve içeriği İdare tarafından belirlenir.
İtirazlar
MADDE 24 – (1) Başkanlıklarca, bağlama kütüğü kapsamında yapılan iş ve işlemlere karşı ilgilisi veya bu iş ve işlemden hakları etkilenecek olanlar, işlemin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde işlemi gerçekleştiren başkanlığa itiraz edebilir. Başkanlık, itirazı onbeş gün içinde inceler ve sonuçlandırır.
(2) İtiraz kabul veya gerekçe gösterilmek suretiyle ret edilebilir. İtirazın kabul edildiği durumda, yapılan işlem itirazın mahiyetine göre değiştirilir ve keyfiyet diğer ilgililere tebliğ edilir. İtirazın reddedildiği durumda, itiraz sahibinin genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Ruhsatname ve vize harcı
MADDE 25 – (1) Gemi, deniz ve iç su araçlarına düzenlenecek ruhsatnameler ve bunların vizeleri, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar” bölümünde belirlenen harca tâbidir. Ruhsatnamenin düzenlendiği yıl ayrıca vize harcı alınmaz.
(2) Harç, ruhsatnamenin düzenlendiği veya vize işleminin yapıldığı tarihte doğar. Ruhsatnamenin düzenlenmediği veya vize işleminin yapılmadığı süre için geriye yönelik harç aranılmaz.
(3) Ruhsatname düzenlenebilmesi veya vize işleminin yapılabilmesi için, harcın peşin olarak ödenmesi gerekir. Harç genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edilir.
(4) Özel kullanıma tahsisli gemi, deniz ve iç su araçlarının vizeleri beş yıla kadar (5 yıl dâhil) yapılabilir ve bu durumda harç, içinde bulunulan yılın tarifesi esas alınarak her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir.
(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Müteselsil sorumluluk
MADDE 26 – (1) Ruhsatnameyi düzenleyen veya vize işlemlerini yapan kamu görevlileri, harcın ödenmesinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludur. Müteselsil sorumluluk, ruhsatnamenin düzenlendiği tarihte başlar.
İstisna ve muafiyetler
MADDE 27 – (1) Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar” bölümünde belirtilen harçlardan müstesnadır.
(2) Gemi, deniz ve iç su araçlarından;
a) Münhasıran balıkçılık faaliyetinde kullanılanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen ruhsat tezkerelerine göre,
b) Münhasıran deniz taşımacılığı faaliyetinde kullanılanlar ise, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu gemi tiplerine uygun olarak düzenlenen tonilato belgelerine göre,
İdarece kayıt altına alınarak belgelendirilir.
(3) (Değişik birinci cümle:RG-24/4/2010-27561) Bu kapsama giren gemi, deniz ve iç su araçları için ruhsatname düzenlenirken; münhasıran balıkçılık faaliyetinde kullanılan araçların ruhsatnamelerine “balıkçılık”; münhasıran deniz taşımacılığı faaliyetinde kullanılan araçların ruhsatnamelerine “taşımacılık” ibareleri, “harçtan muaftır” ibaresi ile birlikte işlenir. Bu kapsamda yer almayan gemi, deniz ve iç su araçları için söz konusu ibareler kullanılmaz. Gemi, deniz ve iç su araçlarının kullanım amaçları vize işlemini yapan Başkanlıkça her vize işleminde kontrol edilerek teyit edilir.
(4) Bağlama kütüğüne kayıtlı ve geçerli ruhsatnameye sahip gemi, deniz ve iç su araçları, her türlü gemi sağlık resmi ve fener ücretinden muaftır.
Harcın ödenmemesinin müeyyidesi
MADDE 28 – (1) Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeleri düzenlenmez, liman ve iç su dâhilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmez.
(2) Seferden men yaptırımı ilgilisine tebliğ edilir. Keyfiyet yetkili Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarına bildirilir. Bu yaptırıma uyulup uyulmadığı, gemi ve deniz araçları için Sahil Güvenlik Bot Komutanlıkları tarafından takip ve kontrol edilir.
(3) İç sularda, ikinci fıkrada belirtilen takip ve kontroller jandarma veya emniyet teşkilatı yahut belediyenin ilgili birimi tarafından yerine getirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İdari Para Cezası
İdari para cezası ve uygulanacak diğer hükümler
MADDE 29 – (1) Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının mâliki ve işletenine, tescil edilmemesi veya vize yaptırılmaması nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası başkanlıklar tarafından verilir.
(2) Mâlik ve işleten farklı ise ayrı ayrı, aynı kişi olduğu takdirde mâlik sıfatıyla tek bir ceza verilir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile geçici 1 inci maddesinde belirtilen süreler içerisinde ruhsatname alınmaması nedeniyle kabahat fiili oluşmaz.
(3) Ruhsatnamesi olmaması nedeniyle idari para cezası verilmesi gereken durumlarda, gemi, deniz ve iç su aracının harca esas boy; İdare kayıtlarına, kayıt bulunmayanlar için yapılacak ölçüme göre tespit edilir.
(4) İdari para cezasına ilişkin idari yaptırım karar tutanakları 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 25 inci maddesi ile Maliye Bakanlığının bu konuda belirlediği esaslar dikkate alınarak düzenlenir ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.
(5) İdari para cezaları idari yaptırım karar tutanağının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde ödenir.
İdari para cezasına itiraz
MADDE 30 – (1) İdari para cezasına, idari yaptırım karar tutanağının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde dava açılabilir.
İdari para cezasında peşin ödeme indirimi ve taksitle ödeme
MADDE 31 – (1) İdari para cezasının dava açma süresi olan 15 gün içerisinde defaten ödenmesi hâlinde, idari para cezasından dörtte bir oranında indirim yapılır.
(2) Cezaya muhatap olanın idarî para cezasının ödeme süresi olan 1 ay içerisinde cezayı veren başkanlığa yapacağı yazılı müracaat üzerine ve ekonomik durumunun müsait olmaması hâlinde idarî para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, 1 yıl içinde ve 4 eşit taksit hâlinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin süresinde veya tam olarak ödenmemesi hâlinde idari para cezasının ödenmemiş olan tutarları takibe alınarak tahsil edilir.
İdari para cezasının ödeme yeri ve gelir kaydı
MADDE 32 – (1) Liman başkanlıkları tarafından verilen idari para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir ve söz konusu idari para cezaları muhasebe yetkilisi mutemetlerine, merkez muhasebe birimlerine, malmüdürlüklerine ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerine ödenebilir.
(2) Belediye başkanlıkları tarafından verilen idari para cezaları ilgili belediyenin bütçesine gelir kaydedilir ve söz konusu idari para cezaları belediyenin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisi mutemedine veya belediyenin ilgili banka hesabına ödenebilir.
Süresinde ödenmeyen idari para cezalarının takibi
MADDE 33 – (1) Liman başkanlıkları tarafından verilen idari para cezalarının ödeme süresi içerisinde ödenmemesi ve idari yaptırım kararının kesinleşmesi hâlinde, ilgili liman başkanlıkları tarafından cezaya muhatap olanın bağlı olduğu vergi dairesine durumun bildirilmesi üzerine söz konusu idari para cezası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairesince takip ve tahsil edilir.
(2) Belediye başkanlıkları tarafından verilen idari para cezalarının süresinde ödenmemesi hâlinde, söz konusu idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre cezayı veren belediye tarafından takip ve tahsil edilir.
İdari tedbirler
MADDE 34 – (1) Mâlik veya işleten hakkında verilmiş idari para cezası ödenmeden gemi, deniz ve iç su araçlarının liman veya iç su dâhilinde de olsa sefere çıkmalarına izin verilmez.
(2) 28 inci maddeye göre verilmiş seferden men kararları kaldırılmış olsa bile, idari para cezasının ödenmemesi hâlinde, ceza miktarı ödenene kadar seferden men devam eder. Bu hususun takip ve kontrolü 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre yapılır.
İdari yaptırımlara ilişkin diğer hükümler
MADDE 35 – (1) İdari yaptırımlara ilişkin diğer hususlarda 5326 sayılı Kabahatler Kanununda ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelerde yer alan esaslar da dikkate alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ölçme işlemleri
MADDE 36 – (1) Gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kaydına esas ölçüleri ve tonilatosu ölçme işlemi ile tespit edilir. Ölçme sonucunda tespit edilen tescil boyu, bir metreden küçük değerleri dikkate alınmaksızın harca esas alınır.
Denetim
MADDE 37 – (1) Bağlama kütüklerine yönelik denetimler, İdare tarafından iki yılda en az bir defa yapılır.
(2) Belediye başkanlıkları bünyesindeki bağlama kütüklerinin denetimleri de aynı sürelerde İdare tarafından yapılır.
Mevcut gemi, deniz ve iç su araçlarının kaydı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5897 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüklerine kayıt edilebilmesi için, mâlik veya işletenlerinin 30/12/2009 tarihine kadar ilgili başkanlığa başvurmaları gerekmektedir.
(2) Bu tarihe kadar başvurulmaması hâlinde, re’sen tescil ve idari para cezası verilmesine ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik, 30/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

1.Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi-14/9/2009
Sayısı-27349


2. Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi-24/4/2010
Sayısı-27561