Sayfa 1/2 12 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: Balikçi gemisini avciliktan çikaranlara yapilacak destekleme tebliği

 1. #1
  Reİs bangocu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Yaş
  56
  Mesajlar
  2.473
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Balikçi gemisini avciliktan çikaranlara yapilacak destekleme tebliği

  BALIKÇI GEMİSİNİ AVCILIKTAN ÇIKARANLARA YAPILACAK DESTEKLEME TEBLİĞİ

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:


  Resmî Gazete

  29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA  BALIKÇI GEMİSİNİ AVCILIKTAN ÇIKARANLARA
  YAPILACAK DESTEKLEME TEBLİĞİ
  (TEBLİĞ NO: 2013/25)
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için, on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
  a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
  b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
  c) Banka şubesi: Banka şube müdürlüklerini,
  ç) BSGM: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
  d) Balıkçı gemisi: Bakanlıkça denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli bulunan, on metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’ndekayıtlı gemileri,
  e) Balıkçı gemisi sahibi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kütüğü kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,
  f) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kütüğü kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğunu,
  g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
  ğ) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,
  h) Yetki belgesi: Bu Tebliğ kapsamında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen kişi/kişilere ait noter tasdikli belgeyi,
  ifade eder.
  Desteklemenin kapsamı
  MADDE 4 – (1) Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve SUBİS’de kayıtlı gemiler destekleme kapsamındadır.
  (2) Desteklemede 2013/4463 sayılı Kararnamenin yayım tarihinden önce gemiye ait boy uzunluğu esas alınır. Kararnamenin yayımlandığı 8/4/2013 tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı destekleme kapsamı dışındadır.
  (3) İçsularda faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on metreden küçük gemiler destekleme kapsamı dışındadır.
  (4) Yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumunda olan gemiler destekleme kapsamı dışındadır.
  (5) İlgilisinden alınmış muvafakatnamesi bulunanlar hariç, üzerinde bir hak ve tahkikat olan gemiler destekleme kapsamı dışındadır.
  (6) Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı Bakanlık bütçe imkânlarıyla sınırlıdır.
  (7) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilir.
  Müracaat
  MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 20/9/2013 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğüne ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat eder. Dilekçenin ekinde;
  a) Balıkçı gemisinin sicil kayıtlarının bulunduğu liman başkanlığından alınacak, onaylı gemi kütük kayıt örneği,
  b) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen kişiye ait yetki belgesi,
  c) İl müdürlüğünden alınacak balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kayıtlarını birlikte gösteren SUBİS’den alınan onaylı belge,
  bulunur.
  (2) İl müdürlüğünce SUBİS’den, karşılaştırma tablosu şeklindeki balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi kayıt bilgilerini gösteren kayıt bilgisinden iki nüsha çıktı alınır. Çıktı örneklerindeki gemi ile ilgili bilgilerin doğruluğu, müracaat sahibine imza karşılığı onaylatılır. Onaylı nüshalardan biri müracaat sahibine teslim edilir, diğeri dilekçeye eklenir.
  (3) İl müdürlüğünce, müracaat tarihi itibariyle, gemi hakkında 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hususla ilgili gerekli inceleme yapılır. İnceleme sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.
  (4) Uygun bulunarak işleme alınan müracaatlar il müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir.
  Müracaatların değerlendirilmesi
  MADDE 6 – (1) İl müdürlüğünce müracaatta bulunarak SUBİS’e kaydedilenlerin listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinde 20/9/2013 tarihinden sonra yedi iş günü süre ile ilan edilir. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde müracaat listesi kesinleşir. Listeye itiraz olması halinde, itirazlar bu süre içerisinde BSGM’ye yapılır. Yapılan itirazlar ilan süresi bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde incelenip sonuçlandırılarak müracaat listesi kesinleştirilir. Kesinleşen müracaat listesine daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.
  (2) Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı toplamı, bu amaçla ayrılan ödenek miktarından az veya eşit olması halinde müracaat listesindeki gemilerin tamamı destekleme kapsamına alınır.
  (3) Kesinleşen listeye göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı toplamı, ayrılan ödenek miktarından fazla olması halinde, oniki metre ve üzerindeki gemilere öncelik tanınır. Destekleme kapsamına alınacak diğer balıkçı gemileri kesinleşen liste içerisinden noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenir. Kura çekimine, öngörülen ödenek miktarına ulaşılıncaya kadar devam edilir. Ayrıca öngörülen ödenek miktarına denk gelen balıkçı gemisi sayısının yarısı kadar gemi, aynı kura yöntemi ile yedek olarak belirlenir.
  (4) Kura sonucu belirlenen asıl ve yedek gemilere ait liste Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanır. Asıl ve yedek gemi listesinde olup da vazgeçmek sureti ile listeden çıkmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri BSGM’yemüracaat ederek listeden çıkabilirler. Kura çekimini takip eden on beş gün içinde asıl listeden çıkan balıkçı gemilerinin yerine, yedek listedeki gemilerden, bütçe imkânları doğrultusunda asıl listenin sonuna ilave yapılır. Kesinleşen asıl liste Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Bundan sonra çıkacakların yerine yedek listeden ilave yapılmaz.
  (5) Kesinleşen asıl listede yer alan gemilerin sahipleri, gemilerinin teslim veya devir tarihine kadar olan sürede,BSGM’ye yazılı olarak bildirmek sureti ile destekleme kapsamından çıkabilir.
  (6) BSGM tarafından, gemilerin teslim edilecekleri yerler ve tarihleri belirtir liste Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca gemi sahiplerine yazı ile bildirilir. Gemi sahiplerinin belirtilen yer ve zamanda gemilerini teslim etmesi zorunludur. Mücbir sebepler dışında buna uymayanların gemileri destekleme kapsamından çıkarılır.
  (7) Kura sonucunda destekleme kapsamına giremeyen balıkçı gemisi sahipleri hiçbir hak iddia edemez.
  Destekleme kapsamına alınan balıkçı gemilerinde aranacak özellikler, istenen belgeler ve gemi hakkında yapılacak işlemler
  MADDE 7 – (1) Geminin teslimi sırasında, gemiye ait denize elverişlilik belgesinde belirtilen araç ve gerecin geminin üzerinde bulundurulması, motor seri numarasının okunur durumda olması zorunludur.
  (2) Gemilerin, BSGM’ce belirlenen takvime göre, gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişi/kişiler tarafından istenilen yerlerde teslim edilmesi zorunludur.
  (3) Bakanlıkça istenilen yere teslim edilecek gemiler teslim yerine karayoluyla veya deniz yoluyla intikal ettirilebilir. Karayoluyla intikal ettirilecek gemiler için geminin ruhsat kod numarasının yazılı olduğu özel yük taşıma belgesi ve irsaliye faturası düzenlettirilir. Deniz yoluyla intikal ettirilecek gemiler için ise teslim edilecek yer denize elverişlilik belgesinde yazan sefer bölgesini aştığı takdirde liman çıkış belgesi veya yazılı izin belgesi alınır.
  (4) Gemi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirilmiş akaryakıt kullanıyor ise ilgili liman başkanlığı ve vergi dairesinden gemiye ait akaryakıt kullanım defteri kaydı kapattırılarak teslim esnasında yanında bulundurulur.
  (5) Gemi teslim edilirken aşağıda belirtilen gemiye ait belgeler de teslim edilir.
  a) Teslim edilecek gemiye ait en son düzenlenmiş denize elverişlilik belgesi,
  b) Geminin balıkçı ruhsat tezkeresi,
  c) Tonilato belgesi,
  ç) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi,
  d) Geminin kütük kayıt örneği,
  e) Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişiye ait T.C. kimlik numarası.
  (6) Destekleme kapsamına alınan gemilerden bazıları su ürünleri ile ilgili araştırma, koruma, kontrol ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere kamu kurumlarına, üniversitelere veya yardım amaçlı olarak başka ülkelere verilebilir. Verilecek olan gemiler Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen gemilerin devir işlemleri, devir masrafları gemiyi alacak kuruma ait olmak üzere gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi ve gemiyi alacak kurum tarafından gerçekleştirilir. Devirin gerçekleşmesini müteakip yedi iş günü içerisinde gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi aşağıdaki belgeleriBSGM’ye gönderir.
  a) Devir işleminin yapıldığını gösterir belge,
  b) Gemiye ait su ürünleri ruhsat tezkeresi,
  c) Gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibinin T.C. kimlik numarası, gemi tüzel kişiliğe ait ise onaylı vergi levhası sureti,
  ç) Destekleme ödemesinin yatırılması istenilen Banka şubesi hesap numarası.
  (7) Altıncı fıkra hükmü haricinde gemilerin teslimatı; BSGM tarafından il/ilçe müdürlüğünce görevlendirilecek iki ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıklarından görevlendirilecek iki gemi sörveyuzmanının katılacağı en az dört kişiden oluşan heyet tarafından ek-2’de yer alan teslim tutanağı ile gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde bu heyete başka kurumlardan temsilci alınabilir. Teslim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibine de imzalattırılır. Bu nüshalardan biri gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibine verilir, bir nüshası il müdürlüğü tarafından BSGM’ye gönderilir, bir nüshası liman başkanlığına verilir, diğeri ise il müdürlüğünde muhafaza edilir.
  (8) Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibi gemisinin sicilinin bulunduğu liman başkanlığından geminin sicil terkin işlemini yaptırır. Terkin işleminin gerçekleşmesini müteakip yedi iş günü içerisinde gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi aşağıdaki belgeleri BSGM’ye gönderir.
  a) Terkin işleminin yapıldığını gösterir belge,
  b) Gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibinin T.C. kimlik numarası, gemi tüzel kişiliğe ait ise onaylı vergi levhası sureti,
  c) Destekleme ödemesinin yatırılması istenilen Banka şubesi hesap numarası.
  (9) Teslim edildikten sonra terkini gerçekleşinceye kadar geçen sürede gemide oluşabilecek herhangi bir zarar ve ziyandan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
  (10) Herhangi bir sebeple terkin işlemi yapılamayan gemiler desteklemeden yararlanamaz. Terkini gerçekleştirilemeyen bu gemiler sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahiplerine geminin teslimi esnasında düzenlenen tutanakta belirtilen şekilde tutanak ile teslim edilir.
  (11) Destekleme ödemesini hak kazananlar için BSGM tarafından, ek-3’te yer alan hak ediş icmal belgesi düzenlenir.
  Çeşitli hükümler
  MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilirler.
  (2) Devir veya teslim tarihine kadar, yasadışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumuna gelenler ile bu hususta mahkeme süreci devam eden gemiler desteklemeden faydalanamazlar.
  (3) Desteklemeden yararlanan balıkçı gemisi sahipleri, gemisi ve bu gemiye ait ruhsat tezkeresi ile ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamazlar.
  (4) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.
  (5) Desteklemeden faydalanan balıkçı gemileri, terkin veya devir işleminden sonra SUBİS kayıtlarından çıkarılır.
  Kaynak aktarımı ve ödemeler
  MADDE 9 – (1) Desteklemeler için gerekli nakdi kaynak, 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.
  Yetki ve denetim
  MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasında; Tebliğde yer almayan konularda düzenleme yapmaya ve uygulamaya, karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuşturulmasına, 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak şartıyla yetkilidir.
  (2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.
  Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
  MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
  (2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.
  (3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
  Sorumluluk
  MADDE 12 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.
  Yürürlük
  MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
  https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...f3&oe=5C00E32D
  Körler Ülkesinde Görmek Suçtur.!

 2. #2
  Vıp üye İhtiyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  4.641
  Tecrübe Puanı
  958

  Standart

  Peki!, aslında yat olup tamamen gezi ve keyif amaçlı kullanılmasına rağmen, uyanıklar tarafından vergiden kaçmak için balıkçı gemisi olarak kaydettirilip ruhsat alan teknelere de destek verilecek mi, daha doğrusu bu tip balıkçılık faaliyetinde bulunmayan gemiler araştırılıp tespit edilecek mi?
  Herkes, ne yaparsa kendisine yapar.

  M.Mahir Ersin
  İstanbul 1945

 3. #3
  Balıkçı aydinpurmut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2011
  Yaş
  40
  Mesajlar
  594
  Tecrübe Puanı
  159

  Standart

  Bu geri alımların hala metre üzerinden yapılması beni gerçekten rahatsız etmektedir.. Herşeyi AB müktesebatı üzerinden uygulanmakta ama bu alımlar AB olduğu gibi groston üzerinden yapılmamaktadır. Teknesini daha yüksek fiyattan verme imkanı varken metre uygulaması ile tekne sahiplerine haksızlık yapılmaktadır..
  Aydın PURMUT
  Sarıyer / İSTANB
  UL
  A RH ( - )

 4. #4
  Vıp üye İhtiyar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  4.641
  Tecrübe Puanı
  958

  Standart

  Bizde gemiler metreyle ölçülür abi, sen bakma ruhsatında groston yazdığına.

  Özel tekneler için de bağlama kütüğü m. ile ölçülüyor, eski kayıklardan 15 m.lik bir (mesela) dört çifte ile ŞİMDİKİ 15 M. BOY, 5 M. GENişlikteki bir süper yat aynı kategoride. Yersen.

  Çıldırmayalım, sabır.
  Herkes, ne yaparsa kendisine yapar.

  M.Mahir Ersin
  İstanbul 1945

 5. #5
  Reİs bangocu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Yaş
  56
  Mesajlar
  2.473
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  =MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için, on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
  Resmi gazetede yayınlanan ve 10-11 metre teknelerin devlet tarafından alınacak teknelere eklenmesini (balıkçıdan alınacağını) ilk önce kimler öğrendi? kimler vasıtasıyla öğrendi?

  10-11 teknelerin alınacağını duyup adeta bir sır gibi saklayan hatta kendine bu işten rant sağlayanlar oldumu?

  Lafa geldimi balıkçının yanında olduğunu balıkçıyı daha iyi şartlara kavuşturmaya çalıştığını söyleyen bizden kimler bu pis oyunun içine girdi? kaç tane balıkçının elinden 10- 11 metre tekne alındı veya alınmaya çalışıldı böyle bir şey varmı?
  https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...f3&oe=5C00E32D
  Körler Ülkesinde Görmek Suçtur.!

 6. #6
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Resmi gazetede yayınlanan ve 10-11 metre teknelerin devlet tarafından alınacak teknelere eklenmesini (balıkçıdan alınacağını) ilk önce kimler öğrendi? kimler vasıtasıyla öğrendi?

  10-11 teknelerin alınacağını duyup adeta bir sır gibi saklayan hatta kendine bu işten rant sağlayanlar oldumu?

  Lafa geldimi balıkçının yanında olduğunu balıkçıyı daha iyi şartlara kavuşturmaya çalıştığını söyleyen bizden kimler bu pis oyunun içine girdi? kaç tane balıkçının elinden 10- 11 metre tekne alındı veya alınmaya çalışıldı böyle bir şey varmı?
  İlk olarak Foçada tv röportajında Ramazan Başkan açıkladı,
  Rant sağlamak için önceden bilgisi olup tekne alması lazım her kimden bahs ediliyorsa ki alımı yapılacak tekneler Bakanlık tarafından açıklanmakta varsa böyle bir şey meydana çıkacaktır.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


 7. #7
  Reİs Burhan Reis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Yaş
  60
  Mesajlar
  5.697
  Tecrübe Puanı
  934

  Standart

  Alıntı bangocu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Resmi gazetede yayınlanan ve 10-11 metre teknelerin devlet tarafından alınacak teknelere eklenmesini (balıkçıdan alınacağını) ilk önce kimler öğrendi? kimler vasıtasıyla öğrendi?

  10-11 teknelerin alınacağını duyup adeta bir sır gibi saklayan hatta kendine bu işten rant sağlayanlar oldumu?

  Lafa geldimi balıkçının yanında olduğunu balıkçıyı daha iyi şartlara kavuşturmaya çalıştığını söyleyen bizden kimler bu pis oyunun içine girdi? kaç tane balıkçının elinden 10- 11 metre tekne alındı veya alınmaya çalışıldı böyle bir şey varmı?
  Balıkçı forumda üye olup ve bu tebliğden haberi olup 10-11 metre ruhsatlı tekne alanlar varmı ?.kimmiş bunlar bilgisi ve haberi olanlar dedikoduya mahal vermeden kanıtlarıyla açıklasınlar .
  Sanal ortamda bu ve buna benzer dedikodular yaymaya çalışanlar ve bu dedikoduları yayanlar başka çıkarlaramı hizmet yapıyorlar.
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 8. #8
  Reİs Yasin Girit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2012
  Yaş
  39
  Mesajlar
  724
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Alıntı bangocu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Resmi gazetede yayınlanan ve 10-11 metre teknelerin devlet tarafından alınacak teknelere eklenmesini (balıkçıdan alınacağını) ilk önce kimler öğrendi? kimler vasıtasıyla öğrendi?

  10-11 teknelerin alınacağını duyup adeta bir sır gibi saklayan hatta kendine bu işten rant sağlayanlar oldumu?

  Lafa geldimi balıkçının yanında olduğunu balıkçıyı daha iyi şartlara kavuşturmaya çalıştığını söyleyen bizden kimler bu pis oyunun içine girdi? kaç tane balıkçının elinden 10- 11 metre tekne alındı veya alınmaya çalışıldı böyle bir şey varmı?
  Ali abi bazı imalarda bulunuyorsun merakımdan sormak isterim kim bunlar ?
  Varsa isimlerini açıklarmisin
  ISTANBUL TICARET ODASI SU ÜRÜNLERI KOMITE ÜYESI
  Yasin girit


 9. #9
  Reİs bangocu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Yaş
  56
  Mesajlar
  2.473
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Alıntı BURHAN REİS Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Balıkçı forumda üye olup ve bu tebliğden haberi olup 10-11 metre ruhsatlı tekne alanlar varmı ?.kimmiş bunlar bilgisi ve haberi olanlar dedikoduya mahal vermeden kanıtlarıyla açıklasınlar .
  Sanal ortamda bu ve buna benzer dedikodular yaymaya çalışanlar ve bu dedikoduları yayanlar başka çıkarlaramı hizmet yapıyorlar.
  Soru bu, buna benzer sözler bazı kesimlerce konuşuluyor ateş yoksa duman niye var bende sormak ihtiyacı hissettim ortada kanıt yok suçta yok etik açıdan böyle bir teşembüs bile varsa yanlıştır.Benim sorumda forum diye bir şey yok öyle bir duyumumda yok.Bu ve buna benzer şeyler neden söylenir bir fikrim yok çıkarım hiç yok.


  Alıntı Yasin Girit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ali abi bazı imalarda bulunuyorsun merakımdan sormak isterim kim bunlar ?
  Varsa isimlerini açıklarmisin
  İma değil Yasin ben bunları sormak ihtiyacı hissettim varmı böyle bir şey diyorum varsa böyle bir şey illaki er veya geç çıkar meydana tekneler alınma aşamasında bakarız son aylarda alım satımlarda bir hareket var mı bunlar incelenir varsa yoksa çıkar ortaya bizde dedikodumu yoksa gerçek mi anlarız.
  https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...f3&oe=5C00E32D
  Körler Ülkesinde Görmek Suçtur.!

 10. #10
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.967
  Tecrübe Puanı
  2445

  Standart

  11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan işlemler kabul edilmiyor ali haberin olsun...

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


Sayfa 1/2 12 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevap: 22
  Son Mesaj: 26.02.13, 14:50
 2. Korku yüzünden Nuh'un gemisini yaptı
  By bangocu in forum Forum genel konuları ile alaklı olmayan konular
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 08.12.12, 03:27
 3. Balikçi gemisini avciliktan çikaranlara
  By aFaLa in forum Forum Duyuruları
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 27.09.12, 11:53
 4. Cevap: 3
  Son Mesaj: 24.06.12, 22:59
 5. Korsanlar Alman Gemisini Ele geçirdi
  By Hıcaz in forum Deniz Kirliliği Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 05.04.09, 22:37

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM