4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Balikçi gemisini avciliktan çikaranlara yapilacak destekleme tebliği yayinlanarak yürürlüğe girmişt

 1. #1
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.963
  Tecrübe Puanı
  2445

  Standart Balikçi gemisini avciliktan çikaranlara yapilacak destekleme tebliği yayinlanarak yürürlüğe girmişt

  BALIKÇI GEMİSİNİ AVCILIKTAN ÇIKARANLARA YAPILACAK DESTEKLEME
  TEBLİĞİ YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.


  “ Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği ( Tebliğ No:
  2014/26 ) “ 7 Haziran 2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe
  girmiştir.

  Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Tebliğin yayımı
  tarihinden itibaren 30/9/2014 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il
  müdürlüğüne Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
  Dilekçenin ekinde İstenilen Belgeler;

  a) Balıkçı gemisinin sicil kayıtlarının bulunduğu liman başkanlığından alınacak, onaylı
  gemi kütük kayıt örneği,
  b) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ
  kapsamında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sahibi/sahipleri tarafından
  yetkilendirilen kişiye ait yetki belgesi, c) İl müdürlüğünden alınacak balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve
  Haberleşme Bakanlığı kayıtlarını birlikte gösteren SUBİS’den alınan onaylı belge,  2014 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR


  Karar Sayısı : 2014/6091
  Ekli “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe
  konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/3/2014 tarihli ve 4938 sayılı yazısı
  üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
  7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


  MADDE 4-


  (12) Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar
  üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsal teskeresine sahip on metre ve
  üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin aveılıktan çıkarılması karşılığında, gemi
  boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden
  yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkilidir.

  Sıra
  No
  Gemi boyu (m) Bir metresi için ödenecek
  destek miktarı (TL)
  1 10-20 10.000
  2 21-30 15.000
  3 31-34 20.000
  4 35-45 30.000
  5 46 ve üzeri 35.000


  7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023
  TEBLİĞ
  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
  BALIKÇI GEMİSİNİ AVCILIKTAN ÇIKARANLARA
  YAPILACAK DESTEKLEME TEBLİĞİ
  (TEBLİĞ NO: 2014/26)
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
  konulan, 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, stokların korunması, av baskısının
  azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için, on metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile
  avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 15 inci maddesine dayanılarak
  hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
  a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
  b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
  c) Banka şubesi: Banka şube müdürlüklerini,
  ç) BSGM: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
  d) Balıkçı gemisi: Bakanlıkça denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış ve ruhsat
  tezkeresi halen geçerli bulunan, on metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde
  kayıtlı gemileri,
  e) Balıkçı gemisi sahibi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kütüğü kayıtlarında balıkçı
  gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,
  f) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kütüğü
  kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğunu,
  g) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
  ğ) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine
  ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,
  h) Yetki belgesi: Bu Tebliğ kapsamında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sahibi/sahipleri tarafından
  yetkilendirilen kişi/kişilere ait noter tasdikli belgeyi,
  ifade eder.
  Desteklemenin kapsamı
  MADDE 4 – (1) Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve
  ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve SUBİS’de kayıtlı gemiler
  destekleme kapsamındadır.
  (2) Destekleme kapsamına alınacak gemilerin boy uzunluğunun belirlenmesinde 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu
  Kararının yayım tarihinden önce gemiye ait boy uzunluğu esas alınır. Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı 12/4/2014
  tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı dikkate alınmaz ve destekleme kapsamı dışında tutulur.
  (3) İçsularda faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on metreden küçük gemiler destekleme
  kapsamı dışındadır.
  (4) Yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumunda olan gemiler destekleme
  kapsamı dışındadır.
  (5) İlgilisinden alınmış muvafakatnamesi bulunanlar hariç, üzerinde bir hak ve tahkikat olan gemiler destekleme
  kapsamı dışındadır.
  (6) Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı Bakanlık bütçe imkânlarıyla sınırlıdır.
  (7) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilir.
  Müracaat
  MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
  30/9/2014 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğüne Ek-1’de yer alan dilekçe ile müracaat
  eder. Dilekçenin ekinde;
  a) Balıkçı gemisinin sicil kayıtlarının bulunduğu liman başkanlığından alınacak, onaylı gemi kütük kayıt örneği,
  b) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamında gemiye ait işlemleri
  yürütmek üzere, gemi sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen kişiye ait yetki belgesi,

  c) İl müdürlüğünden alınacak balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
  kayıtlarını birlikte gösteren SUBİS’den alınan onaylı belge,
  bulunur.
  (2) İl müdürlüğünce SUBİS’den, karşılaştırma tablosu şeklindeki balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma,
  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi kayıt bilgilerini gösteren kayıt bilgisinden iki nüsha çıktı alınır. Çıktı
  örneklerindeki gemi ile ilgili bilgilerin doğruluğu, müracaat sahibine imza karşılığı onaylatılır. Onaylı nüshalardan biri
  müracaat sahibine teslim edilir, diğeri dilekçeye eklenir.
  (3) İl müdürlüğünce, müracaat tarihi itibariyle, gemi hakkında 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen
  hususla ilgili gerekli inceleme yapılır. İnceleme sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan
  müracaatlar kabul edilmez.
  (4) Uygun bulunarak işleme alınan müracaatlar il müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir.
  Müracaatların değerlendirilmesi
  MADDE 6 – (1) İl müdürlüğünce müracaatları alınarak SUBİS’e kaydedilenlerin listesi, Bakanlığın resmi internet
  sitesinde 30/9/2014 tarihinden sonra yedi iş günü süre ile ilan edilir. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde
  müracaat listesi kesinleşir. Listeye itirazlar bu ilan süresi içerisinde BSGM’ye yapılır. Yapılan itirazlar ilan süresi bitiminden
  itibaren on iş günü içerisinde incelenip sonuçlandırılarak müracaat listesi kesinleştirilir. Kesinleşen müracaat listesine daha
  sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.
  (2) Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı toplamı, bu amaçla ayrılan ödenek
  miktarından az veya eşit olması halinde müracaat listesindeki gemilerin tamamı destekleme kapsamına alınabilir.
  (3) Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı toplamı, ayrılan ödenek miktarından
  fazla olması halinde, otuzbeş metre ve üzerindeki gemilere öncelik tanınır. Destekleme kapsamına alınacak diğer balıkçı
  gemileri kesinleşen liste içerisinden noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenir. Kura çekimine öngörülen ödenek miktarına
  ulaşılıncaya kadar devam edilir. Ayrıca öngörülen ödenek miktarına denk gelen balıkçı gemisi sayısının yarısı kadar yedek
  liste aynı kura yöntemi ile belirlenir.
  (4) Kura sonucu belirlenen asıl ve yedek gemilere ait liste Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanır. Kesinleşen
  asıl ve yedek listede yer alan gemilerin sahipleri, gemilerinin teslim veya devir tarihine kadar olan sürede, BSGM’ye yazılı
  olarak bildirmek sureti ile destekleme kapsamından çıkabilir. Çıkanların yerine listedeki sırasına göre yedekler dahil edilir.
  (5) Kura sonucunda destekleme kapsamına giremeyen balıkçı gemisi sahipleri hiçbir hak iddia edemez.
  (6) BSGM tarafından, gemilerin teslim edilecekleri yerler ve tarihleri belirtir liste Bakanlığın resmi internet sitesinde
  ilan edilir. Ayrıca gemi sahiplerine yazı ile bildirilir.
  Destekleme kapsamına alınan balıkçı gemilerinde aranacak özellikler, istenen belgeler ve gemi hakkında
  yapılacak işlemler
  MADDE 7 – (1) Geminin teslimi sırasında, gemiye ait denize elverişlilik belgesinde belirtilen araç ve gerecin
  geminin üzerinde bulundurulması, motor seri numarasının okunur durumda olması zorunludur.
  (2) Gemilerin, BSGM’ce belirlenen takvime göre, gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişi/kişiler
  tarafından istenilen yerlerde teslim edilmesi zorunludur. Mücbir sebepler dışında buna uymayanların gemileri destekleme
  kapsamından çıkarılır ve bu durumda olanlar daha sonra desteklemeyle ilgili hak talebinde bulunamaz.
  (3) Bakanlıkça istenilen yere teslim edilecek gemiler teslim yerine karayoluyla veya deniz yoluyla intikal ettirilebilir.
  Karayoluyla intikal ettirilecek gemiler için geminin ruhsat kod numarasının yazılı olduğu özel yük taşıma belgesi ve irsaliye
  faturası düzenlettirilir. Deniz yoluyla intikal ettirilecek gemiler için ise teslim edilecek yer denize elverişlilik belgesinde
  yazan sefer bölgesini aştığı takdirde liman çıkış belgesi veya yazılı izin belgesi alınır.
  (4) Gemi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirilmiş akaryakıt kullanıyor ise ilgili liman başkanlığı ve vergi dairesinden
  gemiye ait akaryakıt kullanım defteri kaydı kapattırılarak teslim esnasında yanında bulundurulur.
  (5) Gemi teslim edilirken aşağıda belirtilen gemiye ait belgeler de teslim edilir.
  a) Teslim edilecek gemiye ait en son düzenlenmiş denize elverişlilik belgesi,
  b) Geminin balıkçı ruhsat tezkeresi,
  c) Tonilato belgesi,
  ç) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi,
  d) Geminin kütük kayıt örneği,
  e) Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişiye ait T.C. kimlik numarası.
  (6) Destekleme kapsamına alınan gemilerden bazıları su ürünleri ile ilgili araştırma, koruma, kontrol ve benzeri
  amaçlarla kullanılmak üzere kamu kurumlarına, üniversitelere veya yardım amaçlı olarak başka ülkelere verilebilir. Verilecek
  olan gemiler Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen gemilerin devir işlemleri, devir masrafları gemiyi alacak kuruma ait
  olmak üzere gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi ve gemiyi alacak kurum tarafından gerçekleştirilir. Devirin
  gerçekleşmesini müteakip yedi iş günü içerisinde gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibi aşağıdaki belgeleri BSGM’ye
  gönderir.
  a) Devir işleminin yapıldığını gösterir belge,
  b) Gemiye ait su ürünleri ruhsat tezkeresi,

  c) Gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibinin T.C. kimlik numarası, gemi tüzel kişiliğe ait ise onaylı vergi levhası
  sureti,
  ç) Destekleme ödemesinin yatırılması istenilen Banka şubesi hesap numarası.
  (7) Altıncı fıkra hükmü haricinde gemilerin teslimatı; BSGM tarafından il/ilçe müdürlüğünce görevlendirilecek iki ve
  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı liman başkanlıklarından görevlendirilecek iki gemi sörvey uzmanının
  katılacağı en az dört kişiden oluşan heyet tarafından Ek-2’de yer alan teslim tutanağı ile gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde bu
  heyete başka kurumlardan temsilci alınabilir. Teslim tutanağı dört nüsha olarak düzenlenir. Gemi sahibi/sahipleri veya yetki
  belgesi sahibine de imzalattırılır. Bu nüshalardan biri gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibine verilir, bir nüshası il
  müdürlüğü tarafından BSGM’ye gönderilir, bir nüshası liman başkanlığına verilir, diğeri ise il müdürlüğünde muhafaza
  edilir.
  (8) Gemi sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahibi gemisinin sicilinin bulunduğu liman başkanlığından geminin sicil
  terkin işlemini yaptırır. Terkin işleminin gerçekleşmesini müteakip yedi iş günü içerisinde gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi
  sahibi aşağıdaki belgeleri BSGM’ye gönderir.
  a) Terkin işleminin yapıldığını gösterir belge,
  b) Gemi sahibi/sahipleri/yetki belgesi sahibinin T.C. kimlik numarası, gemi tüzel kişiliğe ait ise onaylı vergi levhası
  sureti,
  c) Destekleme ödemesinin yatırılması istenilen Banka şubesi hesap numarası.
  (9) Teslim edildikten sonra terkini gerçekleşinceye kadar geçen sürede gemide oluşabilecek herhangi bir zarar ve
  ziyandan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
  (10) Herhangi bir sebeple terkin işlemi yapılamayan gemiler desteklemeden yararlanamaz. Terkini
  gerçekleştirilemeyen bu gemiler sahibi/sahipleri veya yetki belgesi sahiplerine geminin teslimi esnasında düzenlenen
  tutanaktaki mevcuda göre tutanak ile teslim edilir.
  (11) Destekleme ödemesini hak kazananlar için BSGM tarafından, Ek-3’te yer alan hak ediş icmal belgesi düzenlenir.
  Çeşitli hükümler
  MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri teslim veya devir tarihine kadar
  balıkçılık faaliyetinde bulunabilirler.
  (2) Teslim veya devir tarihine kadar, yasadışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal
  durumuna gelenler ile bu hususta mahkeme süreci devam eden gemiler desteklemeden faydalanamazlar.
  (3) Desteklemeden yararlanan balıkçı gemisi sahipleri, gemisi ve bu gemiye ait ruhsat tezkeresi ile ilgili hiçbir hak ve
  talepte bulunamazlar.
  (4) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri
  desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.
  (5) Desteklemeden faydalanan balıkçı gemileri, terkin veya devir işleminden sonra SUBİS kayıtlarından çıkarılır.
  Kaynak aktarımı ve ödemeler
  MADDE 9 – (1) Desteklemeler için gerekli nakdi kaynak, 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, 2015 yılı
  bütçesinde Hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık
  tarafından Banka aracılığı ile ödenir.
  Yetki ve denetim
  MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasında; Tebliğde yer almayan konularda düzenleme yapmaya ve
  uygulamaya, karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuşturulmasına, 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve bu
  Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak şartıyla yetkilidir.
  (2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda ilave bilgi ve/veya belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü
  denetimi yapar.
  Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
  MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden
  yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve
  idari işlemler yapılır.
  (2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak
  hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi
  sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu
  tutulurlar.
  (3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler
  hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
  Sorumluluk
  MADDE 12 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar
  doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş
  yıl süre ile saklanır.

  Yürürlük
  MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 2. #2
  USTA BALIKÇI
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Mesajlar
  777
  Tecrübe Puanı
  139

  Standart

  Melda AKGÜNDÜZ (Melda.Akgunduz@tarim.gov.tr) Kişilere ekle 02.07.2014 Bu iletiyi gelen kutunun en üstünde tut Belgeler
  Kime: saban-bostan@hotmail.com
  Melda.Akgunduz@tarim.gov.tr
  Sayın Şaban BOSTAN;

  Avrupa’da hurda gemi alımı ve balıkçılıkta uygulanan sübvansiyonlarla ilgili mevzuat hakkında göndermiş olduğunuz e-postanız incelenmiş olup, Bakanlığımızca da desteklemelere ilişkin benzer uygulamalar yapılmaktadır.

  Bilgilerinize rica ederim.

  From: Necla YAMAN
  Sent: Tuesday, June 17, 2014 2:34 PM
  To: Sehriban Candogan
  Subject: FW: hurda tekne alımı avrupada.  From: şaban bostan [mailto:saban-bostan@hotmail.com]
  Sent: Monday, June 16, 2014 11:57 PM
  To: gthb; Durali KOCAK
  Subject: hurda tekne alımı avrupada.  Avrupa birliği hurda alim listesi ve fiyat alim listesi
  https://spreadsheets.google.com/pub?...VE&output=html  FISHSUBSIDY.ORG

  · Ev

  · Ülkeler

  · Düzenleri

  · İhlaller

  · Harita

  · EFF Arama

  · Listeler

  · Haber & raporları

  · SSS  Tüm haberler ve haberlere «geri
  Suç öder

  Görüntü gönderen tarafından kaldırıldı.PDF formatında bu raporu indirin
  8 Mart 2011.Güncelleme (Mart 2011)
  Fishsubsidy.org almış balıkçı teknelerinin sahipleri mahkumiyet listesini güncelledi AB Ortak Balıkçılık Politikası (kapsamında sübvansiyon OBP ).
  Güncellenmiş çalışma iki ana odaklanır, AB balıkçılık ülkeleri, İspanya ve Fransa, veriler ile mahkeme mahkumiyet eşleşen kayıtları içeren AB balıkçılık destekleme ödemelerinin. Onların arasında, 75 kanun kıran gemiler içinde 20.353.417 € alınan AB , 1994 ve 2006 yılları arasında sübvansiyonlar. Durumlarda olguların 14'ünde, gemiler yasayı ihlal sonra sübvansiyon aldı.

  Yasadışı balıkçılık tehlikeli tükenmiş düzeyde olan birçok değerli balık stoklarının, aşırı avlanma ve katkıda bulunur. Önceki çalışmalar, birçok göstermiştir ederken , AB balıkçılık sübvansiyonları, doğrudan balık stoklarının aşırı avlanma katkıda bulunmuştur, bu sübvansiyonlar ve yasadışı balıkçılık arasındaki bağlantıyı çizer ilk çalışmadır. Sübvansiyonlar hangi gemiler karar verirken dikkate suç davranışı almak için hiçbir zorunluluk yok iken, AB Üye Devletler bu bilgileri dikkate ücretsizdir. Bunlardan herhangi biri olduğuna çok az kanıt vardır.
  " AB Üye Devletler sübvansiyon alınmasından bu sağlamalıdır yasadışı balıkçılıkla uğraşan değildir. Sübvansiyonlar geçmişte aşırı avlanmayı yol açtı,. Gelecekte daha sürdürülebilir bir balıkçılık için bir geçişi desteklemek için kullanılması gerekir "mahkumiyet içine araştırma ve kurucularından fishsubsidy.org web sitesi devreye Pew Çevre Grubu Markus Knigge, söyledi izler AB balıkçılık sübvansiyonları ödemeleri.
  Araştırma yasadışı balıkçılık ve yaygınlığı sorunun sadece bir fotoğrafını verir AB yasadışı balıkçılık mahkum edilmiş, ya da alınan sübvansiyonlar olan yasayı kırmaya gitti ki gemilere ödenen sübvansiyonlar ediliyor. Inançları üzerinde veri elde etmek çok zordur ve bu çalışma için temel kaynaklar sadece hiç durumun bir çok eksik bir görüntü verecektir gazete haberleri vardı.
  "Avrupa hükümetleri yüzden yasayı ihlal kim bilebilir yasadışı balıkçılık için mahkumiyet kapsamlı listelerini yayınlamak gerekir. Bu kamu parası bizim değerli balıkçılık koruyan yasalar kıran balıkçılar gitmiyor sağlamak için tek yoldur. "Jack Thurston, fishsubsidy.org bir kurucularından dedi.
  Listede gemilerin dört 1 milyondan fazla euro her alınan AB sübvansiyonları. Onlar yasadışı av kullanmak için ruhsat yanlış bildirmeleri minimum boyutu altında yakalar değişen ve kotasını aşan ciddi ihlaller mahkum edilmiştir.
  Listede gemilerin bazıları birden fazla kez mahkum edilmiş ve ağır para cezası olmuştur. 2001 yılında, Hodeiertza ve Güre Reinare, Pesqueras Zozuak / Pascual Santizo ait iki gemi, yasadışı balıkçılık vites kullanmaktan suçlu bulundu. Her gemi 35.000 € para cezasına çarptırıldı. AB, aralarında yaklaşık 2 milyon euro ayarlamak için gemilerin yapımını finanse etmişti. Hodeiertza daha aldı AB , 2006 yılında modernizasyon için hibe.
  Tarafından kararının ardından AB Akıntı ağlarının yasağı, bazı 700 İtalyan gemilerine over 100.000.000 € ödendi AB kendi drfitnet balıkçılık lisansları dönmek ve başka daha seçici viteslere yeniden dönüştürmeniz 1999 ve 2002 yılları arasında fon. Bu gemilerin bir kısmı dönüştürme yardım aldı ama Akıntı ağlarının ile balık tuttu ve ayrıca daha fazla sübvansiyon alırsınız AB . Örneğin, Orazio II onun akıntı ağları yeniden dönüştürmeniz 1998 yılında 173.000 € verildi. 2005 ve 2006 yılında geminin sahipleri çevre grubu tarafından suçlandı OCEANA Akıntı ağlarının kullanımı ve nihayet, 2008 yılında, gemi yasadışı akıntı ağlarına 11 km ile yakalandı ve İtalyan makamları tarafından onaylanmış devam için. Tarafından tekrarlanan uyarıların rağmen Oceana yasadışı balıkçılık, damar içinde 66.372 € verildi AB , 2007 yılında modernizasyon için sübvansiyonlar.
  İtalyan gemi Davide 1999 yılında akıntı ağları teslim 306.376 € verildi. 2005 yılında, onun sahipleri yasaklandı dişli ile balıkçılık için yaptırıma edildi. 2006 yılında, onlar 94.850 € alınan AB modernizasyonu için yardım ve 2008 yılında yasadışı akıntı ağlarına ile balıkçılık için iki defa cezalandırılmıştır.
  Çalışmada ayrıca kapsar İngiltere Deniz Balıkçılık Ajansı 'veri koruma' gerekçesiyle, kendi internet sitesinde bu bilgileri kaldırmak için karar kadar Aralık 2009 tarihine kadar, ayrıntılı savcılık raporlar yayınlayarak, Üye Devletler arasında yalnız değildi.
  Tespit edilen ihlaller tam listesini online izlenebilir: 12 Eylül 2010.
  Aşırı kapasite AB balıkçılık filosunun aşırı avlanma katkıda ana faktörlerden biridir. Avrupa Komisyonu'na göre mevcut AB filo mevcut balık stoklarını yakalamak için gerekli iki ila üç kat boyutudur. Kısacası, balık yakalamak için yetenek kadar mevcut balık sayısını aşıyor.
  2004 yılında AB, gemi inşaatı ancak toplu para (sübvanse durdu AB hala bu aşırı balıkçılık katkı ne kadar herhangi bir değerlendirme olmadan, balıkçı teknelerinin modernizasyonu için kullanılan fon ve ulusal eş-finansman).
  Balıkçılık sübvansiyonları verilerin analizi filosunun kapasitesini azaltmak için bir girişim olarak hurdaya çıkarılması için sübvansiyon almak için daha sonra modernizasyonu için sübvansiyonları sadece kısa bir zaman aldı bu damarları ortaya koymuştur.
  Diğer kullanımlar için üçüncü ülkeler veya dönüşlerinde transfer hurdaya için veya bazı durumlarda sonradan - ve bazen birkaç kez - 1994 ile 2006 arasında 860 gemilerin toplam modernizasyonu için devlet yardımı aldığını gösteriyor. Gemilerin yaklaşık yarısı İspanya (326) ve Fransa (120) vardır. Bazı durumlarda çok kısa bir süre modernizasyon ve hurdaya çıkarılması arasında geçen süre. 32 gemi modernizasyonu için sübvansiyon almış ve en az bir yıl sonra, hurdaya değiştirme veya üçüncü ülkelere transferi için teşvikler var.
  Sadece 17 gün modernizasyon ve hurdaya için finansman kararları arasında geçen İspanyol damar Mikel Deuna Primero durumunda.İtalyan Mamma Assunta hurdaya çıkarılması için yaklaşık iki yıl sonra € 70.000, 2001 yılında modernizasyon için fazla 20.000 € aldı.
  Birlikte ele alındığında, AB gemilerin modernizasyonu için sübvansiyon en az 15.000.000 € geçirdi. Bu sonradan çok aynı teknelerinin hurdaya çıkarılmasına fazla 150.000.000 € geçirdi. Modernize-sonra-hurdaya gemilerin tam listesini sundu burada .
  Bu âyetlerini analizine dayalı idi , AB 1994 ve 2006 yılları arasında balıkçılık destekleme ödemelerinin. Daha önce modernizasyon ve inşaat sübvansiyon almış gemileri hurdaya kamu harcama ancak hükümetler tarafından yayımlanan veriler olması için kullanılan daha az detaylı ve bu yüzden bu durumda onaylamak mümkün değil, bugün de devam edilecek neredeyse kesindir. Ulusal hükümetler bile hedef hangi hisse senetleri sormadan gemileri modernize etmek, Avrupa Balıkçılık Fonu kullanmaya devam.
  Kötü şekli ve filo kapasitesi azalmış olması gerektiğini uzlaşma stoklarının büyük çoğunluğu ile bugün modernleşme sübvansiyon alma gemileri önce çok uzun hurdaya çıkarılması için yardım alma olması olasıdır. Örneğin yardımıyla inşa mavi yüzgeçli orkinos filo,AB sübvansiyonları, hisse senetleri böylece tükenmiş çünkü sürekli veya geçici balıkçılık durdurmak için kamu yardımı almak için yakında muhtemeldir.  http://fishsubsidy.org/news/features...then-scrapped/ https://spreadsheets.google.com/pub?...VE&output=html

  Son Düzenleyen Saban Bostan; 28.12.13 at 20:37
  Şaban BOSTAN

 3. #3
  USTA BALIKÇI
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Mesajlar
  777
  Tecrübe Puanı
  139

  Standart

  sayın yetkili, benzer uygulamalar yapılmaktadır, yazıyorsunuz.
  FISHSUBSIDY.ORG sitesinde tum avrupada yapılan uygulamaları yazıyor .bu nedenle ülkemizde maalesef asas av baskısını azaltacak olan tekneler için fiyat uygulamasına geçilmemiş avrupada olduğu gibi gıroston başı fiyat belirlenmemiş ,avrupa birliği paralelinde yapılan antlaşmalar gereği ayrıca italyan akıntı ağlarına verilen fon milyonlarca yuro olmasına rağmen ülkemizde uygulanmamış gereği yapılmadan avrupada kı gibi uygulanmamış . bu nedenle limanlarda çürümeye bırakılmış teknelere verilen fiyat çok güzel ,asas aşırı balık avlayan balıkçı gemilerine verilen fiyatlar çok çok düşük tür. avrupayı kıyasladığımızda bu gidişlen denizlerimizde balık kalmayacaktır,bu sene den belli, aşırı avlanma balık sitoklarımızı eritti.....poyrazköy su ürünleri kılıç ve tulina derneği olarak surdurebilir balık avcılığını savunuyoruz.
  Yıl 2008 tum bakanlıklara gönderdim yazımızı halen göndermeye devam ediyorum.bizim derneğimizin amacı bu ülkemizde surdurebilir balıkçılık avcılığını savunuyoruz bu önlemler alınmadığı surece denizlermiz de balık bitecek .
  Ülkemizin denizleri önemli bir su ürünleri potansiyeli olmasına rağmen balıkçılığa yönelik sürdürülebilir politikaların hayata geçirilememesinden dolayı bu potansiyel güce dönüşmemektedir.

  Ülkemizde denizcilik ve balıkçılık alanında olumlu polıtikalar üretilmemiştir. siyasetçilerimiz ve bürokrasi gereken önem ve değeri vermemiştir. önce su ürünleri fakültelerimizden sürdürebilir avcılık için ekosistemin yok oluşu na seyirci kalınmış çözüm yolları üretilememiştir. Üç bir yanı denizlerle kaplı olan su ürünleri zengini ülkemiz gereken önlemi almayan yetkililer yüzünden balık tür ve stoklarının göz göregöre seyirci kalmişlardır.ülkemizde organik balık üretiminin yerini besleme balıkçılık almıştır DERNEĞİMİZ büyük bir hamle yaparak denizlerimizde yaşayan balık tür ve stoklarının çoğalması adına gereken çözum öneri yollarını her platformda bürokraside denetleme alanında vede sıyası alanda büyük bir azim ve iştiyakla dile getirmektedir. Maalesef yetersiz denetim ve caydırıcı olmayan onlemler ve cezalar konan kuralların ve yasakların geçersiz olmasına sebebiyet vermektedir.. . Paylaşımcı adil bir su ürünleri politikası üretilememiştir.Bu zamana kadarkota getirilmemiş, avcılıkta kullanılan av araç gereç eloktronik cihaz gemi boyları ağ boyları ve derinlikleri hiç bir kısıtlamaya sınırlamaya tabi tutulmamiş reislerin insiyatiflerine bırakılmış ,çıkarma limanları belirlenmemişneticede dünyada eşi görülmemiş bir avcılık ülkemizde uygulanmıştır.Avrupada olduğu gibi kota sistemi, kanunlar, balıkçıların sosyo ekonomikleri,yasaklardan dolayı hibe ve destek verilmesi,Gemi sahiplerine,kaptanlarına, gemicilerine avrupa uyum sureci gereği finansman sağlanması avrupa birliği bu güne kadar 50 milyar yuro harcadığı halde uyum yasalarını bitirememiştir.ülkemizde uygulanan avrupa uyum yasaları tarım bakanlığının yanlış uygulamaları tarafından balıkçılığımız bitme noktasına gelmiştir.neticede görülmemiş bir balıkçılık politikası uygulanmıştır.Bilgilerinize sunarım.saygilarımla
  Poyraz Köy Tülina ve Kılıç Balığı Avcılığı Derneği
  Derneğimiz toplumsal manada denizlerimizden verimli bir şekilde yararlanılmasını temin etmek amacıyla sivil bilinç oluşmasında toplumsal duyarlılığın arttırılması için dikkatleri denizlerimizin korunmasına çekmek amacıyla yasalar dahilinde her turlu faaliyeti gösterir

  Ülkemizin denizleri önemli bir su ürünleri potansiyeli olmasına rağmen balıkçılığa yönelik sürdürülebilir politikaların hayata geçirilememesinden dolayı bu potansiyel güce dönüşmemektedir.

  Poyraz Köy Tülina ve Kılıç Balığı Avcılığı Derneğimiz toplumsal manada denizlerimizden verimli bir şekilde yararlanılmasını temin etmek amacıyla sivil bilinç oluşmasında toplumsal duyarlılığın arttırılması için dikkatleri denizlerimizin korunmasına çekmek amacıyla yasalar dahilinde her turlu faaliyeti gösterir
  http://www.dailymotion.com/video/x1x...-mayis-2014_tv
  Şaban BOSTAN

 4. #4
  USTA BALIKÇI
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Mesajlar
  777
  Tecrübe Puanı
  139

  Standart

  Poyraz Köy Tülina ve Kılıç Balığı Avcılığı Derneği
  Şaban Bostan paylaştı · 8 Temmuz
  Dernek toplumsal manada denizlerimizden verimli bir şekilde yararlanılmasını temin etmek amacıyla sivil bilinç oluşmasında toplumsal duyarlılığın arttırılması için dikkatleri denizlerimizin korunmasına çekmek amacıyla yasalar dahilinde her turlu faaliyeti gösterir
  Açıklama
  turkiye cumhuriyeti hudutları dahilinde uzatma ağı ile ege deniz ve ak denizde tulina ve kılıç balığı avlayan uyelerin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmustur.

  Ulkemizde balikcigimizin ustune oynanan oyunlar var.kilic avciligimiz orkinoz avcilarina kurban edildi.orkinoz kotasindan pay verilmesin diye.orkinoz kotasi illegal dagitildi
  kota ulkemizin kotasidir.oltacinin bile hakki vardir orkinoz kotasina
  .bu haksizliga dur deme zamani geldi.kota illegal satiliyor. Bakanlik nerde.bir bucuk milyona maliye nerde meden incelemiyor.defterlerini orkinozcularin .banka hesaplaride incelensin tum orkinozcularin.
  Kilic avcilarini yasak ettiler kse gormesin diye.havuzlar denetlensin yeniden iccat tan denet memurlari gelmeli.ulkemizde orkinoz kotasi tum balikcinindir . Kimsenin babasinin mali degildir.karfurculara verilemez kota.sirkop bile suc isliyor kotadan pay aliyor .kimin kotasoni aliyorsun.uydurdunuz kalemine gidiyorsunuz yakinda savciya ifa de vereceksiniz
  Adalet varsa dogmamis cocuklarimizin hakkini yiyen hesabiniverecek siniz.kilic avcilarini yasak etmenin hesabini odeyeceksiniz.
  Şaban BOSTAN

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevap: 10
  Son Mesaj: 03.06.13, 07:58
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj: 29.05.13, 21:42
 3. Cevap: 22
  Son Mesaj: 26.02.13, 14:50
 4. Balikçi gemisini avciliktan çikaranlara
  By aFaLa in forum Forum Duyuruları
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 27.09.12, 11:53
 5. Cevap: 3
  Son Mesaj: 24.06.12, 22:59

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM