T.C.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel MüdürlüğüSu Ürünleri Hizmetleri Daire Başkanlığı
Bağlı Şube Müdürlükleri


  • Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü
  • Su Ürünleri Hijyeni ve Hastalıklarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  • Balıkçılık Teknolojisi ve Yapıları Müdürlüğü

Daire Başkanlığının Görevleri

Su ürünleri stoklarını korumak, rasyonel işletilmesini sağlamak, bu amaçla su ürünleri avcılığını, teknolojisini ve ruhsat tezkerelerini düzenlemek, kontrol etmek. Su ürünleri hastalık ve zararlılarına karşı mücadele programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek. Su ürünleri kalite kontrolüne ilişkin temel prensip ve kriterleri belirlemek, kontrol etmek. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile balıkhaneleri, alt yapı, teknik ve hijyen şartları açısından denetlemek, şartların uygulanmasını sağlamak. Balıkçı barınaklarının kiralanması ve işletilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek. Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü Görevleri

Su ürünleri stoklarını korumak, bu amaçla plan, program ve projeler hazırlamak hazırlatmak ve uygulamak. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde nesli tehlike altında olan su ürünleri türlerini belirlemek, bunların korunması ve ticareti ile ilgili tedbirleri almak, uygulamak. Su ürünleri ruhsat tezkereleri ve su ürünleri avcılığınıdüzenlemek, su ürünleri avcılığına getirilecek yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemek ve bununla ilgili Sirküleri hazırlamak, uygulamak ve kontrol etmek. Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için izin vermek. Su ürünleri koruma - kontrol sistemlerini geliştirmek, bu sistemler için ihtiyaç duyulan alt yapıyı oluşturmak. Bakanlık personelini ve balıkçıları eğitmek amacıyla eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Su ürünleri stoklarının korunması ve rasyonel işletilmesi konusunda uluslararası toplantılara iştirak etmek, görüş bildirmek ve bu kuruluşlarca alınan kararların, yürürlüğe konulan anlaşmaların uygulanmasını sağlayacak çalışmaları yapmak. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Su Ürünleri Hijyeni ve Hastalıklarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevleri

Su ürünleri ihracatına yönelik olarak üretim alanları ile işleme ve değerlendirme tesislerinin ve ürünlerin kalite kontrolüne ilişkin temel prensip ve kriterleri belirlemek, uygulanmalarını sağlamak, denetlemek. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin teknik ve hijyen şartlarına uygunluğunu kontrol etmek ve bu doğrultuda Onay Numarası vermek, ilgili kuruluşlara duyurmak, uygulamaları takip etmek ve bunları denetlemek. Su ürünleri hastalık ve zararlılarına yönelik çalışmalar yapmak. Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan ilaç, gelişim düzenleyici, yem ve kimyasal madde kalıntısının kontrollerine ilişkin kriter ve parametreleri belirlemek, ilgililere duyurmak, uygulanmasını sağlamak ve bunları denetlemek. Bu konularda eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Balıkçılık Teknolojisi ve Yapıları Şube Müdürlüğü Görevleri

Su ürünleri kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla balıkçılık yönetimi konusunda optimizasyon çalışmaları yapmak, balıkçı teknesi dizaynlarını geliştirmek, teknolojik gelişmeye bağlı olarak uygun avlanma araç ve gereç kullanımını belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kontrol etmek. Su ürünleri gerçek, gemi ve tüzel kişi ruhsat tezkerelerini düzenlemek, Balıkçı barınaklarının yer tespiti ve yapımında ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde plan ve programlar yapmak, kiralanmasına ve işletilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek. Su ürünlerinin toptan satışlarının yapıldığı balıkhaneler ile perakende satış yerlerinin teknik ve hijyen şartları ile işletilme usul ve esaslarını belirlemek, uygulamasını sağlamak ve denetlemek. Su ürünleri koruma kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayacak kontrol sistemine ilişkin alt yapıyı belirlemek ve geliştirmek. Daire Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Su ürünleri mevzuatlarına bu linkten erişebilirsiniz.