2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Barinaklar gidiyor..!

 1. #1
  Reİs bangocu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Yaş
  56
  Mesajlar
  2.469
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Barinaklar gidiyor..!

  BARINAKLAR GİDİYOR..!

  BALIKÇI BARINALARI - ÇEKEK YERLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA DEVREDİLİYOR

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: helikopter2b.jpg
Görüntüleme: 116
Büyüklüğü: 25.0 KB (Kilobyte)
ID:	16209


  22.05.2015 Günü böyle bir paylaşım yapmıştık.

  Tıklayınız http://www.balikcilar.net/32336-balikcilik-bakanligimiza-devredilebilir.html
  Balıkçılık devredilebilir ?

  GİSBİR’in Tuzla’daki merkezinde
  düzenlenen toplantıya çok sayıda
  basın mensubu ve STK katılırken,
  UDH Bakanı Lütfi Elvan, Müsteşar
  Yardımcısı Özkan Poyraz, Tersaneler
  ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü
  Mehmet Kırdağlı, toplantıya katılan
  STK’ların sorularını dinlediler.

  Lütfi Elvan daha sonra, sorulan
  sorular üzerine bazı açıklamalarda
  bulundu.
  BALIKÇILIK BAKANLIĞIMIZA
  DEVREDİLEBİLİR
  Bakan Lütfi Elvan, Gıda Tarım ve
  Hayvancılık Bakanlığı ile yürütülen
  görüşmeler sonucunda yapılan ön
  çalışmalarla balıkçı barınakları ve
  balıkçılıkların sertifikalandırılması
  konusunu en kısa zamanda çözüme
  kavuşturulacağını belirtti. Balıkçılık
  faaliyetlerinin Ulaştırma, Denizcilik
  ve Haberleşme Bakanlığı’na
  devredilmesi konusunda bir girişim
  olduğunu ve bir kesinlik olmamakla
  beraber girişimin ilerleyen günlerde
  neticelendirileceğini söyledi.

  http://www.denizticaretodasi.org.tr/...ralik-ocak.pdf


  3 yıl önce sormuşuz :


  70'e yakın STK nın içinde balıkçı STK larından temsilci varmıydı acaba? böyle bir toplantıda balıkçılığı ilgilendiren konuda olması büyük olasılık gibi geliyor, varsa bizim sorunlarımızda gündeme geldimi?balıkçıların bu toplantıdan neden haberdar edilmediği sorusu aklıma geliyor,neler oluyor? Biz balıkçılardan kimse olmaması zaten vahim bir mesele olur hakkımızda bizden habersiz karar alınması.  konuyu okursanız diğer yorumlarıda göreceksiniz !!

  Bu gün aldığımız habere göre 3 yıl önce söylenenler şimdi yapılmaya başlanıyor; BALIKÇI BARINALARI - ÇEKEK YERLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA DEVREDİLİYOR - BALIKÇI arkadaşlarımızın DİKKATİNE .  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: MADDE 2.jpg
Görüntüleme: 105
Büyüklüğü: 32.3 KB (Kilobyte)
ID:	16206

  MADDE 2 – 655 sayılı KHKnın 11inci maddesibirinci fıkrasının ( ı ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ( m ) bendi eklenerek diğer bent buna göre tesasül ettirilmiştir.
  ‘ ‘m) Balıkçı barınaklarının denizcilik faaliyetlerinin ihtiyaçlarına esas olarakyönetim, işletim ve denetimine yönelik usul ve esaslar belirlemek ‘’
  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
  ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
  GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
  Karar Sayısı: KHK/655
  Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
  MADDE 11- (1) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
  a) Milli denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulama usul ve esaslarını hazırlamak.
  b) Türk deniz ticaret ve turizm filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletlerarası rekabet gücü kazanması için gerekli tedbirleri almak.
  c) Dünyadaki deniz ve içsu taşımacılığı ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip etmek, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlamak, bu çerçevede Türk deniz ticaret filosu için strateji ve kısa, orta ve uzun vadeli plan hazırlamak ve uygulamak.
  ç) Ülkenin deniz ve içsularındaki limanlar, iskeleler ve benzeri kıyı yapıları ile Türk boğazlarındaki deniz trafiğinin istatistiklerini tutmak, değerlendirmek ve yayımlamak.
  d) Yukarıdaki bentlerdeki hükümler çerçevesinde ülkenin ihtiyaç duyacağı yeni limanlar, iskeleler ve benzeri kıyı yapılarının yer, kapasite ve diğer nitelikleri hakkında raporlar hazırlamak veya hazırlatmak.
  e) Gemi kiralamalarında Türk ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve ilgili mevzuatı uyarınca izin vermek.
  f) Tarifeli deniz taşımacılığının usul ve esaslarını belirlemek, tarifeli deniz taşımacılığı yapanları yetkilendirmek ve denetlemek.
  g) Deniz sigortacılığının gelişmesine ve etkin bir şekilde işlemesine yönelik tedbir almak, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.
  ğ) Denizde hareket imkânı bulunan ve ticari bir gayeye tahsis edilmiş olan, ancak tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi gerektirmeyen gemi ve benzeri deniz araçlarının tescilinin yapılması ve sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek, bunların tescilini yapmak ve sicilini tutmak.
  h) İhracat, ithalat, üçüncü ülke ve transit taşımalardan Türk deniz ticaret filosunun ve limanlarının daha fazla pay almasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek.
  ı) Deniz taşımacılığı ve ticaretini olumsuz etkileyen insan kaçakçılığı, korsanlık ve benzeri her türlü suç ve faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışma yapmak, tedbir almak, böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde ilgili kuruluşları koordine etmek.
  i) Her türlü gemi ve benzeri deniz araçlarının alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek.
  j) Deniz ticaretinin gerektirdiği her türlü gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmeti yapacakları yetkilendirmek ve denetlemek.
  k) Taşımacılık türleri arasında geçişi kolaylaştırmak ve birden fazla taşımacılık türünün bir arada kullanıldığı kombine taşımacılığı desteklemek ve geliştirmek.
  l) Deniz hukuku ve deniz ticaretinin gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak.
  m) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: MADDE 3.jpg
Görüntüleme: 23
Büyüklüğü: 52.1 KB (Kilobyte)
ID:	16207
  MADDE 3- 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı su ürünleri kanununun 17 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  ‘’ Madde 17- (2) Balıkçı barınaklarının yapımı alt üst yapı eksikliklerinin tamamlanması ve idamesi ile yönetim ve işletimi ; ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKAN’lığınca 2886 sayılıDevlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilebilirveya kurulacak işletme modeli ile işletilir yada İŞLETTİRİLEBİLİR. Bu barınakların yönetim ve işletimi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Balıkçı barınaklarınınyönetim ve işletim şekli ile alt ve üst yapı eksikliklerinin tamamlanması ve idamesine ilişkin usul ve esaslar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir. Balıkçı barınaklarının, kiralanması, barınma, yanaşma, bağlama ve palamar hizmetleri gibi işletiminden elde edilen gelir gider farkı genel bütçeye gelir kaydedilir.’’


  SU ÜRÜNLERİ KANUNU
  Kanun Numarası: 1380
  Kabul Tarihi: 22/03/1971
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/04/1971
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13799  TEŞVİK VE HİMAYE - MUAFLIKLAR:
  Madde 17 - Gerçek ve tüzel kişilerin su ürünlerinin istihsal, muhafaza, işleme ve nakliyesine müteallik faaliyet kollarına yapacakları yatırımlar hakkında 31/12/1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile eklenen 8 inci bölümün ek 3 üncü maddesindeki yatırım indirimi nispeti %100 olarak uygulanır. 202 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi ile 199 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uygulanmaz.
  (Değişik fıkra: 15/05/1986 - 3288/5 md.) Balıkçı barınakları ve bunlara ait üst yapı tesislerinden faydalanma hakkı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının mütalaası alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca süresi on yıldan az olmamak üzere su ürünleri ile ilgili kooperatif veya kooperatif birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir. İlan edilen 30 günlük süre içinde kooperatifler veya kooperatif birliklerinden talep vaki olmazsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerçek veya tüzelkişilere ihale ile verilir.  BNSGM 367 ad BALIKÇI BARINAKLARI Listesi için tıklayın indirin : https://www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Altyap%C4%B1lar%C4%B1/Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1%20Bar%C4%B1naklar%C4%B1.pdf  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: BARINAK1.jpg
Görüntüleme: 131
Büyüklüğü: 81.9 KB (Kilobyte)
ID:	16208
  Konu bangocu tarafından (08.02.18 Saat 23:30 ) değiştirilmiştir.
  https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...f3&oe=5C00E32D
  Körler Ülkesinde Görmek Suçtur.!

 2. #2
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  54
  Mesajlar
  2.690
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Cevap: Barinaklar gidiyor..!


  Balıkcı Barınakları Yat Turizmine mi Acılıyor? | Sur-Koop | Su Urunleri Kooperatifleri Merkez Birliği - sur.coop

  21.12.2017


  21/12
  2017


  Balıkçı Barınakları Yat Turizmine mi Açılıyor?


  BALIKÇI BARINAĞINI YAT TURİZMİNE AÇMAK BALIKÇILIĞA DARBE VURUR

  Balıkçı barınakları yat turizmine açılıyor. Ulaştırma bakanı Ahmet Arslan, yeni bir taslak hazırlandığını açıkladı ve balıkçı barınaklarının diğer denizcilik unsurları tarafından da kullanılabilmesi yönünde düzenleme yapılacağını bildirdi. TBMM’deki Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmelerde İstanbul Millet Vekili Mehmet Bekaroğlu tarafından özellikle doğu Karadeniz tarafında yapılan yoğun balıkçılık bütçe komisyonuna hatırlatıldı.

  YAZLIK OLARAK KULLANILACAK

  Balıkçı barınakları ve balıkçı teknelerinin korunması, barınma ve bakım onarım gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının balıkçılık açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan milletvekili şunları kaydetti:
  “Günümüzde balıkçı barınakları, bu alanda geçimini sağlayan vatandaşlarımızın yararlandığı yerler olmaktan giderek uzaklaşarak, balıkçı olmayan kişiler tarafından yazlık gibi amaç dışı amaçlarla işgal edilen yerler haline gelmiştir. Doğu Karadeniz Çevre Planı ve Turizm Master Planı’nda bahsedildiği üzere taslağın balıkçı barınaklarının yat limanı haline dönüştürülmesi anlamına geldiği açıktır. Bu durum zaten şu anda balıkçı barınaklarının işgal altında olduğu gerçeğini değiştirmediği gibi, barınakları yeni kullanıcılara açmakla asıl sahipleri balıkçıların bu alandan dışlanması anlamına gelecektir. Eğer doğu Karadeniz’de yatçılık geliştirilmek isteniyorsa ayrıca yat limanları inşa edilmelidir. Taslak ivedilikle kamuoyu ile paylaşılmalı, bu esaslar gözetilerek balıkçı barınaklarının amaç dışı kullanımının önüne geçilmelidir.”de

  Bakanlık tarafından verilen yazılı yanıt ile . “Bakanlığımız tarafından inşa edilerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilen ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kiralanmak suretiyle kooperatifler tarafından işletilen balıkçı barınakları ile ilgili olarak yeni bir yasal düzenleme taslağı hazırlanmıştır. Bu düzenleme ile balıkçı barınaklarındaki amaç dışı kullanımların engellenmesi ve barınakların diğer denizcilik unsurları tarafından da kullanılabilmesi yönünde bir düzenleme yapılması hedeflenmektedir.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Hem karada hem denizde gidiyor
  By aFaLa in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 23.08.13, 17:28
 2. Balık gidiyor, süt geliyor
  By dkoryurek in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 14.11.12, 13:23
 3. Balık satışlari iyi gidiyor..
  By kilimli in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 07.03.11, 17:45
 4. Bu gemicik nereye gidiyor...
  By Levent in forum Balıkçı Kahvesi
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 21.07.10, 10:03
 5. STM İş birliğine gidiyor
  By Hıcaz in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 30.04.09, 11:49

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM