3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: Deniz Meteorolojisi

 1. #1
  Hıcaz

  New2 Deniz Meteorolojisi

  Deniz Meteorolojisi


  Deniz meteorolojisi; Deniz çevresindeki atmosfer ve deniz sınırları içersinde meydana gelen doğal olaylar ile derin denizler, sahil kesimi, sahilden uzak sınırlar içinde kalan sulardaki insan faaliyetlerinin gereksinimi olan bilimsel ve işletme amaçlı meteorolojik bilgi talepleriyle ilgilenir. Deniz meteorolojisi
  1-Derin denizlerdeki uluslararası taşımacılığa ,balıkçılık ve diğer deniz faaliyetlerine
  2-Kıyısal bölgelerde yer alan ve kıyıda kendi kendine oluşan çeşitli faaliyetlere hizmet sağlar.
  Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde, raporların, tahminlerin, uyarıların hazırlanmasında değişik okyanus durumları ile deniz havası ve deniz ikliminin ana özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bunlara ilaveten dalgalar, fırtına dalgaları ile ilgili tahminlerin yapılması için meteorolojik verilerin toplanmasına ihtiyaç duyulur.
  Gözlemlerin alınması, dağıtımı ve arşivlenmesi deniz meteoroloji programının uygulamasını sağlayacak temel unsur olarak kabul edilir. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması denizciliğin önemini en açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ülke güvenliğini sağlayan Deniz Kuvvetlerinin meteorolojik desteği yanında , her gün büyüyen ve modern sistemlerle donatılan deniz ticaret filosu ile balıkçılık , deniz ve yat turizmi , deniz kirliliği , kıyıda ve kıyıdan uzakta yapılan su altı maden ve petrol araştırmaları deniz meteorolojisi tahmin ve verilerine ihtiyaç duyar. Bu nedenle deniz meteorolojisine gerek uygulamada gerekse bilimsel açıdan bakıldığında ilginç sonuçlar verebilecek bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir .
  Deniz Meteorolojisi Tarihçesi
  Denizciliğin tarihi uzun yıllara dayanır. Denizle uğraşanların büyük bir çoğunluğu havanın nasıl olacağını merak ederek, çok eski çağlardan beri kendilerine göre bazı tahminlerde bulunarak , tecrübe sahibi olmuşlardır. Bazı gemiciler denizde gemileri ile seyrederken önemli ve devamlılık gösteren rüzgarları keşfetmişlerdir. Okyanus üzerinde esen rüzgarlara ait kartlar ilk olarak İngiliz Halley tarafından 1686 da çizilip yayınlanmıştır. 1805 yılında İngiliz Deniz Ofisinde görevli bulunan F. Beaufort kendi adıyla anılan Bofor ıskalasını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca gemi kaptanları ,güvenli deniz ulaşımı için denizlere ait hava durumlarını rota defterlerine kaydetmişlerdir. Bunlar ihtiyaçtan doğan çalışmalardır.
  Ancak ilk deniz bilimi çalışmaları 19.yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. İlk ulusal meteoroloji ofislerinin kurulduğu 19.yüzyıl ortalarında okyanus taşımacılığı,rüzgar rejimleri akıntı sistemleri ve fırtınaların oluşumları hakkında sistematik bilgiye ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak ve gemi güvertelerinde gönüllü gemilerce yapılan gözlemlerin belirli bir esasa dayandırılmasına yönelik uluslararası ilk deniz meteorolojisi toplantısı 1853'te Bürüksel'de yapılmıştır.
  Bu toplantıda gönüllü ticaret gemileri tarafından yapılan gözlemlerin klimatolojik bilgi olarak değerlendirilip,gemiciliğin kullanımına sunulması kararlaştırılmıştır .Örgütlü deniz bilimi çalışmalarının başladığı 19. yüzyıl ortalarından bu yana dünya okyanuslarının fiziksel ,kimyasal ve biyolojik özelliklerine ait sistematik gözlemler yoğun bir biçimde ve sürekli olarak yapılmaktadır.
  Telsiz haberleşmesinin gelişmesi ve gemiyle sahil arasında düzenli bir haberleşme ağının kurulması ile birlikte, denizde can güvenliği konulu ilk uluslar arası toplantıda, tüm deniz taşımacılığı hatları ve balıkçılık sahaları için hava raporlarının telsizle yayınlanması kabul edilip, hükümetlerin okyanus üzerinde bu tür yayınların sorumluluğunu üstlenmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. Uzun bir süre gemiciliğe yönelik hava tahminleri, kıyısal fırtına uyarıları deniz meteorolojisi konusunda yapılan sınırlı çalışmalardı. Zamanla bilimsel ve işletme amaçlı meteorolojik bilgilere talebin artmasıyla,okyanuslardan daha çok veri elde etme gereği duyulmuştur. 1936 yılında denizle ilgili klimatolojik verilerin değişimi ve yıllık klimatolojik özetlerin düzenli olarak basımını sağlayacak uluslararası bir sistem kurulmuştur. Denizden elde edilen verilerin yeterliliği, temsil edebilirliği ve üniformluğu ile ileri tahmin ve deney tekniklerinin geliştirilmesi ancak uluslar arası işbirliği ile sağlanacağından, Bu anlamda bazı uluslararası kuruluşlar oluşturularak bu sahalarda önemli gelişmeler sağlanmıştır.
  Deniz Meteorolojisi İle İlgili Faaliyetler
  Deniz meteorolojisi faaliyetlerini denizi kullananlara göre şu şekilde sınıflandırabiliriz.
  GEMİCİLİK: Çevre şartları belirli kritik değerlere ulaştığında gemicilik alanında tehlikelere sebep teşkil eder. Bu bakımdan geminin denizde seyri sırasında ve limanda yükleme boşaltma durumları da dahil olmak üzere bazı meteorolojik parametrelerin bilinmesine gerek vardır. Bunlar; rüzgar, dalga, kısıtlı rüyet, deniz buzları, sıcaklık, nem, akıntılar, vb.dir.
  Bunlardan başka derin denizlerde seyreden gemiler için hava bülteni ve fırtına uyarılarına ek olarak gemilerin hareketinden önce yol boyunca yardımcı bazı özel hizmetlere ihtiyaç duyulur. Örneğin gemi yükünün korunması için ön tedbirlerin alınması gerekir. Yük, sallantıdan veya sıcaklığın donma noktasının altına düşmesinden etkilenebilir. Yüksek nem ambarlardaki higroskopik maddelere zarar verebilir. Güverte yükü, rüzgar dalga ve serpintiden hasara uğrayabilir.
  Tüm bunlara ilave olarak dalgalar, rüzgar ve yağış yükleme, boşaltma işini etkileyip yükün transferini geciktirebilir. Ayrıca; kanallar ve limanlarda seyreden gemiler rüzgar basıncının neden olduğu su seviyesi anomalileri tarafından etkilenebilir.
  BALIKÇILIK: Küçük ticaret gemileri gibi balıkçı gemileri de seyir anında çevre şartlarından etkilendiği için ihtiyaç her ikisi içinde aynıdır. Fakat balık tutma anında balıkçı gemileri fırtına gibi tehlikelere karşı daha hassas olurlar. Meteorolojik faktörler balıkçılık faaliyetlerini sadece güvenlik yönünden değil, aynı zamanda ekonomik yönden de etkiler. Bazı bölgeler zengin balık yatakları olmasına rağmen kötü hava şartları yüzünden bu sahalar gereği gibi değerlendirilemez. Diğer yönden balık yönünden daha fakir olan bölgelerde uygun meteorolojik şartlar nedeniyle daha ekonomik balıkçılık yapılabilir. Deniz yüzeyi sıcaklığı ve yatay ısı değişimleri bazı balık sürülerinin davranışları ve dağılımı için faydalı bir belirleyicidir. Bunlardan başka bazı balık sürülerinin su içinde düşey dağılımı ışık yoluyla yakından ilgili olduğundan, bu konuyla ilgili bilgilere ihtiyaç duyulur.
  KIYI VE AÇIK DENİZ FAALİYETLERİ: Bu faaliyetler genellikle özel bir coğrafi noktaya ve operasyonun cinsine göre çok detaylı bilgi gerektirir .Petrol arama ve sondaj çalışmaları gibi deniz faaliyetleri için oldukça hassas bilgilerin elde bulundurulması zorunludur. Örneğin; petrol arama cihazlarının taşınması ve yerleştirilmesi sırasında kolayca hasar göreceklerinden, en azından iki saatlik kritik dalga yüksekliği (2-3 m.) ikazı gerektirir.
  TURİSTİK EĞLENCE GEMİLERİ VE YATLAR: Deniz meteorolojisi faaliyetleri programına giren bu bölümde bu tip gemilerin yolcuları denizdeki tehlikelere alışık olmayan kişilerdir. Bu nedenle yolculuğun rahat geçmesi için hava ve deniz durumunun önceden bilinmesinde yarar vardır. Özellikle Yatlar yerel fırtınalar ile gök gürültülü sağanak yağış , hamleli rüzgar, fırtınamsı rüzgar gibi meteorolojik hadiselerden kolay etkilenirler.
  DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ: Son yıllarda petrol ve diğer kirleticilerin neden olduğu olaylar sahillerin ve sahil toplumunun sık karşılaştığı durumlardır .Böyle bir durumda kirliliğin sahil bölgelerini etkileyerek buradaki kıyı toplumunu ve tesisleri tehdit edeceği düşünüldüğünde temizleme çalışmaları ve kirletici ile mücadele edebilmek için ilk önce kirleticinin yayılma hızı ve hareket yönünün saptanması gerekir.
  Bunun için de bölgeyle ilgili detaylı rüzgar tahmini, beklenen deniz durumu, tahmini maksimum dalga yüksekliği, bölgedeki akıntı bilgileri, hava ve deniz sıcaklığı ile beklenen rüyet durumu ile ilgili bilgileri içeren özel bir meteorolojik desteğe ihtiyaç duyulur.
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Denizcilere ve Gemicilere Verdiği Meteorolojik Destek ve Hizmetler
  15 derece Doğu Boylamının doğusunda kalan Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de seyreden askeri ve sivil gemilerin meteorolojik desteği Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, son yıllarda önemli gelişmeler gösteren Yat Turizmini desteklemek amacıyla, Turizm Bakanlığı ile ortak hazırlanan "Yat Turizmi Meteorolojik Destek Projesi", 01.07.1985 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Proje, Hopa'dan İskenderun'a kadar tüm kıyılarımızda, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında gelişmekte olan Yat Turizmine destek sağlamaktadır.
  Sahil Meteoroloji İstasyonları
  Sözü edilen proje kapsamına giren 29 adet sahil meteoroloji istasyonu, 0600, 0800, 1000, 1200, 1400, 1600 ve 1800 UTC olmak üzere günde 7 kez sinoptik deniz gözlemi yapmaktadır. Bu istasyonlar, aşağıdaki elemanları gözlemekte ve ölçmektedirler.

  Bulutluluk miktarı
  Rüzgâr yönü, hızı ve hamlesi,
  Hava sıcaklığı,
  Atmosferik basınç,
  Halihazır hava,
  Geçmiş hava,
  Deniz suyu sıcaklığı,
  Denizin hali ,
  Denizde görüş uzaklığı.

  Sahil Meteoroloji İstasyonları ve İndikatörleri
  Sıra No
  İstasyon No
  İstasyon Adı
  İstasyon İndikatörü
  1
  17022
  Zonguldak
  LTAS
  2
  17024
  İnebolu
  INEB
  3
  17026
  Sinop
  SINP
  4
  17030
  Samsun
  LTFH
  5
  17033
  Ordu
  ORDU
  6
  17034
  Giresun
  GIRS
  7
  17038
  Trabzon
  LTCG
  8
  17040
  Rize
  RIZE
  9
  17042
  Hopa
  HOPA
  10
  17056
  Tekirdağ
  TEKR
  11
  17059
  Kumköy
  KUMK
  12
  17110
  Gökçeada
  GOKC
  13
  17111
  Bozcaada
  BOZC
  14
  17112
  Çanakkale
  LTBH
  15
  17175
  Ayvalık
  AYVL
  16
  17180
  Dikili
  DIKL
  17
  17220
  Güzelyalı
  GUZL
  18
  17221
  Çeşme
  CESM
  19
  17232
  Kuşadası
  KUSA
  20
  17290
  Bodrum
  BODR
  21
  17296
  Fethiye
  FETH
  22
  17298
  Marmaris
  MARM
  23
  17300
  Antalya
  LTAI
  24
  17310
  Alanya
  ALAN
  25
  17320
  Anamur
  ANAM
  26
  17340
  Mersin
  MERS
  27
  17370
  İskenderun
  LTAK
  28
  17375
  Finike
  FINK
  29
  17380
  Kaş
  KASD
  Deniz Suyu Sıcaklığı Ölçümü Yapan İstasyonlar:
  Bu istasyonlarımız esasen klima istasyonları olup, kıyısal alanlarda konuşlandıklarından ilaveten deniz suyu sıcaklığı ölçümü ve deniz durumu gözlemlerini de yapmaktadırlar. Bu istasyonlarımız şunlardır: Amasra, Akçakoca, Şile, Florya, Datça, Didim
  Göl Suyu Sıcaklığı Ölçümü Yapan İstasyonlar
  Beyşehir ve Eğirdir Gölleri kıyısında yer alan bu istasyonlarımız da klima istasyonları olup, ilaveten göl suyu sıcaklığı ölçümü ve deniz/göl durumu gözlemleri yapmaktadırlar.
  Deniz Meteorolojisi İrtibat Büroları
  Marmara bölgesi deniz meteoroloji bürosu, yerli ve yabancı gemi kaptanlarına, seyrüseferlerin meteorolojik koşullardan olumsuz etkilenmemesi için meteorolojik öz sunumlar yaparak ulusal ekonomiye katkılarını sürdürmektedir. Gelişen denizcilik sektörümüze daha fazla katkıda bulanabilmek amacıyla bu türden büroların ileride arttırılması düşünülmektedir.
  Deniz Tahmin Merkezleri
  Ankara Hava Analiz ve Tahmin Merkezi,
  Bandırma Deniz Tahmin Merkezi,
  Dumlupınar/Gölcük Meteoroloji İstasyonu
  Her gün Ankara Hava Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından hazırlanan12, 24, 48, 72 saatlik deniz tahmin raporları, Meteorolojinin Sesi Radyosu, TRT ve özel yayın kuruluşlarınca kamuoyuna yayımlanmaktadır.
  Ankara Hava Tahmin Merkezi ile Bandırma Deniz Tahmin Merkezi, WMO sorumluluğu gereği 15° E Boylamının doğusunda kalan denizler (Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz) için deniz-meteoroloji tahminleri hazırlayarak Türkçe ve İngilizce olarak yayımlar.
  Dumlupınar/Gölcük Meteoroloji İstasyonu ise, Ulusal Donanmamıza deniz-meteorolojik destek

 2. #2
  BALIKÇI BEYAZ MARTI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Yaş
  50
  Mesajlar
  620
  Tecrübe Puanı
  83

  Standart

  teşekkürler paylaşim için güzel bilgiler
  Ali Kahraman
  İSTANBUL/Üsküdar


 3. #3
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.966
  Tecrübe Puanı
  2445

  Standart

  teşekkürler atilla abi paylaşim için

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Gelecekte deniz suyunu içeceğiz
  By oltacı tayfun in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 20.03.09, 10:51
 2. Deniz Kirliliği
  By Hıcaz in forum Deniz Kirliliği Haberleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 19.03.09, 12:15
 3. Deniz yüzeyi bariyerleri
  By Hıcaz in forum Deniz Kirliliği Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 19.03.09, 01:40
 4. Bogazlarda ve denizlerimizdeki kirlilik
  By Hıcaz in forum Deniz Kirliliği Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 19.03.09, 01:37
 5. Derin deniz yaratıkları ve fotografları
  By oltacı tayfun in forum Denizdeki Diğer Canlılar
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 09.03.09, 23:28

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM