Deniz polisi trol avında (NTV-14.12.2011)

http://www.youtube.com/watch?v=oTNOytWMSJs