DTO’DA KALİTEMİSYONUMUZ
Kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak, Türk Denizcilik sektörünün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve Ülke kalkınmasına katkıda bulunması için, her gün gelişen hizmet anlayışıyla, üyelerine doğru ve zamanında hizmet ve bilgi sunmak, uluslararası ve ulusal mevzuatta deniz ticaretinin gelişmesine engel teşkil edici hususları gidermektir.
VİZYONUMUZ
“Denizci Millet Denizci Ülke” sloganından hareketle,
Türk Deniz Ticaret Filosunun gelişimine katkıda bulunarak,
Dünya ticaretinin taşıyıcısı olan deniz ticaretinden ülkemizin daha fazla pay almasını sağlamaktır.
KALİTE POLİTİKAMIZ
ü Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiği Türk Denizcilik Sektörünün haklarını korumak,
ü Üyelerinden gelen talepler ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamak,
ü Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde denizcilik sektörünün; iç ve dış pazarlarda ve uluslararası alanlarda sürdürülebilir politikalarla hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek,
ü Denizcilik sektöründe eğitim gereksinimine destek olmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak,
ü Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve sistemin sürekli iyileştirilmesini temin etmek,
ü Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet verebilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamaktır.

Odamız, üstlendiği misyon ve vizyonu aracılığı ile ürettiği hizmetin kalitesini, kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi, tüm bunların sürekliliğini; çalışanları ve üyeleri ile beraber gerçekleştirebilen bir "Hizmet Kurumu" anlayışı ile sağlamayı taahhüt eder.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
ü Çevre bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda, üyelerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, çevre konularında eğitsel, kültürel, sosyal ve teknolojik anlamda Araştırmalar ve çalışmalar yapılmasına destek sağlanması,
ü Ulusal ve uluslararası mevzuat ile AB Çevre normlarına ve uyum çalışmalarına katkıda bulunulması,
ü Ulusal ve uluslararası kurallar ve Üyelerimizin katkılarıyla, deniz çevresinin korunması yönünde, çevreyle uyumlu teknolojiler ile çevre dostu üretim ve ürünlerin kullanılması,
ü Uluslararası nitelik taşıyan deniz kirliliğinin, ana nedenlerini bulabilmek ve çözümler sağlayabilmek için, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilgi alış verişinde bulunulması ve işbirliği yapılması,
ü Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, ekolojik dengenin korunması ilkesinde, MARPOL 73/78 gereği, atıkların deniz ortamına verilmesinin önlenmesi, en aza indirilmesi, kaynağında ayrımı, mümkün olduğunca geri kazanımı, yeniden kullanımı konusunda uygun tesislerin kurulması ve işletilmesi çalışmalarına destek sağlanması,
ü Deniz çevresinin korunması hususunda, ekosistemin bozulması ve yok olmasını önlemeye yönelik bilincin yaygınlaştırılması
Hususlarını Taahhüt Ediyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONUMUZ VE POLİTİKAMIZ
Odamızın misyon ve vizyonu dahilinde; üyelerimize en iyi hizmeti sunabilen, yaptığı işten tatmin olan ve mutluluk duyan, yüksek motivasyonlu personele sahip olmak.
DTO İnsan Kaynakları politikasının dayandığı başlıca temel ilkeler şunlardır:
ü DTO’ da hizmetler; kadrolu memur, sözleşmeli ve geçici personel ile hizmetli statüsündeki personel tarafından yürütülür,
ü DTO, personeline yeterlilik ve yeteneğine göre çalışma, yetişme ve gelişme imkanları sağlar,
ü DTO, başarılı personelini imkanlar ölçüsünde teşvik eder, ödüllendirir, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetir,
ü İşlerin en iyi ve en süratli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak nitelikte ve sayıda personel istihdam edilir.
ü DTO; sürekli gelişim için personelinin bilgi düzeyini yükseltmek, iş verimini ve motivasyonunu arttırmak için her türlü tedbiri alır,
ü Personelin mali bakımdan sıkıntı içinde bulunmamasına, huzur ve güven içinde çalışmasına, istikrarlı, objektif ve adil esaslara dayalı bir istihdam ve terfi politikası izlenmesine özellikle dikkat edilir.

İLETİŞİM POLİTİKAMIZ
ü Üyelerimiz ile iletişimde sürekliliği sağlamak,
ü Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile görsel ve yazılı medyadan yararlanmak,
ü Güncel bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak ve yaymak.

ÖNSÖZ

Odamız, 2002 yılında Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’ne başlangıç olmak üzere “Yerel Kalite Odağı” konumunda olan KALDER ile işbirliğine girip, personelin kaliteye yönelik eğitim alması sağlanmış ve özdeğerlendirmemiz gerçekleştirmiştir.

Aralık 2006 tarihinde KALDER tarafından Verilen
Ulusal Kalite Hareketi Temel Eğitimi

Odamız, 7 Nisan 2005 tarihinde ikinci kez İngiltere Odalar Birliğinden gelen Denetçi tarafından denetlenmiş ve TOBB tarafından Akredite edilerek “Akredite Oda” belgesi almıştır. Türk oda hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen “Oda Akreditasyon Modeli” kapsamında Odamız, Akredite olan ilk 10 Oda arasında yer almaktadır.
7 Nisan 2005 tarihinde İngiliz Denetçi Sn. John Grail tarafından yapılan
Akreditasyon Denetimi


27 Haziran 2006 tarihinde Türk Loydu Vakfı Denetçisi Sn. Ayfer ADIGÜZEL tarafından yapılan Akreditasyon Denetimi


DTO, kalitedeki sürekliliğin devamı için, müşteri taleplerini ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan, hizmetlerin düzenli bir şekilde sağlanması konusunda yeterliliği kanıtlanmış olan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine geçiş çalışmalarına ise; 2006 yılında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinden personele ISO 9001:2000 Temel Eğitimi ve Kuruluş İçi Kalite Denetiçisi Eğitimleri aldırarak başlamış, bu paralelde Odamız organizasyon yapısı dahilinde doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı “Kalite Birimi” oluşturulmuş ve kalite bilinci yaygınlaştırılmıştır. 2007 yılı içerisinde ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine yönelik dokümantasyon oluşturulmuştur. DTO, verilen hizmetin standardını yükseltmek, hizmet kalitesini arttırmak ve kurulmuş olan kalite yönetim sistemini tüm bünyesinde etkin kılarak uygulanabilirliğini sağlamak için “DTO Kalite Yönetim Sistemi”ni kurmuş, hizmet kalitesini Oda Akreditasyon ve ISO 9001:2000 Belgeleri ile tescillemiştir. Oda Akreditasyonu ve ISO 9001:2000 Standardını kapsayan Kalite Yönetim Sistemimizin amacı; müşteri, yasal, mevzuat ve kurum şartlarının tam ve etkin bir şekilde karşılanmasına destek olmak ve sürekli iyileştirme için bir mekanizma sağlamaktır.

Aralık 2006 tarihinde Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi Tarafından Verilen

ISO 9001:2000 Temel Eğitimi
Kalite yönetim sisteminin ana dokümanı veya anayasası olarak da kabul edebileceğimiz ve TS EN ISO 9001:2000 Standardının maddelerine göre oluşturulan Kalite El Kitabımız, DTO’nun Kalite Yönetim Sistemi’ni tanımlamakta, DTO ve çalışmalarımız hakkında temel bilgiler vermektedir. Kalite El Kitabı, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standardının her maddesindeki uygulamaları açıklamaktadır.ODA AKREDİTASYONU Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’nin tamamını kapsayacak şekilde iş hayatının gelişmesini ve büyümesini sağlamak için yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde en yüksek temsil, hizmet ve destek sunacak bütünleşik tek bir yerel iş destek kuruluşları şebekesinin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda TOBB tarafından Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda sistemi ile entegrasyonunu sağlamak maksadıyla “Oda Akreditasyon Modeli” geliştirilmiştir. “Akreditasyon Sistemi” temelde Odalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymaktadır. Tüm Odaların akreditasyon denetimi TOBB ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochamber) işbirliğinde, İngiltere Odalar Birliğinden uzman denetçiler tarafından yapılmış olup, Odamız 10 Odanın katıldığı “Akreditasyon Projesi” uygulaması içinde Akredite edilmiştir. Üç yıllık sürenin dolmasını müteakip, 7 Nisan 2005 tarihinde ikinci kez İngiltere Odalar Birliğinden gelen Denetçi tarafından denetlenmiş ve TOBB tarafından Akredite edilmiş ve “Akredite Oda” belgesi almıştır.

“Akredite Oda” Belgemiz,
dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Adem Şahin tarafından Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Halim METE,
Genel Sekreter Sn. Murat TUNCER, Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Hüseyin ERTAN’ın yer aldığı
DTO Heyetine verilmiştir.
2006 yılında 38 Oda Akredite olmaya hak kazanmıştır. Odamızın da aralarında bulunduğu 38 Odaya, 02 Ağustos 2006 günü TOBB Merkezinde yapılan bir törenle, “plaketleri” verilmiştir. Törende, TOBB Başkanı Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ifadesi şöyledir: “Akreditasyon, yaşayan bir süreçtir ve alınan bu payenin bir bedeli ve sorumluluğu vardır. Akredite olmuş Odalarımız da, işin sonuna geldiklerini düşünmemeli ve hizmet kalitelerini daha ileriye götürmeyi kendilerine şiar edinmelidir.

02.01.2008 tarihi itibariyle, Oda Akreditasyon Sistemi kapsamında Akredite olan Odalar şöyledir:

1. ADANA SO 2. ADANA TO 3. ADAPAZARI TSO 4. AFYON TSO 5. ALANYA TSO 6. ANKARA SO 7. ANKARA TO 8. ANTAKYA TSO 9. ANTALYA TSO 10. AYDIN TO 11. BALIKESİR SO 12. BALIKESİR TO 13. BODRUM TO 14. BURSA TSO 15. ÇORLU TSO 16. ÇORUM TSO 17. İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 18. DENİZLİ SO 19. DENİZLİ TO 20. DİYARBAKIR TSO 21. DÜZCE TSO 22. EBSO 23. EDİRNE TSO 24. ELAZIG TSO 25. ERZURUM TSO 26. ESKISEHIR SO 27. GAZİANTEP SO 28. GAZIANTEP TO 29. GEBZE TO 30. GIRESUN TSO 31. ISPARTA TSO 32. İSTANBUL SO 33. İSTANBUL TO 34. İZMİR TO 35. İZMİT TO 36. K.MARAŞ TSO 37. KAYSERİ SO 38. KAYSERİ TO 39. KOCAELİ SO 40. KONYA SO 41. KONYA TO 42. MALATYA TSO 43. MANİSA TSO 44. MERSİN TSO 45. NEVŞEHİR TSO 46. ORDU TSO 47. SALİHLİ TSO 48. SAMSUN TSO 49. SİVAS TSO 50. ŞANLIURFA TSO 51. TRABZON TSO 52. UŞAK TSO 53. VAN TSO

ISO 9001:2000
Kalite Yönetim Sistemimiz, 15-16 Ekim 2007 tarihlerinde Türk Loydu Vakfı tarafından gerçekleştirilen
belgelendirme denetimi neticesinde ISO 9001:2000 Belgesi ile tescillenmiştir.


ÜYE MEMNUNİYETİ
Üyelerimizin Odamızdan beklentilerini istatistiki olarak yorumlamak ve ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda planlı hedeflerle hizmet kalitemizi arttırmak amacıyla Odamızca Üye Memnuniyeti Araştırması gerçekleştirilmiştir. DTO’nun üyeleri için hazırladığı “Üye Memnuniyet Anketi” 6234 üyemizin 4090’ının katılımı ile yapılmış olup, sorgulanan 15 memnuniyet faktörü baz alınarak hesaplanan genel memnuniyet puanları sonucunda, üyelerin DTO’dan memnuniyetleri yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anket neticesinde, araştırmaya katılan üyelerin
v %8’inin DTO’dan “Çok memnun”,
v %74’ünün “Memnun”,
v %13’ünün “Kararsız”,
v %5’nin “Memnun Olmadığı”,
v %1’inin ise “Hiç memnun olmadığı” tespit edilmiştir.

Anket sonuçları genel olarak incelendiğinde, DTO’nun en yüksek memnuniyet puanı aldığı faktörler, Odamızın üyeleriyle birebir karşılıklı ilişki içinde olduğu faktörlerdir.Ana Sayfa Organizasyon Üyeler & Gemiler Duyurular Mevzuat Yayınlar Site Haritası İletişim
Meclis-i Mebusan Cad. No:22 34427 Fındıklı / İstanbul E-Mail: dto@denizticaretodasi.org© 2006 İMEAK DTO, Her hakkı saklıdır.