29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28661
KANUN
1974 DENİZDE CAN EMNİYETİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN

1988 PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6478 Kabul Tarihi: 14/5/2013
MADDE 1 – (1) 11/11/1988 tarihinde kabul edilen “1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü”ne katılmamız uygun bulunmuştur. MADDE 2 – (1) Protokolün teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/5/2013
http://www.resmigazete.gov.tr/main.a...2F20130529.htm