29 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28661
KANUN
1972 DENİZDE ÇATIŞMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI

KURALLAR HAKKINDA SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6479 Kabul Tarihi: 14/5/2013
MADDE 1 – (1) 20 Ekim 1972 tarihinde kabul edilen “1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme”ye katılmamız uygun bulunmuştur. MADDE 2 – (1) Sözleşmenin teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/5/2013

http://www.resmigazete.gov.tr/main.a...2F20130529.htm