Günümüzde Akdeniz Ülkeleri’nde akuakültür sektörü daha çok levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata) türlerinin kültürü üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Üretimdeki artışa bağlı olarak tüketimde aynı trendin elde edilememesi, akuakültür sektörüne yeni bir ivme kazandırabilmek amacıyla alternatif türlerin üretimi gündeme gelmiştir. Bu bağlamda fangri (Pagrus pagrus) özellikle son yıllarda akuakültür sektöründe alternatif türler arasında değerlendirilen ekonomik değeri yüksek bir Sparidae ailesi üyesidir.
Coğrafik Dağılım
Doğal olarak Atlantik Okyanusunu, kuzey batısı, kuzey doğusu, güney batısı, güney doğusu, doğu bölgesinin merkezi ve batı bölgesinin merkezinde yayılım gösterir. Ülkemiz sularında Gökova Körfezi’nin bitiminden başlayıp Antalya Körfezi’ne kadar olan bölümde ve Antalya Körfezi’nden başlayan Doğu Akdeniz bölümünde bulunduğu bildirilmiştir.
Yaşam Özellikleri
Demersal bir balıktır.10–280 m arasındaki derinliklerde yaşar. Yaz aylarında genellikle kumluk ve kayalık olan10–30 m derinliğe sahip derinliklerde dağılım gösterir. 8–29ºC arasındaki sıcaklıklarda yaşamını sürdürebilir. Optimum sıcaklık aralığı ise 13–26ºC dir. ‰38–40 arasındaki tuzluluklarda dağılım gösterir.
Beslenme Alışkanlıkları
Karnivor bir türdür. Genellikle kayalık bölgelerde bulunmalarına rağmen bir bölgede sabit kalmazlar ve yer değiştirerek avlanırlar. Genellikle larvalar planktonik organizmalarla, yavru ve ergin bireyler nektonik organizmalarla beslenir. Mollusca, Crustacea, Decapoda, Poliketa, Teleostei tercih edilen besinlerdir.