Müdürlü
ğünüzde ……….…………..……… ruhsat kod numarasında kayıtlı olan …………….… isimli ………… metre balıkçı gemimin, indirimli akaryakıt alacağımdan dilekçe ekinde bulunan Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi fotokopisinin kayıtlarınıza uygunluğunun ‘tasdik’ edilmesini arz ederim. …../…../…..
 
 
ADRES B
İLGİ

AD-SOYAD
Mahalle :
Cadde/Sokak :
İMZA
No :
İl-İlçe :
Tel :
T.C. No :
 
 
 
 
EKLER

:
Ek-1
Ruhsat fotokopisi (2 Ad.)