Müdürlü
ğünüzde ……….…………..…....……… ruhsat kod numarasında kayıtlı olan …………….… isimli balıkçı gemim için düzenlenmiş olan ‘Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresinin Vize’ işleminin yapılması hususunu müsaadelerinizi arz ederim. …../…../…..
 
 
ADRES B
İLGİ

AD-SOYAD
Mahalle :
Cadde/Sokak :
İMZA
No :
İl-İlçe :
Tel :
T.C. No :
 
 
 
 
EKLER

:
Ek-1
Ruhsat tezkeresi (Asl
ı)
Ek-2
Müstahsil belgesi
Ek-3
18grt.den küçükse bağlama kütüğü ruhsatnamesi, 18gtd.den büyükse tasdikname
Ek-4
Denize elverişlilik yada tonilato