4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Gemiadamı cüzdanı çıkartmak için yapılması gerekenler

 1. #1
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.942
  Tecrübe Puanı
  2443

  Standart Gemiadamı cüzdanı çıkartmak için yapılması gerekenler

  BAŞVURU İŞLEMLERİ
  Gemiadamı cüzdanı çıkartmak için yapılması gerekenler
  Başvuru
  Gemiadamı adayları; daha önce hiçbir liman başkanlığından gemiadamı cüzdanı almadıklarını ve hangi yeterlik derecesinde gemiadamı cüzdanı almak istediklerini beyan eden ve aşağıdaki belgeler ekli bir dilekçe ile sicil liman başkanlığına başvururlar.

  a) Nüfus cüzdanı (1 örneği ile birlikte aslı),
  b) Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesi (1 örneği ile birlikte aslı),
  c) İkametgah belgesi,
  d) Fotoğraf (15 adet),
  e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı,
  f) Sağlık raporu,
  g) Askerlik durum belgesi,
  Aşçı ve kamarot yeterlikleri için gemiadamı cüzdanı almak isteyenler, yukarıdaki belgelere, ayrıca meslekleri ile ilgili eğitim ya da çalışma belgelerini de eklerler.
  Yurt dışından alınan belgelerin fotokopileri ve Türkçe çevirileri noter onaylı olması zorunludur.

  Gemiadamı Cüzdanlarının Yenilenmesi
  Yitirilme, yıpranma, değiştirme gibi nedenlerle yenilenen gemiadamı cüzdanları, gemiadamının kayıtlı olduğu bölge müdürlüğünce düzenlenir.
  Gemiadamı Cüzdanı ve Gemiadamı Yeterlik Belgesi
  Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edilen her gemiadamına, harcı alındıktan sonra bölge müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraflı Türkçe-İngilizce yazılmış gemiadamı cüzdanı verilir.
  Kaptan, başmühendis/başmakinist ve zabit olan gemiadamlarına, ayrıca Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından beş yıl süreli olarak düzenlenen, fotoğraflı Türkçe-İngilizce yazılmış gemiadamı yeterlik belgesi (EK-13) verilir.
  Gemiadamı sınavlarına giren ve sınavı başararak yeterlik derecesini yükselten gemiadamı, yeni gemiadamı yeterlik belgesi kendisine verilinceye kadar, eski gemiadamı yeterlik belgesi ile çalışabilir. Yeni gemiadamı yeterlik belgesi verilirken, eskisi geri alınarak iptal edilmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir.

  Askerlikten Ayrılanların İşlemleri
  Askerlik görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilerde yapan erler, terhis oldukları gemi komutanlarınca verilen “er hizmet belgeleri” ile sicil limanına başvurmaları durumunda, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kütükleme işlemleri yapılır.
  Deniz Kuvvetlerinden emekli olan ya da ayrılan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gemiadamı cüzdanı ile gemiadamı yeterlik belgesi alacak subay ve astsubaylar, bir dilekçe ekinde bu Yönetmeliğin 74 üncü maddesindeki belgelerin yanı sıra,

  a) Servis belgesi,
  b) Deniz Harp Okulu ya da deniz astsubay sınıf okulu diploması,
  c) Bonservis ve kurs belgeleri,
  d) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecesi için öngörülen eğitim-öğretim konularında eksiklikleri bulunanlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca açılan eğitim kurslarına katılarak alacakları “T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurs Belgesi” başlıklı kurs belgeleri, ile birlikte ikametgahının bulunduğu sicil limanına ya da ikamet ettiği yerde liman başkanlığı bulunmuyorsa ikametgahına en yakın liman başkanlığına başvururlar.
  Gemiadamları Sınavlarına Giren Gemiadamları ile İlgili İşlemler
  Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre başvuru işlemlerini yaparak gemiadamları sınavlarına girip başaran gemiadamlarının, GASM tarafından düzenlenen “gemiadamları sınavları başarı belgesi” ilgili liman başkanlığına gönderilir. Bu belge, liman başkanlığı tarafından bölge müdürlüğü aracılığı ile, gemiadamı yeterlik belgesi düzenlenmek, sicil kayıtları yapılmak üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu Genel Müdürlük tarafından düzenlenen gemiadamı yeterlik belgesi, önce bölge müdürlüğüne, oradan da ilgili liman başkanlığına gönderilir ve gemiadamına teslim edilir. Gemiadamının durumundaki değişme Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünde gemiadamı yeterlik belgesi sicil kayıtlarına işlenir. Belgeler bölge müdürlüğü ve liman başkanlıklarındaki gemiadamı sicil dosyalarına konularak, bölge müdürlüklerince gemiadamları bölge kütük defterine ve liman başkanlıklarınca gemiadamları liman kütük defterine işlenir.
  Gemiadamı Belgelerini Kaybedenler ve Belgelerin Yıpranması
  Gemiadamı cüzdanı ile gemiadamı yeterlik belgesini kaybeden gemiadamları; bu belgelerin alındığı sicil limanı ile gemiadamı sicil numarasını ya da yeterlik erişim numarasını belirterek en az bir mahalli gazetede kayıp ilanı verirler. Belgesini kaybedenler, ilan edilen gazetenin ve nüfus cüzdanının birer örneği ile birlikte dilekçe ekinde kayıtlı olduğu sicil limanına başvurur. Liman başkanlığı, gemiadamının Emniyet ile Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları ve eğer süresi dolmuşsa sağlık yoklamasını yaptırarak, belgelerini, kayıp ilanı verilen gazete, dört adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı örneğini gemiadamları kütüğüne kayıtlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlüğü, gemiadamı bölge kütük defterine gerekli kayıtları yapar ve kaybından düzenlenen gemiadamı cüzdanını gemiadamına verilmek üzere başvurunun yapıldığı liman başkanlığına gönderir. Liman başkanlığı, gerekli harcı aldıktan sonra gemiadamı cüzdanını gemiadamına teslim eder. Gemiadamı yeterlik belgesi için bölge müdürlüğü, gemiadamının dilekçesi ve ilgili belgeleri Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderir. Bu Genel Müdürlük tarafından belgeler üzerinden yapılan inceleme sonucu, durumu uygun olanlar için yeniden düzenlenen gemiadamı yeterlik belgesi ilgili bölge müdürlüğüne oradan da gemiadamına teslim edilmek üzere başvurunun yapıldığı liman başkanlığına gönderir.
  Gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesinin kullanılamayacak ölçüde eskimesi ya da yıpranması durumunda Emniyet ile Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları dışında yukarıda belirtilen tüm işlemler aynen yapılarak gemiadamının gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi yenilenir.
  Deniz güvenlik belgelerini kaybeden gemiadamları kayıp ilanı ile, kayıtlı olduğu sicil liman başkanlıklarına başvurarak kaybettikleri belgelerini yenilerler.
  GEMİADAMI OLABİLME KOŞULLARI
  Gemiadamı olabilmek için;
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/09/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,
  b) Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak. Yeterliklere göre gerekli şartları görmek için tıklayınız.
  c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,
  d) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,
  e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
  f) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak, gerekir.
  Gemiadamı Yeterlik Belgesi ve Gemiadamı Cüzdanı Verilmesi
  Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilere, İdare tarafından “Gemiadamı Yeterlik Belgesi” ve “Gemiadamı Cüzdan”ı verilir.

  Yukarıdaki bölümde (MADDE 50/d) belirtilen suç ve cezalardan hükümlü olup, cezasının infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süre geçtikten sonra başvuranlara, bir defaya mahsus olmak üzere yeterlik belgesi ve gemiadamı cüzdanı verilir.
  Ancak, bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereğince, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte meslek ve sanatın tatili cezası ile hükümlü olanlara, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelerin sona ermesinden itibaren iki yıl geçmeden gemiadamı cüzdanı ve yeterlik belgesi verilmez.
  Gemiadamları Eğitim Belgelerinin Verilmesi
  İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenecek denizcilikle ilgili eğitimleri,

  a) Eğitim-öğrenimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen,
  b) İdare tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında gören, gemiadamlarına İdare tarafından o eğitimlerin eğitim belgeleri verilir.
  Yabancı Uyruklu Gemiadamlarının Belgelendirilmesi
  Yabancı uyruklu olan ve Türkiyede denizcilik eğitimi görenlere, eğitimlerine uygun olarak bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeterlik belgesi ve gördükleri eğitimlere uygun olarak da eğitim belgeleri verilir.

  Yabancı Ülke İdarelerinden Alınmış Gemiadamları Belgelerinin Denklikleri Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup, yabancı ülke idarelerinden alınmış yeterlik belgelerine sahip olan gemiadamlarının yeterliklerinin tanınması için,
  a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO’nun yayınlandığı “Beyaz Liste”de olması,
  b) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, 1/2 ve 1/9 kuralları ile Kod bölümünün A-1/2 Kısmı uyarınca düzenlenmesi, ayrıca deniz hizmeti, eğitim-öğretim ve yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması, şartları gözönüne alınarak, Sözleşmenin 1/10 Kural ve Kod bölümünün A-1/10 kısmına göre İdare tarafından uygun görülmesi halinde yeterlik belgesi düzenlenir.
  Yabancı Ülkelerde Eğitim-Öğretim Görenlere Yeterlik Belgesi Verilmesi
  Yabancı ülkelerde eğitim görmüş olup, hiç belge almayan hak sahiplerine Yönetmelikte öngörülen yeterlik belgeleri ve/veya gemiadamı cüzdanları, öğrenim seviyelerinin denkliği Yüksek Öğrenim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendikten sonra, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesindeki şartlar uygulanarak sınavla verilir.

  Deniz Kuvvetlerinden Ayrılanların Durumu
  Mahkeme kararı, Yüksek Askeri Şura kararı ya da yetersizlik ve disiplinsizlik nedenleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan subay ve astsubaylara, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, servis belgelerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecelerinin bir alt derecesinden gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesi verilir.

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 2. #2
  Dostlar
  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  yat kaptanı balıkçı gemisinde neyci olara çalışır

 3. #3
  __BALIKCI__ Emre Malkoçoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Mesajlar
  840
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  abi askerlik durum belgesini daha istemiyolar sanırsam, benden istemediler
  Emre Malkoçoğlu / Samsun

  Samsun Su Ürünleri Kooparatifleri Merkez Birliği.
  www.malkocoglubalikcilik.com.tr
  info@malkocoglubalikcilik.com.tr


 4. #4
  Dostlar
  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  yat kaptanı balıkçı gemisinde neyci olarak çalışır?

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevap: 8
  Son Mesaj: 03.03.15, 07:58
 2. Avrupa birliği tarım ve balıkçılığı nasıl yönetiyor?
  By kenane in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 02.06.10, 08:31
 3. Su Ürünleri Yönetmeliği
  By LüFerCi in forum KANUNLAR
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:53
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:52
 5. Gemiadamı olabilmek için
  By aFaLa in forum Gerekli Belgeler
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 05.03.09, 23:25

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM