Gemiadamı Olabilme Koşulları (MADDE 50)
Gemiadamı olabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/09/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,
b) Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak. Yeterliklere göre gerekli şartları görmek için tıklayınız.
c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,
d) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,
e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
f) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak, gerekir.
Gemiadamı Yeterlik Belgesi ve Gemiadamı Cüzdanı Verilmesi (MADDE 51)
Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilere, İdare tarafından "Gemiadamı Yeterlik Belgesi" ve "Gemiadamı Cüzdan"ı verilir.

Yukarıdaki bölümde (MADDE 50/d) belirtilen suç ve cezalardan hükümlü olup, cezasının infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süre geçtikten sonra başvuranlara, bir defaya mahsus olmak üzere yeterlik belgesi ve gemiadamı cüzdanı verilir.

Ancak, bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereğince, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte meslek ve sanatın tatili cezası ile hükümlü olanlara, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelerin sona ermesinden itibaren iki yıl geçmeden gemiadamı cüzdanı ve yeterlik belgesi verilmez.

Gemiadamları Eğitim Belgelerinin Verilmesi
İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenecek denizcilikle ilgili eğitimleri,
a) Eğitim-öğrenimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen,
b) İdare tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında gören, gemiadamlarına İdare tarafından o eğitimlerin eğitim belgeleri verilir.
Yabancı Uyruklu Gemiadamlarının Belgelendirilmesi
Yabancı uyruklu olan ve Türkiyede denizcilik eğitimi görenlere, eğitimlerine uygun olarak bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeterlik belgesi ve gördükleri eğitimlere uygun olarak da eğitim belgeleri verilir.

Yabancı Ülke İdarelerinden Alınmış Gemiadamları Belgelerinin Denklikleri Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup, yabancı ülke idarelerinden alınmış yeterlik belgelerine sahip olan gemiadamlarının yeterliklerinin tanınması için,
a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO'nun yayınlandığı "Beyaz Liste"de olması,
b) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, 1/2 ve 1/9 kuralları ile Kod bölümünün A-1/2 Kısmı uyarınca düzenlenmesi, ayrıca deniz hizmeti, eğitim-öğretim ve yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması, şartları gözönüne alınarak, Sözleşmenin 1/10 Kural ve Kod bölümünün A-1/10 kısmına göre İdare tarafından uygun görülmesi halinde yeterlik belgesi düzenlenir.
Yabancı Ülkelerde Eğitim-Öğretim Görenlere Yeterlik Belgesi Verilmesi
Yabancı ülkelerde eğitim görmüş olup, hiç belge almayan hak sahiplerine Yönetmelikte öngörülen yeterlik belgeleri ve/veya gemiadamı cüzdanları, öğrenim seviyelerinin denkliği Yüksek Öğrenim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendikten sonra, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesindeki şartlar uygulanarak sınavla verilir.

Deniz Kuvvetlerinden Ayrılanların Durumu
Mahkeme kararı, Yüksek Askeri Şura kararı ya da yetersizlik ve disiplinsizlik nedenleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilip Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan subay ve astsubaylara, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, servis belgelerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecelerinin bir alt derecesinden gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesi verilir.