İstanbul Büyükşehir Belediye Sosyal Tesislerinde 2010 yılında tüketilmek üzere yaklaşık "175 Ton" balık ihalesi 10/11/2009 günü yapılacak. Balık bolluğuna rağmen satışlardan şikayetçi olan Kumkapı balıkçılarına gün doğdu!

10.000 Kg. Alabalık (300-350 Gr.Lık),
10.000 Kg. Çipura (250-300 Gr.Lık),
25.000 Kg. Çipura (300-350 Gr.Lık),
500 Kg. Çipura (550-650 Gr.Lık),
500 Kg. Çipura (800-1000 Gr.Lık),
1.000 Kg. Hamsi Marines (Sade-Zeytinli, Soslu
7.000 Kg. Kalamar (Halka Kalamar, Dondurulmuş, Birinci Kalite),
2.000 Kg. Karides (Kırmızı Et Karides,
dondurulmuş, 200-250 Ad/Kg),
5.000 Kg. Levrek (250-300 Gr.Lık),
15.000 Kg. Levrek (300-350 Gr.Lık),
4.000 Kg. Levrek (350-450 Gr.Lık),
2.000 Kg. Levrek (550-650 Gr.Lık),
2.000 Kg. Levrek (800-1000 Gr.Lık),
10.000 Kg. Levrek Fleto (Herbir Parça 90-110 Gr.),
10.000 Kg. Levrek Fleto (Herbir Parça 190-210 Gr.),
40.000 Kg. Mezgit Fleto (İşlenmiş, Şok),
1.000 Kg. Sudak Fleto (İşlenmiş, Şok),
500 Kg. Balık Kroket (Şok),
500 Kg. Karides Kroket (Şok),
7.000 Kg. Somon Balığı (Taze, Norveç),
2.000 Kg. Somon Balığı (Taze, Norveç, Fileto)

İhale Konusu: 2010 Yılı Balık Grubu Alımı İşi alımı
İhale Tarih ve Saati: 10/11/2009 10:30
İhale Kayıt No:
İlgili Müdürlük/Birim Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü
İlgili Adres: Fevzipaşa Caddesi Saraçhane/İstanbul
İlgili Telefon: 212 4552022
İlgili Faks: 212 4552628
İlgili E-Posta: mehmet.cebeci@ibb.gov.tr

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Çamlıca Sosyal Tesisi, Beykoz Sosyal Tesisi, Fethipaşa Sosyal Tesisi, Gözdağı Sosyal Tesisi, Florya Sosyal Tesisi, Arnavutköy Sosyal Tesisi, İstinye Sosyal Tesisi, Merkez Mutfak (Halkalı Lojistik Destek Merkezi), Merkez Depo (Halkalı Lojistik Destek Merkezi), Zeytinburnu Sosyal Tesisi, Beykoz Koru Sosyal Tesisi, Dolmabahçe Sosyal Tesisi, Dragos Sosyal Tesisi, Haliç Sosyal Tesisi, Topkapı Sosyal Tesisi, İdealtepe Sosyal Tesisi, Küçükçekmece Sosyal Tesisi, Avcılar Sosyal Tesisi, Gaziosmanpaşa İtfaiyesi, Bakırköy İtfaiye, Kocasinan İtfaiye, Avcılar İtfaiye, Seyrantepe İtfaiye, Şişli İtfaiye, Kartal İtfaiye, Ümraniye İtfaiye, Üsküdar İtfaiye, Silivri İtfaiye, Gecekondu Mesken Depo, İ.B.B Binası (Saraçhane, Merter), Kasımpaşa Sosyal Tesisi, Başakşehir Sosyal Tesisi
İşin Süresi / Teslim Tarihi: 01.01.2010 tarihinden 31.12.2010 tarihine kadardır.

İlan Metni:
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler : İstekliler ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış; Çipura ve Levrek Üretici iseler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı´ndan alınmış olan Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesini ibraz edeceklerdir.
İstekliler Çipura ve Levrek Üreticisi değil ise Çipura ve Levreğe ait Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip üretici bir firma ile yapılmış olan yetkili satıcılık belgesini ibraz edeceklerdir.
İstekliler su ürünlerine ait çalışan izin belgesi veya bu belgeye sahip olan firmayla yapılan sözleşmeye yada yerel idarelerden alınmış olan balıkçı dükkanlarına ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu ,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve
Teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
verilmesi
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
d) İsteklinin Gıda ve Gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 muhtelif balık çeşitleri veya muhtelif balık ürünleri satışı konusunda gerçekleştirilen işler yapmış olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 315 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No:62 Kat:4 Merter/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Şartname Bedeli: 315