6 sonuçtan 1 ile 6 arası

Konu: İstanbul'da Deniz Kirliliği Üzerine

 1. #1
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.982
  Tecrübe Puanı
  2447

  İstanbul'da Deniz Kirliliği Üzerine

  Çevre, bir canlının veya canlılar toplumunun yaşamını sağlayan ve onun devamlı etkisi altında bulunduran süreçler, enerjiler ve maddesel varlıkların bütünlüğüdür. Bu bütünlük ki doğa, içerdiği canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ilişkilerinden kaynaklanan dinamik bir yapıya sahiptir. Hava, su ve toprak unsurlarında oluşan bu daimi yapının elemanlarından birinde meydana gelecek bozunma, kuşkusuz tüm evreni etkileyecektir.

  İnsanoğlu, doğanın tükenmeyen bir kaynak olmadığını ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısında fark edebildi. Plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı, iç göçler, sanayileşme ve buna bağlı olarak artan doğal kaynak kullanımı ve artık madde artışı hem global hem de milli çevre sorunlarını beraberinde getirdi.

  Ülkemizde çevre kirliliği ilk olarak Haliç’in kirlenmesiyle dikkat çekmiş olup, akabinde İzmir ve İzmit körfezlerinin kirliliği, Ankara’nın hava kirliliği, kıyılarımıza vuran variller, nehir ve göllerin gözle görünür kirlilikleri öne çıkan önemli kirlilik öeklerini oluşturmaktadır.
  Çevre sorunlarını, doğrudan rahatsız edici olmayan sorunlar; öeğin düzensiz yapılaşma ve doğrudan etkileyen sorunlar; öeğin hava kirliliği, su kirliliği olarak iki guruba ayırabiliriz. Kirlilik ise genel olarak, insan faaliyetleri doğrultusunda doğal çevrenin fiziksel, kimyasal ve biyolojik niceliklerindeki geri çevrilemeyen bir değişimdir. Yerkürenin yüzde yetmişini oluşturan su kütlesi(hidrosfer) göz önüne alındığında ise su kirliliğinin önemi ortaya çıkmaktadır.

  Su kirliliği, IOC(Uluslararası Oşinografi Komisyonu)’ye göre: deniz çevresine insanoğlu tarafından doğrudan yada dolaylı olarak verilen madde veya enerji sonucunda deniz canlıları için zararlı olan, insan sağlığı için zarar teşkil eden, balıkçılıkta dahil olmak üzere denizlerdeki aktiviteyi değiştiren, deniz suyunun içme suyu olarak kullanımında kaliteyi bozan ve tatlılığını düşüren faktörlerin tümü olarak tanımlanır.

  FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu) su kirliliğini; canlı kaynaklara zararlı, insan sağlığı için tehlikeli, balıkçılık gibi çalışmaları engelleyici, su kalitesini zedeleyici etkiler yapabilecek maddelerin suya atılması, şeklinde tanımlar.

  Bu tanımlamalara göre su kirliliğine neden olabilecek başlıca kaynaklar (EGEMEN, 2000):

  Evsel atık sular,
  Endüstri atık suları,
  Petrol kirliliği,
  Toksit metal kirliliği,
  Zirai ilaçlama sonucunda oluşan kirlilik,
  Turizm ve eğlence atıklar şeklinde sıralanabilir.

  Son yıllarda önemi oldukça ortan deniz kirliliğini, İstanbul’da görünür kirliliğin yoğun olduğu bölgelerde, bentik faunadan(deniz tabanında yaşayan hayvansal organizmalar bütünlüğü) alınan öekler doğrultusunda kirliliğin önemli boyutlara ulaştığını, bununda sebeplerinin başlıca; petrol , toksit madde ve katı atıklar olduğu söylenebilir.

  Sularda kirlenmeyi, değişime uğrayan özelliklerine göre incelersek (TÜBİTAK, 1980):

  Organik kirlilik,
  Anorganik kirlilik,
  Bakteriyolojik kirlilik,
  Termal kirlilik
  Organik kirlilik, ekosistemdeki bireylerin aktiviteleri sonucunda ortam kirlenmesine neden olan olaydır. Organizmalar, biotada ki fizikokimyasal dengenin, kirletici konsantrasyonun artmasıyla değişmesine dayanamayarak yer değiştirir veya ölürler. Yapılan öeklemelerde detritüs (ölü) bulunan jüvenil (genç) bireyler organik kirliliğin göstergesidir.

  Diğer taraftan, ekosistem içerisindeki bazı türler ortamdaki kirlilik değişimine dayanıklı olabilirler. Bu türler yaşadıkları biotobun (canlı ortam) kirlilik düzeyini indike (azaltma) ettiklerinden indikatör tür adını alırlar. Öeğin, ülkemizde bol miktarda tüketilen Mytilus galloprovincialis (LAMARK, 1819) (kara midye) besin ihtiyacını fitoplanktondan suyu süzerek sağlar. Fitoplankton, ortamdaki ağır metali kolaylıkla bünyesine geçirebilen bir organizma olduğundan bu durumda besin zincirindeki tüm canlıların etkileneceği kuşkusuzdur. M. Galloprovincialis’in bulunduğu ortamda baskın tür olması tek başına kirlilik göstergesi olamaz. Alınan öeklerden elde edilen veriler ışığında Cyclope nerita (LİNEO, 1758), Monodonta turbinata (VON BO, 1778) gibi bulunan diğer organizmaların baskınlığı kirliliğin önemini göstermektedir.

  Besin zincirine bakıldığında planktonların predatör(avcı) olan organizmalar, planktonik kirlilikten doğrudan etkilenirler.


  Fitoplankton
  >> Zooplankton
  >> Küçük Balıklar
  >> Büyük Balıklar
  >> İnsanlar


  Tablo 1. Besin zincirinde fitoplankton ve insan

  Planktonik kirlilik, suda asılı, pasif halde bulunan ve suyun hareketlerine bağlı olarak yer değiştirebilen fitoplankton(bitkisel) ve zooplankton(hayvansal) organizmaların suyun kalitesindeki değişimden doğrudan etkilenmesiyle oluşur.

  Bulunduğu habitatın kirlenmesinden çok çabuk ve kolay etkilenecek olan fitoplankton besin zincirinin ilk halkasını oluşturduğundan, bu kirlilik doğrudan insanoğlunu etkileyecektir.

  Bakteriyolojik kirlilik, Red-Tide olarak ta anılan bazı zehirli protozoaların(tek hücreli organizmalar), ani soğuma yada ısınma karşısında aşırı üremesiyle meydana getirdiği, içerdiği pigmentlerden suyun rengini değiştirdiği, insan sağlığına doğrudan etkili bir kirlilik durumudur. Zehirli organizmalar toksit madde içerdiklerinden insan sağlığına olumsuz etkileri kaçınılmazdır.

  Örneklemelerin yapıldığı bölgelerde anorganik kirlenmenin olduğu da kaçınılmazdır. Deniz taşıtlarından ve evsel atıklardan kaynaklanan bilinçsiz ve düzensiz bırakılan atıkların yanı sıra bölgedeki limanların işlevleri ve işlekliğinden ağır metal kirliliğinin de tehlikeli boyutlara ulaştığını, yine öeklerin alındığı bölgelerdeki makro gözlemlere dayanarak söylenebilir. Petrol tankerlerinin yıkanması, endüstriyel makinelerin üretim sırasında ve sonucunda meydana getirdiği petrol ürünleri ve toksit maddeler, kanalizasyon yoluyla gelen bazı özel evsel atık sular, atmosferdeki zehirli gazların(ö; egzoz gazı, karbondioksit v.b.) yağmur vasıtasıyla (asit yağmurlarının etkileri eski yapıların, binaların duvarlarındaki tahribattan gözlemlenebilir) toprağa ve denizlere gelmesi, bu durumu öekleyebilir.

  Çeşitli yollardan denize ulaşan katı atıklar askıda katı madde kirliliğine sebebiyet verir. Bu maddeler çok uzun süre deniz ortamında bozunmadan kalabilmektedir.


  Madde
  Süre

  Kağıt
  2-4 hafta

  Pamuklu malzemeler
  1-5 ay

  Halat
  1 yıl

  Boyalı tahta parçası
  13 yıl

  Teneke kutu
  200-500 yıl

  Plastik şişe
  450 yıl

  Cam şişe
  Belirsiz


  Tablo 2. Çeşitli maddelerin denizel ortamda bozunmaları için gereken süre (HELMEPA, 1990)

  Kirlenen ortamdaki partikül oranın artması, fiziksel-kimyasal yollardan biotada ki oksijen miktarını indirgeyecek, buna bağlı alglerin (su bitkileri) fotosentezi azalacak ve de florada ölüm gözlenecektir. Bu duruma dayanabilen türler daha öncede belirttiğimiz gibi toksit türlerin çoğalmasına olanak tanıyacaktır. Alglerin fotosentez yapamamalarının bir diğer sebebi de su yüzeyini kaplayan petrol tabakası, geniş iskele platformları ya da su kolonun belli seviyelerinde kümelenebilecek cyanobacteriaların (toksit bakteri) ve katı atıkların güneş ışığını engelleyecek olmasıdır.

  Örnekleme sırasındaki gözlemlerde dip akıntısının zayıf olması sebebiyle kısıtlı görüş alanında flora tespit edilememiş olup, bunun diğer bir nedeninde deniz taşıtlarının yoğun trafiğinden kaynaklanan düzensiz su hareketleri ve su içindeki metal yapıların oksidasyonundan kaynaklandığı söylenebilir.

  Yılda 2.08-27.99 milyon ton petrol ve ürünlerinin denizlere geçtiği bilinmektedir (CONNEL, 1981). Petrol ürünlerinin yoğunluklarının 10-30 ppb seviyesinde fotosentezi stimüle ettiği; 60-200ppb seviyesinde yavaşladığı ve durduğu laboratuar çalışmalarıyla saptanmıştır.

  Petrol taşımacılığının sebep olduğu kirlik denizlerimizdeki önemli tehlikenin başında gelir. Denize dökülen petrol çeşitli yönlerden çözünüp fizikokimyasal etkilerle bentik yapıya zarar verdiği katran tabakasının organizmalar üzerinde gözlenmesiyle ve petrol bileşiğindeki hidrokarbonları absorbe edebilen türlere rastlanması gene kirliliğin göstergesidir.

  Petrolün suya karışması durumunda, gelişmenin başlangıcındaki canlılara yaratığı ölümcül ortam yüzünden büyümeyi, gametlerin hareket yeteneklerini yitirmesi, denizel canlıların duyu organlarında yer alan kemoreseptörleri tıkayarak birbirleriyle ve çevreleriyle iletişimi engellemesiyle beslenme ve üremeyi durdurduğu ve bundan dolayı kitlesel ölüm veya göçlere sebep olması da bir başka etkisidir.

  Bentik formların (deniz tabanında yaşayanlar) hareket kabiliyetleri sınırlı olduğundan doğrudan etkileşim şüphesizdir. Bazı bölgelerde bu etkilerin, meydana gelen petrol kirliliğinden iki yıl sonrasına kadar sürdüğü gözlemlenmiştir. Memelilere ve insanlara kanser yapıcı olduğu bilinen N ve S taşıyan bileşikleri ihtiva eden petrol ve ürünleri havalanmış veya kısmen bozunduklarında aktif kansorejen olan yükseltgenme ürünlerini doğaya serbest bırakarak doğrudan ekosistem etkilemerli durumun ehemmiyetini gözler önüne sermektedir.

  Deniz taşımacılığından kaynaklanan bir diğer kirlilik, gemilerin ilk limandan aldıkları balast sularını dolum sırasında ikinci limana vererek diğer bölgedeki kirliliğe sebep olan unsurları da beraberinde getirmesidir. Kirlilik harici beraberinde getirebileceği farklı organizmalar ulaştıkları yeni sulardaki ekolojik dengeyi sağlayan hiyerarşi düzeni bozabilecek ve bu durum besin zincirini ve öncelikle o bölgede yaşayan insanları doğrudan etkileyecektir.

  Egzotik tür diye tanımlanan bu organizmalar, metabolizmalarını zorlayıcı şartlara dayanabildikleri taktirde biotada baskın duruma geçeceklerdir. Buda endemik türlerin (bölgeye özgü) yok olmasına sebep olacaktır. Nitekim Rapana venosa (VALENCIENNES, 1846), Kızıldeniz’in Akdeniz’e bağlanması sonu günümüze kadar Karadeniz’e kadar gelmiş olup birçok tür için predatör durumdadır. Geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen katil deniz yosunlarıda gene atmosferdeki ısıl değişimlerin etkisiyle kıyılarımızda görülmeye başlamıştır. Bir dünya sorunu olan global ısınmanın sonuçları olan bu öekler, gelecek yıllarda tehlikeyi ve etkilerini arttırmaması içten bile değildir.

  Kaptan COUSTEAU’nun yaptığı çalışmalar sonucu “Okyanuslar can çekişiyor fakat Akdeniz ölüyor” görüşü ise tehlikenin boyutlarını bize göstermektedir.


  a. Petrol Atıkları

  Petrol, petrollü karışım, sintine suyu, makine yağları.

  b. Atık Su

  1. Siyah-kahverengi su (Sewage):

  İnsan vücudu atıklarını içeren ve tuvaletlerden gelen sular.

  2. Gri Su (Waste Water):

  Güverte, lavabo, duş, bulaşık hane, çamaşırhane, çöp öğütücüsü, drenlerinden gelen atık sular.

  c. Çöp

  1. Yiyecek atıkları:

  Her türlü yiyecek atıkları (parça kağıtları içerebilir fakat ambalaj malzemesi, şişe, konserve kutusu vb. içeremez).

  2. Katı Atıklar:

  Kağıt, paçavra, cam şişe, porselen, ambalaj malzemelerini kapsar (zehirli, efekte ve plastik maddeleri kapsamaz).

  3. Plastikler:

  Sentetik halatlar, sentetik ağlar, plastik çöp torbaları, plastik içeren her türlü tüketim ve inşa malzemesi.

  d. Tıbbi Atıklar

  Her türlü revir atıkları, mikrobiyolojik atılar, kan, kan ürünleri, serum, insan dokusu ve organları, patolojik atıklar, kullanılmış pamuk, sargı bezi, şırınga, ameliyat geçleri vb.

  e. Tehlikeli Maddeler / Atıklar

  İnsan sağlığına veya denizdeki yaşama zararlı, zehirli, kirletici vb. maddeler, boya tiner, asit, nükleer atıklar, kirletici ve zehirli maddelerin muhafazasında kullanılan boş kaplar.


  Tablo 3. Deniz taşıtlarından gelen atıkların cins ve karakteristikleri

  Sayılan bu durumları engelleyebilmek için ülkemiz 3 Mayıs 1990 tarihinde Bakanlar Kurulunca MARPOL73/78 Sözleşmesi’ne I., II. ve V. maddelerince katılmış ve TCDD tarafından işletilen Aliağa, Antalya, Dörtyol, Haydarpaşa, İskenderun, İzmir, Samsun ve Trabzon limanlarında kabul istasyonları kurulmuştu. Ancak gerek şirket yöneticilerinin veya gemi kaptanlarının para ödemek istememesi, gerekse kurulan bu tesislerin çağın teknolojik gelişimlerinden geri kalmalarında ötürü sözleşmenin uygulanırlığı endişe vericidir.

  Ülkemizde ayrıca su kirliliğini önlemek için 1982 Anayasası’nın 56. maddesinde belirtilen “Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı” ve bu hakkı sağlayacak düzenlemeleri devletin yapma mecburiyeti ilk defa 2872 sayılı ve 11 Ağustos 1983 tarihli Çevre Kanunu ile yasal bir çerçeveye kavuşturulmuştur.

  Sahil Güvenlik Komutanlığının denetimindeki deniz kirliliği, mevcut botların veya helikopterlerin olay mahaline intikali esnasında dalga, akıntı, rüzgar gibi sebeplerden birikintinin dağılmasından efektif bir kontrol sağlanamamaktadır. Gece ve Gündüz uzun mesafeli uçuş yapabilen SAR özellikli helikopterlerin filoya katılmasıyla yüksek bir denetim olanağı sağlanacağı düşünülmektedir.

  Günümüzde bu kanunun işlerliğini artırıcı çalışmaların yapıldığı bilinmekte, ancak yeterliliği tekrar gözden geçirilmelidir.

  C. Barış ERSEMİZ
  İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 2. #2
  S- Moderators Ali41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Yaş
  59
  Mesajlar
  2.357
  Tecrübe Puanı
  333

  Standart

  Kağıt
  2-4 hafta

  Pamuklu malzemeler
  1-5 ay

  Halat
  1 yıl

  Boyalı tahta parçası
  13 yıl

  Teneke kutu
  200-500 yıl

  Plastik şişe
  450 yıl

  Cam şişe
  Belirsiz

  Bu maddelerin bu kadar uzun zamanda ortadan kaltığını düşünürsek denize atacağımız bir kağıt mendil bile 1 ay gibi bir zamanda yok olmaktadır onun için denize atacağımız materyelleri atarkan çok düşünmemiz gerekmektedir ve hatta denizlerimize kesinlikle bir şeyler atmamalıyız. bu bizden sonraki nesillere karşı görevimizdir. paylaşım için teşekkürler.

  Ali TEZER

  KOCAELİ / İZMİT


 3. #3
  çölaslanı36

  B (29) deniz kirliliği

  slm nasılsınız denizlerimiz hakkında her yönüyle katılıyorum bende izmit yarımcada sahilde olta balıkçılığı yapıyoruz ama isyanları oynattıriyorlar ağ atıyorlar sandallarla 10-15 metre kıyıya yasak değilmi hergün kavga ediyoruz üstelik karşı kıyının balıkçıları sahil güvenliğe telefon açıyoruz binbir türlü dereden laf getiriyor ilgilenmiyor belediyeye söylüyoruz onlarda ilgilenmiyor bu .......... kim ilgileniyor lütfen söyleyin denizlerimizi öldürüyorlar bu insanlığa bu resmi makamlara yazıklar olsun öyle değilmi her gün mücadele veriyoruz birileri yaralanacak ölecek ondan sonra akılları başlarına gelecek sizlerde bilin duyun haklımıyız saygılar sunuyorum .........

 4. #4
  Vip Üye bnymnblr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Yaş
  41
  Mesajlar
  1.158
  Tecrübe Puanı
  185

  Standart

  http://195.140.196.201/bimerwebform/

  Bu adrese durumu anlatabilirsiniz
  Yapacağınız müracaata cevap istiyor musunuz? diye yazılı olan yerin yanındaki kutucuğu işaretlerseniz size mektupla geri dönüyorlar.
  Bünyamin

 5. #5
  Vip Üye bnymnblr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Yaş
  41
  Mesajlar
  1.158
  Tecrübe Puanı
  185

  Standart

  Paylaşım için teşekkürler çok güzel bir yazı olmuş. Evet biz doğadan farklı bir parça değiliz ki farklı metodlarla kendimizi koruyalım. Onun bir parçasıyız. Bunun içinde en güzeli doğanın limitlerini anlayıp ona göre etkin yasa ve denetlemelerle her yönüyle doğamıza sahip çıkmalıyız. Bir taşı bile kaldırmaya yetkimiz olmasa da doğanın limitlerini anlamak bile, bu düzene uygun davranmak açısından bize yön verecektir.
  Bünyamin

 6. #6
  çölaslanı36

  Standart kirlilik

  evet arkadaşlar ben körfez yarımcadayım tüpraşa gelen gelen demirliyen gemilen sintine boşaltıyorlar çok kirleniyor belediyeler sahil güvenlik bakmıyorlar bukadar sorumsuzluk olmaz bunlara telefon açmaktan bıktık utansınlar bu şerefsizler bukişiler... yarımcada dün akşam 5 ten sonra gece 10 . na kadar yemli mezgit yaptı harika ama istavrit yok pek nadir çıkıyor herkese saygılar ...

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Deniz İş Kanunu
  By OfficeR in forum Denizcilik Dökümanları
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 19.06.09, 18:58
 2. Deniz Atı
  By Hıcaz in forum Deniz Balıkları
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 05.05.09, 21:34
 3. Deniz Atı
  By Hıcaz in forum Denizdeki Diğer Canlılar
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 05.05.09, 18:07
 4. Deniz Meteorolojisi
  By Hıcaz in forum Metoroloji
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 21.03.09, 15:07

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM