Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”
b) 15.03.20009 tarihli ve 27170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ” (Tebliğ
No:2009/2)
c) 18.11.2009 tarihli ve 39571 sayılı 2009/9 No’lu Genelge.

1- Bilindiği üzere, 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması öncesinde, Denizcilik Müsteşarlığı görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında ilgili kuruma ilgi (b) Tebliğ esasları doğrultusunda kıyı tesisi yapımına yönelik görüş verilmekte, faaliyete geçirilmesi talep edilen kıyı tesislerine de ilgi (a) Yönetmelik doğrultusunda Denizcilik Müsteşarlığınca işletme izni verilmektedir.

2- Bu kapsamda, fiilî durumlar da göz önüne alınarak uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak ilgi (a) Yönetmeliğin bazı maddelerinde yapılan esaslı değişiklikleri içeren, “Yönetmelik Değişikliği” 01.07.2009 tarihli ve 27275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu değişiklikteki en önemli hususlar, Geçici Madde 2 ve Eklerde yer almaktadır.

3- Diğer taraftan, kıyı yapılarına yönelik olarak uygulama esaslarının belirlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, son yapılan ilgi (a) ve (b)’ deki mevzuat düzenlemeleri sonucunda bu çok sayıdaki genelge mahiyetini taşıyan uygulama esaslarında bir sadeleştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

4- Bu itibarla; içerikleri ilgi (a) ve (b) mevzuat da belirlenen ve aşağıda da detayları belirtilecek olan hususlara ilişkin yayımlanmış bulunan ilgi (c) Genelge’nin bir kısım maddelerinde, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla güncelleme ihtiyacı hasıl olmuş olup, 2009/9 No’lu Genelge iptal edilerek, uygulamaya esas maddeleri yeniden düzenlenmiştir.

5- Bu kapsamda, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından “2010/6 Sayılı Kıyı Tesisleri İşletme İzinleri ve Yapım Talepleri” hk’da Genelge 29.06.2009 Tarihinde web sayfalarında yayınlanmış olup, ilgi (a) ve (b)'deki mevzuata ilişkin uygulama esasları Ek’teki gibi olacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,

(Aslı Orijinalindedir.)

Murat TUNCER
Genel Sekreter

EK: “2010/6 Sayılı Kıyı Tesisleri İşletme İzinleri ve Yapım Talepleri” (20 Sayfa)


DAĞITIM:
Gereği; Bilgi:
-Tüm Üyelerimiz WEB Sayfasında - Meclis Başkanlık Divanı
-Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Üyeleri
-GİSBİR
-GESAD
-TÜRKLİM
-SUR-KOOP
-İMEAK DTO Şubeleri
-İMEAK DTO 01,02,03,04,05,06,07,08,09,
36,49 No’lu Meslek Komiteleri Üyeleri
- Tüm Marina/Yat Limanı İşletmeleri