MAZOT DEFTERİ İÇİN BASVURUSU SIRASINDA iBRAZ EDİLECEK BELGELER:
a. Basvuru dilekçesi (Ek-1.1)
b. Gemi Sicil Tasdiknamesinin (liman baskanlıklarınca) “aslı görülmüstür”
onaylı kopyası,
c. Denize Elverislilik Belgesinin (liman baskanlıklarınca) “aslı görülmüstür”
onaylı kopyası (Đç Sularda verilen Muayene Belgesi DEB yerine kabul
edilecektir.),
d. Balıkçı gemileri için, Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresinin (SÜRT) (Tarım ve
Köyisleri Bakanlığı tasra teskilatınca) “aslı görülmüstür” onaylı kopyası,
e. Vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve vergi türünü gösterir mükellef kaydı
belgesi (Adi ortaklıklarda vergi dairesinden alınacak ortak vergi numarası veya
vekalet verilen donatanın mükellef kaydı istenecektir. Diğer ortakların Adı
Soyadı, T.C. Kimlik numarası YAD’ın Değisiklikler ve Tespitler sayfasına
islenecektir.)
f. Yeminli Mali Müsavir (YMM) Raporu vermek zorunda olanlar için; önceki
yılın birinci 6 ayında YAD almıs gemi donatanı veya kiracılarından, bağlı
oldukları vergi dairesinden alacakları YMM Raporu verildiğine dair
belgenin aslı veya kopyası (yeni yılda ilk defa faydalanacaklardan veya önceki
yılın ikinci 6 ayında defter alanlardan aranmayacaktır. Ancak yeni yılda Subat
ayından sonra defter talebinde bulunacak olan mükelleflerden önceki yılın
ÖTV’siz yakıt kullanımını kapsayan 1 inci ve/veya 2 nci 6 aylık dönemine
iliskin YMM Raporu verildiğine iliskin belge istenecektir.),
g. Önceki yıla ait YAD’ın ilk 7 sayfası ile alınan yakıt bilgilerini içeren YAD’ın
özet bilgisi alınarak donatana imzalatılacaktır. (Halen kullanılan YAD
düzenleme sayfasında Özet Bilgi Yazdır veya Sorgulama adımından),
h. Bir sirket adına YAD talebinde bulunan sahıstan; sirket adına islemleri
yürütmeye yetkili olduğuna dair noter onaylı belge (Liman
baskanlıklarınca) “aslı görülmüstür” onaylı kopyası, ile sirket adına
düzenlenmis noter onaylı imza sirkülerinin (Liman baskanlıklarınca) “aslı
görülmüstür” onaylı kopyası (vekil tarafından sirket adına atılan imzalarda,
sirket unvanı eklenecektir.),
i. ÖTV’si sıfırlanmıs yakıt uygulamasından faydalanacak olan geminin donatanı
tarafından imzalı 6 Seri Numaralı Tebliğ’de belirtilen taahhütnamenin yanı
sıra ek taahhütname (Ek-1.2) (2 nüsha hazırlanacak olup 1 nüshası
donatana iade edilecektir.),
j. YAD ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali bedelinin yatırıldığına dair banka
dekontu, (YAD Belge numarası dekont üzerine yazılacaktır
.............................. LĐMAN BASKANLIĞINA
Asağıda özellikleri belirtilen tekne adına ekteki belgeler doğrultusunda ÖTV’siz Yakıt Alım
Defteri ve/veya Gemi Hareket Kayıt Jurnali düzenlenmesi hususunda gereğini arz ederim.
….../…./20....
. Adı Soyadı ( Đmza )
Tel. No 0 T.C.Kimlik No
Geminin Tekne Kütük Limanı / Numarası
Geminin Adı
Geminin Cinsi / Grostonu
Makine Gücü Ana/ Yardımcı (BHP)
Talep Edilen Yıllık Yakıt Miktarı Motorin (m3) : Fuel Oil (mton) :
Ekler ve Kontrolü (X) :
1-) Yakıt Alım Defteri ve Gemi Hareket Kayıt Jurnali Banka Dekontu
2-) Gemi Sicil Tasdiknamesi (Belgenin aslı veya liman baskanlıklarından aslı görülmüstür onaylı kopyası)
3-) Denize Elverislilik Belgesi (Belgenin aslı veya liman baskanlıklarından aslı görülmüstür onaylı kopyası)
4-) Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi (Belgenin aslı veya Tarım Đl/Đlçe Müdürlüklerinden aslı görülmüstür onaylı kopyası)
5-) Vergi Dairesi, Vergi Kimlik Numarası ve Vergi Türünü Gösterir Mükellef Kaydı Belgesi
6-) Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi (Kiralanmıs ise kiracıdan da alınacaktır)
7-) Ek Taahhütname (Kiralanmıs ise kiracıdan da alınacaktır)
8-) YAD Özet Bilgi (Liman baskanlığınca verilecektir.)
9-) Yeminli Mali Müsavir Raporu Verildiğine Dair Belge (Gerçek usulde vergilendirilenler için)
10-) Noter Tasdikli Vekaletname (Donatan adına islem yaptıranlardan istenecek olup, belgenin aslı veya liman
baskanlıklarından aslı görülmüstür onaylı kopyası)
11-) Noter Onaylı Sözlesme Örneği (Kiralamada)
12-) Makine Sörvey Raporu (Sadece ana makine varsa DEB yeterlidir.)
Not: 9-12’deki belgeler yapılacak islemin kapsamına göre talep edilmektedir.
Donatanın Adı/Ünvanı :
Vergi Dai. Vergi No: X
Adres :
Bu Kısım
Kayıt Memuru
Tarafından
Doldurulacaktır
Dilekçenin Kayıt Memuru (Paraf)
Teslim Tarihi Teslim Saati
….…../……..
Defter Ücretleri: 18 GRT üzeri gemilerden YAD için 100.-TL., Gemi Hareket Kayıt Jurnali için 30.-TL.
18 GRT altı gemilerden YAD için 50.-TL., Gemi Hareket Kayıt Jurnali için 15.-TL.’dir.
Bedel hesaba yatırılıp, dekontunun 2’inci nüshası liman baskanlığına verilecektir