Ortak Balıkçılık Politikası

GENEL BİLGİ:
Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) Avrupa Birliği’nin su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğini yönetim aracıdır. Ortak bir kaynağı yönetmek ve asıl Topluluk Anlaşmalarındaki yükümlülükleri karşılamak için ortaya konmuştur. Balıklar hareketli ve doğal bir kaynak olduğundan ortak mülkiyet olarak göz önüne alınmışlardır. Buna ilaveten, Topluluğu oluşturan Anlaşmalar, bu alanda Topluluk seviyesinde benimsenen ortak kuralları olan ve her ülkede uygulanan ortak bir politikanın olması gerektiğini belirtmektedir.
1957'de Üye Devlet hükümetleri, Topluluğa Avrupa balıkçılık sanayi için ortak kurallar koyma yetkisi tanımışlardır. Ancak, çeşitli balık stoklarının korunması ve işletilmesi için Topluluk çapında bir sistemin anlaşmaya bağlanması 1983 yılını bulmuştur. 1986'da İspanya ve Portekiz'in üyeliğe kabulü ile çözülmesi gereken yeni sorunlar ortaya çıkmış, tüketim de yarı yarıya artmıştır. 1995'te Finlandiya ve İsveç'in Topluluğa dahil olmasıyla Baltık Denizi ile ilgili bir dizi yeni sorunun dikkate alınması gerekmektedir.
İlk ortak balıkçılık politikası 1970'den itibaren başlar. Balıkçılık alanlarından faydalanma, pazarlar ve yapılar için kurallar konulmuştur. Prensip olarak, Topluluk balıkçılarının Üye Devletlerin sularından eşit olarak faydalanabilmelerinde anlaşmaya varılmıştır. Ancak küçük gemilerin demirleme limanlarına yakın balık tutabilmelerini sağlamak için, bu bölgelerde geleneksel yolla balık avlayan yerel balıkçılar için bir kıyı şeridi ayrılmıştır. Balıkçılık ürünlerinde ortak bir pazar için de önlemler alınmıştır. Balıkçı gemilerinin modernizasyonu ve kıyı tesislerini koordine etmek için önlemler de benimsenmiştir.
Bütün bu önlemler, 1976 yılında Üye Devletlerin uluslararası hareketi takip etmesiyle deniz kaynaklarındaki haklarını kıyılarından itibaren 12’den 200 mile genişlettiklerinde daha önemli hale geldi. Üye Devletler ayrıca kendi yetkilerindeki suları yönetme ve uluslararası müzakerelerde kendi çıkarlarını savunmak için Topluluğun görevlendirilmesine karar verdi. Zor müzakereli yıllardan sonra OBP 1983’te doğdu.
OBP balıkçılığın biyolojik, ekonomik ve sosyal boyutunu dikkate almalıdır. Bu boyutlar stokların korunması, yapısal unsurlar (gemiler, liman tesisleri, balık işleme fabrikaları), ortak pazar düzeni ve Topluluğa üye olmayanlarla balıkçılık anlaşmalarını ve uluslararası kuruluşlarla müzakereleri içeren balıkçılık dış politikası ile ilgilenen dört ana alana ayrılır.