OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ (AIS) KLAS-B CS CİHAZININ GEMİLERE DONATILMASINA VE ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak amacıyla gemi ve deniz araçlarında kullanılacak olan AIS Klas-B CS cihazının hangi tip ve boydaki gemilere takılacağına ve sağlaması gereken özelliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6 ncı maddede belirtilen gemi ve deniz araçları ile bu araçlarda AIS Klas-B CS cihazlarını kullanacak olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,
a) 10/8/1993 tarih ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
b) 14/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS–74)’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) İdare : Denizcilik Müsteşarlığını,
b) AIS : Otomatik Tanımlama Sistemini,
c) CS : Taşıyıcı Sezme,
ç) SOLAS : Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,
d) ÖTV : Özel Tüketim Vergisini,
e) IEC : Uluslararası Elektroteknik Komitesini,
f) IMO : Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
g) ITU : Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,
h) NMEA : Ulusal Deniz Elektroniği Birliğini,
ı) GPS : Küresel Yer Belirleme Sistemini,
i) DSC : Sayısal Çağrı Seçiciyi,
j) VHF : Çok Yüksek Frekansı,
k) ISO : Uluslararası Standartlar Teşkilatını
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ;
a) Seyir emniyeti ve deniz güvenliğini artırmak,
b) Arama ve kurtarma faaliyetlerine katkıda bulunmak,
c) Deniz kazalarını önleyebilmek ve deniz kazalarına acil müdahaleyi sağlayabilmek,
ç) ÖTV indirilmiş yakıtın usulsüz kullanımını, yasadışı göçü ve balıkçı gemilerinin yabancı kara sularında yaptıkları ihlalleri ve avlanmaları önleyebilmek,
d) İlgili diğer kurumlarla işbirliği sağlamak,
e) AIS Klas-B CS cihazı takacak olan gemilerin tipleri ve/veya boylarını belirlemek,
f) AIS Klas-B CS cihazının sağlaması gereken özellikleri belirlemek,
ilkelerini temel alır.

İKİNCİ BÖLÜM
AIS Klas-B CS Cihazı Takılacak Gemiler ve Donatılma Tarihleri

Gemiler ve donatılma tarihleri
MADDE 6 – (Değişik:R.G.-6/2/2008-26779)(1)
(1) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren AIS Klas-B CS cihazı ile donatılacaktır.
a) SOLAS kapsamına giren, uluslararası sefer yapmayan 500 GT veya üzeri tüm yük gemileri,
b) İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde;
1) Düzenli sefer yapan 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri (SOLAS kapsamına giren ve uluslararası sefer yapmayan tüm yolcu gemileri dahil),
2) Askeri gemiler hariç, arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,
3) Kılavuz, römorkör, acente gemileri ve tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar ile diğer tüm ticari gemiler,
4) Tehlikeli yük taşıyan gemiler.
(2) (Değişik:RG-17/2/2009-27144) Aşağıdaki gemiler 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır;

a) Özel tekneler hariç sefer bölgesine bakılmaksızın 15 metreden büyük tüm ticaret gemileri, 15 metreden büyük yat işletme belgesi alarak faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatlar ve 15 metreden büyük balıkçı gemileri,

b) Askeri gemiler hariç boyuna bakılmaksızın, kılavuz, römorkör, acente gemileri, tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler ve arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,

c) Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalında çalışan gemiler ile denizde çalışan açık güverteli sandal tipi yolcu motorları hariç olmak üzere, sefer bölgesine bakılmaksızın 12’den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri.

(3) (Mülga:RG-17/2/2009-27144)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AIS Klas-B CS Cihazının Sağlaması Gereken Özellikler

Cihazın genel özellikleri
MADDE 7 – (1) Cihaz;
a) Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Uluslararası Elektroteknik Komite tarafından belirlenmiş standart Klas-B CS AIS Transponder Cihazı özelliklerini sağlamalı,
b) 2W ve 12.5W VHF verici gücünde yayın yapabilmeli, çıkış gücü ayarı uzaktan kontrol edilebilmeli, istendiğinde kıyı istasyonu tarafından tanımlanan bölgeler içinde otomatik olarak değişimi sağlanabilmeli,
c) 5 saniyede bir olmak üzere son 48 saatlik zaman, pozisyon ve hız bilgileri ile son 15 günlük tüm AIS mesajlarını ve varsa alarmlarını kendi içinde saklayabilmeli,
ç) Kaza, arıza, emniyet, güvenlik ve sağlık problemleri gibi özel durumlarda bilgilendirme mesajlarını atabilmek için gerekli düzeneğe sahip olmalı,
d) Herhangi bir nedenle enerjisi kesildiğinde, enerjisi kesilmeden önceki en son zaman ve pozisyon bilgisini alarm mesajı olarak kaydedebilmeli, yeniden enerjilendirildiğinde bu bilgiyi yayınlayabilmeli,
e) Kıyı istasyonları tarafından yayınlanabilecek bilgilendirme, trafik organizasyonu uygulamaları, yasak bölgeler, kısıtlı bölgelere giriş-çıkış gibi bildirimleri alabilmeli, istenen kuralları uygulayabilmeli, kuralların ihlali durumunda ilgili mesajları üretebilmeli ve yayınlayabilmeli,
f) NMEA formatında haberleşebilen en az bir servis portu (RS232) olmalı,
g) Cihaz, DSC kanalını da (Kanal 70) dinleyebilecek donanıma sahip olmalıdır.
ÖTV'siz yakıt kullanan deniz araçlarına yönelik bulunması gereken ilave özellikler
MADDE 8 – (1) Cihaz, ISO/IEC 14443 uyumlu bir kontaksız akıllı kart okuyucusu bulunduracaktır.
(2) Cihaz, akıllı kartın kullanım esnasında sabitlenebileceği bir mekanik düzeneğe sahip olacaktır.
(3) Akıllı kart okuyucusunun durumu, farklı renklerdeki ışıklı göstergelerle gözlemlenebilecektir.
(4) Cihaz, Müsteşarlık tarafından üreticiye özel izin ile sağlanacak bir algoritmaya göre, takıldığı deniz aracının kurulu makina gücü ile önceden kaydedilmiş olan ortalama yakıt tüketim bilgilerini ve dahili GPS alıcısından elde edeceği dinamik bilgileri kullanarak, belirli dönemler arasındaki yakıt tüketimini yaklaşık olarak hesaplayacak ve akıllı kart üzerine her yarım saatte bir düzenli olarak yazacaktır.
Balıkçı tekneleri için desteklenmesi gereken özellikler
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen tüm özelliklere ilaveten, balıkçı teknelerinde kullanılan AIS Klas B CS Transponder Cihazları ile balıkçı tekneleri birbirlerini göremeyecek, diğer deniz araçlarını görebilecek ve diğer balıkçılar tarafından gönderilen AIS mesajlarını izleyemeyeceklerdir.
(2) Balıkçı tekneleri dışındaki bütün deniz araçları AIS mesajlarının tümünü görüp izleyebileceklerdir.
(3) AIS Kıyı İstasyonları ve balıkçı tekneleri dışındaki deniz araçlarında bulunan her tür AIS transponder cihazları, balıkçı teknelerine ait AIS bilgilerini normal şekilde görüp izleyebileceklerdir.
Yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde adı geçen AIS Klas-B CS cihazlarının; asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmeleri bakımından 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (TTTE) Yönetmeliğinin hükümlerine uygun olması gerekir. Cihazların ithalat aşamasındaki denetimleri Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından TTTE Yönetmeliğine uygun olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine ilişkin 2007/8 sayılı (Tebliğ sayısı her sene yenilenmektedir) DTS Tebliği kapsamında yapılacaktır. AIS Klas-B CS cihazlarına, İdare tarafından verilecek uygunluk belgesi ile Telekomünikasyon Kurumuna başvuru yapılarak ruhsatlandırma işlemleri yapılacaktır. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine tabidir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


(1) 6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde yapılan değişiklik 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.