ÖZEL TEKNELERİN KAYDI, BELGELENDİRİLMESİ VE TEÇHİZAT DONATIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ


Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, özel teknelerin kaydı, belgelendirilmesi ve donatılması hususları ile taşıyacakları asgari emniyet teçhizatının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanmış özel tekneler ile bunları sevk ve idare edecek olan Amatör Denizci Belgesi veya Gemici ve üzeri yeterliliğe sahip kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 2 Mart 2008 tarih ve 26804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Teknelerin Donatımı Kaydı ve Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ölçü ve Kayıt
MADDE 4 –(1) Ölçü, kayıt ve kütükleme işlemleri, Bölge Müdürlüğü merkezli limanlarda Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu Başkanlığı, diğer limanlarda ise Liman Başkanlıklarınca yapılır.
a) Özel tekneler, “Özel Teknelerin Ölçülmesi Gros ve Net Tonilâtolarının Hesaplanma Usulüne Ait Esaslar” (Ek–1) uyarınca üç boyut kuralı uygulanarak ölçülürler. Üç boyut kuralı uygulamasına esas ölçüler ulusal TSE EN ISO 8666 standardına göre saptanır. Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ölçülmüş özel tekneler, yeniden ölçülmez.
b) Özel Tekne, sahibinin yazılı başvurusu üzerine ölçülür. Başvuru dilekçesine, teknenin arma dahil tamamını gösteren iki yönden çekilmiş fotoğrafları, kullanım kılavuzu, tekne ve motor faturaları, 31.05.2005 tarihinden sonra fatura edilenler için CE uygunluk belgesi, sahibine ait nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi ile tekne sahibi tarafından dilekçesinde beyan ettiği adresini teyit eden ikametgâh belgesinin aslı ya da sureti eklenir.
c) Özel teknelerin kayıtları, Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından tutulmakta olan teknik kütük defterine ve bilgisayar veri tabanında tutulmakta olan Özel Tekne Belgesi(ÖTB) kütüğüne işlenir. Tonilato belgesi olan mevcut teknelerin eski teknik kütük ve bağlama kayıtları kapatılır. Özel teknelerin sahip değiştirmesi halinde, yeni tekne sahibinin talebi üzerine ÖTB yeniden düzenlenir.Teknenin ilk kayıt limanı farklı ise yeni kayıt limanının talebi üzerine tekneye ait tüm bilgiler bir önceki kayıt limanı tarafından aktarılır. Herhangi bir nedenden dolayı kayıttan silinen özel teknelerin kayıt numaraları, yeni kayıt altına alınacak özel teknelerin kayıt işlemleri esnasında kayıt numarası olarak kullanılabilir. Özel tekne belgesi mevcut olan teknelere, kayıt numarası değişmeden bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 5 incı maddesi birinci fıkrası (d) bendindeki belgeler aranarak yeni özel tekne belgesi düzenlenir. Kayıtlar hem bilgisayar ortamında hem de doküman olarak tutulur.
ç) Özel teknelerin baş omuzluklarına tekne adı, kıç tarafta uygun bir yere de tekne adı ve kayıt limanı uzaktan okunabilecek şekilde yazılır.Teknelere verilecek isimler genel ahlaka ve adaba aykırı olamaz. Harflerin boyu 15 cm.den küçük olamaz. Harflerin rengi teknenin gövde renginden açıkça farklı olmalı, okunabilirlik sağlanmalıdır. El yazısı ve benzeri harfler kullanılamaz.
Belgelendirme
MADDE 5- (1) Özel teknelerin belgelendirmesinde aşağıda belirlenen hususlar uygulanır;
a) Özel tekneler için, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış Ek-2’deki örneğe uygun “Özel Tekne Belgesi” düzenlenir.
b) Özel Tekne Belgesi, tekneye ait bilgiler veya belgenin şekli değişmediği sürece düzenlenme tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Belgenin kaybı veya aşınması hallerinde tekne sahibinin, Müsteşarlığımızın ilgili makamına en kısa zamanda yapacağı ÖTB yenileme başvurusu üzerine geçerlilik süresi değişmeksizin belgesi yenilenir. Yabancı uyrukluların sahip oldukları özel tekneler için düzenlenen belgelerin geçerliliği oturma izni süresine göre belirlenir.
c) Özel teknelerin vergileri, vergi dairelerince takip edilir. Vergilendirmeye yönelik bildirim, özel tekne belgesini düzenleyen makam tarafından, belgenin sureti bir üst yazı ile ilgili vergi dairesine gönderilerek yapılır.
ç) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında kaydı terkin edilen tekneler Bölge Müdürlüğü / Liman Başkanlığının düzenleyeceği tutanak üzerine; aynı maddenin yedinci fıkrası kapsamında kaydı terkin edilen tekneler ise tutanak ve fotoğrafla tespit edildikten sonra terkin işlemi gerçekleştirilir. Vergi Dairesine MTV borcu olan bir teknenin kaydının terkini mümkün olmayacağı gibi her ne sebeple olursa olsun kaydı resen terkin edilmiş teknenin yeniden kayıt altına alınabilmesi için ilgili vergi dairesinden alınmış, vergi borcu olmadığına dair yazı aranır.
d) Özel Tekne Belgesinin alım-satım nedeniyle yeniden düzenlenmesi halinde ilgili vergi dairesinden alınmış, vergi borcu olmadığına dair yazı da aranır.
Yetki yazısı
MADDE 6- (1) Bir özel tekne, sahibi tarafından başkalarına, tekne sahibi dernek veya vakıf ise, bunların üye ve sporcularına “Yetki Yazısı” (Ek–3) ile geçici olarak verilebilir. Yetki yazısı seyir süresince teknede bulundurulur ve yetkilendirilmiş kişi en az Amatör Denizci Belgesi veya Gemici ve üstü yeterlik belgesine sahip olmak zorundadır.
Yurt Dışına Çıkış
MADDE 7- (1) Özel teknelerin yurt dışına çıkış işlemlerinde Deniz Turizmi Mevzuatı hükümleri uygulanır.
Asgari Emniyet Teçhizatı ve Deniz Kirliliğini Önleyici Teçhizat
MADDE 8 – (1) Bir özel teknede bulundurulacak asgari emniyet teçhizatı ekli “Özel Teknelerde Seyirde Bulundurulacak Asgari Emniyet Teçhizatı Listesi”ne (Ek–4) uygun olacaktır. Eksik veya kullanım süresi geçmiş teçhizat ile seyredilmez.
Yürürlülükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 9- (1) 16/02/2006 tarihli ve 303 sayılı Ulaştırma Bakanı Olur’u ile yürürlüğe girmiş olan Özel Teknelerin Kayıt, Belgelendirme Ve Donatımına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK -4

ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI
1. Can Yeleği, her teknede seyirde teknede bulunan kişi sayısı kadar (balıkadam elbisesi giymiş kişiler için gerekmez) bulunacaktır.
2. Çocuk Can Yeleği, her teknede seyirde teknede bulunan çocuk sayısı kadar bulunacaktır.
3. Can simidi, tekne boyu 10 metreden ve sürati saatte 7 deniz milinden az teknelerde aranmaz. Tekne boyu 10 metreden az ancak sürati saatte 7 deniz milinden yüksek olan tekneler ile boyu 10–15 metre arasında olan her teknede bir adet can simidi (at nalı şeklinde de olabilir) bulunacaktır. Boyu 15–24 metre arasında olan her teknede birisi ışıklı ve 20 metre savlolu olmak üzere SOLAS tipi 2 adet can simidi bulunacaktır.
4. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü’nün öngördüğü şekilde Seyir Fenerleri, Siyah Küre, Kampana, Düdük ve benzeri teçhizat ile Manyetik Pusula her teknede bulunacaktır.
5. Yangın Söndürme Tüpü; bir ve daha fazla motoru ve sabit yakıt tankı bulunan teknelerde, motor dairesinde veya motor kutusu dışında motor başına 1 adet 6 kg’lık; kapalı güvertesi olmayan, takma motorlu ve taşınabilir yakıt tanklı teknelerde 1 Adet 2 Kg’lık ; kamaralı teknelerde her kamarada 1 adet 2 kg’lık, Kuzinesi olan teknelerde kuzine yakınında 1 adet 2 kg’lık bulunacak, sertifikalı olacaktır.
6. Radar Reflektörü, Tehlike bayrağı ve El Feneri her teknede bulunacaktır.
7. Pis Su Tankı; tuvaleti olan teknelerde bulunacak, kişi başına günde en az 2 litre x 2 günlük birikime uygun hacimde olacaktır.
8. Pis Su Güverte Boşaltma Flanşı; pis su tankı olan bütün teknelerde bulunacaktır.
9. Denize Çöp Atılmasının Yasak Olduğunu Belirten Levha; MARPOL uyarınca boyu 12 metreyi aşan bütün teknelerde bulunacak, herkesin göreceği bir yere asılacaktır.
10. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kitabı ve Can Kurtarma İşaretleri Tablosu her teknede bulunacaktır.


ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ÖNERİLEN EMNİYET TEÇHİZATI

Denizde can ve mal güvenliğinin sağlanması düşünülerek; tekne boyu, teknede bulunan kişi adedi, seyir bölgesi ve süresi değerlendirilerek, daha fazla teçhizat ile seyre çıkılması; teknede, el maytabı, duman kandili, hizmet botu, can salı, balta, ayna, termometre, barometre, dürbün, seyir haritaları, pergel, paralel cetvel, kalem, silgi, yangın battaniyesi, Amatör Denizci Elkitabı, VHF ve/veya SSB telsiz telefon, GPS, RADAR, EPIRB, SART cihazları ve GSM telefonu bulundurulması önerilir.