2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Özel Terkne Belgeleri Hk.

 1. #1
  S- Moderators Ali41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Yaş
  59
  Mesajlar
  2.350
  Tecrübe Puanı
  333

  Standart Özel Terkne Belgeleri Hk.

  arkadaşlar liman başkanlıklarından Ö.T.B.li teknelerin gemi kütüğüne kayıt ettirilip bu numaranın teknelere asılması hakkında yeni bir genelge yayınlanmış. bu numarayı alabilmek içinde 5-9,9 metre arası teknelerden 200 TL. özel tekne harçı istenmektedir bu konu hakkında bilgileriniz nedir hangi kanun veya kararnameye dayanarak bu para istenmektedir. bundan önceki kanuna göre 5,99 a kadar olan teknelerden özel tekne harcı alınmamasından yana idi. ne değişti de şimdi 200 TL isatiyorlar.

  Ali TEZER

  KOCAELİ / İZMİT


 2. #2
  __BALIKCI FORuM__ kenane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Mesajlar
  2.419
  Tecrübe Puanı
  352

  Standart

  Alıntı kristal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  arkadaşlar liman başkanlıklarından Ö.T.B.li teknelerin gemi kütüğüne kayıt ettirilip bu numaranın teknelere asılması hakkında yeni bir genelge yayınlanmış. bu numarayı alabilmek içinde 5-9,9 metre arası teknelerden 200 TL. özel tekne harçı istenmektedir bu konu hakkında bilgileriniz nedir hangi kanun veya kararnameye dayanarak bu para istenmektedir. bundan önceki kanuna göre 5,99 a kadar olan teknelerden özel tekne harcı alınmamasından yana idi. ne değişti de şimdi 200 TL isatiyorlar.
  Soruların cevabı:

  Anladığım kadarı 18 Grosston altı tüm ticari tekne ve gemiler

  http://www.denizcilik.gov.tr/tr/BK/soru_cevap.html

  İlgili Kanun metni de aşağıda :

  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA

  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  Kanun No. 5897 Kabul Tarihi: 6/5/2009

  MADDE 1 – 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

  “Bağlama kütüğü

  EK MADDE 12 – Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının malikleri veya işletenleri, Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne gemi, deniz ve iç su araçlarını kaydettirmek zorundadır. Bağlama kütüğünün tutulmasından limanlarda liman başkanı sorumludur. Herhangi bir liman başkanlığının yetki alanı içinde bulunmayan iç sulardaki iç su araçlarının kayıtları, ilgili mevzuatına uygun olarak belediye başkanlıklarınca tutulacak kütüklere yapılır. Belediye başkanlıklarınca tutulacak bağlama kütüğünün tutulmasından belediye başkanı sorumludur. Bu madde kapsamındaki iç sularda hangi belediyenin yetkili olacağı yönetmelikle belirlenir. Yetkili belediyeler bir ay içinde kütükle ilgili teşkilatını kurar.

  Kayıt için başvuru, mevcut gemi, deniz ve iç su aracı için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay, yeni kayıt altına alınacak veya kayıt değişikliği yapılacak gemi, deniz ve iç su aracı için iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde malik veya işleteni tarafından yazılı olarak yapılır. Bu sürelerde kayıt başvurusunda bulunulmayan gemi, deniz ve iç su araçları, ilgili liman başkanlığınca; yukarıdaki fıkrada belirtilen iç sularda ise ilgili belediyelerce resen tescil edilir.

  Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin ilgili liman veya belediye başkanlıkları huzurunda yapılması zorunludur. Aksi takdirde sözleşme geçersiz olur.

  Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait ve özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları, talep ve Denizcilik Müsteşarlığınca uygun bulunması halinde bağlama kütüklerine kaydedilebilirler. Bu şekilde kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesi hükümlerine bağlı olmaksızın Türk Bayrağı çekerler. Ancak, 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

  Bağlama kütüğüne kayıt edilecek her bir gemi, deniz ve iç su aracı için ruhsatname düzenlenir. Ruhsatnameler bağlama kütüğünün tutulduğu liman başkanlığı veya belediye tarafından her yıl vize edilir. Vizenin geçerlik süresi bir yıldır. Süresinde vize edilmeyen ruhsatnameler geçersizdir. Ruhsatname ve bunların vizeleri, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar” bölümünde belirlenen harca tabidir. Ruhsatname ve vize işlemleri yapılabilmesi için, harcın peşin olarak ödenmesi gerekir. Ruhsatnamenin düzenlendiği yıl ayrıca vize harcı alınmaz. Özel kullanıma tahsisli gemi, deniz ve iç su araçları için düzenlenen ruhsatnameler beş yıla kadar vize edilebilir ve bu durumda harç, içinde bulunulan yıl tarifesi esas alınarak her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir. Ruhsatnameyi düzenleyen veya vize işlemlerini yapan kamu görevlileri, harcın ödenmesinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludur. Bağlama kütüğüne kayıtlı ve geçerli ruhsatnameye sahip gemi, deniz ve iç su araçları, her türlü gemi sağlık resmi ve fener ücretinden muaftır.

  Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının maliki ve işletenine, tescil edilmemesi nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası verilir ve bu gemi, deniz ve iç su araçlarına, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeleri düzenlenmez, liman veya iç su dâhilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmez.

  İdari para cezaları liman başkanlıkları ve belediyeler tarafından verilir. Bu madde uyarınca verilecek idari para cezaları bir ay içerisinde ödenir. Bu idari para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

  Bağlama kütüğünün tutulması, liman başkanlıklarının ve belediyelerin yetki ve sorumlulukları, kayıt, terkin, ruhsatname düzenlenmesi, idari para cezası verilmesi ve mali hükümler ile bu maddenin uygulanmasına dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, mali konularda Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla Denizcilik Müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

  MADDE 2 – 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun;

  a) 1 inci maddesinin (c) bendi,

  b) 3 üncü maddesinde yer alan “, belediye veya liman” ibaresi,

  c) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler (III) sayılı tarifeye” ibaresi ile maddede yer alan (III) sayılı tarife,

  ç) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, liman veya belediye” ibaresi,

  d) 8 inci maddesinde yer alan “, liman veya belediye” ibaresi,

  e) 9 uncu maddesinin beş ve altıncı fıkrasında yer alan “, (III)” ibareleri,

  f) 10 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 Yeni Kuruşun” ibaresi,

  g) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, motor gücü birimi (BG)” ibaresi,

  h) 13 üncü maddesinin; (a) ve (c) bentlerinde yer alan “, belediye veya liman” ibareleri, (d) bendinin; birinci paragrafında yer alan “, liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları” ve “denize veya” ibareleri ile ikinci paragrafında yer alan “denize veya” ibaresi,

  ı) 14 üncü maddesinde yer alan “, (III)” ibaresi,

  metninden çıkarılmıştır.

  MADDE 3 – 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (19) numaralı bendindeki “trafik” ibaresi “trafik sicili” şeklinde değiştirilmiş; (1) numaralı bendinde yer alan “, deniz, göl ve nehirlerde” ibaresi ile (19) numaralı bendindeki “, belediye veya liman” ibaresi metinden çıkarılmış; (13) ve (14) numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 4 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

  “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:

  10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

  5 metreden 9 metreye kadar olanlardan (200 TL)

  9 metreden 12 metreye kadar olanlardan (400 TL)

  12 metreden 20 metreye kadar olanlardan (800 TL)

  20 metreden 30 metreye kadar olanlardan (1.600 TL)

  30 metreden büyük olanlardan (3.200 TL)

  alınır.

  Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

  Yönetmelik henüz olmadığından dolayı herkes bişeyler söylüyor.

  Ancak http://www.denizcilik gov.tr


  adresinde bağlama kütüğü bilgi sistyemi şu anda güncel ve çalışıyor. siz teknenizin ismini şimdiden ayırtın başkası almadan daha sonra çok uğraşılır gibime geliyor.
  .  "Denizlerimize içtiğimiz suya gösterdiğimiz özeni gösterelim."

  Kenan Haydan
  (Tevellüt; Teşrini evvel miladi 1964)
  YENİKÖY-İSTANBUL

  http://www.amazing-animations.com/animations/fish40.gifhttp://img451.imageshack.us/img451/3605/coadmin7nz9.gif


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj: 17.08.09, 22:59
 2. özel tekneler
  By LüFerCi in forum Gerekli Belgeler
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 01.07.09, 22:48
 3. Yasak bölgeler
  By poyrazlı in forum SORUNLARIMIZ
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 22.04.09, 00:58
 4. Sırtıcılara Özel
  By BEYAZ MARTI in forum Takımlar
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 10.04.09, 19:05
 5. Antartikadan özel görüntüler
  By oltacı tayfun in forum Diğer Deniz Canlıları
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 09.03.09, 23:41

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM