EK-1

SABİT SU ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞ YERLERİ DENETİM GENELGESİ
Genelge No:( SÜHD/2008/17 )

Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği ile alışveriş merkezleri, balık satış amaçlı dükkânlar gibi sabit su ürünleri perakende satış yerlerine yönelik fiziksel, sağlık, hijyen, teknik ve çalışma koşulları açısından getirilen düzenlemelerin denetimi bu genelge doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Denetimlerde “Sabit Su Ürünleri Perakende Satış Yerleri Denetim Formu” kullanılacak ve denetimler ilde bulunan tüm satış yerlerini kapsayacak şekilde iki ayda bir yapılacaktır. Balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde, satış yerine süre tanınması durumlarında ve gerekli görüldüğünde denetim sıklığı arttırılacaktır.

Satış yerlerine ait kayıtlar ruhsatlandırma yetkisi bulunan mahalli idarelerle işbirliği yapılarak güncel tutulacak, yeni açılacak sabit su ürünleri perakende satış yerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında da kendileriyle işbirliği yapılacaktır. Denetimlerde tespit edilen ruhsatsız satış yerleri ve müteakip denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurlarını, noksanlık ve aksaklıklarını ısrarla düzeltmediği belirlenen satış yerleri de mahalli idarelere bildirilecektir. Mümkün olması durumunda, uygulamada birlikteliğin sağlanması ve denetim etkinliğinin arttırılması amacıyla denetimlere birlikte çıkılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde bu kurumların imkânlarından da faydalanılmaya çalışılacaktır.

Denetim formu, aynı zamanda mahalli idareler tarafından İşyeri (su ürünleri) Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurularının değerlendirilmesi aşamasında da kullanılabilir. Bu formun belirtilen kurumlarca kullanılması, Yönetmelikte belirtilen şartların sağlanması bakımından faydalı olacaktır.

Denetim formları İl Müdürlüklerince en az üç nüsha olarak ve kendinden karbonlu olacak şekilde bastırılacaktır. Denetim formuna www.kkgm.gov.tr internet adresinden Su Ürünleri Hizmetleri /Su Ürünleri İle İlgili Bilgi ve Mevzuatlar bölümünden erişilebilir.

Doldurulan denetim formunun ilk nüshası İl Müdürlüğüne, ikinci nüshası denetim yapılan satış yerine, diğer nüshaları ise denetime katılmaları durumunda mahalli idare denetim elemanlarına verilecektir. Müteakip denetimlerde yararlanmak üzere bu formlar muhafaza edilecektir.

Formun A Bölümü denetlenecek hususlara, B bölümü ise değerlendirmeye yöneliktir. B1 bölümü Rutin Denetim Değerlendirmesi için, B2 kısmı ise İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi sırasında kullanılacaktır. Denetim hangi amaçlı yapılmışsa sadece o bölüm işaretlenecektir.

Denetim ve kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi aşağıdaki gibi yapılacaktır;

A- Denetim ve kontrol ile ilgili olarak her maddenin karşısında konunun önem derecesine göre 1, 2 ve 3 olmak üzere ağırlık puanları tespit edilmiştir. Denetim ve kontrolü yapılan husus, Denetim Formundaki koşullara uymuyorsa ve sorgulanan hususa Hayır cevabı alınıyorsa verilen puan hanesine ağırlık puanı eksi olarak işaretlenecektir. Ağırlık puanları sabittir, daha az veya daha çok olarak işaretlenmeyecektir. Denetim formunda toplam puan sayısı 85’dir. (3) puanlık hususların toplam puanı 45, (2) puanlık hususların toplam puanı 36 ve (1) puanlık hususların toplam puanı ise 4’dür. Tüm satış yerlerinde bu puanlamaya dayalı başlangıç denetimi yapılacaktır.

B- Başlangıç denetimini geçirmiş satış yerlerinde yapılacak rutin denetimlerde toplam uygunsuzluk puanının 50’den fazla olması veya ağırlık puanı (3) olarak tespit edilen olumsuz hususların toplam puanının 30’dan fazla olması durumunda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun 23’üncü maddesinin (b) bendinin birinci fıkrası delaleti ile, aynı Kanunun 36’ncı maddesinin (h) bendinin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezası güncellenerek kesilecektir.

C- Toplam uygunsuzluk puanının 50 ve altında bulunması veya ağırlık puanı (3) olarak tespit edilen hususların puan toplamının 30 puan ve altında olması durumunda eksikliğin giderilmesi için iş yerine en fazla 15 gün süre tanınacaktır. Bu süre sonunda, tespit edilen hususlar düzeltilmediği takdirde denetim ve kontrolü yapılan işyeri hakkında Su Ürünleri Kanununa göre yukarıda belirtilen aynı yasal işlem yapılacaktır.

D- Formun A4 Ürün Güvenliği bölümünde, denetimde insan sağlığına zarar verecek bir ürünün satışı tespit edildiğinde, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinin 32’nci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Denetim sonuçları Sabit Su Ürünleri Perakende Satış Yerleri Denetim Etkinliği Değerlendirme Cetveline işlenerek Ocak ayında (Eylül–Aralık Dönemi), Mayıs ayında (Ocak-Nisan dönemi) ve Eylül ayında (Mayıs–Ağustos dönemi) Bakanlığa gönderilecektir. Söz konusu cetvelle birlikte satış yerlerinin güncel kayıtları da Bakanlığa bildirilecektir.

Perakende satış yerlerinde yapılacak düzenlemelerin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için, Valiliklerde oluşturulan kurullarda çalışmalar ve sorunlar gündeme alınarak bağlayıcı kararlar çıkartılacak, takibi yapılarak belediyeler, su ürünleri kooperatifleri, balıkçılar ile perakende satıcıları bilgilendirmeye yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
.................................................. .................................................. ...
EK- 2
SABİT SU ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞ YERLERİ DENETİM FORMU

Koruma ve Kontrol Genel MüdürlüğüBu genelgede balık boylarıyla ilgili hiçbir denetim makanizması yok