2
SINTINE SEPERATORLERI VE LIMAN DEVLETI
KONTROLLERI
Deniz kirlili
gini önleme konvansiyonuna göre 400 GT dan büyük tüm gemilerin sintine
seperatörü ile donatılması gerekmektedir. Deniz kirlili
gini önlemede bu cihazının nasıl bir
öneme sahip oldu
gu herkes tarafından bilinmektedir, Port state control denetimlerinde ortaya
çıkan ana tutuklama maddelerinden biri olan sintine seperatörlerinin do
gru sekilde test
edilmesi ve her zaman operasyona hazır tutulması için yapılması gerekenleri genel hatları ile

s
irket ve gemi çalısanları ile paylasmak istiyoruz, unutmamamız gereken sudur ki 2008 yılı
içerisinde ya
sanan tutulmaların %18 ‘ inde bu madde karsımıza çıkmıstır. Gemi
personelinin denetçilere kar
sı sürekli savundugu “Biz bu ekipmanı zaten kullanmıyoruz”
yakla
sımı hiç bir otorite tarafından itibar görmemektedir.
Sintine suyu seperasyonu sintine seperatörünün içinde gravite farkı sebebiyle istenmeyen
ya
gların üst kısımda toplanması sayesinde olur, gemi zabitleri bu ekipmanı pek sık
kullanmadıkları ve yeterli a
sinalık olusmadıgı için denetimler esnasında sıkıntılar ortaya
çıkmaktadır, özellikle ilk intibanın uygun olmadı
gı durumlarda denetçiler seperatör
kontrolünü daha detaylı olarak istemektedirler, a
sagıda sizlerle genel olarak ortaya çıkan
aksaklıkları , niçin olu
stuklarını, önlemek için neler yapabilecegimizi ve denetçileri ikna
edecek test konusunu payla
smak istiyoruz,

SINTINE SEPERATORLERI GENEL AKSAKLIKLAR
-Gemi personeli sistemi kullanmaya a
sina degil
-Ya
g okuyucu ünite çalısmıyor
-Otomatik durdurma donanımı çalı
smıyor
-Besleme pompası çalı
smıyor
-Üç yollu valften sonraki denize basma devresinde ya
g izleri var
-Legal olmayan devre ba
glantıları

NEDEN ?
-Gemi personeli sintine seperatörü operasyonuna a
sina degil
-Periyodik test ve bakım tutum kontrolleri yapılmıyor
-Gemi personeli testi sadece ya
g okuyucu ünite aktivasyonu olarak düsünüyor

NE YAPMALIYIZ ?
-A
sagıda belirtilen maddelerin sirket görevlileri tarafından yapılan rutin gemi kontrollerinde
tam olarak kontrol edilmesi ve seperatörün operasyonundan sorumlu gemi personelinin
ekipmanın operasyonuna tam olarak hakim oldu
guna emin olmak
-Sintine seperatörü tip onay sertifikası ve kullanıcı kitabını gemide bulundurmak
-Sintine seperatörü yakınında denize legal olmayan ya
glı suların basılmasının yasak
oldu
gunu belirten dikkat çekici ebat ve renkte uyarı tabelasının asılı ya da yazılı olması
-Sintine seperatörü yanında kullanıcı talimatı ve devre
seması bulundurmak
-Sintine seperatörü ve ya
g okuyucu ünitenin periyodik bakım ve testlerini imalatçının verdigi
aralıklarda ve yönlendirmelere göre yapmak
-Yüzeyde toplanan ya
gları algılayıcı sensörün ve harekete geçirdigi selenoid ya da pnömatik
valf grubunun çalı
sgına emin olmak , yag sensörü , yag okuyucu üniteden ayrı olarak
seperasyon çemberinin üzerine monte edilmi
stir
-Belirli aralıklarla sintine seperatörünün sökülerek temizli
ginin yapılması,
3
-Seperatörün tipine ba
glı olarak gerekiyorsa yedek filte bulundurmak
-Ya
g okuyucu ünitenin sıfır kalibrasyonunun belirli aralıklarla yapılması
-Denize basma devresinin temizlik kontrolü
-Test prosedürünün gerçek operasyonu temsil edecek
sekilde yapılması
-Ya
g kayıt defterine uygun girislerin yapılması