Su Ürünleri Alanında Faaliyet Gösteren Gemilere İlişkin Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12Aralık 2012 – Sayı : 28495 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3


YÖNETMELİKLER
Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığından:
SU ÜRÜNLERİALANINDAFAALİYETGÖSTEREN GEMİLEREİLİŞKİN
HİJYEN KURALLARIYÖNETMELİĞİNİNYÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINADAİRYÖNETMELİK

MADDE1 – 16/2/2010 tarihli ve 27495 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Su ÜrünleriAlanındaFaaliyetGösterenGemilere İlişkinHijyenKurallarıYönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE2 –BuYönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE3 –BuYönetmelik hükümlerini Gıda,Tarımve HayvancılıkBakanı yürütür.