TEBLİĞ


Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

2/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN


TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


(TEBLİĞ NO: 2008/60)


MADDE 1 – 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in, “Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar” başlıklı 12 nci maddesinin, birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan Kuşburnu’nun koordinatı (40° 30',647 N- 26° 38, 193' E) olarak, yedinci fıkrasının (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Akdeniz’de; Susanoğlu - Atakent (36° 24,971' N- 34° 05,458' E) ile Akıncı burnu (36° 18,456' N- 35° 46,745'E) arasında kalan alanda, 6 kulaç (11 m.) derinlikten itibaren; uzunluğu en fazla 3 boy (600 m.) ve ağ derinliği en fazla 18 kulaç (33 m.) olan gırgır ağları ile avcılık yapılması serbesttir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in, “Avlanması yasak türler” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki çizelgede yer alan pervane/ay balığı satırı çizelgeden çıkarılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in, “Boy ve ağırlık yasakları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki çizelgede yer alan Lagos ve Orfoz satırları çıkarılmış, çizelgeye aşağıdaki satır eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Lagos, Orfoz, Hani


Epinephelus sp.


30


-“(3) Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan Balon balıklarının (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus) ve pervane/ay balığının (Mola mola) karaya çıkarılması ve satılması yasaktır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in “Çift kabuklu yumuşakça avcılığı” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin dördüncü alt bendinin sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir:
“Ancak, istihsal edilen kum midyelerinin birden fazla nakil aracı ile ya da birden fazla yere nakledilmesi durumunda Bakanlıkça belirlenen nakil belgeleri kullanılır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğ’in, “Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı” başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Deniz salyangozu istihsalinde kullanılacak algarnaların; ağız genişliği azami 3 m., ağız derinliği azami 40 cm., torba boyu azami 1 m. ve torba ağ göz açıklığı 72 mm. olmalıdır.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğ’in, “Sazan, yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı” başlıklı 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Sazangillerin avcılığının yasak olduğu dönemlerde yayın avcılığı da yasaktır.”
MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.