Hamsi, sardalya ve istavrit avcılı
gı
MADDE 18 –
(1) Hamsi
a) Gırgır a
gları ile hamsi avcılıgı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildigi il müdürlügünden ek-1’de
yer alan avcılık "
zin Belgesi"nin alınması zorunludur.
b) Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır a
gları ile hamsi avcılıgı 16.00-08.00 saatleri arasında yapılır. Gırgır agları,
belirtilen saatler dı
sında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamaz. Bakanlıkça, stokların koruması ve avcılıgın
sürdürülebilirli
ginin saglanması amacı ile avcılıgın yapılabilecegi saatlere kısıtlama getirilebilir.
c) Stokların korunması, avcılı
gın sürdürülebilirliginin saglanması amacı ile Bakanlıkça hamsi avcılıgına alan, avlanabilecek ve
karaya çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkı
s noktası, zaman, nakil açısından yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilebilir.
ç) 1)
nsan tüketimi için piyasaya sunulmak üzere, Bakanlıkça balıkçı gemilerinin büyüklüklerine göre belirlenecek kasa veya
kutu miktarından daha fazla hamsinin karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satı
sa sunulması yasaktır.
2) Kasa veya kutular ile nakledilecek ya da balık unu ya
gı fabrikalarına gönderilecekler de dahil olmak üzere, karaya çıkıs

noktalarından sevk edilecek tüm hamsiler için ek-5’de örne
gi verilen nakil belgesinin düzenlettirilmesi zorunludur.
(2) Uzatma a
gları ile sardalya avcılıgı dönem boyunca serbesttir.
(3) Hamsi, sardalya ve istavrit balıkları, karaya çıkarılı
slarından itibaren, en fazla net agırlıgı 12 kg. (+%10)’ı geçmeyen kasa

veya kutularla nakledilebilir.