Palamut-torik avcılı
gı
MADDE 19 –
(1) Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Agustos tarihleri arasında ag dalyanları dâhil, her türlü istihsal vasıtası
ile palamut ve torik avcılı
gı yasaktır. Ancak, 15 -31 Agustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılıgı serbesttir.
(2) Mu
gla ili, Gökova ve Güllük körfezlerinde, palamut aglarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

Kalkan, dil ve pisi avcılı
gı
MADDE 20 –
(1) Bütün karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılıgı
yasaktır.
a) Parakete ve fanyalı a
glar ile kalkan avcılıgı yasaktır.
b) Av yasa
gından önce avlanılarak il veya ilçe müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasagın
ba
slamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur.
(2) Bütün karasularımızda, 15
Subat - 15 Mart tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılıgı yasaktır.
(3) Dil ve pisi avcılı
gında kullanılacak agların göz açıklıgı 80 mm.’den küçük olamaz.

Orkinos avcılı
gı
MADDE 21 –
(1) Bütün karasularımızda; 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında gırgır aglarıyla, 1 Haziran - 31 Aralık
tarihleri arasında boyu 24 m. ve üzerinde olan parakete tekneleriyle orkinos avcılı
gı yasaktır. Ancak, Atlantik Ton Balıklarını Koruma
Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdı
gı orkinos av kotası doldugu takdirde, Bakanlık bu yasak sürelerini uzatmaya
yetkilidir.
(2) Orkinos avcılı
gı yapacak gemiler için gemi ruhsat tezkeresinin verildigi il müdürlügünden, ek-1’de yer alan avcılık "zin
Belgesi"nin; ta
sımacılık yapacak gemiler için ise geminin bulundugu yerdeki il müdürlügünden ek-1’de yer alan orkinos tasıma "zin
Belgesi"nin alınması zorunludur.
(3) Orkinos avcılı
gı ve tasımacılıgı yapacak gemilerde, Bakanlıkça belirlenen özelliklere sahip gemi izleme cihazı, av yapan
gemilerde ise ayrıca i
sler durumda telefon ve faks cihazı bulundurulması zorunludur.
(4) Av kotasının takibi ve denetimi amacıyla, her av operasyonunun hemen sonrasında avlanılan orkinos miktarının ve avın
gerçekle
stigi yerin koordinatının, gemiye ait faks cihazından Bakanlıga bildirilmesi zorunludur.
(5) Faks cihazında muhtemel bir arıza olması ya da faks ba
glantısının kapsama alanı dısında olunması nedeni ile
gerçekle
sememesi durumunda, ava ve avcılıga iliskin bilgiler geminin karadaki temsilcileri tarafından Bakanlıga bildirilir.
(6) Av kotasının dolması halinde Bakanlıkça ilan edilecek orkinos av sezonu kapanı
s tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde av
gemilerinin balıkçı barınak ve limanlarına çekilmesi zorunludur. Limana gelen gemilerle ilgili olarak en yakın il veya ilçe müdürlü
gü
bilgilendirilecektir.
(7) Ta
sıma yapacak tekneler; tasıma faaliyetine basladıkları anı, mevkilerini ve nihai varıs noktasına iliskin rotalarını, tahmini
varı
s sürelerini ve kafeslerde tasıdıkları ürünün miktarı ile hangi av teknesinden aldıklarını gösterir belgeleri bulundurmak ve en geç
48 saat içinde Bakanlı
ga bildirmek zorundadırlar.
(8) Avlanılan orkinosların, ta
sıma islemleri tamamlandıktan sonra, çiftliklerdeki tespiti il müdürlüklerince yapılır. Kayıt dısı
balık tespiti durumunda bu balıklar do
gaya salınır.
(9) Orkinos avlanma izninde belirtilen
sartlara uymayan gemilerin avcılık "zin Belgeleri"ne el konularak, iptal edilmek üzere,
iznin verildi
gi il müdürlügüne gönderilir. Bu gemilere izleyen yıl için yeni izin belgesi düzenlenmez.
(10) Orkinos avlanma izini alan her gemi, avladı
gı ve sattıgı orkinos miktarlarına iliskin Bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve
bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.
(11) Av sezonunda avlanıldı
gı halde Bakanlıga bildirilmeyen av miktarları ile sezon kapandıktan sonra avlanılan miktarlar için
Orkinos Yakalama Dokümanı ve Sa
glık Sertifikası düzenlenmez. Bu balıklar canlı ise dogaya salınır, ölü ise el konulur.
(12) Orkinos a
glarının bocilik kısmında ag göz açıklıgı 44 mm.’den küçük olamaz.
(13) Orkinos avcılı
gında, orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter kullanımı yasaktır.
(14) 8 kilogramın altındaki orkinos balıklarının avlanması yasaktır.

Yazılı orkinos, gobene (tombik), akya, sarıkuyruk, uzun kanat orkinos (tulina) ve lambuka avcılı
gı
MADDE 22 –
(1) Karasularımızda uzatma agları ile dönem boyunca; Mıhlı çayı (39° 33,209’ N - 26° 39,472’ E) ile Suriye
sınırları arasında kalan karasularımızda ise 15 Nisan -15 Mayıs tarihleri arasında gırgır a
glarıyla, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos
(tulina), gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılı
gı serbesttir. Bu istisnadan faydalanacak gırgır gemileri için, gemi
ruhsat tezkeresinin verildi
gi il müdürlügünden ek-1’de yer alan avcılık "zin Belgesi"nin alınması, avlanan ürünlerin ek-6’da yer alan
veya Bakanlıkça belirlenecek yerlerden karaya çıkarılması ve ek-2’deki "Men
se Belgesi"nin düzenlettirilmesi zorunludur.
(2) Ege denizinde; Meriç nehrinin denize döküldü
gü yer ile Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E), Büyük Kemikli
burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905' E), Bozcaada batı burnu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E), Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E)
ile Mıhlı çayını (39° 33,209’ N - 26° 39,472’ E) birle
stiren hattın dogusunda kalan karasularımızda, 15 Nisan - 31 Agustos tarihleri
arasında, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos, gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılı
gı yasaktır.
(3) Mu
gla ili, Gökova ve Güllük körfezlerinde akya aglarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

(4) 1 Ocak - 14 A
gustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile lambuka avcılıgı yasaktır.