c) 1) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için ruhsat tezkeresinin verildi
gi l Müdürlügünden Ek-1’de
yer alan avcılık "
zin Belgesi"nin alınması zorunludur.
2) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinin boy uzunlu
guna bakılmaksızın, avcılık verilerini kaydetmek
üzere seyir defteri tutması zorunludur.
3) Bakanlıkça her av dönemi için belirlenen kota miktarından daha fazla beyaz kum midyesinin istihsal edilmesi yasaktır. Av
kotası uygulamasının takibi, kullanılacak belgeler ve bu konuda getirilecek yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça belirlenir.
4)
stihsal edilen beyaz kum midyeleri, sadece l Müdürlüklerince belirlenen karaya çıkıs noktalarından çıkarılabilir. Beyaz
kum midyeleri, seyir defterinin 1 numaralı nüshası ile birlikte nakledilebilir.
ç) Beyaz kum midyesi istihsalinde kullanılan algarna ve dreçlerin;
1) A
gız açıklıgı 80 cm.'den, agız derinligi 20 cm.'den büyük, torba boy uzunlugu ise 200 cm.'den fazla olamaz. Hidrolik
dreçlerin a
gız açıklıkları 350 cm.’den, boyları 300 cm.’den fazla olamaz.
2) Dreçlerde ve eleklerdeki metal yuvarlak çubuklar arasındaki mesafe 9.5 mm.’den küçük olamaz.
d) 5 m.'den daha sı
g sularda her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.
e) Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi istihsalinde, gemide birden fazla algarna ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.
(2) Cardium edule ve C. lamarki türlerinin avcılı
gında beyaz kum midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır.
(3) Akivides ve kidonya
a) Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılı
gı yasaktır.
b) Akivides avcılı
gında kullanılan eleklerde, elek göz açıklıgı 24 mm.'den, kidonya istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz
açıklı
gı 30 mm.'den, küçük olamaz.
(4)
stiridye ve tarak
Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılı
gı yasaktır.
(5) Kara ve kıllı midye
a)
stanbul bogazında, Ahırkapı (41° 00' 27" N - 28° 95' 05" E) ve Kadıköy nci burnu Mendirek fenerini (40° 59' 05" N - 29°
00' 52" E) birle
stiren hat ile Yeniköy vapur iskelesi (41° 07' 01" N - 29° 04' 18" E) ve Pasabahçe fenerini (41° 06' 57" N - 29° 05' 23"
E) birle
stiren hat arasında kalan sahada,
b) Çanakkale bo
gazında, Nara burnu feneri (40° 11, 823' N - 26° 24, 093' E) ile Kepez feneri (Kanlıdere) (40° 05, 506' N - 26°
21, 816 ' E) arasında çekilen hattın do
gusunda kalan sahada,
c)
stanbul bogazının serbest alanlarında ve diger karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında,
avcılı
gı yasaktır.
(6) Kum
sirlanı (tellina)
a) Karadeniz ve Marmara denizinde avcılı
gı dönem boyunca yasaktır.
b) Akdeniz ve Ege denizinde 1 Mayıs - 15 Temmuz tarihleri arasındaki dönem hariç yalnızca dalma ve toplama yöntemi ile
avcılı
gı serbesttir.
(7) Yasa
gın baslamasından itibaren il müdürlüklerince stok tespiti yapılan beyaz kum midyesi, akivides, kidonya, istiridye ve
kum
sirlanının yasak baslama tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde islenmesi veya sevkinin yapılması zorunludur.
Bakanlık tarafından onaylanan arındırma merkezinde bulunan canlı çift kabuklu yumu
sakçalar için bu süre Bakanlıkça
belirlenir.
(8)
zleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadıgı için ürün alımına kapatılan çift kabuklu yumusakça üretim
alanları ile tebli
g kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift kabuklu yumusakça istihsalinde
bulunulamaz.
(9)
zmit Körfezinde Dil burnu fenerini (40° 44’, 609 N - 29° 30, 962' E), Dil skelesi Kaba burnuna (40° 46’, 113 N - 29° 31,
104' E) birle
stiren hattın dogusunda kalan alanda çift kabuklu yumusakça avcılıgı yasaktır.

Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılı
gı
MADDE 27 –
(1) Deniz salyangozu;
a) Karadeniz’de;
stanbul bogazı girisindeki Rumeli Karaburun ile Anadolu Karaburun arasında kalan karasularımızda avcılıgı
yasaktır. Bu yer dı
sında kalan karasularımızda dalma, sepet ve her türlü tuzak yöntemleri ile deniz salyangozu istihsali serbesttir.
b) Marmara denizi,
stanbul ve Çanakkale bogazlarında dönem boyunca, bu yerler dısında kalan karasularımızda ise 1 Mayıs -
31 A
gustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılıgı yasaktır.
c)
zmit Körfezinde Dil burnu fenerini (40° 44’, 609 N - 29° 30, 962' E), Dil skelesi Kaba burnuna (40° 46’, 113 N - 29° 31,
104' E) birle
stiren hattın dogusunda kalan alanda deniz salyangozu avcılıgı yasaktır.
ç) Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildi
gi il müdürlügünden, ek-1’de
yer alan avcılık "
zin Belgesi"nin alınması zorunludur.
d) Deniz salyangozu istihsalinde kullanılacak algarnaların; a
gız genisligi azami 3 m., agız derinligi azami 40 cm., torba boyu
azami 1 m. ve torba a
g göz açıklıgı 90 mm. olmalıdır.
e) Deniz salyangozu istihsalinin, gün do
gumu ile gün batımı arasında yapılması zorunludur.
f) Algarna ile sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde istihsal yapılamaz.
g) Gemide birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz.

g
) Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması yasaktır.

(2) Bütün karasularımızda deniz patlıcanı avcılı
gı yasaktır.