İçsularla lgili Diger Hükümler

Diger genel hükümler
MADDE 42 –


(1) Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek sekilde gemiye

yazılması zorunludur.
(2) Uzatma a


gları ve diger istihsal vasıtalarında, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren, ait

oldu


gu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin bulunması zorunludur.

(3) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek ki


siler, ayrı bir izin verilmedigi takdirde, sadece Bakanlıkça ruhsatlandırılmıs balıkçı

gemilerinde avcılık faaliyetinde bulunabilir.
(4) Su ürünleri avcılı


gı yapan gemilerin sahiplerinin/donatanlarının, Bakanlıgın belirleyecegi esaslara göre, Su Ürünleri

Kanunu’nun 28 inci maddesi gere


gince, yaptıkları avcılık ve avladıkları türlere iliskin kayıtları tutması ve istenilen sekilde Bakanlıga

vermeleri zorunludur.
(5) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyu


sturucu, uyutucu, uyarıcı, zehirleyici, asındırıcı kimyasal maddeler, karpit,

sönmemi


s kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılıgı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

(6) Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalı


s yapılarak, snorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılıgı

yasaktır.
(7) Tırıvırı-para


süt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satısı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri

avcılı


gında kullanılması yasaktır.

(8) Balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara u


graması ya da deniz kazaları gibi çesitli olaylar sonrası talep edilmesi halinde,

yasak zaman ve yerlerde istihsal vasıtalarının kullanımına Bakanlıkça izin verilebilir.
(9) Yeti


stiricilik tesislerinin bulundugu alanlarda, kafeslerin çevresindeki 200 m.lik sahada dahil olmak üzere, her türlü su

ürünleri avcılı


gı yasaktır.

(10) Bilimsel ve teknik etüt ve ara


stırmalar yapmak amacıyla dip trolü, elektrik cereyanı ve elektrosok veya yasak vasıta ve

usulleri kullanacak olanlar, önceden Bakanlı


gın iznini almak zorundadırlar.

(11) Akarsuların denize karı


stıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne dogru 500 m. yarıçaplı sahalarda su

ürünleri avcılı


gı yasaktır.

(12) a) Avlanma yasa


gı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satısı, nakli ve imalatta

kullanılması yasaktır. Yasak ba


slamadan önce avlanan, satısa sunulacak ürünler ile isleme, degerlendirme ve muhafaza tesislerine

konan ürünler için, yasa


gın baslamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulundugu yerdeki il müdürlügüne

ba


svuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il müdürlügünden izin alınmadan

kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.
b) Avlanma yasa


gından önce stoklanmıs su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespitini yapan il müdürlügünden

ihracat izni alınması zorunludur.
c) Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldı


gı

yerin il veya ilçe müdürlü


günden ek- 2’de yer alan Mense Belgesi alınması ve istenildiginde ilgililere gösterilmesi zorunludur.

ç) Men


se belgesi alınarak yasak yerlere sevk edilen su ürünlerinin satısı için, satısın yapılacagı yerin il müdürlügünden ayrıca

izin alınması zorunludur.
Çok zorunlu hallerde il müdürlükleri bu yetkilerini ilçe müdürlüklerine kullandırabilirler. Men


se belgeli bir ürünün birden

fazla yere da


gıtımı Mense Belgesi Düzenlenmis Su Ürünlerinin Dagıtım/Satıs Belgesi ile gerçeklestirilir. (Ek - 8)

(13) Yeti


stiricilik suretiyle elde edilen su ürünlerinin nakli ve satısı, mense belgesi alınmak kaydıyla boy, zaman ve yer

yasaklarına tabi de


gildir.

(14) Düzenlenecek men


se belgesinin yer, zaman ve av araçları yönünden bu Teblig ile getirilen yasak, sınırlama ve

yükümlülükler ile uyumlu olması zorunludur.
(15) Hazinenin veya Devlet Su


sleri Genel Müdürlügü’nün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan

bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve ara


stırmalar ile bu alanlarda yapılacak her

nevi üretim ve ıslah çalı


smaları, su ürünlerinin korunması bakımından önceden Bakanlıgın iznine tabidir.

(16) Su ürünleri üretiminin ülke çapında kontrolünün sa


glanabilmesi için; bunlara ait damızlık, yumurta, larva, yavru ve

anaçlarla sulardaki bitkilerin satı


sı, nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve her türlü tesislerde kullanılması, sulara

bırakılması Bakanlı


gın iznine baglıdır.

(17) Ticari amaçlı su ürünleri avcılı


gı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmis tüm deniz ve içsu

alanlarında kira müddetince kiracı dı


sında avcılık yapılması yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller

Bakanlıkça belirlenir.
(18) Bu Tebli


gde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler,

di


ger bakanlıklar ve ilgili kamu kurulusları, özel ve tüzel kisiler bu Tebligde belirtilen yasakları, dogal afetler (kuraklık, sel, yangın,

sa


glık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.

(19)


çsularda, karada ve denizlerde su ürünleri yetistirmek amacı ile yapılacak her türlü tesis ve isletmeler için önceden

Bakanlık izninin alınması zorunludur.
(20) Deniz balıklarının üremek ve beslenmek için girdi


gi dalyan, lagünler, mansap yerleri ve bunun gibi kıyı alanlarında her

türlü yavru balık toplanması yasaktır.
Denizlerle ilgili di


ger hükümler

MADDE 43 –


(1) Trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar bulundurulması zorunludur.

(2) Marmara denizinde su ürünleri avcılı


gında frekans çıkısı 20 Khz (dahil) ve daha asagı olan sonarların kullanılması yasaktır.
stanbul ve Çanakkale bogazlarından, Marmara denizine girecek olan 20 Khz’den (dahil) küçük sonarlara sahip tekneler, sonarlarını il

müdürlüklerine mühürletmek, çıkı


slarında müracaat ederek açtırmak zorundadırlar.

(3) Su ürünlerinin ve ya


sama ortamlarının korunması amacıyla Marmara denizinde I (a) grubu maden çıkarılması yasaktır.

(4) Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanılacak su ürünlerinin cins, çe


sit, agırlık, irilik, büyüklük gibi

vasıfları, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî vasıf ve


sartlar ile bunların

kullanma usul ve esasları ile di


ger faaliyetler Bakanlıkça tespit edilir. Karadeniz’de ülkemiz Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarısında avcılık yapılamaz.

(5) Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapılarak ilân edilmedi


gi sürece, teblig ile karasularımız için getirilen düzenlemeler, bu

suların biti


sigindeki uluslararası sularda da aynı sekilde uygulanır.

(6) Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken, kanunlarda belirtilen
tedbirler haricinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslara uymak zorundadırlar.
(7) Yaptıkları anla


smalar çerçevesinde diger ülke karasularında avcılık yapacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması,

istihsal edilen ürünlerin belirtilen esaslar do


grultusunda, izinlerinde gösterilen limanlardan çıkarılması zorunludur.

(8) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde su ürünleri avcılı


gı yasaktır.

(9) Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılı


gın gelistirilmesi amacıyla kaynakların üretimini arttırmak ve desteklemek

için tasarlanıp zemine yerle


stirilen sucul canlılara özel yapay barınaklar olan yapay resiflerin, deniz ve içsulara bırakılması, tesis

edilmesi Bakanlık iznine tâbidir.
(10) Avlanma yasa


gı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle

takımların bulundurulması yasaktır. Ancak, yasak zaman ve yerlerden geçi


s için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hüküm

uygulanmaz.
(11) Trol ve/veya gırgır olarak ruhsat kod numarası verilmi


s (birincil ve/veya ikincil av araçları trol veya gırgır olarak

tanımlanmı


s) balıkçı gemilerinin, bu av araçlarıyla avcılıgın yasak oldugu dönemde, Bakanlık izni haricinde baska istihsal vasıtalarıyla

avcılık yapması yasaktır.
(12) Deniz ürünleri yeti


stiriciligi yapılan kuluçkahanelerin, denizden su alım sistemine su alım noktalarından itibaren 500 m.

yarıçaplı mesafede, her türlü su ürünleri avcılı


gı yasaktır.
çsularla ilgili diger hükümler

MADDE 44 –


(1) Kiralama islemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamıs veya kiralama islemleri bitmemis istihsal

sahalarında kiralama i


slemi kesinlesinceye kadar ticari olarak su ürünleri istihsali yasaktır.

(2) Dereler ve çaylarda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Bu yerler ticari amaçlı balık avcılı


gı için kiraya verilemez.

Kiralaması yapılmı


s dere ve çaylarda kira süresince kiralama sartlarında belirtildigi sekilde ticari avcılık yapılabilir. Kira süresi sona

eren dere ve çaylar yeniden kiraya verilmez.
(3) Ticari amaçlı su ürünleri istihsali yapmak amacıyla projeye dayalı olarak kiralaması yapılan yerler hariç, göletler ve
akarsularda ticari amaçlı avcılık yapılması yasaktır. Projeye dayalı olarak istihsale açılan göletler ve akarsularda yapılacak istihsalle
ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
(4) Akarsularda yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılı


gında, akarsuyun bulundugu il için getirilen zaman ile boy ve tür

bazında getirilen düzenlemeler esas alınır.
(5) Asgari vasıf ve


sartları il müdürlüklerince tespit ve ilan edilecek agların dısında ag kullanarak içsularımızda istihsal

yapılması yasaktır.
(6) Tüm içsularda, gırgır ve her türlü trol a


glarının kullanılması yasaktır.

(7) Tüm içsularda, Bakanlık izni olmadan gümü


s balıgı avcılıgı dısında ıgrıp ve manyat agları ile avcılık yapılması yasaktır.

(8) Van ve Bitlis illeri dahilindeki Van gölü ve mansaplarında kullanılacak a


gların göz açıklıkları 40 mm.’den küçük olamaz.

(9) Tüm içsularda, su ürünleri avcılı


gının yasak oldugu dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur.

(10)


çsularda balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmıs balıkçı gemilerinin, ruhsatlandırıldıgı istihsal sahasısında avcılık faaliyetinde bulunması yasaktır.

(11) Do


gal göl, baraj gölü, gölet, depolama, akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama için kullanılan her türlü

kanal ve arkların ba


slangıç ve bitis kısımlarına balık kayıplarının önlenmesi için Bakanlıkça izin verilenler dısında, su ürünlerinin

göçlerine, geçi


slerine ve gelisimlerine mani olacak sekilde ag, bent, çit ve benzeri engeller koymak yasaktır.

(12) Av yasa


gından önce avlanılan içsu balıklarının, yasagın baslamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satısı, nakli,

pazarlanması ve i


slenmesi zorunludur.

(13) Su ürünleri yeti


stirmek amacı ile mütesebbisler tarafından, projeleri onaylansa bile, istihsal sahalarının kiralama islemleri

kesinle


smeden, bu istihsal sahalarında, il müdürlüklerinden "Canlı Stoklama Belgesi" alarak yavru stoklanması yasaktır.

(14) Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz ve livar yapılması il müdürlüklerinin
iznine ba


glıdır.

(15) Orman içi akarsularda ticari amaçla avcılık yasaktır. Sportif amaçlı avcılık ise, Sportif Amaçlı Su Ürünleri Avcılı


gını

Düzenleyen Tebli


gde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(16) a) Aydın Bafa lagününün denizle ba


glantısını saglayan Menderes nehri ile Menderes tahliye kanalının deniz ile

Tuzburgazı-Akköy karayolu üzerindeki köprü arasında kalan sahada 1 Nisan - 15 A


gustos tarihleri arasında su ürünleri avcılıgı

yasaktır.
b) Büyük Menderes nehri, tahliye kanalı ve buralardan beslenen azmakların bütün bölümlerinde su ürünlerinin geçmesine veya
yeti


smesine engel olacak sekilde aglar kurulması, bent, çit vb. engeller yapılması yasaktır.

c) Büyük Menderes nehri Kafa bölgesinde bulunan ve balıkçıların ikamet etti


gi damlar ile bu alanlarda barınan balıkçı

gemilerinde, yasak yer ve zamanlarda her türlü avlanma malzemesinin bulundurulması yasaktır. Yasaklara uymak


sartıyla balıkçı

gemilerinin bu alanlara giri


s çıkıs yapması serbesttir.

(17) a) Mu


gla ili, Köycegiz ilçesinde, Köycegiz gölünü Akdeniz’e baglayan dalyan kanalında sürat motorları ile su kayagı

yapılması, 1 Mayıs-31 A


gustos tarihleri arasında ısıkların kanalı etkileyecek sekilde yakılması, 21.00 - 05.00 saatleri arasında her türlü

teknelerin gece seyir yapmaları, ilgili kurulu


slarca seferine izin verilen teknelerin ise 3 milden fazla sürat yapmaları yasaktır.

b) Köyce


giz gölü ve deltasında ag ile kefal balıgı avcılıgı dönem boyunca yasaktır.
c) Ortaca ilçesi, Sülüngür gölünde kuzuluk hariç dönem boyunca, su ürünleri avcılıgı yasaktır.