TEBLiĞ


Tarım ve Köyi
sleri Bakanlıgından:

2/1 NUMARALI T
CAR AMAÇLI SU ÜRÜNLER AVCILIGINI
DÜZENLEYEN TEBL
G

(TEBL
G NO: 2008/48)
B
RNC BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Teblig; bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının
korunması ve sürdürülebilir i
sletilmesini saglamak amacıyla hazırlanmıstır.
(2) Bu Tebli
g; 1/9/2008 - 31/8/2012 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılıgında uygulanacak yasak, sınırlama ve
yükümlülükleri düzenler.

Dayanak
MADDE 2 –
Bu Teblig; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeli
gine dayanılarak hazırlanmıstır.

Tanımlar
MADDE 3 –
(1) Bu Tebligde geçen;
a) A
g gözü açıklıgı: Ag ıslakken, ag ipinin ve dügümünün kalınlıgına bakılmaksızın, gergin halde bir ag gözünün birbirine
kar
sılıklı iki dügümü arasındaki mesafedir. Agın akıs yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ag gözünde yapılan ölçümün
ortalamasını,
b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere gibi adlandırılan suları,
c) Akdeniz: 29° E (do
gu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,
ç) Alamana a
gı: Alttan büzülmeyen, voli agları olarak da adlandırılan çevirme aglarını,
d) Bakanlık: Tarım ve Köyi
sleri Bakanlıgı’nı,
e) Balık boyu (Toplam boy): A
gzı kapalı iken balık basının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ısınının bitim noktası
arasındaki izdü
süm uzunlugunu,
f) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile ba
glı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz igne bulunan olta
takımını,
g) Çevirme a
gı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ag içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını saglayan istihsal
vasıtasını,

g
) Dip trolü: Su ürünleri avcılıgında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol aglarını,
h) Dolanan (sürüklenen) a
glar (Drift-Net): Alt yakasında agırlıklar bulunmayan, mantar yakası plastik yüzdürücüler (tokyo
terlik yapımında kullanılan) ile yaka halatı boyunca donatılmı
s, kursun yakası olmadıgı için kendi agırlıgı ile suda asılı kalarak, rüzgar
ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma a
gı çesidini,
ı) Ege denizi: Meriç nehrinin denize döküldü
gü yer ile 29° E (dogu) boylamı arasında kalan suları,
i) Gırgır a
gı: Alttan büzülen çevirme aglarını,
j)
l Müdürlügü: Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı l Müdürlügünü,
k)
lçe Müdürlügü: Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı lçe Müdürlügünü,
l)
stiridye boyu: Büyük kabugun (sol kabugun), bastaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunlugunu,
m) Kerevit, deniz böce
gi ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın
uzunlu
gunu,
n) Kum midyesi boyu: Kabukların birle
sme noktasından dikey olarak inen çap uzunlugunu,
o ) Liman: Yükleme, bo
saltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için
mendireklerle çevrilmi
s korunaklı su alanını,
ö) Mavi yengeç boyu: Kabu
gun (karapaksın) sag ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüsüm uzunlugunu,
p) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılı
gında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısmından

çekilen trol a
glarını,