(11)
lk hareket noktası Marmara denizi olan ve diger karasularımıza trol avcılıgı yapmak üzere gidecek trol gemileri, ag ve
kapılarını geminin bulundu
gu yere en yakın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek mühürleteceklerdir.

Ortasu trolüne ili
skin yasaklar
MADDE 11 –
(1) Karadeniz’de her türlü trol ile avcılıgın yasaklandıgı yerlerde, Marmara denizi, Ege denizi ve Akdeniz’de
orta su trolü ile su ürünleri avcılı
gı yasaktır.
(2) Ortasu trolü, kullanımına izin verilen yer ve zamanlarda çift gemi ile çekilebilir. Ortasu trolü ile avcılık yapacak balıkçı
gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildi
gi il müdürlügünden ek-1’de yer alan avcılık "zin Belgesi"nin alınması zorunludur.
(3) Karadeniz’de ortasu trolünün 18 m.'den (10 kulaç) daha sı
g sularda çekilmesi ve 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında su
ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır. Ancak, Karadeniz’de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında, çift gemi ile çekilmek
sartıyla,
Samsun ili, Yakakent ilçesi, Çaya
gzı burnu (41° 41,040' N-35° 25,193' E) ile Samsun-Ordu l sınırındaki Akçay’ın denize döküldügü
yer (41° 08,874' N - 37° 10,112' E) arasında 20 kulaç ve daha derin sularda ortasu trolü ile çaça balı
gı avcılıgı serbesttir. Bu istisnadan
faydalanacak balıkçı gemileri tarafından avlanan çaça balı
gı için ek-2’de yer alan "Mense Belgesi"nin düzenlettirilmesi zorunludur.

Çevirme a
glarına iliskin yasaklar
MADDE 12 –
(1) Asagıda belirtilen alanlarda gırgır agları ile avcılık yasaktır.
a) Ta
sucu körfezinde, Güvercin ada (36° 14,716’ N - 33° 48,621’ E) ile ncekumburnu (36° 14, 090’N - 33° 56, 899’ E)
arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alan içinde.
b) Fethiye körfezinde, Fethiye adası feneri (36° 38,824’ N - 29° 05,896’ E) ile Paçarız burnu (36° 38,517’ N - 29° 06,075’ E)
arasında çekilen hattın do
gusunda kalan alan içinde,
c) Köyce
giz, ztuzu sahilinde, Akiye burnu (36° 47,945’ N - 28° 35,671’ E) ile Bozburun’u (36° 45,604’ N- 28° 36,770’ E)
birle
stiren hattın dogusunda kalan alan içinde,
ç) Güvercinlik körfezinde, Sıralık burnu (37° 07,712’ N - 27° 32,282’ E) ile kar
sısındaki Pina (Kimse) (37° 09,149’ N - 27°
33,023’ E) burnunu birle
stiren hattın dogusunda kalan alan içinde,
d) Gökova körfezinde, Akbük burnu (37° 00,971’ N - 28° 06,918’ E) ile Kargılı burnunu (36° 56,501’ N - 28° 05,822’ E)
birle
stiren hattın dogusunda kalan sahada,
e) Asin körfezinde;
ncegöl burnu (37° 13,827' N - 27° 30,365' E) ile nce burun (37° 11,662' N - 27° 31,631' E) arasında
çekilen hattın kuzey-do
gusunda kalan sahada,
f) Kazıklı limanında, Karaburun (37° 18,251’ N - 27° 25,935’ E) ile Teke burnunu (37° 15,350’ N - 27° 27,309’ E) birle
stiren
hattın kuzey do
gusunda kalan alan içinde,
g) Çandarlı körfezinde Kemikli burnu (38° 55,051’ N- 26° 51,066’ E) ile Alia
ga Taslı burun (38° 50,063’ N - 26° 56,567’ E)
arasında çekilen hattın kuzey-do
gusunda kalan alan içinde,

g
) Saros körfezinde Kusburnu (40° 36’, 134 N - 26° 38, 193' E) ile karsısındaki (40° 38’, 295 N - 26° 38, 193' E) koordinat
noktalarını birle
stiren hattın dogusunda kalan alan içinde,
h)
stanbul ve Çanakkale bogazlarında trafik ayırım düzeni içerisinde,
ı) Çanakkale bo
gazında Nara burnu feneri (40° 11, 823' N - 26° 24, 093' E) ile Akbas feneri (40° 13, 276' N - 26° 25, 491 'E)
ve Kepez feneri (Kanlıdere) (40° 05, 506' N - 26° 21, 816 'E) ile So
gandere (Karanfil burnu) feneri (40° 06, 429' N - 26° 19, 716' E)
arasında kalan alan içinde,
i)
stanbul Adalar’da; Burgazada Mezarlık burnu (40° 53, 218’ N - 29° 03,329’ E), Kınalıada Ocak burnu (40° 54, 223’ N - 29°
02,729’ E), Kınalıada Liman burnu (40° 54, 454’ N - 29° 03,453’ E), Burgazada Çe
sme burnu (40° 53, 129’ N- 29° 04,199’ E),
Heybeliada De
girmen burnu (40° 53, 046’ N - 29° 05. 355’ E), Dragos (40° 54, 443’ N - 29° 08, 343’ E), Büyükada çakarı (40° 53,
010’ N - 29° 07, 920’ E), Büyükada su iskelesi (40° 52, 040’ N - 29° 08,530’ E) ve Büyükada (40° 51,850’ N- 29° 08, 000’ E),
Büyükada Dil burnu (40° 51 709’ N - 29° 06,472’ E) ve Heybeliada askeri liman (40° 52,340’ N - 29° 06,150’ E) Heybeliada (40°
52,400’ N - 29° 04, 500’ E) ve Burgazada (40° 52,500’ N - 29° 04, 000’ E) koordinat noktalarını birle
stiren alan içinde,
j)
stanbul bogazında, Ahırkapı (41° 00’ 27" N - 28° 59’ 05" E) ve Kadıköy nci burnu mendirek fenerini ( 40° 59’ 05" N - 29°
00’ 52" E) birle
stiren hat ile Yeniköy vapur iskelesi (41° 07’ 01" N - 29° 04’ 18" E) ve Pasabahçe fenerini (41° 06’ 57" N - 29° 05’
23" E) birle
stiren hat arasında kalan alan içinde,
k)
zmit körfezinde Zeytin burnu (40° 44’, 500 N - 29° 47, 068' E) ile karsısındaki (40° 43’, 416 N - 29° 46, 908' E) koordinat
noktasını birle
stiren hattın dogusunda kalan alan içinde,
l) Artvin ili, Hopa ilçesi, Kemalpa
sa bucagı, Sarp köyü açıklarında, (41°34’ 48" N - 41° 17’ 13" E) ile (41° 30’ 42" N - 41° 32’
12" E) koordinatlarını birle
stiren hattın Gürcistan sınırına kadar olan kısmında kalan karasularımızda,
(2) Tüm denizlerimizde 15 Nisan - 31 A
gustos tarihleri arasında gırgır agları ile su ürünleri avcılıgı yasaktır.
(3) Mıhlı çayı ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda, 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gırgır a
gları ile yazılı
orkinos, uzun kanat orkinos, gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılı
gı serbesttir.
(4) Orkinos avcılı
gına iliskin getirilen düzenlemeler kapsamında, gırgır agları ile orkinos avcılıgına izin verildigi dönemde,
gırgır a
glarının kullanımı serbesttir.
(5) Orkinos avcılı
gında kullanılan gırgır agları hariç, derinligi 90 kulaçtan daha fazla olan gırgır aglarının kullanımı yasaktır.
(6) 12 kulaç derinli
ge kadar olan fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulunmayan, alamana (voli) agları ile
dönem boyu avcılık yapılması serbesttir.
(7) Bütün karasularımızda gırgır a
gları ile 10 kulaç (18 m) derinlikten daha sıg sularda avcılık yapılması yasaktır. Ancak;
a) Karadeniz’de; Kastamonu ili, Cide ilçesi Köpekkaya burnu ile Bulgaristan sınırı arasında kalan karasularımızda ve Marmara
denizi’nde 1 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında 6 kulaçtan (11 m) itibaren,
b) Akdeniz’de; Seyhan nehrinin denize döküldü
gü yerdeki Deliburnu feneri (36° 43,127’N - 34°54,172’E) ile Yumurtalık
limanı giri
sindeki Ceyhan bogazı feneri (36° 42,442’ N - 35°43,945’ E) arasında kalan alanda, 6 kulaçtan (11 m.) itibaren; uzunlugu en
fazla 3 boy (600 m.) ve derinli
gi en fazla 18 kulaç (33 m.) olan gırgır agları ile avcılık yapılması serbesttir.
(8) Gırgır a
gı kullanan balıkçı gemileri için Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinden aglarının derinligini gösterir, bir yıl geçerli
ölçüm belgesi alınması zorunludur. (Ek-3)
(9) Çevirme a
gları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu aglara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha

içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılı
gı yasaktır.