Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 372 Numaralı Sirküler
22 Şubat 2009 / 18:13Resmi Gazete’de Yayımlanma Tarih: 24.08.2006 Sayı: 26269 Sayılı


DENİZLERDE VE İÇ SULARDA AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN 37/2 NUMARALI SİRKÜLER

İRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 1/9/2006- 31/8/2008 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, aşağıda belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.
Tanımlar

MADDE 2-

(1) Genel tanımlar
a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
b) Amatör balık avı rehberi: Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı başarıyla geçerek Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanan gerçek kişiyi,
c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu sirkülerde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,
ç) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,
d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların sirkülerde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede sirkülerce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
f) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,
ğ) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,
h) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
ı) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,
i) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,
j) İl - İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü’nü,
k) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde sirküler kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel yada takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,
l) Sportif balıkçılık: Sirkülere uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,
m) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,
n) Zaman yasağı: Avlanma zamanına ilişkin düzenlemenin yapıldığı tarihlerin başlangıç ve bitimini gösteren günler yasaklamaya dahil olmak üzere, bu sirkülerde zaman yasaklarında belirtilen aylar, sirkülerin geçerli olduğu yıllara ait ayları,
ifade eder.

2) Araç, gereç ve yöntem tanımları
a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
b) Balık taşıma sepeti–Filesi–Kıtkası: Yakalanan balığı nakletmek üzere tasarlanmış araçları,
c) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,
ç) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,
d) Canlı yem kovası: Yemlik balıkların canlı olarak muhafazasına ve nakline olanak veren, elektrikli hava pompası gibi yaşam destek tertibatlarına da sahip olabilen fabrikasyon yada elde üretilmiş gereçleri,
e) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,
f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,
g) Fırdöndü: Çok az bir yük altında bile kolaylıkla dönebilen, ikiden fazla uçlu klipsli ya da kopçalı olarak yapılan, olta takımının bozulmasını, misinanın gam almasını engelleyen olta takımı elemanı parçasını,
ğ) Kakıç: Tutulan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereci,
h) Kepçe: Yemlik balık yakalamak amacıyla yada tutulan su ürünlerini sudan karaya veya sandala almakta kullanılan torba şeklinde saplı fileyi,
ı) Kıbrıs olta: Bir bedenin üzerine köstek kullanmadan, çok sayıda iğne ile donatılarak, iğneli bedenin yeme sarılıp, yemi didikleyen balıkların serbest iğnelere yakalanmasını amaçlayan olta takımını,
i) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,
j) Livar: Tutulan balıkların alıkoyulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes, tekne bölmesi v.b. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan sağlayan bölmeyi,
k) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
l) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
m) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
n) Olta ipi: Sentetik, doğal veya :-):-):-):-)l, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,
o) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,
ö) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,
p) Pinter (Sepet): Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
r) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya :-):-):-):-)l yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,
s) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
ş) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler, çeşitli şekillerde ve renkte yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir)
t) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağı türünü,
u) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
ifade eder.

3) Türler ile ilgili tanımlar
a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıklardır. Kontrolsüz ve izinsiz olarak dere ve göllere bırakılması yasaktır.

Çizelge 1 – İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar

Gökkuşağı alabalığı Oncornhychus mykiss: Ülkemiz iç sularının hiç birinin doğal türü değildir. Kültürü yapılan bu balık kendi kendine üreyemez. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir .

Turna Esox lucius: Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.
Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

Tatlısu levreğiPerca fluviatil Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar vermektedir. Bu balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli kesinlikle yasaktır.

Çizelge–2 İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Zararlı Balıklar

Güneş levreği Lepomis gibbosus: Yabancı kökenli etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.

Tilapya azmanı Tilapia sp.: Yabancı kökenlidir. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.

Havuz balıkları
Carassius sp.: Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.

Gambusia Ghambussia sp.:Ülkemizde de sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.

c) Yemlik balıklar: Aşağıdaki çizelgede yer alan türler, amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılabilecektir. Bir amatör balıkçı livar yada canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. Ekolojik açıdan zararlı yada potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler. Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir. Yasal sayı ve boy sınırlamaları dahilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir. 12 cm.’den küçük yemlik balıkların nakli yasaktır.

Çizelge–3 Yemlik Balıklar
Türkçe Adı Latince adı Türkçe Adı Latince adı
Bıyıklı balık Barbus barbus Ulubat balığı Acanthobrama mirabilis
Çaça Sprattus sprattus Noktalı inci balığı Alburnus bipunctatus
Çöpçü balığı Nemacheilus sp. Ot balığı Phoxinus phoxinus
Horozbina Blennius sp. Tirsi Alosa fallax nilotica
İnci balığı Alburnus alburnus Sardalya Sardinella sp. Sardine sp.
İstavrit Trachurus trachurus Tatlısu kaya balığı Proterorhinus marmoratus
İzmarit Maena smaris Tatlısu gümüşü Chalcalburnus mossulensis
Karaburun Chondrostoma sp. Gümüş Atherina boyeri
Kaya balığı Neogobius sp.

İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 3-
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu sirküler ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince “Amatör Balıkçı Belgesi” verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde amatör balıkçılık avcılığına izin verilen her yerde geçerlidir. Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi verilir.
(4) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

Şekil 1- Amatör Balıkçı Belgesi
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

AMATÖR
BALIKÇI BELGESİ
Belge No:
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Mesleği
Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 4-
(1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular “Misafir Amatör Balıkçı Belgesi” ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

Şekil–2 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ
BAKANLIĞI
… …………. İl MüdürlüğüMİSAFİR AMATÖR
BALIKÇI BELGESİ
Belge No:
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Uyruğu
Pasaport No
İkamet Adresi

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar;
a) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla, avlanma pulu almak suretiyle, bedelli olarak, içsularımızda ve denizlerimizde tekne ile,
b) Amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
c) Denizlerimizde sadece karadan olmak ve sirkülerde geçen kurallara uymak kaydı ile izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
avlanabilirler.

Amatör balıkçılık turizm izni
MADDE 5-
(1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek yada tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının sirkülerde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Sirküler ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.
(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil-3 Amatör Balıkçılık Turizm İzni

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………… İl Müdürlüğü

AMATÖR BALIKÇILIK[/align:a16d3a8e1d]TURİZM İZNİ
İzin No:
Belge Sahibinin Adı Soyadı
Ticari Unvanı (Şirketler için)
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No.
Ticaret Sicil No (Şirketler İçin)
TC Kimlik No. (Gerçek Kişiler İçin)
Bu belge, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yayımlanan Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirküler hükümleri gereğince, amatör avcılık yapılabilecek tüm alanlarda geçerli olmak üzere verilmiştir. Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir..

...../………/20…

Adı Soyadı
Unvan-İmza-Mühür
İkamet Adresi


Avlanma pulu
MADDE 6-
(1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL. karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.
(2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.
(3) Avlanma Pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil-4 Avlanma Pulu

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
…………………. İl/İlçe Müdürlüğü

AVLANMA PULU
Pul No:

Amatör Balıkçılık Turizmi İzni Sahibinin
Adı
Belge Numarası ve Tarihi
Alındığı Yer
Avlanma Yeri
Avın Başlangıç Tarihi
Bu avlanma pulu Amatör Balıkçılık Turizmi kapsamında avın başlangıç tarihinden itibaren üç gün süre ile geçerli olmak üzere verilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
MADDE 7-
(1) İçsularda amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek günlük limit bilgileri çizelge-4’te, zaman yasakları çizelge-5’te yer almaktadır.

Çizelge-4 İçsu Balıkları

Türler Latince adı Boy Limiti
(en az) Miktar Limiti (en fazla)**** Kapalı sezon
Doğal alabalık (Bütün türler) 20 cm. 3 adet 01 Ekim-31 Mart
Gökkuşağı alabalığı O. mykiss Yok 10 adet *
Sazan C. carpio 30 cm. 10 adet **
Kadife Tinca tinca 22 cm. 10 adet **
Sudak S. lucioperca 22 cm 10 adet 15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu levreği P. fluviatilis 18 cm. kg 15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg ***
Şiraz Capoeta.sp 20 cm. kg **
Turna Esox lucius 40 cm. 10 adet 15 Aralık-31 Mart
Yayın Silurus glanis 70 cm. 1 adet **
Diğer türler ----- Yok kg **
% 5 küçük boylara izin verilir. Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.
* Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Bunun dışındaki iç sularda kapalı sezon yoktur.
**Bu türlere ilişkin zaman yasağında, Çizelge-5’deki il grupları için verilen yasak dönemler uygulanır.
*** Orman içi sular hariç akarsularda kapalı sezonu yoktur. Akarsular dışındaki iç sularda çizelge- 5’teki yasak dönemler uygulanır.
**** Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez.
Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

Çizelge-5 İçsularda Zaman Yasakları
İLLER YASAK DÖNEM
Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak 15 Mart –15 Haziran
Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak 1 Nisan–30 Haziran
Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli,Yozgat 15 Nisan–15 Temmuz
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van 15 Mayıs – 15 Ağustos

Denizlerde avlanabilecek türler
MADDE 8-
(1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:

Çizelge-6 Deniz Balıkları

Türler Latince adı Boy limiti (cm) (en az) Miktar limiti (en fazla)
Akya Lichia amia 30 3 adet
Barbunya -Tekir Mullus sp. 13 Kg
Çipura Sparus aurata 15 Kg
Deniz turnası Scomberesox saurus 60 1 adet
Gobene (Tombik) Auxis thazard 40 3 adet
İstavrit Trachurus trachurus 13 Kg
Kalkan Scopthalmus sp. 40 2 adet
Karagöz Diplodus vulgaris 15 Kg
Kefal Mugil sp. 20 Kg
Kılıç Xiphias gladius 130 1 adet
Kolyoz Scomber japonicus 18 Kg
Lagos Epinephelus aeneus 30 3 adet
Levrek Dicentrarchus labrax 18 Kg
Lüfer Pomatomus saltatrix 14 Kg
Mercan Pagellus erythrinus 15 Kg
Orfoz Epinephelus gigas 40 3 adet
Orkinos (Ton) Thunnus thynnus 90 1 adet
Palamut -Torik Sarda sarda 25 Kg
Pisi Pleuronectes limanda 20 Kg
Sinagrit Dentex dentex 20 Kg
Uskumru Scomber scombrus 20 Kg
Uzun kanat orkinos Thunnus alalunga 60 1 adet
Yazılı orkinos Serranus scriba 45 2 adet
Diğer türler ----- Yok kg
% 5 küçük boylara izin verilir.
Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.
Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir.
Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.
Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

Koruma altındaki türler
MADDE 9-
(1) Denizlerde ve içsularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:

Çizelge-7 Avlanması Yasak Olan Türler

Türler Latince adı Türler Latince adı

Beni balığı Cyprinion macrostamus Mersin balıkları Acipenser sturio
Büyük camgöz
köpek balığı Carcharhinus plumbeus Acipenser ruthenus
Acipenser nudiventris
Deniz alası Salmo trutta labrax Acipenser güldenstaedti
Deniz atı Hippocampus hippocampus Minare -
Deniz
kaplumbağaları Caretta caretta, Misk ahtapotu Elodone moschata
Dolium galea Mühreler Lamellaridae
Chelonia mydas Ot sazanı Ctenopharyngodon idella
Deniz kulağı Haliotis lamellosa Pervane balığı Mola mola
Deniz çayırları Posidonia oceanica Pina Pinna nobilis
Zostera nolti Şeytan minaresi Gourmya yulgata
Gümüş sazanı Hypophthalmichtys molitriksSiyah mercan Gerardia savaglia
Fil kulağı Spongia agaricina Triton Charonia lampas
Fok Monachus monachus Ticari deniz
süngerleri Spongia officinalis
Güneşlenen
köpek balığı Cetorhimus maximus
Hippospongia communis
Kancalı ahtapot Elodone cirrhosa Yağlı balık Garra rufa
Kırmızı mercan Corallium rubrum Yunus Delphinus delphis
Kırmızı yıldız Asterina pancerii Phocoena phocoena
Lambuka Corypahaena hippurus Tursiops truncatus
Maya Maia squinado

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yöntem ve Sınırlamalar

İçsularda amatör avcılık
MADDE 10-
(1) Parakete haricindeki her türlü olta takımı ve yemlik uzatma ağı ile içsularda amatör avcılık yapılabilir. Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
(2) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 6 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
(3) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
(4) Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (germe, uzatma, sürütme, serpme, pinter, çevirme, tırıvırı gibi) amatör avcılıkta kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
(5) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
(6) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
(7) Sualtı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık yapılamaz.
( Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
(9) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
(10) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.
(11) İçsularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(12) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 6 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Bu yerlerde amatör avcılığa açılacak alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Eğer kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

Denizlerde amatör balıkçılık
MADDE 11-
(1) Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(2) Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
(3) Bir amatör en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Bir amatörün bir olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
(4) Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vs) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
(5) Kullanılacak serpme ağın kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.
(6) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
(7) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.
( Bu sirkülerde özellikleri izin verilenler dışındaki her türlü ağ ve her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
(9) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.
(10) Koruma altında olan türler dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Alan Yasakları ve Sınırlamalar

Yer yasakları
MADDE 12-
(1) Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan içsu kaynakları sirküler ekinde Ek-1 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise ek- 2 sayılı listede verilmiştir.
Ek- 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, sirküler ile getirilen zaman yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması serbesttir.
(2) Gökçeada Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren “Sualtı Deniz Rezervi (Parkı)” oluşturulacak olan (390 14’ 06’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 18’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 24’’ N-250 56’ 06’’ E; 390 14’ 36’’ N -250 56’ 06’’ E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.
(3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak ve amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
(4) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (360 06’ 26’’ N - 330 06’ 40’’ E) , (360 05’ 17’’ N - 330 05’ 31’’ E), (360 06’ 09’’ N - 330 05’ 46’’ E), (360 06’ 00’’ N - 330 07’ 10’’ E) koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı yasaktır.
(6) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

Diğer yasaklar
MADDE 13-
(1) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.
(2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.
(3) Sirkülerde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
(4) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir.
(5) Ormaniçi sularda amatör balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatından “Ormaniçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alması zorunludur.
(6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
(7) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
( Kafes balıkçılığı yapılan iç sularda kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
(9) Ticarî amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Yasal İşlemler
Cezalar
MADDE 14-
(1) Bu Sirküler hükümlerine aykırı hareket edenlere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna tadil eden 3288 ve 4950 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır.
Koruma ve kontrolle görevli olanlar
Madde 15- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 33) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde-3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

apt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları için yapılacak işlemler
MADDE 16-
(1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 34) Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.
Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır.
Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adli mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkumiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.
Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.
b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar yedieminde tutulur.
Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır. Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır.
c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır.
ç) Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler yönetmelikle düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Yasak kararları

Ek – 1
AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR
İLİ İLÇESİ KAYNAK ADI
ADANA Tuzla, Akyatan gölleri.
AĞRI Balık gölü.
AFYON Eber gölü
AKSARAY Ihlara çayı.
ANKARA Beypazarı Sorgun, Eğriova göletleri.
AMASYA Borabay, Ziyaret göletleri.
ANTALYA Düden çayı.
ARDAHAN Posof Alabalık gölü, Derindere, Kazankaya, Vahla, Şuvaskal dereleri.
Hanak Alabalık suyu (Kımılık çayı), Çengelek suyu. Kasrit deresi.
Merkez Alabalık deresi, Rum deresi, Toros deresi (Torodere)
ARTVİN Borçka Başköy, İçkale (Düzköy), Kabaca, Karagöl, Uğur dereleri.
Ardanuç Meşeköy deresi , Curuspil deresi ve gölleri.
Yusufeli Barhal (Altıparmak), Kobak çayları, Bıçakcılar, Dokumacılar, Tekkale dereleri
Şavşat Kirazlı gölleri ve Kirazlı deresi,Papart, Kaçkal dereleri.
BALIKESİR Kocaeli, Kınık, Yeni Ziraatli göletleri. Eğridere.
İvirindi Çaparlı Patlak (Yeşilköy),Altıeylül,Kınık,Çarkacı göletleri.
BARTIN Merkez Karadere.
Ulus Aksu deresi (cırım çayı ve kolları),Derbent dere (yemişen çayı).
BİNGÖL Gayt, Gönük çayları.
BATMAN Dicle Nehri ile Garzan çayının birleştiği alanda İncirli, Danacı ve Kaşüstü köyleri arasında kalan alan.
BİTLİS Nemrut gölü.
BURSA Gölbaşı (Kuşkonmaz) göleti
BOLU Merkez İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl, Sülüklü
Yedigöller Büyükgöl, Deringöl (özel avlanma izni hariç)
Abant, Gölcük göletleri (özel avlanma izni hariç).
Karadere, Elten Ayıkaya deresi, Çal deresi ve kolları.
Mengen Geyik gölü. Hızardere. Şirinyazı göleti.
Kıbrıscık Karagöl.
Seben Kesenözü gölü, Kızık gölü.
Göynük Sünnet gölü.
ÇORUM
Çorum, Atatürk barajları. Ahmetoğlan, Aksu, Gökçedoğan, Bozdoğan, Hüyük, Geykoca, Hıdırlık Kızılhamza göletleri.
DÜZCE Yığılca Beşpınar, Kurtsuyu, Mengen, Torkul dereleri
Merkez Aksu,Tatlı,Yedigöller dereleri.
DENİZLİ Gökpınar deresi.
ERZİNCAN Çayırlı Büyükyayla çayı.
Refahiye Akarsu, Kalkancı, Korundere göletleri. Karanlık, Koru dereleri. Çimensuyu, Dinasor, Hırdıç, ve Ilgarın çayları.
ELAZIĞ Merkez Cip göleti.
ERZURUM Uzundere Tortum gölü.
ESKİŞEHİR
Ahırköyü, Bahçecik, Çatmapınar, Emirceoğlu,Günyüzü I-II, Kanlıpınar, Oğlakçı, Tutluca I-II, Mercan, Üçbaşlı göletleri.
Seyitgazi Kunduzlar baraj gölü.
GAZİANTEP İslahiye Tahtaköprü barajı
GİRESUN Merkez Baltama, Karabulduk dereleri.
Dereli Aygır gölü, Bağırsak gölü, Karagöl, Yücedere.
Görele Çömlekçi deresi.
Eynesil Derindere.
Yağlıdere Yağlıdere.
Tirebolu Kavraz deresi.
Bulancak Pazarsuyu deresi.
GÜMÜŞHANE
Merkez Edire deresi.
Şiran Mertekli, Ökseyit dereleri.
Torul Nivene deresi ile Cizere deresi ve kolları
Kelkit Balahor deresi.
Kürtün Y.Kürtün deresi ve kolları ile Süme,Örümcek, Gelivera ve Kavraz dereleri

ISPARTA
Keçiborlu Güneykent barajı, Keçiborlu göleti.
Eğirdir Kovada gölü
Merkez Gölcük gölü.
Sütçüler Yazılı dere.
Ş.karaağaç Pınargözü deresi, Hizarderesi.
Aksu Karağı göleti.
Senirkent İleydağı göleti
Atabey Atabey göleti.
Gönen Bağarası, göleti.
Yalvaç Hisarardı göleti.
Ören göleti.
MERSİN Çamlıyayla Kadıncı deresi, Cehennem deresi.
Anamur Anamur çayı, Sultansuyu çayı.
Bozyazı Bozyazı çayı.
İSTANBUL Şamlar,Göktürk göletleri, Ayvat, Kömürcü, Odaiçi dereleri.
İZMİR Selçuk Tahtalı barajı, Gebekirse gölü, Çatalgöl (Akgöl).

KARABÜK
Eflani Bostancı, Kadıköy Ortakçılar göletleri. Örencikdere.
Yenice Şimşirdere,Karakaya Kızılkaya dereleri ve kolları, İncedere.
Safranbolu Sırçalı, Kirpe dere ve kolları
Karataş, Aksu, Elmalı dereleri.
KARS Sarıkamış Keklik deresi.
KASTAMONU Kösen çayır, Kas göletleri. Küre, Anday, Zerva, Kös, İlişi, Ezine çayları.
KAYSERİ Şeker fabrikası gölü. Akköy, Darılı, Efkere, İncesu, Selkapanı, Karakuyu, Paşalı, Şeyhli,Tekir, Zincidere göletleri.
KIRIKKALE Kapulukaya barajı. Beyobası, Ahıllı, Cinali göletleri.

KIRKLARELİ
Merkez Ahmet Bey göleti, Dokuzhöyük köyü göleti.
Vize Kazandere.
Demirköy Akgöl, Kazan, Pabuç, Velika dereleri.
KOCAELİ Yuvacık göleti.
KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar göleti.
Simav Gölcük göleti.
Altıntaş Altıntaş-Çalköy göleti.
MALATYA Doğanşehir Karanlık dere. Kapıdere, Sürgü çayları.


MUŞ Korkut Korkut göleti.
Bulanık Haçlı (Kazan) gölü.
Merkez Doğdap ve Çobandağ gölleri.
Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri.
NEVŞEHİR Acıgöl Tatların barajı.
Ürgüp Damsa göleti.
Avanos Ayhanlar barajı.

ORDU
Kabadüz Çambaşı göleti.
Tekmezar derinçay, gümüşdere, İkidere , turnalık, kurşunçal dereleri.
Fatsa Gaga gölü.
Gölköy Ulukavakta deresi
Akçova,Aydoğan,Gölköy, Kozören, Kırlı, Ortadere dereleri.
SAKARYA
Acarlar gölü.Hasanfakı Okçular, Kulaklı, İmamlar, Aslanlar göletleri. Maden deresi.
SAMSUN Bafra Çernek gölü, Liman gölü, Gıcı gölü, Balık gölü, Uzungöl ile gölleri birbirine ve Karadeniz’e bağlayan kanallar.
Terme Gölardı, Simenlit gölleri.

SİVAS
Gürün Gökpınar gölü.
Zara Denizinyazı gölü. A.Çakmak, Çağlar, Deligazili, Doğupınar, Deliilyas, Harmancık, Karacaören, Keriminmümün, Kümbet, Kemeriz,Kurucagöl,Sahli (karagöl), Serpincik, Üçtepe göletleri.
SİNOP Erfelek Erfelek Şelaleleleri ve kolları.
Dilbar deresi, Himmetoğlu çayları.
Merkez Sarıkum gölü. (TKA). Keçi deresi.
Ayancık Akgöl gölü, Yemişli, Zindan, İnaltı çayları

RİZE
Türkeli Zindan çayı.
İkizdere Cimil, Anzer dereleri, Yedigöller.
Güneysu Gürgen, Islahiye dereleri.
Çamlıhemşin Balıklıgöller,Avusor,Palakçur,Hala,Yukarı şimşirli,Tar dereleri.
At, Kumlu, Kapalı göllleri. Fırtına deresi ve kolları, Vercenik deresi. İkizdere, Gürgendere, İslahiye, Hala, Avusor, Çağlayan, Çatal, Durak, Fındıklı, Kaloskori, Pishala, Tunca deresi ve kolları. Palakçur, Uzun, Potomya çayları.
TEKİRDAĞ Saray Sultanbahçe deresi. Sultanbahçe barajı.
TOKAT
Almus, Ataköy barajları.Zinav gölü.Sınav, Ortaören, Koçaş, Bebekderesi, Çelikli, Bedirkale, Dutluca, Erkilet, A Güçlü, Gökçeyol, Artova Merkez göletleri. Koru ve Karanlık dereleri.

TRABZON
Çaykara Karagöl, Balıklıgöl, Binömer, Ogene Deresi.
Maçka Yerlice(Yeri)dere, Meryemana deresi ve kolları.
Aparsar, Ayeser, Balıklı, Çamlıdüz, Haldizen, Kirazlık, Maki, Manahoz, Paparza, Solaklı Yanbolu, Yeniköy, Zigana dereleri, Zarha deresi ve kolları.
TUNCELİ Munzur, Pülümür çayları.
YALOVA Termal Karapınar, Nacaklı, Samanlı dereleri.
Çınarcık Ortaburun göleti
ZONGULDAK Güllük, Ulutan göletleri.
Gümeli, Kaymak, Köpek, Manzut dereleri.
Dokuzsu dere ve kolları.

Ek - 2
AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR

İLİ İLÇESİ AKARSU ADI YASAK SINIRLARI
ADANA Pozantı Çakıt suyu Kaltaroğlu deresinin Çakıt suyuna birleştiği yerden- Kulmağara mevkiine kadar 8 km’ lik kısım.
ARTVİN Borçka
Balcı deresi Balcı yaylasından Kaynarca deresine birleştiği yere kadar.
Atanoğlu deresi Karagöl’den- Muratlı yol ayırımına kadar.
Şavşat Kirazlıdere Kirazlı yaylasından- Kirazlı köyü köprüsüne kadar.
BALIKESİR Erdek Eğridere vadi deresi Kaynağından itibaren 7 km’ lik kısım. (Deretepealtı ve Makastarla mevkii)
BARTIN Ulus Uluçay Kozanlı köyünden Ulukaya köyüne kadar 8 km.lik kısmı.
Katırova deresi Tepelicek tepesinden başlayıp Uluköy köyüne kadar olan 10 km.lik kısmı.
BİNGÖL Solhan Murat nehri Halil mah.den Düşmalan mezrasına kadar 25 km’lik kısım.
Kığı Peri çayı Topraklı köyünden- Selenk mah. kadar 15 km’lik kısım.
BİTLİS Merkez Rodere çayı Köprübaşı mah.den -Pisyar mah.kadar 20 km’ lik kısım.
BOLU Dörtdivan Köroğlu deresi Devören yaylasından Tekkederesi köyü hizasına kadar 13. km.lik kısım yasaktır.
Dirgine Kozdere Çingene konağı mevkiinden- Büyük suyla birleştiği yer arasında kalan 21 km’ lik kısım.
Merkez Sarıçam deresi Gökbuladan gölünden başlayarak Karadere Orman İşletme Şefliği binası yakınında Büyüksu’ya birleştiği yere kadar 15 km,lik kısmı yasaktır.
Merkez Karadere Yedigöller Y.H.G.S. içerisinde Ahlatçı tepenin altından başlayarak Sivri tepeden Kocaçay ile birleştiği yere kadar 25 km’lik kısım.
Merkez Şimşirdere Yedigöller Y.H.G.S.İçerisinde, İğnekiriş tepe ile Hoçaş tepeden eteklerinden oluşan kaynakların oluşturduğu derenin Karadere ile birleştiği yere kadar 5 km’lik kısım.
Kıprıscık Yayladere Avlukaya derenin birleştiği yerden başlayarak, Örencik dere boyunca Yayla dereye, orman toplu koruma merkezini takiben Yayla çayı boyunca Tazılar yaylasına kadar 15 km’lik kısım.

ÇANAKKALE Bayramiç Handere Gökiğrek bıçkısı mevki ile Dedebaşı tepe mevkii arasında kalan 6.4 km’lik kısım.
Ayazma deresi Kanlıdere mevkiinden - Suludereye birleştiği yere kadar, 4.1 km’ lik kısım.
Yenice Çelebi deresi
Ortaada mevkiinden-Kumeğrek deresine birleştiği yere kadar 3.9 km’lik kısım.
Boşnak deresi Çelebi ve Kumeğrek derelerinin birleştiği noktadan başlayıp Gavurharmanı tepe mevkii arasında kalan 2.1 km’ lik kısım.
Karakısık deresi Göl deresi ile Çınareğrek deresinin birleştiği yerden Kovanlık çayıyla birleştiği yere kadar 3,4 km’lik kısım.
Sarısu deresi Sarısu tepesi mevkiinden- Sarısu deresinin Kovanlık çayı ile birleştiği yere kadar 3.3 km’ lik kısım.
Kovanlık çayı Kirse ve Ayı derelerinin birleştiği yerden Sağırtaş mevkii arasındaki 7.4 km’lik kısım.
Ayı deresi Nane alanı mevkiinden Kirse deresine birleştiği yere kadar 3.7 km’lik kısım.
ÇANKIRI Çerkeş Horhor deresi Çerkeş ilçesi dahilindeki 8 km.lik kısım.
ELAZIĞ Karakoçan Peri suyu Huremkayak tepesinden başlayıp, Çarko Mahallesi’ne kadar 10 km’lik kısım.
Palu Murat nehri Bingöl il sınırından başlayıp Çarko Mahallesi’ne kadar olan 10 km.lik kısım.
ERZURUMŞenkaya Karanlık dere 0-10 km' lik kısım.
Kamuk dere 0-10 km' lik kısım.
Uzunçayır deresi 0-8 km' lik kısım.
Bardız çayı 0-4 km' lik kısım.
Aydere, Cansız, Issız dereleri Kaynağından- Akşar çayına kadar olan kısım.
Merkez Sırlıdere 0-5 km' lik kısım.
Serçeşme çayı 0-20 km' lik kısım.
Ovacık deresi 0-15 km' lik kısım.
Kamışlıdere 0-12 km' lik kısım.
Garezdere 0-9 km' lik kısım.
Şeytandere 0-12 km' lik kısım.
Pasinler Demirdöven dere 0-6 km' lik kısım.
Tortum Aksu çayı 0-6 km' lik kısım.
Pürnefes deresi 0-12 km' lik kısım.
Şahturuk deresi 0-15 km' lik kısım.
Bağlar deresi 0-12 km' lik kısım.
Vihink dere 0-18 km' lik kısım.

İspir
Yayla deresi 0-11 km' lik kısım.
Akarsu deresi 0-25 km' lik kısım.
Gökderesi 0-25 km' lik kısım.
Kanderesi 0-25 km' lik kısım.
Yağlıdere 0-4 km' lik kısım.
Viranşehir deresi 0-7 km' lik kısım.
Olur Alabalık deresi 0-24 km' lik kısım.
Oltu Başkale çayı Körmeri dere ile Demirci derenin birleştiği noktadan- Yanıktaş köyüne kadar 15 km’ lik kısım.
GİRESUN Merkez Baltama deresi Osmaniye beldesinden Boğazoba yaylasına kadar.
Keşap Karabulduk deresi Karabulduk beldesinden Ezelter köyüne kadar.
Bulancak Damu dere Pazarsuyu deresine birleştiği yerden Ezeltereye kadar.
Bayındır deresi Ahırlı dere ile birleştiği yerden kaynağına kadar.
Piraziz Bozat deresi P.suyu deresi ile birleştiği yerden Aksu köyüne kadar.
Dereli Aksu deresi İkisu mevkiinden Aksu köyüne kadar.
Uzundere Ş.Karahisar asfaltından Erikderesine kadar.
Espiye Yağlıdere Sınır köyünden Çakrak’a kadar.
Kepeç deresi Sevinçağzı mevkiinden Kepeç gözüne kadar.
Güce Gelevera deresi Y.Boynuyoğun ve Hacılı dağ arası.
Tirebolu Kavraz deresi Doğankentten Kazıkbeli yaylasına kadar.
Kuzan deresi Harşit deresi ile birleştiği yerden.
Görele Çanakçı deresi Deregözünden Karabörk’e kadar.
Eynesil Hamzalı deresi Hamzalı’dan Yeşildere’ye kadar.
Ş.K.Hisar Çoruh deresi Aslanşah köyü-Tutaka dağı arası.
Asarcık deresi Asarcık-Eğribel arası.
Alucra Balcana deresi Balcana –Gavur dağları arası.
Çamoluk Kelkit çayı Taşdemir’e kadar.
ISPARTA Sütçüler Yeşildere Kaynağından- Değirmen dereye kadar 4 km’ lik kısım.
Aksu Aksu çayı Kaynağından - Ayvalıpınara kadar 17,5 km’ lik kısım.
Yaka deresi Yaka köyden- Karacahisar Köyü’ne kadar 15 km’ lik kısım.
MERSİN Mut
Ermenek çayı Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı içerisinde kalan kısım.
Çamlıyayla Cehennemdere Yukarı suçatı- Karakoyak arası 12 km’ lik kısım.
Kadıncık deresi Sugözü- Böğürtlenli dere arasındaki 16 km’ lik kısım.
K. MARAŞ Göksun Terbüzek çayı Kaynak ile Kayseri –Göksun regülatör köprüsü arasındaki 5 km’lik kısmı.
KARS Sarıkamış Parmakdere 0-5 km' lik kısım.
KAYSERİ Pınarbaşı Zamatı ırmağı Uzunyayla alabalık çiftliği ile Şerefiye köyü arası.
KASTAMONU Merkez Kızılkese deresi Kaynağından- Ankara devlet karayoluna kadar 3,5 km kısım.
Çilekli dere Sarıçam mevkiinden- Dereberçin arasındaki 3 km’ lik kısım.
İhsangazi Ilgaz dere Kaynağından- Sökü sırtlarına kadar olan 2.5 km’ lik kısım kısım.
KIRKLARELİ Merkez Dolapdere Uzunçayır mevkiinden- Kocadere ile birleştiği yere kadar 5.2 km’ lik kısım.
KOCAELİ Merkez Yanıkdere Altınoluk yaylasından Karadere’ye kadar.
KÜTAHYA Domaniç Pazar alanı deresi Hıdrellez mevkiinden Yayla deresinin bittiği yere kadar.
Korkuyu deresi Kaynaklar Pazar alanı deresi arası.
Karıncalısu deresi Üçtepe ile Karaerik arası.
Kar deresi Kaynağından Çatalardıç’a kadar.
MALATYA Arapgir Kozluk çayı Serge mevkiinden itibaren 10 km’ lik kısım.
Pötürge Şiro çayı Alırtepe mevkiinden itibaren 7,5 km’ lik kısım.
Akçadağ Tohma çayı Kuşkayaları mevkiinden itibaren 10 km’lik kısım.
Arguvan Şotik çayı Kaynağından itibaren 25 km’ lik kısım.
ORDU Mesudiye Tekke/baldıran deresi Baldıran deresi takiben tekke deresi Ortakent yolu üzerindeki Koyulhisar sınırındaki Tekke köprüsüne kadar olan 10 km.lik kısmı.
Handere ve Soğukpınar dereleri Aydoğan tepeden Handere’yi takiben Soğukpınar deresi ile Bayırköy köprüsüne kadar (Melet ırmağı birleşme yerine kadar)
Şıhdere Kürt Mehmet boğazından Melet ırmağına kadar 9 km.lik kısım.
Muzadere Başlangıcından Melet ırmağına kadar.
Akkuş Gökçebayır ve Tifi dereleri Akkuş Höcek Karaca Üretme İstasyonundan, Karaçal Sapağından Gökçebayır deresi ve takiple Tifi deresi birleşme yerini takiple 5 km.lik kısım.
Kabadüz Maden deresi Giresun il sınırına kadar olan 3 km’lik kısmı.
Ulubey Karadere deresine akan dereler Karadere deresine akan kollarının 10 km. lik kısmı.
RİZE Fındıklı Çağlayan deresi Membaından itibaren Çağlayan köye kadar.
Çınar ve Meyvalı kolları
Yaylacılar köyü ve Gürsu köyünden Arılı köyüne kadar olan bölge.
İkizdere İkizdere deresi İkizdere’nin Kabahor deresi ile birleştiği yerden Ovit Dağı’na kadar.
SAKARYA Karapürçek Uludere Bıçkı tepesinden- Sarmaşık dere ile birleştiği yere kadar 5 km’ lik kısım.

Sapanca İstanbuldere Kaynağından - Erdemli köyü Köyiçi mevkiine kadar 5 km’ lik kısım.
SİNOP Erfelek Gülleyek deresi Kaynağından- Elmalık mevkiine kadar.
SİİRT Merkez Botan çayı Baraj tesisinden- Dicle nehrine kadar.
Ulu çayı Çukur köyünden- Erenler köyüne kadar 45 km’ lik kısım.
SİVAS Koyulhisar Tekkederesi Membaından itibaren 6 km.lik kısmı.
Suşehri Geminderesi Membaından itibaren 10 km.lik kısmı.
Gürün Hurman çayı Membaından itibaren 5 km.lik kısmı.
TEKİRDAĞ Saray Elmalı deresi Kaynağından itibaren 5 km.lik kısmı.
TRABZON Çaykara Balkodu deresi Zuyamlı mah.den Voyvorim mah.ne kadar.
Haldizan deresi Baça deresinden- Uzungöl' e kadar.
Of Baltacı deresi ve Yeniköy deresi Şehir mahallesinden Karadeniz’e kadar 30 km’lik kısım.
Araklı Karaderesi ve kolları (Pazarlık ve Yağmur deresi) Karaderesini oluşturan kollardan Pazarcık deresinin Kurt sırtından başlayarak Çatak’a kadar 6 km. ve Yağmur deresinin Suiçmez sırtından başlayarak Taşbaşı mahallesine kadar 3 km.lik kısmı.
Maçka Kalyan deresi Kalea mah.den - Maçka çayına kadar 11 km’ lik kısım.
Hamsiköy deresi Mat mezrasından- Çatak'a kadar 15 km.lik kısım.
TUNCELİ Ovacık Mercan çayı Şahverdi köyünden- Munzur çayı ile birleştiği yere kadar 16 km’ lik kısım
Pülümür Pülümür çayı Bağır dağından- Sinan kalesine kadar 50 km’ lik kısım
VAN Çatak Çatak çayı Geceli Mah.den- Bahçivan Mah. kadar 48 km’lik kısım.
YALOVA Çınarcık Değirmendere Menbaından Şenköy’e kadar olan kısmı
Karpuzdere Kaynağından Armut dere mevkiine kadar.
YOZGAT Çayıralan A.tekke deresi 0-10 km.lik kısım.
İlik buydurun deresi 0-25 km.lik kısım.
Kanakboğazı deresi 0-20 km.lik kısım.
Çulhalı deresi Yukarı Çulhalı ve Aşağı Çulhalı arasındaki kısım.
ZONGULDAK Devrek-Dirgine Bolu çayı Bolu çayının Karadere mahallesinden Tohumlar mahallesi alt kısmına kadar 5 km’ lik kısım.
Köprübaşı köyü- Karadere mah. arası
BARTIN Ulus Drahna Uluçayın Kozanlı köyünden- Ulukaya köyüne kadar 8 km’ lik kısım.
Katırova deresi Tepeliçek tepesinden Uluköy’e kadar 10 km’ lik kısım.
KARABÜK Merkez Örencik dere Suludere başlangıcından- Kırgınlık dereye döküldüğü yere kadar 6 km’ lik kısım.
ŞIRNAK Cizre Kızılsu çayı Cemituti tepesinden Dicle nehrine kadar 20 km’ lik kısım.
Uludere Günyüzü deresi Harşihan tepesinden- Habur çayına birleştiği yere kadar 14 km’ lik kısım.
Hezil çayı Hezil çayının Meryemsuyu deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya köyüne kadar 27 km’ lik kısım.
ARDAHAN Merkez Çatalsuyu dere 0-12 km' lik kısım.
Zenginyurdu dere 0-8 km' lik kısım.
Alabalıkdere 0-10 km' lik kısım.
Damal Bağırsak deresi (kolları dahil) 0-21 km’lik kısım.