BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve KapsamMadde l - Bu Yönetmelik, balıkçı barınaklarının yer seçimi ve tespiti ile özellikleri, inşaatı tamamlanan balıkçı barınaklarının kiralama, işletme esas ve usulleri, işletmecilerin uygulaması gereken işlem ve tedbirleri, barınaktan yararlanan gemilerin ödemeleri gereken ücret miktarı ve ücretin tahsil şekli, barınağın bakım ve onarımı ile üst yapının gerçekleştirilmesi hususlarında uygulanacak esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.Hukuki DayanakMadde 2 - Bu Yönetmelik, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMadde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;Bakanlık : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,İl ve ilçe Müdürlüğü : Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe Müdürlüklerini,Balıkçı Gemisi : Tonajı ve tipi ne olursa olsun, denizlerde ve iç sularda su ürünlerinin avlanmasında, üretim, yetiştirme ve istihsalinde, araştırmasında, naklinde ve işlenmesinde kullanılan motorlu ve motorsuz yüzer vasıtaları,Balıkçı Barınağı : Her türlü balıkçıgemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurtarma sahası, satış yeri, idare binası, sosyal tesisleri, otoparkı, tuvaleti, kafeteryası, bekleme salonu, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkanlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çek çek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarım,Balıkçı : Ticari amaçla deniz ve iç sularda su ürünleri istihsal eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek kişiler ile tüzel kişileri, bunların ortak ve çalışanları ile su ürünleri yetiştiricilerini,Barınak işletmecisi : Barınağıkiralayarak veya 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde geçici olarak ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile kesin devir almak suretiyle işletme ve idaresinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileriifade eder.
İKİNCİ KISIM
Balıkçı Barınaklarının Özellikleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Barınakların Sınıflandırılması
SınıflandırmaMadde 4 - Balıkçı barınakları sağladıkları imkanlara, barındırdığı gemi sayısı ve büyüklüğüne göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.a) Balıkçı Limanı; her boy ve her su kesimindeki balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve geri alana sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri, idare binası, sosyal tesisleri, otoparkı, tuvaleti, kafeteryası,bekleme salonu(lokal vb.) olan balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan kıyı yapısıdır.b) Barınma yeri; çeşitli boy ve su kesimindeki balıkçı gemilerinin kötü hava şartlarından barınmaları maksadıyla mendireklerle çevrilmiş bulunan ve barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri kadar su alanıve derinliğe sahip, faydalanan gemilerin demirlenerek veya bağlanarak belli zamanlarda konakladıkları, önemli bir alt ve üst yapısı bulunmayan, balıkçı teknelerinde görevli balıkçılar için sosyal tesisleri olan, balık satış yeri ve idari binasıile buna ait tuvalet ve kafeteryası ile otoparkı bulunan kıyı yapısıdır.c) (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)Çekek yeri; balıkçı barınakları içerisinde veya müstakil olarak mendireklerle korunmuş ya da dalga tesiri olmayan koy, göl ve nehirler gibi doğal ortamlarda balıkçı gemilerinin bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için karaya alınmalarına imkan sağlayan, teçhizatı ve/veya ekipmanı bulunan ve karaya alındıktan sonra da bakım ve onarım çalışmalarına yetecek kadar kumsal, dolgu alanı veya betonlanmış meyilli alana sahip olan, bakım onarım çalışmaları için orada bulunan teknelerdeki balıkçılara yönelik sosyal tesisleri içeren, kafeteryası, işletme binası ve buna ait tuvaleti ve otoparkı olan kıyıyapısıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Barınakların Özellikleri Vasıf ve Şartlar
Madde 5 – (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)Balıkçı barınaklarında aranan asgari vasıf ve teknikşartlar aşağıda belirtilmiştir.a) Balıkçı barınaklarının, deniz tesirlerine karşıkorunmuş olması, yakın yerleşim merkezi ile karayolu bağlantısının olması ve barınağın barınma alanı büyüklüğüne bağlı olarak yeterli büyüklükte kara alanına sahip bulunması şarttır.b) Balıkçı barınaklarının sınıflandırılmalarına göre yukarıda belirtilen asgari vasıf ve şartlara ilave olarak, barınağa denizden emniyetli girişi sağlayacak fenerler, balıkçı gemilerinin düzenli ve emniyetli bir şekilde yanaşabileceği nitelikte rıhtım ve iskeleler, rıhtım ve iskelelerde gemileri bağlamaya elverişli mapa ve babalar, yeterli derecede aydınlatılmasınısağlayacak elektrik direkleri ve gerektiğinde gemilere su ve elektrik bağlantısı yapılabilecek tesisat ve ağ kurutma alanlarının bulunmasızorunludur.c) Balıkçı barınaklarının sınıflandırılmalarına göre yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özelliklere ilave olarak, imkanlar dahilinde; barınak işletmecisinin zaruri ihtiyaçlarını giderebileceği alanlarıiçeren işletme binası, tesisten faydalanan balıkçıların dinlenmeleri için kullanılacak balıkçı lokali, ürünün aktarımı süresince kullanılacak soğuk hava deposu ve buz üretim alanı, av kapasitesinin en az %10'unun satışınıyapabilecek kapasiteye sahip balıkhane veya balık satış yeri, kasa yıkama yeri ve deposu, ağ tamir yeri ve deposu, balıkçı gemisi tamir yeri, balıkçıgemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ilk yardım imkânı ve yangın söndürme sistemi, balıkçıların kara araçlarını park edebilecekleri yeterli büyüklükte otopark ile Bakanlık faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılacak balıkçılık idari binasının bulunması zorunludur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Balıkçı Barınakları Yer Seçimi
Yer TesbitiMadde 6 -(Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)Balıkçı barınaklarının yapımına ilişkin talepler Bakanlığa bildirilir. Bu talepler; yörenin su ürünleri potansiyeli ve üretimi, balıkçı ve balıkçı gemisi sayısı, diğer barınaklara ve kültür balıkçılığıüretim alanlarına olan uzaklığı gibi hususlar Su Ürünleri Kooperatifi veya Bölge Birliği tarafından dikkate alınarak Bakanlıkla birlikte değerlendirilir.Bakanlık ve Su Ürünleri Kooperatifi veya Bölge Birliği tarafından uygun görülen teklifler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, balıkçı barınağının üretime, değerlendirmeye, pazarlamaya ve ekonomiye yapacağı katkıların incelenip değerlendirildiği "Ön Değerlendirme Raporu” ile birlikte Ulaştırma Bakanlığına gönderilir.Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlıktan gelen tekliflerle ilgili gerekli ön etüt çalışmalarını yaparak projeleri hazırlar. Yapımı uygun görülen balıkçı barınakları proje teklifleri, fizibilite etütleri, ilgili mevzuat çerçevesinde onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ÇED Olumlu Belgeleri (ÇED çalışmaları Bakanlık tarafınca yapılırsa) (Su Ürünleri Kooperatifi veya Su Ürünleri Bölge Birliğinin uygun görüş vermesi neticesinde ÇED raporu aranmamalıdır. Maliyeti kooperatiflerce karşılanamaz.) ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına gönderilir. Yatırım programında yer alan balıkçı barınaklarıprojelerine ilişkin revizyon teklifleri ile mevcut barınakların idame ihtiyaçlarına ilişkin bu Yönetmeliğin15 inci maddesine uygun teklifler, Bakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından değerlendirilerek uygun görüldükten sonra Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına gönderilir.İmar PlanıMadde 7 – (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan balıkçı barınaklarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Bakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan planlar ilgili belediye tarafından belediye imar planlarında da işlenerek gösterilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Barınakların Kiralanması
Kiralama Esas ve UsulleriMadde 8 – (Değişik birinci fıkra:R.G-28/10/2008-27038) Balıkçıbarınakları sınırları, yüzölçümü, üst yapı tesislerinin gösterildiği vaziyet planıyla birlikte, Bakanlık ile Ulaştırma Bakanlığının olumlu görüşlerine dayanılarak, Maliye Bakanlığınca öncelikle balıkçı barınağının mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az on iki aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve otuz günlük ilan süresi içerisinde kiralamak için müracaat eden su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine, on yıldan az ve yirmi beş yıldan fazla olmamak üzere Bakanlık yetkililerince belirlenen kira bedeli üzerinden kiraya verilir.(Değişik ikinci fıkra:R.G-28/10/2008-27038) Balıkçıbarınağının bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde birden fazla su ürünleri kooperatifinin olması ve bu kooperatiflerin ayrı ayrı barınak kiralama taleplerinin bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan kooperatiflerin aralarında anlaşarak müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama istekleri olduğu takdirde, barınak; mevcut duruma göre Bakanlık yetkililerince belirlenen kira bedelinden bu kooperatiflere; anlaşma olmaması halinde gerekli şartlarıtaşıyan ve barınağın bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde balıkçıgemilerinin yarısından fazlasının üye olduğu kooperatife Bakanlık yetkililerince belirlenen kira bedelinden kiraya verilir. Yukarıda belirtilenşartların sağlanamaması halinde ise kooperatifler arasında yapılacak ihaleyle kiraya verilir. İhalede geçici teminat dışında herhangi bir ücret alınmaz.(Değişik üçüncü fıkra:R.G-28/10/2008-27038) Su ürünleri Kooperatif ve birlikleri ilan edilen süre içinde kiralama talebinde bulunmadığı veya gerekli şartları taşımadıkları taktirde barınak, kiralamaşartlarına haiz kooperatif yada kooperatif üst birliğinin yazılı feragatname vermesinden sonra 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Maliye Bakanlığıtarafından talep bulunması halinde öncelikle yerel yönetimlere aksi taktirde diğer gerçek ve tüzel kişilere kiralanmak üzere ihale edilir.Kiralaması gerçekleştirilen barınağa ait kira sözleşmesine, barınağın sınırlarını, yüzölçümünü ve yerleşim durumunu gösteren vaziyet planı eklenir.Kiralanan barınak ve üst yapılar hiç birşekilde üçüncü şahıslara devredilemez, kiraya verilemez ve bunların kiralanmasında ve işletilmesinde ortak alınamaz. Bakanlıktan izin alınmadanşartnamesinde belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz, tadil veya tevzi inşaatıyapılamaz. Balıkçı barınaklarının İlk yıl tahmini kira bedeli, sınıf ve maliyet durumları ile EK - 1'de belirtiler kriterlere göre İl Müdürlüklerince tesbit ve hesap edilerek Maliye Bakanlığı İl Teşkilatına bildirilir. Bu bedel yıllık kira bedeli olarak karara bağlanır. Kiralama konusunda komisyon oluşturulması halinde kararların oylanmasında İl Müdürlüğünce görevlendirilen temsilci 2 oy hakkına sahiptir.. Kiralama komisyonu da sadece aynı balıkçı barınağı için 2 veya daha fazla kooperatifin yada üst birliğin kiralama taleplerinin oluşması durumunda kurulur.Daha sonraki yıllara ait kira bedeli, Bakanlıkİl Müdürlüğünce belirlenir. Bu bedel kiracıya kira dönemi başlangıcından en az 15 gün önce tebliğ edilir.(Değişik sekizinci fıkra:R.G-28/10/2008-27038)Kiralamanın bitiminden yeni kiralamaya kadar geçen süre içerisinde barınağın işletme ve idaresi eski barınak işletmecisi tarafından gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde mevcut ve geçerli olan barınma ücretleri uygulanır. Sadece barınak işletmesine ilişkin gelirlerden(bağlama gelirlerinden), giderler çıktıktan sonra kalan kısım eski barınak işletmecisi tarafından Maliye Bakanlığının ilgili birimine yatırılır.(Ek dokuzuncu fıkra:R.G-28/10/2008-27038) Maliye Bakanlığınca kiralama işlemi gerçekleştirilen barınaklar Bakanlık tarafından oluşturulacak heyet marifetiyle Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen kriterlere uyulmak kaydı ile yeni kiracıya devredilir. Devir işlemi, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak teknik işletme kriterlerinin de yer aldığı bir tutanakla yapılır. .(1)(Ek onuncu fıkra:R.G-28/10/2008-27038) Maliye Bakanlığınca, yeni kiralama işlemlerine, eski kiralama süresinin sona ermesinden altı ay önce başlanır ve kira süresinin bitimini müteakip istisnai durumlar hariç, iki ay içerisinde sonuçlandırılır..(1)(Değişik onbirinci fıkra:R.G-28/10/2008-27038) İnşasıyeni tamamlanan, sözleşmesi bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre iptal edilen, geçici ve kesin devri yapılan barınaklar için su ürünleri kooperatif veya birliklerinden kiralama talebi gelmesi ile barınak, Maliye Bakanlığıtarafından kiralanıncaya kadar, geçici olarak teknik işletme kriterlerinin yer aldığı bir tutanakla Ulaştırma Bakanlığınca Bakanlığa devredilir. Bu barınakların, işletme ve idaresi il müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre içerisinde ücret tahsil edilmez. .(1)Kira süresinin sona ermesiyle kiracının tüm hakları sona erer ve yeniden yapılacak kiralamada eski kiracıya yeniden kiralama talebinde bulunması halinde öncelik ve tercih hakkı tanınır. Kira süresinin sonunda veya kira sözleşmesinin süresinden önce feshi halinde, kiracıtarafından hiç bir hak ve tazminat iddiasında bulunulmadan barınak ve üzerindeki tesisler Hazineye teslim edilir. .(1)Kiracı, barınakta yapmış olduğu her türlü ek tesis ve onarım giderlerinin ödenmesi için herhangi bir talepte bulunamaz.(1)
BEŞİNCİ KISIM :
Barınakların İşletilmesi
İşletme EsaslarıMadde 9 – (Değişik birinci parağraf:R.G.-28/10/2008-27038) Barınak işletmecisi, o barınak için özel olarak hazırlanan kira şartnamesinde belirlenen maddelerden ve ayrıca barınağı karadan gelebilecek tehlikelere karşısınırlarını tel, çit veya ihata duvarı ile belirlemek gibi güvenlik önlemleri almak, giriş-çıkışları kontrol altında tutmak ve temizlik, bakım-onarım hizmetleri ile barınaktan yararlananlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Barınak işletmecisi bu amaçla; a) (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038) Gemilerin uzunluk, genişlik, derinlik ve tipleri ile kullanım durumlarına göre bağlama planı yapar. Bu plana göre, yanaşma yerlerindeki bağlama numaralarınıdikkate alarak, hangi geminin hangi numaraya bağlanacağını gösterir ve uygular. Avladıkları ürünleri karaya çıkartmak isteyen balıkçı gemilerinin yanaşacağıbir ürün boşaltma yeri ayırır. Bu yerin amaç dışı kullanımına izin vermez.b) Gemilerin barınağa giriş, bağlama, kalkış ve çıkışlarını düzenler. Barınaktan sürekli veya geçici olarak yararlanan gemi ve sahibi için gerekli kayıtları tutar.c) (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038) Barınakta huzur, güven ve emniyeti bozan gemiler ve kişileri uyarır ve gerekiyorsa mülki idari amiri aracılığı ile barınağın dışına çıkarılmalarını sağlar, bu amaçla kanuni işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli müdahalelerde bulunur..d) Bakanlıkça tasdik edilen barınma ücret tarifesine uygun olarak küçük ve büyük balıkçı tekneleri için tahakkuk ettirilen bedelleri tahsil ederek barınakta kalan boş yerlerin değerlendirilmesi ve kooperatife ek gelir temini amacıyla barınakta boş kalan yerlerde geçici olarak barınmak üzere müracaat eden özel teknelerin barınma ücretlerini yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile belirleyerek tahsil eder..e) Gemilerin barınma giriş ve çıkışkontrolü ile emniyetlerinin sağlanmasını temin eder.f) Karada ve denizde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alır ve aldırır. Barınağın tekne kapasitesini karşılayacak büyüklükte katı atık, atık yağ, sintine suları ve evsel sularını toplayacak hareketli konteynır bulundurulmasını, bu atıkların çevreye zarar vermeyecekşekilde bertaraf edilmesini veya bertaraf için ilgili yerlere taşınmasını sağlar. Balıkçı gemilerinin bakım ve onarımlarında, çevre ve su kirliliği yaratmayacak malzemelerin kullanımını sağlar.
g) Barınakta meydana gelebilecek kazalar sonucunda denize dökülen katı ve sıvı atıldan toplamak ve denize yayılmasın önlemek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.h) (Değişik:R.G.-28/10/2008/27038)Barınağın müsait olması halinde, balıkçı gemilerinden başka Ulaştırma Bakanlı-ğınca belirlenen teknik işletme kriterleri dikkate alınmak kaydıyla kum motorları, nakliye gemileri, yatlar gibi gemilerin ücret karşılığı barınaktan geçici olarak yararlanmasına izin verir. Bu izin süresi balıkçı gemilerinin, barınaktan yararlanmalarını engelleyecek süre ve koşullarda olamaz. ı) (Değişik:R.G.-28/10/2008/27038)Barınak idare binasının ve üst yapı tesislerinin amaç dışı kullanımına izin vermez ve bu amaçla gerekli engelleyici tedbirleri alır.i) Barınak ve barınakta mevcut üst yapılarda çalışan işçilere çalışma karnesi ile işte giymeleri zorunlu olan özel kıyafetleri sağlar.j) Barınağın normal çalışma saatlerini, tesisten yararlanacak balıkçıların menfaatine uygun olarak belirler ve İl Müdürlüklerince onaylandıktan sonra uygular. Tatil günleri ve mesai saatleri dışındaki çalışmaların nöbetçi personel tarafından yürütülmesini temin eder.k) Yukarıda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda teknik ve idari personeli istihdam eder.l) (Değişik:R.G.-28/10/2008/27038)Su Ürünleri Kanunu, Yönetmeliği ve tebliğleri uyarınca getirilen yasak, tahdit ve mükellefiyetlere uyumu sağlama açısından gemisinde yasak av, araç, gereç ve su ürünleri bulunduranların barınaktan faydalanmasına izin vermez ve bu durumu il müdürlüğüne bildirir.m) Barınaktan karaya çıkarılan su ürünlerinin tür ve miktar üzerinden kayıtlarını tutar.n) (Değişik:R.G.-28/10/2008/27038)Barınakta, tahribata neden olabilecek vinç, kamyon, treyler gibi çeşitli ağır vasıtaların rıhtımların beton sahası üzerinde hareket ettirilmesine, yükleme-boşaltma yaptırılmasına ve rıhtım geri sahasında gemilerin bakım onarımının yapılmasına izin vermez.o) Barınakta yangın, ihbar, söndürme tesisat ve donanımını bulundurur.Barınaktan Yararlananların YükümlülükleriMadde 10 - Barınaktan yararlanan gemilerin ve kişilerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.a) Barınağa giren gemiler ve kişiler, barınakta bulunan hizmet ünitelerinin sahip ve görevlileri, bu Yönetmelik hükümlerine ve bu hükümleri uygulamakla görevli yetkililerin kararlarına aynen uymayı kabul ederler.b) Kaptan ve gemi sahipleri, gemilerinde bulunan eşyaların kaybolmaması, çalınmaması veya hasara uğramaması konusunda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Gerekli hallerde barınak işletmecisi tarafından özel tedbirler alınması istenebilir.c) Barınaktan yararlanan bütün balıkçıgemilerinde su ürünleri ruhsat teskerelerinin ve gemi ruhsat numarasının yazıldığı plaka veya işaretlemenin bulunması gerekir. Su ürünleri ruhsat tezkeresi ve plakası olmayan balıkçı gemilerinin barınaktan yararlanmasına ancak, diğer gemilere uygulanan 9 uncu maddenin (b) bendinde ve 11 inci maddede belirtilen şartlar çerçevesinde izin verilir.d) (Ek:R.G.-28/10/2008/27038)Barınaklardan yararlanan balıkçı gemi sahipleri, işletmeci tarafından talep edilmesi halinde, su ürünleri ruhsat teskeresi, tonilato belgesi ve nüfus cüzdanlarının birer fotokopilerini işletmeciye vermek zorundadırlar.
ALTINCI KISIM
Ücretler ve Yatırımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Ücretler
ÜcretMadde 11- (Değişik: R.G-28/10/2008-27038)Barınma ve ürün boşaltma ücreti; balıkçıbarınağının kiralanmasını müteakip, il müdürlüğü ve barınak işletmecisi tarafından barınağın sınıfı, barınaktan yararlanan gemilerin büyüklüğü, motor gücü, av araç gereç kapasitesi ve avlanma tipi gibi özellikler dikkate alınarak Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Ürün boşaltma ücreti; barınaktan barınma amaçlı yararlanmayan ve barınma ücreti tahsil edilmeyen balıkçı gemilerinden karaya ürün çıkartılması durumunda alınır. Barınak barınma ve ürün boşaltma ücreti, valilik tarafından onaylandıktan sonra kiralama tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl süreyle uygulanır. Daha sonraki yıllara ait barınma ve ürün boşaltma ücretlerinin tespitinde, Üretici Fiyatı Endeksi artış oranı esas alınır. Ücret tarifesi barınak idare binasında görülecek bir yerde ilan edilir. Ücret tespitinde işletmeci ile il müdürlüğü arasında anlaşmazlık söz konusu olursa durum valiliğe bildirilir. Valiliğin verdiği karar kesindir. Barınağın uygun olması durumunda geçici olarak barınma talebinde bulunan özel teknelerin barınma ve bağlama ücretleri ile almak istedikleri diğer hizmetlere ait ücretler kooperatif yönetim kurulunun teklifi ve kooperatif genel kurulunun onayı ile belirlenir ve uygulanır.Ücret TahsiliMadde 12 - (Değişik birinci fıkra: R.G- 28/10/2008-27038) Barınma ve ürün boşaltma ücreti, barınak işletmecisine geminin barındığı süreye ve amaca bağlı olarak ödenir. Su ürünleri kooperatif veya birlik üyesi olmayan gerçek ve tüzel kişilere ait gemilerin barınakta bir haftadan fazla barınma durumları söz konusu ise barınma ücretinin % 50’si peşin olarak alınır.Bakanlık kontrol ve araştırma gemileri, sahil güvenlik gemileri, sahil sıhhiye gemileri gibi kontrol ve sağlık hizmetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına ait gemilerden barınma ücreti alınmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Yatırım, Hasar ve Bakım
Tamamlama YatırımlarıMadde 13 – (Değişik: R.G- 28/10/2008-27038)Alt ve üst yapısı tamamen gerçekleşmemiş veya üst yapısı bulunmayan barınaklarda, kira sözleşmesinde belirtilmesi veya kira dönemi içinde barınak işletmecisinin talebine bağlı olarak Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görmesi halinde yapılacak değişiklik taleplerine ilişkin olarak barınak işletmecisi tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca değerlendirilir.Değişiklik teklifi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planıteklifinin onanmasından sonra Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün denetiminde, herhangi bir bedel, hak veya kira bedelinden indirim talebinde bulunulmaksızın barınak işletmecisi tarafından gerçekleştirilir.Yapılan tesisler, kira süresi sonunda veya sözleşmenin süresinden önce feshi halinde, işletmeci tarafından hiç bir hak iddiasında bulunulmadan sağlam ve çalışır vaziyette bedelsiz olarak Hazineye devredilir. Teslim ve tesellüm işlemi il müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatlarından birer temsilcinin iştiraki ile oluşan komisyonca yapılır.Hasar TesbitiMadde 14 - Barınak ve tesislerde veya bar inaktan faydalanan balıkçı gemilerinde meydana gelen hasar ve zarar, barınak işletmecisinin talebi üzerine, en yakın Liman Başkanlığından, Ulaştırma Bakanlığı taşra teşkilatından, İl Müdürlüğünden ve Su Ürünleri Kooperatif veya Birliklerinden birer kişiden oluşan heyet tarafından tesbit edildikten sonra sorumlusundan tahsil edilir. Tahsilat mümkün olmaz ise durum adli makamlara intikal ettirilir.Hasar ve zarar, barınak ve tesislere ait ise, tahsil edilen bedel, hasar ve zararın giderilmesinde kullanılmak üzere barınak işletmecisi adına açılacak banka hesabına yatırılır. Bu bedelin kullanılması, İl Müdürlüğünün bilgi ve denetimi altında gerçekleştirilir. Şayet hasar ve zarar üçüncü kişilere ait ise, varsa barınak işletmesinin hasar, zarar ve diğer masrafları alındıktan sonra, bakiyesi zarar gören üçüncü şahıslara ödenir.Ayrıca, barınaklarda tabii afetler sonucunda meydana gelecek hasarların onarımı ve barınağın geliştirilmesi, büyütülmesi amacıyla ileride yapılacak tevsii inşaatların karşılığı olarak, 6237 sayılı Limanlar inşaatı Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre her yılın brüt bağlama gelirinin % 10'u barınak işletmecisi tarafından Hazineye yatırılır. Bu miktarın artırılması, eksiltilmesi veya kaldırılması yönünde kira sözleşmesine kiracı tarafından ulaştırma bakanlığınca yapılması gereken ancak yapılamayan ve kiracı tarafından yapılan tamir ve tadilat masrafları Bakanlık il müdürlüğü ulaştırma bakanlığı ve maliye bakanlığının taşra teşkilatlarından birer temsilcinin katılımı ile oluşturulacak olan komisyonca yerinde tespitinden sonra onaylanması neticesinde bu bedel ödenecek olan yıllık brüt bağlama gelirinin %10’undan düşülür.Bakım ve OnarımMadde 15 - (Değişik: RG 5/6/2002 - 24776)(Değişik birinci fıkra:R.G.-28/10/2008-27038)Barınakta şiddetli dalga ve tabii afetler sonucu meydana gelebilecek büyük alt yapı onarım işleri Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre bütçe imkânları dâhilinde yapılır.(Değişik ikinci fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Kullanım sonucu ortaya çıkacak onarım çalışmaları ise Ulaştırma Bakanlığınca onaylanacak projelere uygun olarak aynı Bakanlığın denetiminde barınak işletmecisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu bedel de kiracı tarafından yatırılmasıgereken yıllık brüt bağlama gelirinin %10’undan Bakanlık il müdürlüğü ulaştırma bakanlığı ve maliye bakanlığının taşra teşkilatlarından birer temsilcinin katılımı ile oluşturulacak olan komisyonca yerinde tespitinden sonra onaylanması neticesinde düşülür. Barınağın usulüne uygun işletilmediğinden dolayı meydana gelen her türlü zarar ve ziyan barınak işletmecisi tarafından karşılanır.Barınakta ihtiyaç duyulan tarama çalışmaları Ulaştırma Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre bütçe imkanları dahilinde gerçekleştirilir.Ulaştırma Bakanlığınca yapılan tarama sonucu çıkarılan kum ticari amaçla kullanılamaz. Ancak, kumun karaya çıkarılabilmesi halinde, bu kum Maliye Bakanlığının yerel teşkilatınca değerlendirilir.(Değişik beşinci fıkra:R.G.-28/10/2008-27038)Ulaştırma Bakanlığınca tarama çalışmalarının yapılamaması halinde, bu Bakanlıkça belirlenen esaslarda yapılacak taramadan çıkacak kum ve diğer malzemelerin Maliye Bakanlığınca belirlenen bedeli esas alınarak, tarama işleri öncelikle barınak işletmecisine veya diğer gerçek ve tüzel kişilere Maliye Bakanlığı tarafından izin verilerek yaptırılabilir.(Değişik altıncıfıkra:R.G.-28/10/2008-27038) İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli diğer izinlerin de alınmasını müteakip yaptırılacak taramalar Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanacak projeye uygun olarak aynı Bakanlığın denetimi altında gerçekleştirilir.
YEDİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hüküm er
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Gerçek ve Tüzel Kişilerce Yaptırılan Balıkçı Barınakları Madde 16 – (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)Gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılan balıkçı barınaklarının işletilmesi, asgari vasıf ve şartlar bakımından, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak ve 7 nci maddesinde belirtilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, ÇED ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.Geçici Devri Yapılan BalıkçıBarınaklarıMadde 17 - (Değişik: RG 5/6/2002 -24776) 6237 sayılı Limanlar İnşaatıHakkında Kanun çerçevesinde yapımı gerçekleştirilen ve geçici olarak Belediye, Köy Tüzel Kişiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlara devredilen barınaklar, 8 inci maddeye göre kiralanıncaya kadar, devir protokolü ile bu Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla geçici olarak devredildiği kuruluşlarca işletilmeye devam edilir.(Değişik ikinci fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Bu barınakları kiralamak için su ürünleri kooperatif veya birliklerinden talep gelmesi halinde, Bakanlığın müracaatı üzerine barınak, Ulaştırma Bakanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından geçici olarak devredilen kuruluştan teslim alınarak kiraya verilmek üzere Bakanlığa devredilir. Kiralama gerçekleştirilinceye kadar barınağın işletme ve idaresi bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hususlar doğrultusunda yapılır. Bu devir işlemi esnasında eski işletmeci kuruluş tarafından hiçbir bedel ve hak talebinde bulunulamaz ve barınak sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilir.(Ek üçüncü fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Su ürünleri kooperatif veya birliklerinden talep gelmemesi halinde ise barınak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Maliye Bakanlığınca kiraya verilir.Kesin Devir Yapılan BalıkçıBarınaklarıMadde 18 - Bakanlar Kurulu Karan ile kamu kurum ve kuruluşlarına, il Özel idarelerine, Belediyelere, Köy Tüzel Kişiliklerine devredilen barınaklar, 8 inci maddeye göre kiralanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla kesin olarak devredildiği kuruluşlarca işletmeye devam edilir.(Değişik ikinci fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Bu barınakları kiralamak için, su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerinden talep gelmesi halinde, Bakanlığın müracaatı üzerine barınağın devri için alınmış bulunan Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasıiçin Maliye ve İçişleri Bakanlıkları, Su Ürünleri Merkez Birliği ile Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Ulaştırma Bakanlığınca teklifte bulunulur. Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldığı takdirde barınak, Ulaştırma Bakanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından kesin olarak devredilen kuruluştan teslim alınarak kiraya verilmek üzere Bakanlığa devredilir. Barınak, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan hususlar dâhilinde Maliye Bakanlığınca kiraya verilir. Bu devir işlemi esnasında eski işletmeci kuruluş tarafından hiçbir bedel ve hak talebinde bulunulamaz ve barınak sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilir.Balıkçı Barınaklarının Başka Amaçla KullanımıMadde 19 – (Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)Balıkçı barınakları Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan, hiçbir şekilde yat limanına dönüştürülemez ve kooperatif veya üst birliklerinin anasözleşme hükümlerinde belirtilen faaliyet konuları dışında başka amaçlarla kullanılamaz. Ancak, mendirekler, rıhtımlar, iskeleler, çekek yeri, ağ bakım yeri, idari bina, otopark, depo ve bunun gibi balıkçıların ihtiyacı dışındaki kısımlar, kooperatif veya üst birliğinin anasözleşmesinin ilgili hükümlerince belirtilen esaslara uygun olarak diğer amaçlarla da kullanılır.DenetimMadde 20 - Bakanlık balıkçı barınaklarını ve bunlara ait üst yapılarını denetler, işletilmesi ve idaresi ile ilgili hususları, her türlü belge ve kayıtlan tetkik ve kontrol eder ve gerekli işlemleri yapar.(Ek fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Barınakların alt yapıları ile ilgili denetimler Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılır. Yapılan denetimlerde barınağın bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen teknik kriterlere uygun işletilmediği ve/veya yapıların projesinde öngörülen yüklerin üzerinde işletme yüküne maruz kaldığıtespit edildiği takdirde durum, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere Bakanlığa bildirilirBarınağın Kira Sözleşmesinin ve Geçici veya Kesin Devir Protokolünün İptali (Değişik başlık: RG 5/6/2002 - 24776)Madde 21 - (Değişik birinci fıkra:R.G.-28/10/2008-27038) Kiralanan balıkçı barınaklarının kira şartnamesine, Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen teknik işletme kriterlerine ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırıolarak işletilmesinin ve idaresinin tespiti halinde kiracıya Bakanlık tarafından yazılı uyarıda bulunularak tespit edilen aksaklıkların en geç bir ay içerisinde giderilmesi istenir. Yapılan kontrolde aksaklıkların düzeltilmediği belirlenir ise, kira sözleşmesi tek taraflı olarak Bakanlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca fesih edilir.(Ek: RG 5/6/2002 - 24776) 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun çerçevesinde, geçici ve kesin olarak Belediye, Köy Tüzel Kişiliği, İl Özelİdare Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlara devredilen barınakların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiğinin tespiti halinde işletmeciye Bakanlık tarafından yazılı uyarıda bulunularak tespit edilen aksaklıkların bir ay içerisinde giderilmesi istenir.(Ek: RG 5/6/2002 - 24776) Yapılan kontrollerde aksaklıkların düzeltilmediği belirlenir ise, Bakanlığın teklifi üzerine geçici devir protokolü Ulaştırma Bakanlığınca iptal edilir ve tesis Bakanlığa geçici olarak devredilir. Maliye Bakanlığı tarafından bu Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre kiraya verilinceye kadar, tesisin işletme ve idaresi Tarım İl Müdürlüğünce gerçekleştirilir.(Ek: RG 5/6/2002 - 24776) Kararname ile kesin devri yapılanlar ise, yine Su Ürünleri Merkez Birliği ve Bakanlığın teklifi ve bu teklifi Maliye Bakanlığı veİçişleri Bakanlığının da uygun görmesi halinde, mevcut kararname Ulaştırma Bakanlığınca iptal ettirilir ve yukarıdaki açıklamalara uygun olarak tesis kiraya verilmek üzere Bakanlığa geçici olarak devredilir.Yürürlükten Kaldırılan MevzuatMadde 22 - 14/08/1989 tarih ve 20252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Balıkçı Barınakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.Geçici MaddelerGeçici Madde l - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hüküm yeni inşa edilecek balıkçı barınakları için geçerli olup, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşa edilen balıkçı barınaklarında uygulanmaz. Ancak bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce inşa edilen balıkçı barınaklarının belediye imar planlarına işlenmemiş olması durumunda söz konusu barınağa ait bayındırlık ve iskan bakanlığınca onaylı projeler ilgili belediye tarafından en kısa sürede imar planlarına işlenir.Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kiraya verilen balıkçı barınaklarının kiralama süresi tamamlanıncaya kadar kira işlemlerinde bu yönetmeliğin hükümleri uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
YürürlükMadde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMadde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanıyürütür._______(1) 28/10/2008 tarihli ve 27038 sayılı Yönetmilik değişikliği ile 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası değiştirilmişve sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dokuzuncu ve onuncu fıkralar eklenmiş, mevcut dokuzuncu fıkra onbirinci fıkra olarak ve diğer fıkralar da buna göre teselsül ettirilmiştir.

EK-1 BALIKÇI BARINAĞI KİRA TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR
A- Yıllık Gelirler:
1- Barınaktan Yararlanan Yöre Balıkçı Gemilerinin Durumu
Tekne Boyu Adedi Barınma Süresi (Gün) Tahmini Barınma Ücreti (TL/Gün)
Yöre Balıkçı Gemisi Geliri=Tekne Sayısı(Adet)*Barınma Süresi(Gün)*Tahmini Barınma Ücreti(TL/Gün)
2- Diğer Bölgelerden Gelen Balıkçı Gemilerinin Durumu
Tekne Boyu Adedi Barınma Süresi (Gün) Tahmini Barınma Ücreti (TL/Gün)
Diğer Bölgelerden Gelen Balıkçı Gemisi Geliri=Tekne Sayısı(Adet)*Barınma Süresi(Gün)*Tahmini Barınma Ücreti(TL/Gün)
3- Barınaktan Yararlanan Diğer Gemiler
Türü Adedi Barınma Süresi (Gün) Tahmini Barınma Ücreti (TL/Gün)
Yat
Nakliye Gemisi
Kum Gemisi
Akaryakıt Gemisi
vb.
Diğer Gemilerin Geliri=Tekne Sayısı(Adet)*Barınma Süresi(Gün)*Tahmini Barınma Ücreti(TL/Gün)
Yıllık Gelirler Toplamı (A)=1+2+3
B- Yıllık Giderler
I. İşletme Giderleri
a) Personel Giderleri
Personelin Niteliği Adedi Aylığı (TL) Yıllık Değer (Adet*Aylık*12)
b) Kira ve Yakacak Gideri
Aylık (TL) Yıllık Değer (TL)(Aylık*12)
Kira
Yakacak
c) Elektrik, Su vb. Giderler (Değişik: RG 5/6/2002 -24776)
Aylık (TL) Yıllık Değer (TL)(Aylık*12)
Elektrik
Su
vb.
d) Amortisman Giderleri
Yatırıma dayalı amortisman gideri
e) Diğer Giderler
Yıllık Giderler Toplamı (I) = a + b + c + d + e
II. Yatırım Giderleri
Barınak için yapılan yatırıma ilişkin giderler
C- KAR (Değişik: RG 5/6/2002 - 24776)
Yıllık Kar = Yıllık Gelir – Yıllık Gider
Kurumlar vergisi ( Maliye Bakanlığınca belirlenen oran)
Net Kar = Yıllık Kar – Kurumlar Vergisi
Muhammen Kira Bedeli = Net Kar

(Değişik:R.G.-28/10/2008-27038)
EK- 2
BALIKÇI BARINAKLARI BARINMA VE ÜRÜN BOŞALTMA ÜCRETİ
I- Balıkçı Gemileri Barınma Ücreti (TL)
Barınma Ücreti
(TL)
Tekne Boyu (m)
0-5.99
6-8.99
9-11.99
12-15.99
16-20.99
21-25.99
26-31.99
32-37.99
38-44.99
45>
Günlük
Haftalık
Aylık
Yıllık


II- Balıkçı Gemileri Ürün Boşaltma Ücreti (TL)
Ürün Boşaltma ücreti
(TL)
Tekne Boyu (m)
0-5.99
6-8.99
9-11.99
12-15.99
16-20.99
21-25.99
26-31.99
32-37.99
38-44.99
45>


III- Balıkçı Gemileri Dışındaki Gemilerin Barınma Ücreti (TL)
Barınma Ücreti (TL)
Yat, Kotra ve Sürat Tekneleri (Uzunluk m)
Akaryakıt İkmal Gemisi, Kum Gemisi vb.(Yük Kap.Ton)
Duba, Mavna, Yüzer Vinç, Çakar, Tarama vb.Beher m2 sine
0-5.99
6-8.99
9-11.99
12-14.99
15-18.99
19-22.99
23-27.99
28-32.99
33-38.99
39-44.99
45>
50
60-00
Günlük
Haftalık
Aylık


....../....../...... ……/…../……Barınakİşletmecisi İl Müdürü
UYGUNDUR
…../…./…….
IV- Başka Amaçla Barınma Ücreti
Barınma Ücreti
(TL)
Bakım ve Boya İçin Çekip İndirme
Kışlama İçin Çekip İndirme (Boy Uzunluğu m.)
Balıkçı Gemileri İçin
Diğer Gemiler İçin
0-6
6>
Günlük
V- Diğer Teknik Şartlar

VI- Bu ücret tarifesi……………………………………………………………………tarihleri arasında geçerlidir.


....../....../...... ……/…../……Barınakİşletmecisi İl Müdürü
UYGUNDUR
…../…./…….
BU TASLAK METİN İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ BİZİMLE