Madde 21 –
(1) Su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislik hizmetleri kapsamında olan;
a)Avlama araç ve gereçlerinin projelendirilmesi ve yapımında mühendislik hizmetleri,
b) Balıkçı gemilerinde mühendislik hizmetleri,
c) Balıkçılık kooperatifleri ve dalyan iĢletmelerinde mühendislik hizmetleri,
d) Su ürünleri iĢleme tesislerinde mühendislik hizmetleri,
e)Soğuk muhafaza, iĢleme, depolama, pazarlama ve paketleme vb. iĢletmelerinde
mühendislik hizmetleri,
f) Ġç su üretim iĢletmelerinde mühendislik hizmetleri,
g) Denizde su ürünleri üretimi yapan iĢletmelerde mühendislik hizmetleri,
h) Su ürünleri kuluçkahanelerinde mühendislik hizmetleri,
ı)Su ürünleri pazarlamasında mühendislik hizmetleri,
j)Su ürünleri perakende satıĢ yerlerinde (market ve balık marketlerde) yapılan mühendislik
hizmetleri,8
k) Özel su ürünleri hallerinde ve resmi su ürünleri hallerinde (Komisyoncu personeli olarak)
mühendislik hizmetleri,
l) Yüzme havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve ġartları Hakkında Yönetmelik
hükümleri kapsamında mühendislik hizmetleri,
m) Biyosidal ürünlerin kullanım usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında
mühendislik hizmetleri,
n) Yeni çıkacak yönetmelikler hükümleri kapsamında tarif edilen su ürünleri ve balıkçılık
teknolojisi mühendislik hizmetleri,
ile ilgili hizmet alanlarında ücret karĢılığı çalıĢan Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık
Teknolojisi Mühendislerinin aylık asgari net ücretleri uzman düzeydeki mühendisler için 2.950
TL, diğer mühendisleri için ise 2.200 TL olarak uygulanacaktır.
Ancak, açıkdeniz (offshore) üretim tesislerinde ve su ürünleri kuluçkahanelerinde çalıĢan Su
Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için yukarıda belirtilen ücretlerin
bir buçuk katı;
Açıkdeniz (offshore) üretim tesislerinde veya herhangi bir iĢletmede (Ģirkette) dalgıç olarak
çalıĢan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için iki katı aylık net
asgari ücret uygulanır.
Meslekte 10 yılını tamamlamıĢ mühendisler ile meslekte 5 yılını tamamlamıĢ ve çalıĢtıkları
alanda en az yüksek lisans yapmıĢ mühendisler uzman mühendis olarak kabul edilir. En az
Doktorasını tamamlamıĢ ve Dr. Ünvanı almıĢ mühendislerde yıl Ģartı aranmaksızın uzman
mühendis olarak kabul edilir.
(2)Su ürünleri iĢletmelerinde projelendirme hizmetleri
Su ürünleri iĢletmelerinin projelendirilmesinde uygulanacak Su Ürünleri Mühendislerinin ve
Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin proje yapım ücretleri fizibilite ve teknik rapor sunumu
dahil olmak üzere proje maliyeti üzerinden aĢağıdaki gibi hesaplanır.
500.000 TL’na kadar olan projelerde proje maliyetinin % 2’si
500.000 TL’nın üzeri ile 1.000.000 TL’na kadar olan projelerde proje maliyetinin % 1.5’i
1.000.000 TL’nın üzerinde olan projelerde ise proje maliyetinin % 1’i
(3)Su ürünleri ve balıkçılık danıĢmanlık hizmetleri
Su ürünleri ve balıkçılık konularında danıĢmanlık hizmeti yapan ve serbest olarak çalıĢan Su
Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri için ödenecek ücret,
Su ürünleri üretim iĢletmeleri için 50 TL/ton/ay
Su ürünleri iĢleme ve değerlendirme tesisleri için 70 TL/ton/ay
Olmak üzere iĢletmelerin yıllık üretim kapasitesine göre hesaplanır.
(4)Su ürünleri hizmet alanlarında uygulanacak mesai ücretleri9
Her türlü su ürünleri hizmet alanlarında ücret karĢılığı çalıĢan Su Ürünleri Mühendislerinin ve
Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin aylık 160 saati aĢan çalıĢma için gün veya saat mesaisi
ödenir. Ödenecek gün ve saat mesaisi için ĠĢ Kanununda belirtilen kriterler dikkate alınır.