5 sonuçtan 1 ile 5 arası

Konu: Sürkoop = Anasözleşme

 1. #1
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  53
  Mesajlar
  2.690
  Tecrübe Puanı
  0

  1 Sürkoop = Anasözleşme

  • Anasözleşme


   T.C.
   TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
   Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
   SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFBİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

   -ANKARA 2003
   BİRİNCİ BÖLÜM
   -KURULUŞ VE AMAÇ

   -KURULUŞ, MERKEZ BİRLİĞİN ADI VE SÜRESİ:

   MADDE 1- Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan aynı çalışma konularına sahip Su Ürünleri kooperatif birlikleri arasında değişir ortaklı ve değişir sermayeli Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği kurulmuştur.
   a) Merkez Birliği’nin Yönetim Merkezi : Ankara İl Merkezidir.
   b) Çalışma Bölgesi Türkiye’dir.
   c) Merkez Birliğinin süresi: 49 yıldır. Bu süre Genel Kurul kararı ile uzatılabilir.
   d) Merkez Birliğinin kısa adı: SÜR-KOOP. Dur.

   AMAÇ:

   MADDE 2- Merkez Birliği’nin amacı; ortak birliklerin ve bunlara bağlı kooperatiflerin su ürünlerinin avlanması, üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak, bünyelerini güçlendirmek ve pazarda söz sahibi olabilmek için, yurt içi ve yurt dışı ekonomik çalışmalarda bulunmak, birlik ve kooperatif çalışmalarını koordine etmek, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil ve işbirliği sağlamak, sektörle ilgili yatırım faaliyetlerinde bulunmak, birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek, birlik ve kooperatifleri denetlemek, birlik ve kooperatiflerin eğitim ve öğretim çalışmalarında bulunmak, kooperatifçiliği geliştirmektir.

   ÇALIŞMA KONULARI:

   MADDE 3- Merkez Birliği aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:
   a) Her çeşit su ürününün istihsal, nakil, depolama işlerinin yapılmasında ortaklara yardımcı olmak,
   b) Kooperatiflerin ve Birliklerin su ürünleri politikası yönünde çalışmalarını temin etmek, birliklerin dilek ve ihtiyaçlarını yetkili mercilere iletmek ve çözümlemek için çaba sarf etmek,
   c) Su ürünleriyle ilgi tesisleri kurmak veya bu konuda çalışan işletmeleri devralmak, merkez birliğinin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar vermek,
   d) Piyasaya sevk işlerinde her ürünün teknik özelliklerine uygun taşıt araçlarını satın almak veya kiralamak,
   e) Merkez Birliği: Genel Kuruldan devralınan yetki ile uluslar arası kooperatif kuruluşları ve su ürünleri birliklerine, enstitülerine üye olmak, sergi ve panayırlara katılmak,
   f) Su ürünleri ihracatı ile damızlık ithal ve ihracatı konularında hükümet yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,
   g) Su ürünleri fiyatlarını tespit komisyonunda görev almak,
   h) Dış ülkelerdeki su ürünleriyle ilgili kuruluşların çalışmalarını takip etmek, bu konudaki yenilikleri yayın ve eğitim yoluyla tüm ortak birliklere iletmek,
   i) Su ürünleri konusunda devletçe yapılacak yatırımlara yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde Bakanlıkla bu konularda müştereken çalışmak,
   j) Üretimi, avlanmayı her aşamada koordine ederek her türlü hastalık ve zararlılardan korumak suretiyle maliyetleri düşürmek, kaliteyi ve verimliliği artırıcı tedbirleri alarak üretimde karlılığı artırmak,
   k) Ortak birliklerin ve bu birliklere balı kooperatiflerin faaliyetleri hususunda ihtiyaç duyacakları makine, alet ve ekipmanlarla diğer her türlü girdileri ucuz ve gerektiğinde kredili olarak temin etmek, bunların dağıtımı için her türlü organizasyonu kurmak,
   l) Ortak birliklerin ve kooperatiflerinin ve bunların ortaklarının ürünlerinin iç ve dış pazarlarda tanıtılması ve pazarlanması için gerekli faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlerle ilgili birimler oluşturmak,
   m) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankalardan sağlanacak kredi işlerinde ortaklarına yardımcı olmak, gerektiğinde kredi kullanmak veya kullandırmak, bunun için gerekli ipotek işlemlerini yapmak, gerçek kişilerce ve resmi kuruluşlarca yapılacak her nevi yardım ve bağışı kabul etmek,
   n) Ortaklara hukuki, mali ve teknik konularda yardımcı olmak, gerektiğinde bu koularda eğitim ve denetimleri yapmak,
   o) Merkez birliği’ne bağlı birliklerin her türlü sigortacılık hizmetlerini sağlamak ve gerektiğinde sigorta acenteliği yapmak,
   p) Üretici ile tüketici menfaatlerini ve halk sağlığını korumak için gerekli çalışmaları yapmak,
   r) Balıkçılık ile ilgili dergi,gazete,bülten yayınlarını çıkartmak ve üyelerine dağıtmak,
   s) Kasa imalatı ünitesi ve pazarlamasını yapmak.

   İKİNCİ BÖLÜM
   ORTAKLIK İŞLERİ ORTAK SAYISI:

   MADDE 4- Merkez Birliği’nin ortak sayısı sınırsızdır. Ancak kuruluşta en az 7 kooperatif birliğinin bir araya gelmesi şarttır.

   ORTALIK ŞARTLARI:

   MADDE 5- a) Anasözleşmenin 3. maddesindeki konularda fiilen faaliyette bulunan su ürünleri kooperatif birlikleri bu Merkez Birliği’ne ortak olabilirler.
   b) Müspet gelir gider farkının %2 sini merkez birliği yardım fonuna yatırmak,
   c) Her türlü basılı evrakı merkez birliğinden temin etmek,
   d) Denetim ve eğitim hizmetlerine ait giderlere iştirakte bulunmak.

   ORTAKLIĞA KABUL:

   MADDE 6- Bir su ürünleri kooperatif birliğinin Merkez Birliği’ne ortak olabilmesi için;
   a) Birliğin anasözleşmesinde Merkez Birliği’ne girilmesine ait hükmün bulunması ve genel kuruldan Merkez Birliği’ne giriş kararının alınmış olması,
   b) Merkez Birliği anasözleşmesinde yazılı ortaklık hak ve ödevlerini kuruluşta anasözleşmeyi imzalayarak, sonradan girişte ise noterden tasdikli bir ortaklık taahhütnamesini vermek suretiyle kabul etmiş olması,
   c) Birliğin mal varlığını gösterir bir bilanço vermiş olması gereklidir. Merkez Birliği Yönetim Kurulu, ortaklığa giriş için başvuran birliklerin ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırıp, en geç bir ay içinde müracaatçılara neticeyi bildirmek zorundadır. Ortaklığa kabul, Merkez Birliği Yönetim Kurulu’nun kararı ve taahhüt edilen ortaklık payının en az ¼’ünün peşin ödenmesi ile gerçekleşir. Merkez Birliği Yönetim Kurulu’nun red cevabı vermesi halinde, ortak olmak isteyen Birlik, Merkez Birliği denetçileri aracılığıyla Merkez Birliği Genel Kurulu’na başvurabilir. Genel Kurul’un vereceği karara göre işlem yapılır.

   ORTAKLIKTAN ÇIKMA:

   MADDE 7- Ortak birlikler; Hesap senesi sonundan en az 6 ay önce Merkez Birliği’ne yazılı olarak müracaat etmek şartıyla, genel kurullarından alacakları karara istinaden kendi istekleri ile ortaklıktan çıkabilirler. Ortaklıktan çıkma Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul’un onayı ile olur.

   ORTAKLIKTAN ÇIKMANIN SINIRLANDIRILMASI:

   MADDE 8- Ortak birlikler Merkez Birliği’ne girişlerinden itibaren üç yıl içinde Merkez Birliği’nden çıkmak istemeleri halinde, Merkez Birliği’nin mevcudiyetini tehlikeye düşürecekleri gerekçesiyle Merkez Birliği, çıkan birliklerden uygun tazminat talebinde bulunabilir.

   ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA:

   MADDE 9- Aşağıdaki hallerde ortak birlikler, Merkez Birliği’nden çıkarılabilir:
   a) Kanun ve anasözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemek,
   b) Merkez Birliği aleyhine faaliyet göstermek,
   c) Merkez Birliği’nin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları merkez birliği talimatı dışında kullanmış olmak,
   d) 5.madde de belirtilen ortaklık şartlarını yitirmiş olmak.

   İTİRAZ SÜRESİ:

   MADDE 10- Anasözleşmede gösterilmeyen sebeplerle ortaklar ortaklıktan çıkarılamazlar. Ortaklıktan çıkarılma, Merkez Birliği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel kurulca yapılır. Ortak, çıkarılma kararını tebellüğ ettiği tarihten itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir. Çıkarılma kararı gerekçeleri ile birlikte tutanağa ve karar defterine geçirilebileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır. Üç aylık süre içinde mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarılma kararı kesinleşir. Haklarında çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

   ORTAKLIĞIN DÜŞMESİ:

   MADDE 11- Merkez Birliği yönetim kurulu münasip süre ile yapacağı iki tebligat veya ilanla sermaye yükümlülüklerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortak birliklerden bu yükümlerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı Yönetim Kurulu kararı ile kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi anasözleşme veya diğer sebeplerle doğmuş borçların yok olmasını gerektirmez.

   ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA:

   MADDE 12- Bu anasözleşme gereğince Merkez Birliğinden çıkan veya çıkarılan birlikler, ayrıldıkları senenin bilanço ve netice hesaplarının merkez birliği genel kurulunca kabulünden bir ay sonra hesaplaşmayı isteyebilir. Hesaplaşmadan sonra ayrılan ortakların, Merkez Birliğinin yedek akçeleri ve malları üzerinde bir hakları kalmaz. Merkez Birliğinden hangi sebeplerle olursa olsun çıkarılanların ortaklık zamanlarına ait zararlarından dolayı sorumlulukları ayrılmanın tahakkuk ettiği bilanço yılının bitiminden başlayarak iki yıl devam eder.

   MERKEZ BİRLİĞİNE TEKRAR GİRME:

   MADDE 13- Ortaklıktan çıkmış olan birlik, çıkma sebebi ortadan kalktıktan sonra tekrar Merkez Birliğine girebilir. Ortaklıktan çıkarılanlar iki yıl geçmedikçe ve 5. maddede belirtilen şartları taşımamaları halinde yeniden ortaklığa alınamazlar. İki defa ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortak birlikler bir daha Merkez Birliğine alınamazlar.

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   ORTAKLIK HAK VE ÖDEVLERİ ORTAKLIK PAYLARI:

   MADDE 14- Bir ortaklık payının değeri 1.000.000.- liradır. Merkez Birliğine giren her ortak birliğin en az pay olan 1000 ortaklık payını alması şarttır. Önceden yükümlenilen miktar tamamen ödenmedikçe yeniden pay artırımı yapılamaz.

   PAYLARIN ÖDENME ŞEKLİ:

   MADDE 15- Ortak birliklerin yüklendikleri nakdi payların 1/4 ü peşin ödenir. Bakiye pay borcunun ödenme şekli ile müddetini genel kurul tayin eder. Ancak, bu müddet ortaklığa kabul tarihinden itibaren iki yılı geçemez.

   ORTAKLIK SENEDİ:

   MADDE 16- Her ortağın ortaklık haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede merkez birliğinin ve birliğin unvanı, merkezi, merkez birliğine girdiği tarih yazılır. Bu senet ortak birlik ile merkez birliğini temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortak birliğin yatırdığı ve çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu paralar ortak birliğin ödediği paralara ait ise belge Merkez Birliği yetkililerince imzalanır.

   SERMAYE:

   MADDE 17- Merkez Birliğinin sermayesi değişir olup, ortak birliklerin taahhüt ettikleri paylar toplamından ibarettir. Merkez Birliğinin sermayesinin en az haddi 8.000.000.000. liradır. Sermayenin 1/4’ ünün kuruluşta tamamen ödenmesi şarttır. Ayn nevinden sermaye konulması halinde 1163 Saylı Kooperatifler Kanununun 20. 21. ve 22. maddeleri uygulanır.

   BORÇ PARA ALMA:

   MADDE 18- Merkez Birliği, amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kuruluşlardan ve ortak birliklerden borç para alabilir. Resmi ve özel teşekküllerden bağış ve yardım kabul edilebilir.

   BİLGİ EDİNME HAKKI:

   MADDE 19- Yönetim kurulunun, gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 64. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden başlayarak bir yıl süre ile Merkez Birliğinde ortakların incelemesine hazır tutulur. Talep eden ortaklara bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının birer suretinin verilmesi gerekir. Ortakların bilgi edinmek hakkı Merkez Birliği organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz.

   SORUMLULUK:

   MADDE 20- Merkez Birliği, borçlarından dolayı alacaklılarına karşı, mal varlığı ve ortaklarının sermaye yüklenmesinin 20 katına kadar sorumludur. Ortak birliklerin Merkez Birliğine karşı sorumluluğu yüklendikleri sermaye miktarının 20 katı ve ek ödemeler ile sınırlıdır. Bu miktardan fazla borçlanmalardan dolayı doğan mali yükümlülükler merkez birliği yönetim kuruluna aittir.

   EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

   MADDE 21- Genel kurulca bilanço açıklarını kapatmada kullanılmak üzere ortak birliklerden ek ödemeler istenebilir. Bu miktar bilanço açığının ortak birlik sayısına bölünmesiyle bulunur.

   İFLAS HALİNDE YÜKÜMLÜLÜK:

   MADDE 22- Merkez Birliğinin iflası halinde, iflas idaresi ortak birliklerin her birinden payına düşen borcun ödenmesini ister. Tahsil edilemeyen meblağlar diğer ortaklar arasında bölüşülür. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Ortak birliklerin birbirine rücu hakları saklıdır. Ortak birliklerin geçici olarak tespit olunan borçlarıyla pay cetveli aleyhine İcra ve İflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.

   MERKEZ BİRLİĞİNE YENİ GİREN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU:

   MADDE 23- Merkez Birliğinin mali durumunu bilerek merkez birliğine yeni ortak olan birlik girişinden önce doğmuş olan Merkez Birliği borçlarından diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna aykırı mukavele hükümleri ile ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.

   SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

   MADDE 24- Merkez Birliğinin ticari defterleri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere hiçbir ortak iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu merkez birliğine ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır. Bu mecburiyete uymayan ortak meydana gelecek zararlardan merkez birliğine karşı sorumlu olduğu gibi Merkez Birliğinin şikayeti üzerine herhangi bir zarar umulmasa dahi 1163 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince cezai bakımdan sorumlu olurlar.

   MERKEZ BİRLİĞİNİN DAĞILMASINDAN SONRA SORUMLULUK:

   MADDE 25- Merkez Birliğinin dağılması halinde, dağılmanın ticaret siciline tescilinden başlayarak bir yıl içinde Merkez Birliğinin iflasının açılmasına karar verildiği taktirde ortaklar ek ödemelerle birlikte sorumludurlar.

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   MERKEZ BİRLİĞİNİN HESAPLARI GELİR-GİDER FARKLARININ DAĞITILMASI:

   MADDE 26- Merkez Birliğinin müspet gelir-gider farkı, ortak birliklerin ve kooperatiflerin ayırdıkları merkez birliğine yardım fonu ile gayrı safi hasıladan her nevi masraflar, vergi, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu kısım aşağıdaki nispetler üzerinden bölünür.
   a) % 10 Yedek akçe,
   b) % 5 Fevkalade yedek akçe,
   c) % 5 Kefalet ve kredi fonu
   d) % 10 Yatırım ve geliştirme fonu,
   e) % 9 Eğitim, Tanıtma ve Sosyal Hizmetler fonu,
   f) % 1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrindeki Tanıtma ve Eğitim Fonu,
   g) % 2 Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine ayrılır. Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine ortak olunmaması halinde, bu fon yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.
   h) % 58 Risturn (Ortak Birlilerin Merkez Birliği ile yaptıkları muamele oranında dağıtılmak üzere) ayrılır. Müspet gelir-gider farkından, yönetim kurulu başkan ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, ortaklara sermaye üzerinden kazanç ta verilemez. Ayrılan yedek akçeler, Merkez birliğinin çalışma anında veya dağılmasında ortaklara dağıtılamaz. Merkez Birliği münhasıran ortaklarıyla iş yapar. Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu taktirde, açık yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye payları ile karşılanır. Menfi sonuçlar ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz.

   TANITMA VE EĞİTİM FONU:

   MADDE 27- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrindeki Tanıtma ve Eğitim Fonuna ayrılan %1 ler T.C.Ziraat Bankası Merkez Şubesi 30447/282372 No’lu hesaba yatırılır.

   YATIRIM VE GELİŞTİRME FONU:

   MADDE 28- Yatırım ve geliştirme fonu; üretim, değerlendirme ve pazarlama konularında yapılacak yatırımlarda kullanılır. Bu fona ortak birliklerde iştirak edebilirler.

   EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLER FONU:

   MADDE 29- Eğitim ve Sosyal hizmetler fonu, 26. maddede belirtilen oranda müspet gelir-gider farkından ayrılacak orandan meydana gelir. MADDE 30- Eğitim ve Sosyal hizmetler fonu, ortakların eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile Merkez Birliği memur ve işçileri için ölüm sigorta veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır.

   KEFALET VE KREDİ FONU:

   MADDE 31- Kefalet ve kredi fonu merkez birliği kanalıyla ortaklarına temin edilecek ayni ve nakdi kredilerin rizikolarını karşılamak maksadıyla tesis edilir. Kefalet ve kredi fonu aşağıdaki kaynaklardan meydana gelir.
   a) Kamu, gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu yardım ve bağışlar,
   b) Merkez Birliğin müspet gelir-gider farkından ayıracağı %5 kefalet ve kredi fonu payı,
   c) Yurtiçive yurtdışı kooperatif ve üst birlikleri ile diğer kurumlarca yapılacak yardım ve bağışlar. Merkez Birliğinin ortak birlikler için vereceği kefalet miktarı, ortak birliklerin Merkez Birliğine ödemiş olduğu ayni ve nakdi sermaye toplamının 20 katını geçemez. Bu miktar ortak birliklerinin genel durumlarına uygun olarak merkez birliği genel kurulunca kararlaştırılır ve bir program dahilinde yönetim kurulunca uygulanır. Merkez Birliğinin vermiş olduğu kefaletlerden dolayı bir zarar doğmuş ise bu zararın ilgili birliğin kaynaklarından karşılanmasına çalışılır. Buna rağmen açık kapatılamaz ise sonradan birliklerden tahsil edilmek şartı ile kefalet fonu vasıtasıyla kapatma yoluna gidilir.

   YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI:

   MADDE 32- Yedek akçeler ortaklara dağıtılmayıp, bilanço neticesinde ortaya çıkacak menfi gelir gider farkının kapatılmasında kullanılır.

   YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI:

   MADDE 33- Merkez Birliğinin dağılmasına karar verildiği taktirde yedek akçelerin, merkez birliğinin zararlarının karşılanmasında kullanılan miktardan artan kısmı Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yardım Fonuna aktarılır.

   BEŞİNCİ BÖLÜM
   MERKEZ BİRLİĞİN ORGANLARI ORGANLAR:

   MADDE 34- Birliğin organları şunlardır:
   a) Genel kurul,
   b) Yönetim kurulu,
   c) Denetçiler.

   GENEL KURUL:

   MADDE 35- Genel kurul, ortak birliklerin temsilcilerinden teşekkül eden en yetkili karar organıdır. Merkez Birliğine, genel kurul toplantı tarihinden en az üç ay evvel giren birlikler genel kurul’a temsilci gönderebilirler. Ortak birlikler, genel kurullarında görev süresi en az bir en fazla dört yıl için temsilci seçerler. Merkez Birliği temsilciliğine seçileceklerin ortak birliklerin yönetim kurulu üyelerinde aranacak niteliklere haiz olması şarttır. Yönetim kurulu üyelerinin de temsilci seçilmesi mümkündür. Merkez Birliği genel kuruluna
   a) Ortak sayısı 30 ve daha az olan Birlikleri 3 temsilci,
   b) Ortak sayısı 31-40 (kırk dahil) olan birlikler 4 temsilci,
   c) Ortak sayısı 41 den fazla olan birlikler 5 temsilci ile katılırlar. Merkez Birliği genel kurulunda her birlik temsilcisinin bir oy hakkı vardır.

   GENEL KURULUN DEVREDİLEMEYEN YETKİLERİ:

   MADDE 36- Genel kurul bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. Genel kurul yetkilerinden aşağıda gösterilenleri devir ve terk edemez.
   a) Anasözleşmeyi değiştirmek,
   b) Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek
   c) İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir-gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,
   d) Yönetim kurulu ile denetçileri ve gerektiğinde tasfiye memurlarını ibra etmek veya azletmek,
   e) Kanun veya anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek,
   f) Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayri menkulün niteliğini, yerine ve azami fiyatını, satılacak gayri menkulün asgari fiyatını belirlemek,
   g) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usulünü belirlemek,
   h) Yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret, huzur hakkı ve yollukları belirlemek, yönetim kurulunca teklif edilen kooperatif personel kadrolarını, ücretlerini ve yolluklarını tespit etmek,
   i) Yeniden değerlendirme yapılıp yapılmayacağına karar vermek,
   j) Kiralama işlerinde takip edilecek usul ve esasları belirlemek.

   GENEL KURULUN GÖREVLERİ:

   MADDE 37- Genel Kurulun görevleri şunlardır:
   a) Bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konuda yönetim kuruluna tam yetki vermek,
   b) Yönetim kurulu ve denetçilerle gerektiğinde tasfiye kurulu ve ortak birlik temsilcileri tarafından yapılan teklifleri incelemek ve yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek,
   c) Yönetim kurulu üyelerini ve denetçileri, gerektiğinde hesap tetkik komisyonu ve tasfiye kurulunu seçmek, hizmetini tamamlayan kurulları ibra etmek veya etmemek,
   d) Merkez Birliği anasözleşmesinde yapılacak değişiklikleri kararlaştırmak,
   e) Gerektiği taktirde, yönetim kurulu ve denetçiler ile tasfiye kurulu üyelerinin işlerine son vermek,
   f) 100. maddede belirtilenler arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek üzere hakem kurulunu seçmek,
   g) Merkez Birliğinin dağılması, sürenin uzatılması hakkında karar vermek,
   h) Amacı ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belli etmek,
   i) Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliğini, yerini ve azami fiyatını satılacak gayrimenkulun asgari fiyatını belirlemek,
   j) Ortak birliklerin her türlü ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile, üretim maddelerinin temini hususunda karar almak ve hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek,
   k) Ortak birliklerin merkez birliği aracılığıyla sağlanan kredilerin ödenme şekli ve miktarını tespit etmek, bu hususta yönetim kuruluna görev vermek,
   l) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek,
   m) Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve yeni bütçeyi onaylamak,
   n) Şubeler, alım satım merkezleri açmak için yönetim kuruluna yetki vermek,
   o) Ortak olunduğu taktirde yatırım ve geliştirme fonunun kısmen veya tamamen Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine devri konusunda karar vermek,
   p) Yönetim kurulu tarafından yapılan ortaklıktan çıkarılma teklifleri hakkında karar vermek,
   r) Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine ortak olunmasına ve ortaklıktan çıkılmasına karar vermek ve temsilci seçmek,
   s) Taşınmaz ve taşınır mallar, aynlar edinmek, yaptırmak veya gerektiğinde satmak, işletmeleri devralmak, merkez birliğinin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına yetki vermek,
   t) Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek aylık ücret, huzur hakkı ile yollukları belirlemek,ayrıca personel kadro ve ücretleriyle yolluklarını tespit etmek,
   u) Kamu kuruluşları ve bankalardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yardımların yapılması ve bu konuda ortaklarla birlikte müteselsilen borçlanmaya karar vermek,
   v) Terkini yapılacak canlı ve cansız demirbaşların terkini hususunda karar alıp bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,

   GENEL KURUL TOPLANTILARI:

   MADDE 38- Genel Kurul aşağıdaki şekilde toplanır.
   1- Kuruluş genel kurulu
   2- Olağan genel kurul
   3- Olağanüstü genel kurul

   KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI:

   MADDE 39- Kuruluş genel kurulu, Merkez Birliğinin tescil ve ilanını müteakip bir ay içinde geçici yönetim kurulunun daveti üzerine yapılır. Toplantı tarihine kadar kaydedilmiş bütün ortaklar toplantıya katılma hakkına sahiptir.

   OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI:

   MADDE 40- Yönetim kurulunun daveti ile her yıl hesap devresinin sona erdiği günü izleyen günden itibaren en geç altı ay içinde yapılır.

   OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI:

   MADDE 41- Genel kurul olağanüstü olarak, yönetim kurulu, denetçiler, ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılabilir. Ancak genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı taktirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Dört ortak birlikten az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantı talebinin haklı bir gerekçeye dayanması gerekir. Yönetim kurulu bu isteği 10 gün içinde yerine getirmediği taktirde toplantı talebinin haklı bir gerekçeye dayandığının Bakanlıkça tespiti halinde istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir. Çağrılmadığı taktirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilir.

   ÇAĞRI ŞEKLİ VE GÜNDEM:

   MADDE 42- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazetede ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığıyla yapılması da mümkündür. Çağrının, toplantı gününden en az 15 gün önce ve en çok 30 gün içinde yapılması toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur. Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak olan sonraki toplantının tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 15 en çok 30 gün süre bulunması gerekir. Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir. Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve Mülki İdare Amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilene miktardaki temsilci üreticinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir. Dört ortak birlikten az olmamak üzere, ortak birliklerin en az 1/10 u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Toplantı için bakanlık temsilcisinin atanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yazılı olarak istenir. Bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise mahalli idare amirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat sonra toplantıya başlanır. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak merkez birliğine kayıtlı ortakların en az 1/10 ‘unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelenmesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

   TOPLANTIYA BAŞLAMA:

   MADDE 43- Yoklamayı müteakip toplantı, yönetim kurulu başkanı tarafından açılır. Yönetim kurulu başkanının toplantıda bulunmaması durumunda yönetim kurulu üyeleri veya denetçilerden biri veya olmadıkları zaman genel kurulca gösterilecek bir temsilci toplantıyı açar. Genel kurulun yapılabilmesi için, oy verme yetkisine haiz ortak birliklerinin en az yarıdan bir fazlasının temsil edilmiş olması şarttır. Toplantıda çoğunluğun bulunduğu anlaşılınca başkanlık divanı seçimine geçilir. Toplantıya katılan Birlik temsilcilerinin çoğunluğu ile temsilciler ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinden genel kurula katılanlar arasından toplantıyı yönetecek bir başkan ile genel kurulca kararlaştırılacak sayıda katip, yeteri kadar oy ayırımcısı seçilerek başkanlık divanı teşkil edilir ve gündemin görüşülmesine geçilir. Başkanlık divanına, merkez birliği başkanı, yönetim kurul üyeleri, denetçilerden ve merkez birliği personelinden herhangi biri seçilemez. Toplantının açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi, bir sebeple toplantının devamına imkan görülmemesi ve divanın çekilmesi halinde, müteakip gündem maddelerini görüşmek üzere ibraya ait madde görüşülmemişse yönetim kurulu, görüşülmüşse Bakanlık veya yetkili mahkemece atanacak yönetici kurul (kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine genel kurul yeniden toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için asgari üç birliği temsil edecek şekilde temsilcinin katılımı şarttır, şayet bu toplantıda merkez birliğini mali sorumluluk altına sokacak veya merkez birliğinin dağılmasına dair gündem maddelerinin görüşülmesi söz konusu ise bu taktir de toplantıda tüm ortakların asgari 2/3 katılımı zorunludur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcisi, toplantının kanun, anasözleşme ve gündemde belirtildiği şekilde yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidir. Bakanlık temsilcisi bütün genel kurul belgelerini imzalamakla yükümlüdür.

   HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ:

   MADDE 44- Genel kurul toplantısına katılan ortak birlik temsilcilerini gösteren "Hazır bulunanlar listesi” düzenlenir. Bu listeye ortak birliklerin ortaklığa kabul tarihleri, merkez birliğindeki taahhüt ve ödenmiş sermaye miktarları, oy yetkisine haiz temsilcilerin adı, soyadı ve imza haneleri yazılır. Ayrıca temsilcisi olduğu birliği, merkez birliği genel kurulunda temsil edip oy kullanmaya yetkisi olan temsilcinin kimliği belirlenir. Liste toplantıya katılan temsilcilere toplantı başlamadan önce imzalattırılır. Ayrıca, listenin bakanlık temsilcisi ve genel kurul başkanı tarafından imzalanması gereklidir.

   KARAR NİSABI:

   MADDE 45- Vekaleten oy kullanılmaz. Kararlar hazır bulunan ortak birliklerin temsilcilerinin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde tekrar oylama yapılır. Ancak Türkiye Milli Kooperatifler Birliğine girme veya ayrılma, anasözleşme değişikliği, dağılma, birleşme ve ayrılma hakkındaki kararlarda hazirun listesini imzalayan ortakların 2/3 nisabı aranır. Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların ¾’ünün rızası gereklidir. Anasözleşmenin 17. 20. ve 21. maddelerindeki değişiklikler için de aynı oran aranır. Genel kurulda verilen kararlar hazır bulunmayan veya olumlu oy kullanmayan bütün ortaklar için de geçerlidir. Ancak, kamu kuruluşlarından kredi alındığı takdir de kredi miktarının arttırılmasından yararlanmak üzere alınacak kararlar çoğunlukla verilir.

   BÜTÜN ORTAK BİRLİKLERİN HAZIR BULUNMASI:

   MADDE 46- Merkez Birliğinin bütün ortakları toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz olmadığı takdir de genel kurul toplantılarına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği le seçecekleri temsilciler tarafından imzalanması gereklidir.

   OYA KATILAMAYACAKLAR:

   MADDE 47- Merkez Birliğinin işlerinin yürütülmesinde yönetim kurulunca görevlendirilenler yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hükümler denetçiler hakkında uygulanmaz.

   YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN SEÇİMİ:

   MADDE 48- Gizli oy, açık tasnifle yapılan yönetim kurulu ve denetçiler seçimlerinde merkez birliğinin mühürlü seçim kağıtları kullanılır. Bunlar "hazır bulunanlar listesini” imza eden temsilcilere verilir. Gizli oylamada, kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulalarının kullanılması esastır. Ancak, genel kurulca karar alınmak kaydıyla ayrıca basılı oy pusulası da kullanılabilir. Genel kurulun yalnızca basılı oy pusulası kullanması yolunda alacağı karar geçersizdir. Genel kurulda merkez birliği mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulaları ve basılı oy pusulaları ve basılı oy pusulalarından başkaca bir pusula seçim için kullanılmaz. Matbaada basılmış veya yazı makinesi ile yazılmış ya da çoğaltılmış oy pusulaları basılı oy pusulası sayılır. Seçimlerde oy pusulalarına yönetim kurulu, denetim kurulu ve Türkiye Milli Kooperatifler birliği temsilcisi kadar asil ve aynı sayıda yedek üye adayı ayrı ayrı bölümler halinde yazılır. Oy pusulalarına organlar ve Merkez Birliği temsilcileri için seçilecek üye sayısından fazla isim yazılır ise fazla isim yazılı bölüm iptal olunur. Oy pusulalarındaki isimlerin üzeri çizilerek yerlerine yenilerinin yazılması mümkündür. Seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılır. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanının uygun göreceği şekilde kura çekimi yapılır. Seçilmiş olan yedeklerin sıralaması oy sayısına göre yapılır. Oylarda eşitlik halinde listedeki sıralama esas alınır. Basılı oy pusulaları için de aynı şartlara uyulur. Ortaklar oylarını tasnif heyetinin önünde seçim sandığına atarlar. Tasnife başlanıldığında oy sayıları temsilci sayısı ile kontrol edilir. Fazla çıktığı zaman oy pusulaları açılmadan fazlalıklar iptal edilir. Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve üst birlik temsilcisi seçiminde bir tek oy sandığı kullanılır. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.

   GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT BELGELERİN RESMİ MAKAMLARA GÖNDERİLMESİ:

   MADDE 49- Genel Kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanı ve katipler tarafından imzalanan bu tutanakta ayrıca, toplantıya katılan birlik ve temsilci sayıları gösterilir. Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç toplantı gününden itibaren 15 gün içinde gündem, toplantı çağrısı, ilan, ilan tutanağı yönetim kurulu ve denetçiler raporu bilanço, gelir-gider cetveli, bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi ile genel kurul toplantı tutanağının, Bakanlık tanıtma ve Eğitim Fonuna yatırılan %1 lere ait dekont ve bakanlık temsilcisi raporunun her birinden birer örnek olmak üzere hazırlanan belgeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığına gönderilmek üzere Bakanlık mahalli teşkilatına verilir. Bu evrakların birer örnekleri aynı zamanda varsa merkez birliğinin bağlı bulunduğu üst birliğe de gönderilir.

   KARARLARIN BOZULMASI VE ŞARTLARI:

   MADDE 50- Kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile aşağıda belirtilen kimseler genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı takip eden günden başlamak üzere bir ay içinde, Merkez Birliğinin yönetim merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.
   1- Toplantıda hazır bulunup ta kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten, oyunu kullanmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden ortak birlik yetkili temsilcileri,
   2- Yönetim kurulu,
   3- Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bunların her biri. Ayrıca, bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur. Genel kurulda alınan bir kararın mahkeme tarafından bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder.

   YÖNETİM KURULU:

   MADDE 51- Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde merkez birliğinin faaliyetlerini yöneten, merkez birliğinin kanuni temsilcisi olan icra organıdır. ÜYE SAYISI VE ÜYELİK ŞARTLARI: MADDE 52- Yönetim kurulu üyeleri ve yedekler genel kurul toplantısında gizli oyla yetkili temsilciler arasından 5 asıl ve 5 yedek olmak üzere en az bir en fazla dört yıl için genel kurul tarafından seçilirler. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmamış ise bir yıl seçilmiş sayılırlar. Her hangi bir sebeple yetkili temsilcilerin kendi birliklerindeki temsilciliklerinin sona ermesi halinde yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer, yerine yedek üyelerden sırasıyla göreve çağrılır. Yönetim kurulundan ayrılan üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için;(Yetkili temsilcilerde) a) Türk vatandaşı olmak, b) Türk ceza kanunundaki zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suistimal sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suistimal ve Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan veya 1163 Sayılı Kanuna göre mahkum olmamak, c) Birbirleriyle üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) akraba olmamak, d) Aralarında herhangi bir iş ortaklığı bulunmamak, e) Hacir altında bulunmamak, f) 18 yaşından küçük olmamak, g) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak şartları aranır. Ancak aynı birlikten birden fazla temsilci Yönetim Kurulu asil veya yedek üyeliğine seçilemez. Üyelik şartları denetçiler tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir. Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur. Herhangi bir sebeple, yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçı merkez birliğini temsil yetkisine sahip murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi, değiştirilmesi Ticaret Siciline tescil ettirilir. Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler, denetçiliğe, hakem kurallarına hesap tetkik komisyonuna seçilemezler. Yönetim kuruluna seçilenler ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak merkez birliği konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.

   YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:

   MADDE 53- İş bölümü; genel kurulca yapılan seçimi müteakip yönetim kurulu üyeleri arasında gizli oyla yapılır. Aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı, muhasip üye seçilir. Diğerleri üye sıfatını alırlar. Aynı toplantıda, yönetim kurulunun yapacağı mutad toplantı tarihlerini ve yerini belirler. Bu toplantı da ayrıca lüzumu halinde yapılması zorunlu olan mutad dışı toplantılara çağrının nasıl ve kimler tarafından yapılacağına dair karar alınır. Yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçı merkez birliğini temsile yetkili kılınarak, ticaret siciline tescil ettirilir. Murahhas üyelerin seçilmesi halinde bunların seçilmesi ve değiştirilmesi de ticaret siciline tescil ettirilir. Yönetim kurulu toplantılarında üyeler, vekalet veya temsil yoluyla oy veremezler. Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Mazeretsiz olarak birbiri ardına üç defa toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Yönetim kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş "bir karar defteri”ne sıra numarası ve tarihi ile kayıt olunup imzalanır. Alınan karara karşı görüşte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet veya çekimserlik sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar. Bunu yapanlar kararın uygulanması sırasında doğacak zararlardan dolayı diğer üyelerle birlikte sorumlu olamazlar. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır. Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılamaz. Yönetim kurulu üyeleri ve merkez birliğini temsile yetkili şahıslar genel kurulun devredemeyeceği yetkilerini kullanamazlar. Yönetim kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak, çekilen üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu zararın ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde zararı doğuran fiilin vukuu tarihinden itibaren ilgililer aleyhinde tazminat davası açmak hakkı beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Yönetim kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedekleri istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı taktirde merkez birliği denetçilerince, olmadığı taktirde Bakanlıkça olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılarak yeniden yönetim kurulu üyelerini seçer. Yeni seçilen üyeler göreve başlayıncaya kadar eskileri göreve devam eder. Yönetim kurulundan bir üye istifa edip de yerine geçecek yedek üye yoksa yönetim kurulu birlik temsilcileri arasından birisini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk genel kurul’un onayına sunar. Görevi son bulan eski yönetim kurulu, yeni yönetim kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır. Eski yönetim kurulu görevi devretmemiş ise devredene kadar genel kurulca karara bağlanmış ödemeler ile önceden plana bağlanmış ödemeler, vergi, resim ve harç ödemeleriyle görevleri sınırlı olup başka iş ve işlem yapamazlar.

   YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

   MADDE 54- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
   a) Merkez Birliği işlerini ortak birlikler ve kooperatifler menfaatine en uygun şekilde yürütmek,
   b) Defter ve kayıtların mevzuat dairesinde, doğru olarak tutulmasını sağlamak ve Mal beyanında bulunmak,
   c) Merkez Birliğinin parası, menkul ve gayrimenkul bütün varlıklarını gereği gibi kullanmak, işletmek ve korumak,
   d) Gerektiğinde imkanlarla orantılı olarak alım ve satım merkezleri açılmasını genel kurula teklif etmek,
   e) Ortak birliklere, durumlarına ve genel kuruldan alınacak kararlara göre bilanço yılı içinde tahsil edilmek üzere avans vermek,
   f) Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
   g) Genel Müdür, Müdür, memur, müstahdem ve işçi atamak,
   h) Genel kurul tarafından verilen kararları yerine getirmek, kanunlara aykırı olarak alınan genel kurul kararları aleyhine iptal davası açmak,
   i) Lüzumlu defterlerin tutulmasını sağlamak, genel kurul toplantısından 35 gün önce faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider cetvelini ve bütçe teklifini hazırlayıp denetçilere vermek ve genel kurul toplantısından 15 gün önce de ortakların incelemesine sunmak,
   j) Genel kurulca uygulanmasına karar verilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca desteklenecek yatırım projelerini hazırlatarak Bakanlığın onayından geçirmek,
   k) Merkez Birliğinin aczi halinde genel kurulu toplantıya davetle gerekli mercileri keyfiyetten haberdar etmek,
   l) Kanun ve anasözleşmedeki vecibelerini yerine getirmeyen ortak birlikler hakkında karar alınarak durumu genel kurulun onayına sunmak,
   m) Görevlendireceği denetçiler vasıtasıyla ortak birlikleri denetlettirmek,
   n) Merkez Birliğini temsile yetkili şahıslar ile denetçilerin seçim ve azillerini Ticaret Sicili’ne tescil ve ilan ettirmek,
   o) Kamu kuruluşları, banka ve diğer kuruluşlardan kredi almak,
   p) Eski yönetim kurulu üyeleriyle merkez birliği memurlarının tespit edilen yolsuzluklarını ilgili mercilere bildirmek,
   r) Merkez Birliğinin amacına uygun gayrimenkul alımlarında, tapu devri veya tapuya şerh verdirilerek bir satış vaadi sözleşmesi yapmak,
   s) Tanıtma ve ortak kaydetmek amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamaları eksik ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde yapmak, bunların yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşımamasını sağlamak,
   t) Merkez Birliğine ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmak,
   u) Ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenleri anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,
   v) Ortakları 9. maddede belirtilen haller dışındaki sebeplerle ortaklıktan çıkarmamak,
   y) Denetim amacıyla denetçilerin 62. madde doğrultusunda talebi halinde merkez birliğine ait her türlü defter ve belgeleri vermek,
   z) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, yaptırılacak denetim neticesi verilecek talimatlara uymak.

   YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUKLARI:

   MADDE 55- Yönetim kurulu üyeleri, merkez birliğine, ortaklara ve merkez birliği alacaklarına karşı müteselsilen sorumludurlar. Müteselsil mesuliyeti mucip muamelelerden bir kusuru olmadığını ispat eden, özellikle bu muamelelere muhalif rey vermiş olan keyfiyeti müzakere tutanağına yazdırmakla beraber denetçilere yazılı olarak bildiren veya mazeretine binaen o muamelenin müzakeresinde hazır bulunmayan üye müteselsil mesuliyetten kurtulur. Görevlerini yapmadıkları anlaşılan yönetim kurulu üyelerini genel kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her ortağın, sorumluluğu olan yöneticiler aleyhine münferiden dava açma hakkı mahfuzdur. Yönetim kurulu, aleyhindeki davalar denetçilerce açılır. Yönetim kuruluna seçilenler kendisi veya başkası namına bizzat veya dolaylı olarak merkez birliği ile, merkez birliği konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. Yönetim kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun karar


   http://www.surkoop.com/mvzt.aspx?Kat...%B6zle%C5%9Fme


  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
 2. #2
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  53
  Mesajlar
  2.690
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  ÇALIŞMA KONULARI:

  MADDE 3- Merkez Birliği aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:
  a) Her çeşit su ürününün istihsal, nakil, depolama işlerinin yapılmasında ortaklara yardımcı olmak,
  b) Kooperatiflerin ve Birliklerin su ürünleri politikası yönünde çalışmalarını temin etmek, birliklerin dilek ve ihtiyaçlarını yetkili mercilere iletmek ve çözümlemek için çaba sarf etmek,
  c) Su ürünleriyle ilgi tesisleri kurmak veya bu konuda çalışan işletmeleri devralmak, merkez birliğinin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar vermek,
  d) Piyasaya sevk işlerinde her ürünün teknik özelliklerine uygun taşıt araçlarını satın almak veya kiralamak,
  e) Merkez Birliği: Genel Kuruldan devralınan yetki ile uluslar arası kooperatif kuruluşları ve su ürünleri birliklerine, enstitülerine üye olmak, sergi ve panayırlara katılmak,
  f) Su ürünleri ihracatı ile damızlık ithal ve ihracatı konularında hükümet yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,
  g) Su ürünleri fiyatlarını tespit komisyonunda görev almak,
  h) Dış ülkelerdeki su ürünleriyle ilgili kuruluşların çalışmalarını takip etmek, bu konudaki yenilikleri yayın ve eğitim yoluyla tüm ortak birliklere iletmek,
  i) Su ürünleri konusunda devletçe yapılacak yatırımlara yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde Bakanlıkla bu konularda müştereken çalışmak,
  j) Üretimi, avlanmayı her aşamada koordine ederek her türlü hastalık ve zararlılardan korumak suretiyle maliyetleri düşürmek, kaliteyi ve verimliliği artırıcı tedbirleri alarak üretimde karlılığı artırmak,
  k) Ortak birliklerin ve bu birliklere balı kooperatiflerin faaliyetleri hususunda ihtiyaç duyacakları makine, alet ve ekipmanlarla diğer her türlü girdileri ucuz ve gerektiğinde kredili olarak temin etmek, bunların dağıtımı için her türlü organizasyonu kurmak,
  l) Ortak birliklerin ve kooperatiflerinin ve bunların ortaklarının ürünlerinin iç ve dış pazarlarda tanıtılması ve pazarlanması için gerekli faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlerle ilgili birimler oluşturmak,
  m) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bankalardan sağlanacak kredi işlerinde ortaklarına yardımcı olmak, gerektiğinde kredi kullanmak veya kullandırmak, bunun için gerekli ipotek işlemlerini yapmak, gerçek kişilerce ve resmi kuruluşlarca yapılacak her nevi yardım ve bağışı kabul etmek,
  n) Ortaklara hukuki, mali ve teknik konularda yardımcı olmak, gerektiğinde bu koularda eğitim ve denetimleri yapmak,
  o) Merkez birliği’ne bağlı birliklerin her türlü sigortacılık hizmetlerini sağlamak ve gerektiğinde sigorta acenteliği yapmak,
  p) Üretici ile tüketici menfaatlerini ve halk sağlığını korumak için gerekli çalışmaları yapmak,
  r) Balıkçılık ile ilgili dergi,gazete,bülten yayınlarını çıkartmak ve üyelerine dağıtmak,
  s) Kasa imalatı ünitesi ve pazarlamasını yapmak.


  Sürkoop hakkında birçok şey yazıp çiziyoruz ama görevi ve yetkileri hususunda fazla bildiğimiz/ araştırdığımız olmadığını fark ettim, bu nedenle ana sözleşme ve ÇALIŞMA KONULARI yayınladım bundan sonra ne isteyeceğimizi daha iyi göreceğiz.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
 3. #3
  Dostlar
  Üyelik tarihi
  Sep 2014
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Çalışma konularını madde madde incelersek tek bir fikir oluşur balıkçıya faydalı olmak için değil idare etmek için oluşturulmuş bir kurum.Balık alanlarını korumak,resif atmak oluşturmak balıkçının özlük haklarını savunmak adına hiç bir madde yok .Demekki sürkoop içi boş bir kurum suçlamaya bile hakkımız yok.

 4. #4
  Reİs bangocu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Yaş
  56
  Mesajlar
  2.466
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  cumhur arkadaşımız dün konuyu açınca aklıma geldi de şimdi siz yazınca sorma ihtiyacıda duydum : SÜRKOOP Bşkn : Sn Ramazan ÖZKAYA sitede yazdığı dönemlerde bu sözleşmeyi bizlerle neden paylaşmadı ? Kendiside çalışma içeriğinin boş olduğunu düşündüğü içinmi acaba ?
  https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...f3&oe=5C00E32D
  Körler Ülkesinde Görmek Suçtur.!

 5. #5
  Reİs
  Üyelik tarihi
  Nov 2014
  Mesajlar
  431
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Balıkçıyı balıkçıdan başka kimse düşünmez. Bir bakın bakalım hangi koop başkanı balıkçılıkla geçiniyor, ya da en azından ara sıra balığa çıkıyor? (Sonucu baştan belli sorular çok can sıkıcı oluyor.)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. sürkoop masrafları
  By cyro in forum SORUNLARIMIZ
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 09.05.14, 00:10
 2. sürkoop tan al haberi
  By cyro in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 03.03.14, 07:13
 3. Sürkoop Standında .!!!!!
  By aFaLa in forum SUR - KOOP - SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ MERKEZ BİRLİĞİ
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 23.12.12, 19:58
 4. Sürkoop Standı
  By özgürdeniz in forum Güncel Deniz Haberleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 23.12.12, 16:19
 5. su ürünleri kooperatiflerinin örnek anasözleşme değişiklikleri
  By ramazan özkaya in forum 3/2 Tebliğ Amatör
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 02.04.10, 19:50

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM