TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavı sonucuna göre, Bakanlığımız Araştırma Enstitülerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, sözleşmeli Mühendis, Biyolog ve Veteriner Hekim alınacaktır. Yerleştirme yapılacak Araştırma Enstitüleri, pozisyon unvanları, sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA

ARANACAK ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

Yerleştirme yapılan pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Sağlık bakımından mühendis, biyolog ve veteriner hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. (Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, bu durumu sözleşme imzalanmadan önce sağlık kurulu raporu ile belgelendireceklerdir.)

5) İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

7) KPSS’ye girmiş ve (2010-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

8) Son bir (1) yıl içinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli bir pozisyonda çalışmamış olmak.B) ÖZEL ŞARLAR

Başvuracak kişilerin genel şartlara ilave olarak, başvurduğu sözleşmeli pozisyona ilişkin aranan niteliklere de haiz olması gerekmektedir.

Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve aranan nitelikler (Yüksek Lisans ve yabancı dil gibi) aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu şartları taşımayanlar ile sözleşme yapılmayacaktır.
II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular doğrudan ilgili Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine yapılacaktır.
Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete ilanın yayınlandığı gün başlayacak ve 16/06/2011 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Başvuruda istenen Belgeler;Dilekçe
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum ya da noter onaylı örneği.
Nüfus cüzdanı örneği
İkametgâh belgesi,
İki adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm.)
KPSS sonuç belgesi.
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
Adli sicil kaydının ve adli arşiv sicil kaydının bulunup bulunmadığına dair beyanı,
Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış Olmak” şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum ya da noter onaylı örneği
KPDS veya ÜDS belgesinin aslı veya kurum yada noter onaylı örneği
Son bir (1) yıl içinde herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine göre sözleşmeli bir pozisyonda çalışmadığına dair beyanname

III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili niteliklere taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2010 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Araştırma Enstitüleri Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Her pozisyon için bir asil ve bir yedek aday belirlenecektir. Asil adayın 15 gün içerisinde sözleşme imzalamaması durumunda yedek aday sözleşmeye davet edilecektir.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, sözleşme imzalanmadan önce sağlık bakımından mühendis, biyolog ve veteriner hekim olarak çalışmasına engel hali bulunmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu getireceklerdir.

Sonuçlar başvuru yapılan Araştırma Enstitüleri tarafından duyurulacaktır.ÖRNEK DİLEKÇE

…………………………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………………. Üniversitesi, …………………..……………… Fakültesi ……………………………….. lisans programı mezunuyum.

Enstitü Müdürlüğünüzün boş bulunan sözleşmeli ..…………………………………… pozisyonunda 657 SAYILI Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi kapsamında görev yapmak istiyorum.

İstenen belgeler ekte verilmiştir.

Gereğini arz ederim.

ADRES: Tarih

ADI SOYADI İmzaBEYAN

………………………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

MÜDÜRLÜĞÜNÜZ EMRİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ POZİSYONDA …………………………….………… OLARAK GÖREV YAPMAK ÜZERE BAŞVURMUŞ BULUNMAKTAYIM.

İLAN METNİNDE BELİRTİLEN BAŞVURU SÜRESİ SONU İTİBARİYLE, SON BİR (1) YIL İÇİNDE HERHANGİ BİR KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA HERHANGİ BİR SÖZLEŞMELİ POZİSYONDA ÇALIŞMADIĞIMI BEYAN EDERİM.

BEYANIMIN AKSİNE SON BİR (1) YIL İÇİNDE HERHANGİ BİR KAMU KURUM VE KURULUŞUNDA 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BİR POZİSYONDA ÇALIŞTIĞIMIN ANLAŞILMASI HALİNDE BEYANIMDAN DOĞAN SORUMLULUĞU VE SÖZLEŞMEMİN FESH EDİLMESİNİ KABUL EDİYORUM.

ADI VE SOYADI

ADRES:


KAYNAK