8 Nisan 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27194
TEBLİĞ
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
2/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009-37)
MADDE 1 – 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ”in 44 üncü maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin, Dip Trolüne İlişkin yasaklar başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “15 Nisan” tarihi 2009 yılında “1 Mayıs” olarak uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.