Orkinos avcılığı

MADDE 21 – (1) Bütün karasularımızda; 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, 1 Haziran - 31 Aralık tarihleri arasında boyu 24 m. ve üzerinde olan parakete tekneleriyle orkinos avcılığı yasaktır. Ancak, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdığı orkinos av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak sürelerini uzatmaya yetkilidir.

(2) Orkinos avcılığı yapacak gemiler için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin; taşımacılık yapacak gemiler için ise geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden ek-1’de yer alan orkinos taşıma "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

(3) Orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapacak gemilerde, Bakanlıkça belirlenen özelliklere sahip gemi izleme cihazı, av yapan gemilerde ise ayrıca işler durumda telefon ve faks cihazı bulundurulması zorunludur.

(4) Av kotasının takibi ve denetimi amacıyla, her av operasyonunun hemen sonrasında avlanılan orkinos miktarının ve avın gerçekleştiği yerin koordinatının, gemiye ait faks cihazından Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

(5) Faks cihazında muhtemel bir arıza olması ya da faks bağlantısının kapsama alanı dışında olunması nedeni ile gerçekleşememesi durumunda, ava ve avcılığa ilişkin bilgiler geminin karadaki temsilcileri tarafından Bakanlığa bildirilir.

(6) Av kotasının dolması halinde Bakanlıkça ilan edilecek orkinos av sezonu kapanış tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde av gemilerinin balıkçı barınak ve limanlarına çekilmesi zorunludur. Limana gelen gemilerle ilgili olarak en yakın il veya ilçe müdürlüğü bilgilendirilecektir.

(7) Taşıma yapacak tekneler; taşıma faaliyetine başladıkları anı, mevkilerini ve nihai varış noktasına ilişkin rotalarını, tahmini varış sürelerini ve kafeslerde taşıdıkları ürünün miktarı ile hangi av teknesinden aldıklarını gösterir belgeleri bulundurmak ve en geç 48 saat içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

(8) Avlanılan orkinosların, taşıma işlemleri tamamlandıktan sonra, çiftliklerdeki tespiti il müdürlüklerince yapılır. Kayıt dışı balık tespiti durumunda bu balıklar doğaya salınır.

(9) Orkinos avlanma izninde belirtilen şartlara uymayan gemilerin avcılık "İzin Belgeleri"ne el konularak, iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir. Bu gemilere izleyen yıl için yeni izin belgesi düzenlenmez.

(10) Orkinos avlanma izini alan her gemi, avladığı ve sattığı orkinos miktarlarına ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.

(11) Av sezonunda avlanıldığı halde Bakanlığa bildirilmeyen av miktarları ile sezon kapandıktan sonra avlanılan miktarlar için Orkinos Yakalama Dokümanı ve Sağlık Sertifikası düzenlenmez. Bu balıklar canlı ise doğaya salınır, ölü ise el konulur.

(12) Orkinos ağlarının bocilik kısmında ağ göz açıklığı 44 mm.’den küçük olamaz.

(13) Orkinos avcılığında, orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter kullanımı yasaktır.

(14) 8 kilogramın altındaki orkinos balıklarının avlanması yasaktır.

Yazılı orkinos, gobene (tombik), akya, sarıkuyruk, uzun kanat orkinos (tulina) ve lambuka avcılığı

MADDE 22 – (1) Karasularımızda uzatma ağları ile dönem boyunca; Mıhlı çayı (39° 33,209’ N - 26° 39,472’ E) ile Suriye sınırları arasında kalan karasularımızda ise 15 Nisan -15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos (tulina), gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı serbesttir. Bu istisnadan faydalanacak gırgır gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması, avlanan ürünlerin ek-6’da yer alan veya Bakanlıkça belirlenecek yerlerden karaya çıkarılması ve ek-2’deki "Menşe Belgesi"nin düzenlettirilmesi zorunludur.

(2) Ege denizinde; Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile Boztepe burnu (40° 37,140' N - 26° 04,403' E), Büyük Kemikli burnu (40° 18,979' N - 26° 12,905' E), Bozcaada batı burnu (39° 50,259' N - 25° 57,754' E), Babakale (39° 28,772' N - 26° 04,013' E) ile Mıhlı çayını (39° 33,209’ N - 26° 39,472’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan karasularımızda, 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos, gobene (tombik), akya ve sarıkuyruk balıklarının avcılığı yasaktır.

(3) Muğla ili, Gökova ve Güllük körfezlerinde akya ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında denizde bırakılması yasaktır.

(4) 1 Ocak - 14 Ağustos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile lambuka avcılığı yasaktır.