Sayfa 1/2 12 SonSon
16 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 1. #1
  TUNCAY ŞEKER

  Standart TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

  TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
  Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden
  Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005
  Resmi Gazete Sayısı: 25725
  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
  Amaç
  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen sektörde oluşturulan Türkiye sektör meclislerinin kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye sektör meclislerinin oluşumuna ve Türkiye sek- tör meclisleri ile sektör meclisleri müdürlüğünün görevlerine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
  Dayanak
  Madde 3- Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
  Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
  Birlik : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini (TOBB),
  Müdürlük : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünü,
  Birlik Başkanı: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanını,
  Yönetim Kurulu: TOBB Yönetim Kurulunu,
  Meclis Başkanı: Türkiye Sektör Meclisi başkanını,
  Danışman: Birlik Başkanı tarafından gerekli görülen sektörler için görevlendirilen akedemisyen ve/veya uzmanı,
  Türkiye Sektör Meclisi (TSM): İstişari nitelikte olmak üzere, sektörel gelişmeyi teşvik etmek, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek amacıyla Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerekil görülen sektörlerde oluşturulan meclisleri,
  Türkiye Sektör Meclisi Üyesi; Sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu der- nek ya da kuruluşları, firmaları ve sektörlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının genel müdür veya muadili memurlarını,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM : TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİ VE MÜDÜRLÜK
  Türkiye Sektör Meclisinin Oluşumu
  Madde 5- Türkiye sektör meclisleri: başkan, başkan yardımncısı ve üyelerden oluşur. Türikye sektör meclisleri üyeleri, resen veya oda ve borsalar ile sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu dernek ya da kuruluşlardan gelen talepler üzerine Yönetim Kuru- lu tarafından belirlenerek oluşturulur.
  Türkiye sektör meclisleri, sektörle ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu dernek ya da kuruluşların başkan ve başkan yardımcılarına öncelik verilmek üzere firmaların itibar, bilgi ve deneyim sahibi temsilcilerinden seçilen en çok kırk kişiden oluşur.
  Türkiye Sektör Meclisi Üyeleri
  Madde 6- Türkiye sektör meclislerine ilgili kamu kurumu, kuruluşları ve oda veya borsaya kayıtlı firmalar ile Birlik Başkanınca gerekli görülen hallerde sektörde bilgi ve deneyim sahibi gerçek kişiler üye olabilir.
  (Değişik fıkra: 16/09/2007- 26645 S.R.G Yön/1.md.) Üyenin temsilcisi olduğu kuruluş veya firmalarla ilişkisinin kesilmesi halinde, Türkiye sektör meclisi üyeliği kendiliğinden düşer. Kuruluşu veya firmayı temsilen sektör meclisine katılacak olan yeni üyenin ismi otuz gün içinde yazılı olarak Müdürlüğe bildirilir.
  Türkiye sektör meclisi üye listesi, Müdürlük tarafından iki yılda bir yenilenir.
  Üst üste iki defa mazeret bildirmeksizin toplantılara katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Bildirilen mazeretin Birlik tarafından kabul edilmesi gerekir. Üyelerin, Türkiye sektör meclisi toplantılarına gündeme uygun olarak hazırlıklı ve varsa görüşlerini ifade eden yazılı bilgi notu ile katılmaları gerekir.
  Görüşü alınmak üzere toplantılara, üyeler dışında çalışma gündemiyle ilgili kişiler de Birlik Başkanının onayı ile davet edilebilir. Ayrıca, görüşlerine başvurulmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından toplantılara temsilci göndermeleri istenebilir.
  Türkiye sektör meclisine üyelik başvurularını kabul etmeye, üyeliği sona erenlerin yerine yeni üyeleri görevlendirmeye ve Müdürlük tarafından revize edilen listeyi onaylamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, bu yetkisini Birlik Başkanına devredebilir.
  Türkiye Sektör Meclisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı Seçimi
  Madde 7- (Değişik fıkra: 16/09/2007- 26645 S.R.G Yön/2.md.) Türkiye sektör meclisi, Birlik tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu üyesinin veya Birlik personelinin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Seçilen başkan ve başkan yardımcısı, Yönetim Kurulunun onayından sonra, o sektörün Türkiye Sektör Meclisi Başkanı ve Türkiye Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı unvanını alır.
  (Değişik fıkra: 16/09/2007- 26645 S.R.G Yön/2.md.) Türkiye sektör meclisi başkan ve başkan yardımcısı üye tam sayısının çoğunluğuyla seçilir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, seçim için yeni bir toplantı günü belirlenir.
  (Değişik fıkra: 16/09/2007- 26645 S.R.G Yön/2.md.) Türkiye sektör meclisi başkan ve yardımcısının görev dönemi Meclisin görev süresi ile sınırlıdır. Görev dönemi sona erenler yeniden seçilebilir. Mevcut başkan veya başkan yardımcısının görevlerinin süresinden önce sona ermesi halinde, yeni seçilen başkan ve başkan yardımcısı kalan süreyi tamamlar.
  Birlik Başkanı, Türkiye sektör meclislerinin kuruluşu aşamasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapabilir.
  Sektör meclisi başkanı, temsil ettiği sektörün menfaatlerini zedeleyecek şekilde hareket ettiği takdirde Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır ve sektör meclisi başkanlık seçimi izleyen ilk toplantıda yeniden yapılır. Sektör meclisi başkanı seçilinceye kadar, bu görev başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulunca uygun görülecek sektör meclisi üyesi tarafından yürütülür.
  Türkiye Sektör Meclisi Toplantıları
  Madde 8- Türkiye sektör meclisleri Birlik Başkanının onayı ile üç ayda bir toplanır. Birlik Başkanı gerekli gördüğü takdirde Türkiye sektör meclislerini üç aylık süreyi beklemeksizin de toplantıya çağırabilir.
  (Değişik fıkra: 16/09/2007- 26645 S.R.G Yön/3.md.) Birlik Başkanı veya yetkili yönetim kurulu üyesi katıldığı toplantılara başkanlık eder.
  (Değişik fıkra: 16/09/2007- 26645 S.R.G Yön/3.md.) Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan Türkiye sektör meclisi üyelerinin en az üçte ikisinin oyu ile alınır. Mutabakat sağlanamayan hususlar toplantı tutanaklarına geçirilir ve Müdürlüğe bildirilir.
  Türkiye sektör meclisi üyelerinin önemli gördüğü konularda önerilerinin dikkate alınması ve bu öneriler doğrultusunda toplantı gündeminin oluşturularak toplantı tarihi ile birlikte üyelere duyurulması Müdürlük tarafından yerine getirilir.
  Birlik Başkanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde; Türkiye sektör meclisi toplantılarında akademik ve/veya uzman raportörlük yapmak ve sektör ile ilgili akademik çalışmalarda bulunmak, uluslararası sektörel dernek, kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak, Birlik adına ulusal veya uluslar arası toplantılara, seminerlere, fuarlara katılmak üzere Türkiye sektör meclisi akademik ve/veya uzman danışmanlar atanabilir. Görevlendirilecek akademik ve/veya uzman danışmanlarla ilgili çalışma yöntemi ve şartlarına ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.
  (Değişik fıkra: 16/09/2007- 26645 S.R.G Yön/3.md.) Türkiye sektör meclislerinin üyeleri arasından uzmanlık alanına ve konularına göre alt komiteler oluşturulabilir. Alt komite üyelerinin Meclis üyeleri arasından seçilmediği durumlarda Yönetim Kurulunun onayı alınır. Bu komitelere, sektör meclisi başkanı, yardımcısı veya meclis başkanı tarafından uygun görülecek meclis üyesi başkanlık eder. Alt komitelerin oluşturulmasında, sektörlerle ilgili uluslararası sınıflandırmalar dikkate alınır.
  Türkiye sektör meclisleri bünyesinde, sektör meclisinin teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla uzmanlık alanına ve konularına göre alt komiteler oluşturulabilir. Bu komitelere, sektör meclisi başkanı, yardımcısı veya meclis başkanı tarafından uygun görülecek üye başkanlık eder. Alt komitelerin oluşturulmasında, sektörlerle ilgili uluslararası sınıflandırmalar dikkate alınır.
  Birlik Başkanı tarafından gerekli görülen hallerde Türkiye sektör meclislerinin bir kaçının veya tümünün katılacağı toplantılar düzenlenebilir. Ayrıca Birlik Başkanının talebiyle yılda en az bir defa olmak üzere Türkiye sektör meclisleri başkanlar toplantısı yapılabilir.
  Türkiye sektör meclisi toplantıları Ankara'da Birlik merkezinde veya İstanbul'daki Birlik hizmet binasında yapılır.
  Türkiye Sektör Meclisinin Görevleri
  Madde 9- Türkiye sektör meclislerinin başlıca görevleri:
  a) Sektöre ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini tespit ederek Yönetim Kuruluna sunmak,
  b) Sektör raporları hazırlamak, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak ve sektörel politika ve stratejileri oluşturmak,
  c) Sektörel gelişmeyi teşvik etmek üzere sempozyum, panel, kongre ve benzeri etkinliklerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
  d) Sektörlerin uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli teknik ve bilgi alt yapısı ile ilgili çalışmaları hazırlamak,
  e) Sektörün mevcut rekabet gücünün ölçülmesi ve gelecekte rekabet edebilirliliğini artırmak için önerilerde bulunmak,
  f) Uluslararası sektörel dernek ve kuruluşlarla irtibat ve işbirliği sağlamak,
  g) Gerektiğinde pazar veya piyasa araştırmalarına ışık tutacak sektörel bazda ülke raporları hazırlamak,
  h) Uluslararası fuar, kongre ve seminerleri takip ederek bu konuda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek ve Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu etkinliklere katılmak,
  ı) Gerektiğinde Birlik Başkanının bilgisi dahilinde Hükümet yetkilileri ve ilgili bürokratlar ile görüşmeler yapmak,
  j) Birlik tarafından sektör ile ilgili görüş istendiğinde görüş oluşturmak,
  k) İlgili sektöre ait kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat değişiklikleri hakkında görüş oluşturulması veya ilgili mevzuatın değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak,
  l) Yönetim Kurulunun talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmaktır.
  Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü
  Madde 10- Türkiye sektör meclisleri faaliyetlerini Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü vasıtasıyla yürütür. Müdürlüğün başlıca görevleri:
  a) Türkiye sektör meclisleri toplantıları ile ilgili çalışmaları yapmak,
  b) Toplantı gündemini Türkiye sektör meclisi başkanı, üyeleri ve ilgili akademisyenler ve/veya uzman raportörler ile irtibat kurarak belirlemek,
  c) Yapılacak olan Türkiye sektör meclisi toplantıları için akademik ve/veya uzman danışmanlarla birlikte ön hazırlık yapmak,
  d) Sektörlerle ilgili panel, seminer, kongre, sempozyum, bilimsel yayın gibi faaliyetleri gerçekleştirmek,
  e) Türkiye sektör meclisi üyeleriyle Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak,
  f) Türkiye sektör meclisi toplantısının gündemine göre ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini Birlik Başkanının onayı ile toplantıya davet etmek,
  g) Toplantı duyurularını yapmak, raporlarını hazırlamak ve Türkiye sektör meclisi üyelerine göndermek,
  h) Türkiye sektör meclisi üyeliğiyle ilgili talepleri değerlendirmek ve onaya sunmak; sektör meclisine üye olmasının yararlı olacağı düşünülen firmalara davet yazısı çıkarmak ve onaya sunmak,
  ı) Sektör ile ilgili olarak hazırlanan her türlü raporu ve görüşü gerekli görülen durumlarda Birlik Başkanının onayı ile ilgili mercilere iletmek,
  j) Türkiye sektör meclislerinin çalışmaları ve sektöre ilişkin bilgileri internet sitesinde kullanıma açmak,
  k) Türkiye sektör meclisleri üyelerinin üyelik kayıt ve bilgilerini tutmaktır.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
  Mali Hükümler
  Madde 11- Türkiye sektör meclislerinin genel toplantı giderleri Birlik tarafından karşılanır. Türkiye sektör meclisi üyelerinin yol, konaklama gibi harcamaları kendileri veya temsil ettikleri kurum, kuruluş veya firmalar tarafından karşılanır.
  Yürürlük
  Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.

 2. #2
  TUNCAY ŞEKER

  Standart

  burasının dikkatle değerlendirilmesi önemli Türkiye Sektör Meclisinin Görevleri
  Madde 9- Türkiye sektör meclislerinin başlıca görevleri:
  a) Sektöre ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini tespit ederek Yönetim Kuruluna sunmak,
  b) Sektör raporları hazırlamak, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak ve sektörel politika ve stratejileri oluşturmak,
  c) Sektörel gelişmeyi teşvik etmek üzere sempozyum, panel, kongre ve benzeri etkinliklerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
  d) Sektörlerin uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli teknik ve bilgi alt yapısı ile ilgili çalışmaları hazırlamak,
  e) Sektörün mevcut rekabet gücünün ölçülmesi ve gelecekte rekabet edebilirliliğini artırmak için önerilerde bulunmak,
  f) Uluslararası sektörel dernek ve kuruluşlarla irtibat ve işbirliği sağlamak,
  g) Gerektiğinde pazar veya piyasa araştırmalarına ışık tutacak sektörel bazda ülke raporları hazırlamak,
  h) Uluslararası fuar, kongre ve seminerleri takip ederek bu konuda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek ve Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu etkinliklere katılmak,
  ı) Gerektiğinde Birlik Başkanının bilgisi dahilinde Hükümet yetkilileri ve ilgili bürokratlar ile görüşmeler yapmak,
  j) Birlik tarafından sektör ile ilgili görüş istendiğinde görüş oluşturmak,
  k) İlgili sektöre ait kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat değişiklikleri hakkında görüş oluşturulması veya ilgili mevzuatın değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak,
  l) Yönetim Kurulunun talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmaktır.
  Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü
  Madde 10- Türkiye sektör meclisleri faaliyetlerini Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü vasıtasıyla yürütür. Müdürlüğün başlıca görevleri:
  a) Türkiye sektör meclisleri toplantıları ile ilgili çalışmaları yapmak,
  b) Toplantı gündemini Türkiye sektör meclisi başkanı, üyeleri ve ilgili akademisyenler ve/veya uzman raportörler ile irtibat kurarak belirlemek,
  c) Yapılacak olan Türkiye sektör meclisi toplantıları için akademik ve/veya uzman danışmanlarla birlikte ön hazırlık yapmak,
  d) Sektörlerle ilgili panel, seminer, kongre, sempozyum, bilimsel yayın gibi faaliyetleri gerçekleştirmek,
  e) Türkiye sektör meclisi üyeleriyle Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak,
  f) Türkiye sektör meclisi toplantısının gündemine göre ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini Birlik Başkanının onayı ile toplantıya davet etmek,
  g) Toplantı duyurularını yapmak, raporlarını hazırlamak ve Türkiye sektör meclisi üyelerine göndermek,
  h) Türkiye sektör meclisi üyeliğiyle ilgili talepleri değerlendirmek ve onaya sunmak; sektör meclisine üye olmasının yararlı olacağı düşünülen firmalara davet yazısı çıkarmak ve onaya sunmak,
  ı) Sektör ile ilgili olarak hazırlanan her türlü raporu ve görüşü gerekli görülen durumlarda Birlik Başkanının onayı ile ilgili mercilere iletmek,
  j) Türkiye sektör meclislerinin çalışmaları ve sektöre ilişkin bilgileri internet sitesinde kullanıma açmak,
  k) Türkiye sektör meclisleri üyelerinin üyelik kayıt ve bilgilerini tutmaktır.

 3. #3
  TUNCAY ŞEKER

  Standart

  arkadaşlar bu ömeri hakkında yorum yapmanızı rica ediyorum.

 4. #4
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Burada balıkçılık sektörü hali hazırda temsil ediliyormu?

  Türkiye Sektör Meclisi Üyesi; Sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu der- nek ya da kuruluşları, firmaları ve sektörlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının genel müdür veya muadili memurlarını,
  ifade eder.
  Anladığım kadarıyla bir tüzel kişilik oluşturulmak zorunda,dernek gibi.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


 5. #5
  TUNCAY ŞEKER

  Standart

  bu sektör meclisinin kurulma izni benim zamanımda alındı,sadece ismler belirlenerek meclis oluşturulup tobb ne sunulması kaldı,buraya katılmak için dernek kurmaya gerek yok,ozamanki önerim türkiye genelinde var olan tüm birlikler,üreti birlikleri ve belirlenecek diğer kişilerle meclis kurulma aşamasındadır.
  meclisin amaçları,yapabilecekleri üst yazılarda gayet net birşekilde verilmiştir.

 6. #6
  TUNCAY ŞEKER

  Standart

  şu hususlara bir dikkat buyurun
  Madde 9- Türkiye sektör meclislerinin başlıca görevleri:
  a) Sektöre ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini tespit ederek Yönetim Kuruluna sunmak,
  b) Sektör raporları hazırlamak, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak ve sektörel politika ve stratejileri oluşturmak,
  c) Sektörel gelişmeyi teşvik etmek üzere sempozyum, panel, kongre ve benzeri etkinliklerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
  d) Sektörlerin uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli teknik ve bilgi alt yapısı ile ilgili çalışmaları hazırlamak,
  e) Sektörün mevcut rekabet gücünün ölçülmesi ve gelecekte rekabet edebilirliliğini artırmak için önerilerde bulunmak,
  f) Uluslararası sektörel dernek ve kuruluşlarla irtibat ve işbirliği sağlamak,
  g) Gerektiğinde pazar veya piyasa araştırmalarına ışık tutacak sektörel bazda ülke raporları hazırlamak,
  h) Uluslararası fuar, kongre ve seminerleri takip ederek bu konuda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek ve Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu etkinliklere katılmak,
  ı) Gerektiğinde Birlik Başkanının bilgisi dahilinde Hükümet yetkilileri ve ilgili bürokratlar ile görüşmeler yapmak,
  j) Birlik tarafından sektör ile ilgili görüş istendiğinde görüş oluşturmak,
  k) İlgili sektöre ait kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat değişiklikleri hakkında görüş oluşturulması veya ilgili mevzuatın değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak,
  l) Yönetim Kurulunun talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmaktır

 7. #7
  TUNCAY ŞEKER

  Standart

  Madde 10- Türkiye sektör meclisleri faaliyetlerini Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü vasıtasıyla yürütür. Müdürlüğün başlıca görevleri:
  a) Türkiye sektör meclisleri toplantıları ile ilgili çalışmaları yapmak,
  b) Toplantı gündemini Türkiye sektör meclisi başkanı, üyeleri ve ilgili akademisyenler ve/veya uzman raportörler ile irtibat kurarak belirlemek,
  c) Yapılacak olan Türkiye sektör meclisi toplantıları için akademik ve/veya uzman danışmanlarla birlikte ön hazırlık yapmak,
  d) Sektörlerle ilgili panel, seminer, kongre, sempozyum, bilimsel yayın gibi faaliyetleri gerçekleştirmek,
  e) Türkiye sektör meclisi üyeleriyle Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak,
  f) Türkiye sektör meclisi toplantısının gündemine göre ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini Birlik Başkanının onayı ile toplantıya davet etmek,
  g) Toplantı duyurularını yapmak, raporlarını hazırlamak ve Türkiye sektör meclisi üyelerine göndermek,
  h) Türkiye sektör meclisi üyeliğiyle ilgili talepleri değerlendirmek ve onaya sunmak; sektör meclisine üye olmasının yararlı olacağı düşünülen firmalara davet yazısı çıkarmak ve onaya sunmak,
  ı) Sektör ile ilgili olarak hazırlanan her türlü raporu ve görüşü gerekli görülen durumlarda Birlik Başkanının onayı ile ilgili mercilere iletmek,
  j) Türkiye sektör meclislerinin çalışmaları ve sektöre ilişkin bilgileri internet sitesinde kullanıma açmak,
  k) Türkiye sektör meclisleri üyelerinin üyelik kayıt ve bilgilerini tutmaktır.
  maddeleri ayrı ayrı çıkardım bir kezde böyle okunsun,aciz hane bunları okudukça sanki hep genelimizin söylediği olması gerekenlerin yapılabilmesi için bence olması gerekn bir meclis.

 8. #8
  Moderators limancı66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  285
  Tecrübe Puanı
  51

  Standart

  tuncay abi hürmetler sunarım

  öncelikle şunu belirteyim ki size sorduğum soruları tam olarak bilmediğim karar veremediğim için soruyorum

  Balıkçılık resmi makamlara göre bir meslekmi ?

  bu soruyu sormamdaki amaçta şudur işkur vb devlet dairelerinden araştırdım
  böyle bir meslek görünmüyor

  yanlış bilmiyorsam balıkçı çiftçi grubuna giriyor

  yani balıkçılar eskiden beri tarımın içinde gidip geliyorlar tam yeri neresidir
  Marmara/1966/Gemlik

  Denize denizden bakmakla karadan bakmak arasındaki farkı bilir misin...

 9. #9
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Balıkçı çifçi grubuna dahil değil sadece Zorunlu Sigorta kapsamına ilave edilebilsin diye geçici tarım işçisi statüsünde bağkurlu yapılmıştır.Anlayacağınız temeli dahi olmayan gecekondunun üzerine kat çıkıldı.Balıkçı diyede bir meslek grubu yok,bu konuda çalışma yapan bir kurumda yok...
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


 10. #10
  __BALIKCI FORUM__ özgürdeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Yaş
  57
  Mesajlar
  5.203
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Balıkçı diyede bir meslek grubu yok,bu konuda çalışma yapan bir kurumda yok...
  Silip düzeltmektense tekzip gibi olsun istedim,bu konuda Sürkoop olarak TOBB başvuru yapılmış randevu talep edilmiş,konuyla ilgili çalışma varmış.Umarız olumlu gelişmeler olur balıkçılıkta (Avcı) meslek grubu olarak değerlendirilir.Teşekkür ederiz Sürkoop yönetimi ve Başkan Ramazan Özkayaya.
  Müfit Çıkrıkçıoğlu
  İstanbul

  KIYI BALIKCISI


Sayfa 1/2 12 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. balıkçılar neden bu hale geldi
  By limancı66 in forum SORUNLARIMIZ
  Cevap: 22
  Son Mesaj: 10.12.11, 03:34
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.03.11, 22:52
 3. Gemiadamları yönetmeliği
  By Burhan Reis in forum Gerekli Belgeler
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 25.02.11, 04:05
 4. sektör meclisi kuruluş,görev ve çalışma yönetmeliği
  By TUNCAY ŞEKER in forum Balıkçı Kahvesi
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 28.12.09, 04:54
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj: 02.10.09, 14:52

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM