ÜLKEMİZDE OBP’YE UYUM ÇALIŞMALARI
AB Müktesebatı ile mevcut uyumsuzlukları gidermek amacıyla Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikalarına uyum çalışmaları, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde başlatılmıştır (Haziran 2001).
Aday ülkelerdeki mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatına uygun hale getirilmesi, uygulanması ve yürürlüğe konulmasına odaklanan iki taraflı işbirliği projeleri yürütülmesi çerçevesinde Eşleştirme (Twinning) çeşitli Bakanlıklarca kullanılmakta olan bir araçtır. Bu kapsamda, Bakanlığımızca 2005 yılının Ocak ayında “Su Ürünleri Sektörünün Yasal ve Kurumsal Olarak AB Su Ürünleri Müktesebatına Uyum Projesi (TR-03-AG-01)” uygulamaya konulmuştur.
KATILIM ÖNCESİ PROGRAMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN
AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ (Eşleştirme Projesi TR–03-AG–01)
Projenin Hedefleri
2005 yılı başında başlayan Su Ürünleri Eşleştirme Projesi su ürünleri politikası açısından Türkiye’nin yasal ve kurumsal anlamda Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamasını desteklemeyi amaçlayan bir AB projesidir.
Proje çerçevesinde aşağıdaki sonuçlar hedeflenmiştir:
· Proje sonunda Su Ürünleri mevzuatının temel bölümlerinin AB müktesebatına uygun hale getirilmesi.
· Su ürünleri idaresinin 2005 yılı sonuna kadar yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi.
· Su ürünleri sektöründe biyolojik, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir gelişmelerin kaydedilmesi.
· AB müktesebatına uygun hale getirilmiş yeni mevzuatın 2006 yılının sonunda uygulamaya konulması.
Projenin Bileşenleri
1. Bileşen - Kurumsal Güçlendirme, Mevzuat ve Yapısal Politika
Projenin bu bileşeni çerçevesinde mevcut AB mevzuatına ve proje sırasında yürürlüğe girecek mevzuata uyum sağlamak için gereken yasal değişiklikler yapılacaktır.
2. Bileşen - Koruma, Kontrol ve Kaynak Yönetimi
AB gereklilikleri uyarınca, Türkiye’deki balıkçılık faaliyetlerinin idari kontrollerinin sağlanması için bir Balıkçılık İzleme Merkezi (BİM) kurulması gerekmektedir. Bu sonuca ulaşmak için hedeflenen oluşumlardan ilki Türk Balıkçı Gemisi Kayıt ve Bilgi Sistemi’nin hem balıkçılık idaresinin özel ihtiyaçlarına hem de AB yönetmeliklerine uygun olacak şekilde uyarlanmasıdır. İkincisi, zor ancak çok önemli bir konu olan av/kota kontrolü ve stok yönetimi konusudur. Üçüncü ise projenin himayesinde bir Uydudan Gemi İzleme Sistemi’nin (GİS) kurulmasıdır. Sonuncusu, proje tarafından sağlanacak yeni araçlar ve imkanlarla balıkçılık denetçilerine limanda ve denizde, uygulamalı balıkçılık kontrolleri üzerine odaklanan eğitimlerin verilmesidir.
3. Bileşen - Pazarın Ortak Örgütlenmesi
Genel amaç, balıkçılık ve yetiştiricilik ürünleri için pazarların ortak örgütlenmesine ilişkin müktesebatın kabul edilmesi ve uygulanmasıdır.
4. Bileşen - Bilgi Sistemi
Su Ürünleri konusunda gerekli tüm bilgilerin işlenmesi amacıyla, Balıkçılık İzleme Merkezi (BİM) ve Gemi İzleme Merkezi (GİM)’nden oluşan Su Ürünleri Bilgi Merkezi (SÜBİM) bütünleşik bir Bilişim sistemi altında Ankara’da kurulması hedeflenmiştir.
Proje Kapsamında Gerçekleştirilenler:
· Kamu kurumu ve balıkçılara yönelik 36 faaliyet çerçevesinde 603 kişi eğitim almıştır.
· 29 adet Liman Büroları için izin alınmıştır.(2009 itibariyla bu sayı 36’ya yükselmiştir)
· 50 adet Su Ürünleri Mühendisi açıktan atanmıştır.
· Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir (Haziran 2004)
· Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği üretici örgütlenme yapısına dahil olmuştur (Aralık 2003)
· Su Ürünleri Kanunu değişiklik yasa tasarısı, 22 Mayıs 2005 tarihinde T.B.M.M’ ye ulaşmıştır ve Meclis Komisyonu’nda görüşülmektedir.
Proje 9 Temmuz 2007 tarihinde tamamlanmıştır. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://www.suurunleri.kkgm.gov.tr/tr/default.asp adresinden ulaşılabilmektedir.
Eşleştirme projesinin ardından AB’ye uyum çalışmaları Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından sürdürülmektedir.
TIFSA (TR07-IB-AG-01)
TÜRK BALIKÇILIK SİSTEMİNDE STOK DEĞERLENDİRİMENİN BAŞLATILMASI
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında, TAGEM tarafından yürütülecek “Türkiye Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması Projesi” 2009 Ocak ayında başlamıştır. Projenin teknik yardım bileşenine ilişkin ihale açılmıştır. Ülkemiz açısından büyük öneme sahip bu proje ile balıkçılık kaynaklarının bütünleşik yönetimi için bir yol haritasının oluşturulması ve balıkçılık Kaynaklarının yönetimi için Bakanlık araştırma kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Eşleştirme Projesi (TIFSA - TR-07-IB-AG-01), Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilmektedir. Bu proje, Türkiye ile Hollanda-Almanya Konsorsiyumu işbirliğinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) adına Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülecektir. Proje faaliyetlerinin bir bölümü Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve sektör işbirliğinde gerçekleştirilecektir.
TIFSA, 20 Mart 2009 tarihinde fiilen başlamış olup, 2010 Mart ayı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.
Proje ile ilgili çalışmalara TAGEM tarafından devam edilmektedir.
Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://tifsa.tagem.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.