VENTURİ: Yüksek hız devresinin en önemli kısımlarından biri venturidir. Şekilde kullanılan muhtelif venturi şekilleri gösterilmiştir. Bugün çok kullanılmakta olan çok venturili karbüratörlerde venturi basıncı daha fazla düşülerek benzinin buharlaşması kolaylaştırılmaktadır.4-3-4. Güç Devresi: Yüksek hız devresinin temin ettiği yakıt-hava karışımı rölantiden aşağı yukarı tam kelebek açıklığına kadar motor isteklerini karşılayacak durumdadır. Bununla beraber tam gazda motordan azami gücü alabilmek için daha zengin karışıma ihtiyaç vardır. Karışımın zenginliği ve dolayısıyla motor gücünü arttırmak için karbüratöre güç devresi adı verilen bir devre ilave edilir. Bu devre gaz kelebeği tam açıldığı zaman yüksek hız devresine daha fazla yakıt vererek karışımın zenginleşmesini temin eder.
Güç devreleri genel olarak yüksek hız devresine belli şartlar altında ilave yakıt veren musluk, supap veya çubuk gibi değişik tertipler kullanırlar. Aralarındaki fark kumanda şeklindedir. Güç devreleri mekanik kumandalı ve vakum kumandalı olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
4-3.4.1. Mekanik Kumandalı Güç Devresi: En çok tanınmış olan kademeli ölçme çubuğu olup yapısı genel olarak ŞEKİL:4-16 da gösterildiği gibidir.Ana meme deliğine giren ölçme çubuğu tabiatıyla ana meme deliğini daraltmaktadır. Çubuğun bir ucu gaz kelebeği kontrol düzenine bağlı olduğundan çubuğun durumu da gaz kelebeğinin durumuna bağlıdır. Gaz pedalına basılıp gaz kelebeği açıldığı zaman çubuk yukarıya doğru kalkar ve delikler daha ince olan ucu kalır. Netice olarak ana memeden geçen yakıt miktarı artar. Aksine gaz kelebeği kapatıldığı zaman çubuğun daha kalın kısmı meme deliğine
girerek benzin akışını azaltır.
4-3-4.2. Vakum Kumandalı Güç Devreleri: Vakum kumandalı güç devrelerinde güç devresini çalıştırmak için manifolt vakumundan istifade edilir. Motor manifoldundaki vakumun miktarı devir sayısına ve daha çok gaz kelebeğinin durumuna bağlıdır. Gaz kelebeği kapalı iken manifold vakumu yüksek, kelebek açıkken vakum düşüktür.
Bu sistemde manifold vakumu bir piston veya diyaframın arkasına sevk edilir. Piston veya diyaframa bağlı bir çubuk ilave yakıt veren supaba kumanda etmektedir. Piston veya diyafram bir yayla supabı açacak yönde itilirler. Motor durmuşken, yay çubuğu iterek supabı açık tutar. Motor çalışır çalışmaz yüksek vakum dolayısıyla piston yukarıya çekilir ve güç
Supabı kapanır. Supabın tekrar açılması için gaz kelebeğinin açılması lazımdır.
Vakumlu kontrol sistemleri gaz pedalından müstakil olarak çalışmaktadır.

Çok çeşitli güç devreleri arasında vakum kontrollü ve kademeli iğneli olanlar bulunduğu gibi hem vakum hem de mekanik kontrollü olanlar da vardır.
4-3.5.Kapış Devresi: Gaz kelebeği herhangi bir durumdan daha açık bir duruma ani olarak açıldığı zaman karbüratörde ani olarak dengesiz bir durum hasıl olur.Hızlanma için daha fazla güce ve bunu temin etmek için daha zengin karışıma ihtiyaç vardır. Gaz kelebeğinin ani olarak açılması manifolddaki vakumu düşürür ( basınç yükselir ). Bu ise karbüratörden geçen havanın hızlanacak yerde yavaşlamasına sebep olur. Buna ilave olarak havanın da belli bir ataleti olduğu ve ani olarak hızlanamayacağı için gerekli zengin karışımı temin edemez. Bu durumda motor güç veremeyecek ve istenilen hızlanma temin edilemeyecektir. Bu durumu önlemek için karbüratöre kapış devresi adı verilen bir devre ilave edilir. ŞEKİL:4-18 de karbüratöre ait kapış devresi gösterilmiştir.yatrehcom